PRAVILNIK
O UPISU U UPISNIK
POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA


Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju način i uvjeti vezani uz upis u Upisnik seljačkih gospodarstava ili obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i Upisnik trgovačkih društava, zadruga i obrtnika u poljoprivredi (u daljnjem tekstu: Upisnik).

Članak 2.

U smislu ovoga Pravilnika, članovi seljačkog gospodarstva ili obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva jesu punoljetni članovi istog kućanstva koji imaju prebivalište na istoj adresi, a bave se stalno ili povremeno radom na gospodarstvu.

Članak 3.

(1) Upis poljoprivrednih gospodarstava u Upisnik vrši se u razdoblju od 1. prosinca do 31. siječnja u uredima državne uprave u županijama te upravnom tijelu Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: uredi).

(2) Poljoprivredna gospodarstva upisuju se u uredima kojima pripadaju s obzirom na sjedište trgovačkog društva, zadruge ili obrta, odnosno prebivalište nositelja seljačkog gospodarstva ili obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, neovisno o mjestu obavljanja poljoprivredne djelatnosti.

(3) Podaci o poljoprivrednim gospodarstvima uneseni u uredima objedinjavaju se u središnjoj bazi podataka o poljoprivrednim gospodarstvima (u daljnjem tekstu: baza podataka poljoprivrednih gospodarstava) u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(4) Podaci iz baze podataka poljoprivrednih gospodarstava koriste se u provedbi mjera poljoprivredne politike te za potrebe vođenja statistike u Ministarstvu.

Članak 4.

(1) Nositelj poljoprivrednog gospodarstva (u daljnjem tekstu: nositelj gospodarstva) podnosi uredu zahtjev za upis u Upisnik ili zahtjev za prijavu promjena u Upisniku na propisanom obrascu.

(2) Kod podnošenja zahtjeva za upis u Upisnik plaća se upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine« br. 8/96, 95/97, 131/97 i 68/98).

(3) Zahtjeve iz stavka 1. ovoga članka čini ispunjeni i potpisani obrazac Zahtjeva za upis u Upisnik i prijavu promjena (u daljnjem tekstu: obrazac Upisnika) te propisana dokumentacija.

(4) Obrazac Upisnika, upute za njegovo ispunjavanje i popis obvezatne dokumentacije navedeni su u DODATKU I, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(5) U uredu se obavlja neposredna kontrola zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka i unos podataka po­ljoprivrednih gospodarstava u jedinstveni računalni program.

(6) Upisom u Upisnik, poljoprivrednom gospodarstvu dodjeljuje se matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (u daljnjem tekstu: MIBPG).

(7) Uredi moraju čuvati sve zaprimljene zahtjeve za upis u Upisnik ili zahtjeve za prijavu promjena 5 godina od dana njihovog zaprimanja.

Članak 5.

(1) Uredi izdaju iskaznice nositeljima i članovima upisanih seljačkih gospodarstava ili obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava na zahtjev nositelja gospodarstva.

(2) Naziv iskaznice iz stavka 1. ovoga članka glasi: »Iskaznica obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva« (u daljnjem teks­tu: iskaznica).

(3) Nositelj i članovi seljačkog gospodarstva ili obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva dužni su imati kod sebe iskaznicu i dati je na uvid za to zakonom ovlaštenoj osobi kad prodaju vlastite proizvode na tržištu.

(4) Iskaznica vrijedi uz osobnu iskaznicu.

Članak 6.

(1) Iskaznica prestaje vrijediti prestankom statusa nosite­lja ili člana seljačkog gospodarstva ili obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.

(2) Nakon prestanka valjanosti iskaznice korisnik ju je obvezan dostaviti na poništenje uredu.

(3) U slučaju oštećenja ili gubitka iskaznice, ured će izdati novu iskaznicu u roku od 15 dana od podnošenja zahtjeva te poništiti oštećenu.

Članak 7.

(1) Iskaznica je veličine 85,6 x 53,98 mm, a izrađena je od tvrde tamno-zelene plastike s otisnutim podacima i trakom za potpis.

(2) Iskaznica sadrži sljedeća obilježja:

1. na prednjoj strani (lice iskaznice):

• otisnut logotip u boji i tekst: »Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva RH, Ured državne uprave/Upravno tijelo«,

• otisnut tekst: »Iskaznica obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva«,

• tiskani podaci u crnoj boji: županija/Grad Zagreb, MIBPG, ime i prezime, godina rođenja te status nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.

