POKLON BON u vrijednosti 500 kuna
Besplatni poklon bon u vrijednosti 500 kuna koji možete iskoristiti Vi ili ga pokloniti drugoj osobi ili poslovnom subjektu. Pravi poklon za Vas ili Vaše poslovne partnere koji možete iskoristiti kako bi unaprijedili svoje poslovanje i marketing.
Link na poklon bon - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Klikni za pregled priloga

NOVI PREGLED PROPISA

Ugovori

Banke

Biljno zdravstvo

Zdravstveno osiguranje

Državne potpore

Državni službenici

Elektronička isprava

Elektronička trgovina

Elektronički mediji

Financijsko osiguranje

Gradnja

Hrana

Informacijska sigurnost

Investicijski fondovi

Izmjera i katastar

Kazneni postupak

Kazneni zakon

Kemikalije

Kreditne unije

Kvaliteta zdravstvene zaštite

Lijekovi

Nasljeđivanje

Obavljanje djelatnosti

Obiteljski zakon

Obrazovanje odraslih

Obrt

Obvezni odnosi (ZOO)

Obvezno zdravstveno osiguranje

Opći upravni postupak

Oružje

Osiguranje

Osiguranje u prometu

Ovrha - Ovršni zakon

Parnični postupak

Primjeri ugovora

Porez na dobit

Porez na dohodak

Porez na kavu

Posredovanje u prometu nekretnina

Poticanje ulaganja

Predmeti opće uporabe

Prekršajni zakon

Prijevoz - linijski

Prijevoz opasnih tvari

Prostorno uređenje i gradnja

Rad - Zakon o radu

Računovodstvo

Revizija

Stranci

Sudovi

Šport

Šume

Tajnost podataka

Trgovačka društva

Udomiteljstvo

Udžbenici za školu

Ugostiteljska djelatnost

Umirovljenički fond

Usluge u turizmu

Veterinarstvo

Volonterstvo

Zabrane u zakonima

Zakon o leasingu

Zaštita bilja

Zakon o radu

Zaštita na radu

Zaštita okoliša

Zaštita potrošača

Zaštita prirode

Zaštita pučanstva

Zaštita životinja

Javna nabava

NOVI PREGLED PROPISASEARCH

PRETRAŽIVANJE
svih objavljenih tekstova


Pregled svih usluga za poduzetnike

Kontakt:
Poslovni Forum d.o.o.

Link - Kontakt informacije

Napomena: Ne dajemo besplatne pravne savjete!
Ažurirano: 6. 12. 2019.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga"Narodne Novine"  broj  136/02

ODBOR ZA ZAKONODAVSTVO
HRVATSKOGA SABORA

Na temelju članka 59. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora na 89. sjednici održanoj 14. studenoga 2002. godine, utvrdio je pročišćeni tekst Zakona o posebnom porezu na kavu.

Pročišćeni tekst Zakona o posebnom porezu na kavu obuhvaća Zakon o posebnom porezu na kavu (»Narodne novine«, br. 139/97.) te njegove izmjene i dopune objavljene u »Narodnim novinama«, br. 55/00., 59/00., 127/00. i 107/01. u kojima je naz­na­čeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Klasa: 410-19/01-01/09

Zagreb, 15. studenoga 2002.

Predsjednik
Odbora za zakonodavstvo
Hrvatskoga sabora
Josip Leko, dipl. iur., v. r.

 

ZAKON

O POSEBNOM POREZU NA KAVU
(pročišćeni tekst)

 

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje oporezivanje kave koja se uvozi u carinsko područje Republike Hrvatske.

Članak 2.

Poseban porez na kavu prihod je državnog proračuna.

II. PREDMET OPOREZIVANJA

Članak 3.

(1) Predmet oporezivanja je kava koja se uvozi u carinsko područje Republike Hrvatske.

(2) Pod kavom u smislu ovoga Zakona, razumijeva se: kava pržena ili nepržena sa ili bez kofeina, kavine ljuske i opne, zamjene kave koje sadrže kavu bilo u kojem postotku, ekstrakti, esencije i koncentrati kave ili preparati na bazi kave te ostale pržene zamjene kave, ekstrakti, esencije i koncentrati tih proizvoda.

III. POREZNI OBVEZNIK

Članak 4.

(1) Obveznik posebnog poreza na kavu je pravna i fizička osoba koja u carinsko područje Republike Hrvatske uvozi, unosi ili prima kavu.

(2) Osoba koja u carinsko područje Republike Hrvatske uvozi, unosi ili prima količine kave koje su prema carinskim propisima oslobođene plaćanja carine, ne smatra se poreznim obveznikom u smislu stavka 1. ovoga članka.

IV. POREZNA OSNOVICA

Članak 5.

Poseban porez na kavu plaća se