2. na poleđini iskaznice (naličje iskaznice):

• traka za potpis,

• otisnut tekst: »Iskaznica obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva vrijedi uz osobnu iskaznicu. Korište­nje iskaznice nakon prestanka njezine valjanosti predstavlja osnovu za prekršajnu odgovornost korisnika iskaznice.«

(3) Sadržaj i oblik iskaznice prikazan je u DODATKU I.

Članak 8.

(1) Upisana poljoprivredna gospodarstva dužna su prijaviti promjene u roku od 30 dana od dana ­njihovog nastanka, i to:

1. promjene nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva,

2. promjene prebivališta nositelja i članova obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva te nositelja obrta (naselje, adresa, telefon),

3. upis novih članova obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva,

4. promjene podataka u obrtnom registru,

5. promjene podataka u sudskom registru,

6. promjene žiro računa ili tekućeg računa nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili žiro računa obrta, trgovačkog društva i zadruge,

7. promjene kod posjeda zemljišta (katastarska izmjera i katastarska kultura, vlasništvo, davanje/uzimanje u zakup).

(2) Upisana poljoprivredna gospodarstva dužna su prijaviti promjene kultura na po­ljoprivrednom zem­ljištu i promjene broja i kategorija stoke svake godine u razdoblju upisa iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 9.

Za pružanje pomoći seljačkim gospodarstvima ili obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u pripremi zahtjeva za upis u Upisnik ovlašćuje se Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/02-01/87
Urbroj: 525-01-02-1
Zagreb, 30. listopada 2002.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

Narodne novine 128/02


DODATAK   I
POPIS OBVEZATNE DOKUMENTACIJA ZA UPIS U UPISNIK I PRIJAVU PROMJENA

 

SELJAČKO GOSPODARSTVO ILI OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO

OBRT

TRGOVAČKO DRUŠTVO, ZADRUGA

nositelj gospodarstva

§          preslik osobne iskaznice (ostaje za arhivu)

§          izjava članova gospodarstva o odabiru nositelja gospodarstva – koristiti obrazac iz DODATKA I

§          preslik osobne iskaznice (ostaje za arhivu)

 

§          preslik osobne iskaznice (ostaje za arhivu)

 

tvrtka

xxx

§          preslik obrtnice (ostaje za arhivu)

§          uvjerenje o obavljanju obrta (ostaje za arhivu)

§          izvod iz sudskog registra ne stariji od 6 mjeseci (ostaje za arhivu)

članovi gospodarstva

§          preslici osobnih iskaznica članova seljačkog gospodarstva ili obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji se upisuju u Upisnik (ostaje za arhivu)

xxx

xxx

zemljište

§          posjedovni list vlasnika i ovlaštenika (nositelja i članova) katastarskih čestica koje se prijavljuju (ostaje za arhivu)

§          preslik ugovora o zakupu/plodouživanju (na traženje original na uvid) ili izjava vlasnika o davanju zemljišta na korištenje bez naknade (koristiti obrazac iz DODATKA I.), uz izvadak iz katastra za sve prijavljene čestice koje nisu u posjedovnom listu nositelja i članova (ostaje za arhivu)

§          posjedovni list vlasnika i ovlaštenika katastarskih čestica koje se prijavljuju (ostaje za arhivu)

§          preslik ugovora o zakupu (na traženje original na uvid) ili izjava vlasnika o davanju zemljišta na korištenje bez naknade (koristiti obrazac iz DODATKA I.), uz izvadak iz katastra za sve prijavljene čestice koje nisu u posjedovnom listu nositelja (ostaje za arhivu)

§          posjedovni list vlasnika i ovlaštenika katastarskih čestica koje se prijavljuju (ostaje za arhivu)

§          preslik ugovora o zakupu/koncesiji (na traženje original na uvid) ili izjava vlasnika o davanju zemljišta na korištenje bez naknade (koristiti obrazac iz DODATKA I.), uz izvadak iz katastra za sve prijavljene čestice koje nisu u posjedovnom listu subjekta (ostaje za arhivu)

obveznici PDV-a

§          potvrda obveznika PDV-a (ostaje za arhivu)

§          potvrda obveznika PDV-a (ostaje za arhivu)

§          potvrda obveznika PDV-a (ostaje za arhivu)

podnositelji zahtjeva za potporu

§          preslik kartice žiro ili tekućeg računa (ostaje za ahivu)

§          preslik potpisnog kartona (ostaje za ahivu)

§          preslik potpisnog kartona (ostaje za arhivu)

ostalo

§          preslici dokumenata o svim postojećim upisima gospodarstva u registre i evidencije ministarstva i od ministarstva ovlaštenih ustanova (zavodi, Hrvatski stočarsko selekcijski centar) – npr. Upisnik proizvođača sjemena, Upisnik proizvođača vina, Središnji popis matičnih grla i jata (ostaje za arhivu)

§          preslici dokumenata o svim postojećim upisima gospodarstva u registre i evidencije ministarstva i od ministarstva ovlaštenih ustanova (zavodi, Hrvatski stočarsko selekcijski centar) – npr. Upisnik proizvođača sjemena, Upisnik proizvođača vina, Središnji popis matičnih grla i jata (ostaje za arhivu)

§          preslici dokumenata o svim postojećim upisima gospodarstva u registre i evidencije ministarstva i od ministarstva ovlaštenih ustanova (zavodi, Hrvatski stočarsko selekcijski centar) – npr. Upisnik proizvođača sjemena, Upisnik proizvođača vina, Središnji popis matičnih grla i jata (ostaje za arhivu)


 

 

 


 

OBRAZAC IZJAVE O DAVANJU ZEMLJIŠTA NA KORIŠTENJE BEZ NAKNADE

IZJAVA

O DAVANJU ZEMLJIŠTA NA KORIŠTENJE BEZ NAKNADE

 

kojom vlasnik/suvlasnici zemljišta:

 

                                                                                                                            dd

ime i prezime vlasnika – fizička osoba/naziv vlasnika – pravna osoba             JMBG/MB                    potpis

                                                                                                                   d-d

ime i prezime vlasnika – fizička osoba/naziv vlasnika – pravna osoba             JMBG/MB                    potpis

                                                                                                                     ddd

ime i prezime vlasnika – fizička osoba/naziv vlasnika – pravna osoba             JMBG/MB                    potpis

                                                                                                                          ddd

ime i prezime vlasnika – fizička osoba/naziv vlasnika – pravna osoba             JMBG/MB                    potpis

                                                                                                                       dd

ime i prezime vlasnika – fizička osoba/naziv vlasnika – pravna osoba             JMBG/MB                    potpis

                                                                                                                     d

ime i prezime vlasnika – fizička osoba/naziv vlasnika – pravna osoba             JMBG/MB                    potpis

                                                                                                                      d

ime i prezime vlasnika – fizička osoba/naziv vlasnika – pravna osoba             JMBG/MB                    potpis

 

daju zemljište:

ime katastarske općine

broj posjedovnog lista

broj čestice

površina

[ha, ar, m2]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na korištenje bez naknade do

 

 

 

 

 

 

 

 

poljoprivrednom gospodarstvu:

                                                                                    datum

                                                                                                                            

  ime i prezime nositelja gospodarstva – fizička osoba/naziv – pravna osoba                       JMBG/MB                    potpis

 

U                                                     ,

 

 

 

 

 

 

 

 

           mjesto                                                               datum


 

 

 


 

OBRAZAC IZJAVE ČLANOVA GOSPODARSTVA O ODABIRU NOSITELJA GOSPODARSTVA
 

IZJAVA

ČLANOVA GOSPODARSTVA O ODABIRU NOSITELJA GOSPODARSTVA

 

kojom članovi seljačkog gospodarstva ili obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva:

 

                                                                                                                                                 dd

ime i prezime                                                              JMBG                                       potpis

                                                                                                                                                  dd

ime i prezime                                                              JMBG                                       potpis

                                                                                                                                                   d

ime i prezime                                                              JMBG                                       potpis

                                                                                                                                               

ime i prezime                                                              JMBG                                       potpis

                                                                                                                                                  

ime i prezime                                                              JMBG                                       potpis

                                                                                                                                                   

ime i prezime                                                              JMBG                                       potpis

                                                                                                                                                   d

ime i prezime                                                              JMBG                                       potpis

                                                                                                                                                    d

ime i prezime                                                              JMBG                                       potpis

                                                                                                                                                     dd

ime i prezime                                                              JMBG                                       potpis

 

odabiru nositelja gospodarstva:

                                                                                                                                                  dd

ime i prezime                                                              JMBG                                       potpis

 

kao odgovornu osobu koja zastupa seljačko gospodarstvo ili obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo.

 

U                                       ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           mjesto                                                               datum


 
http://www.poslovniforum.hr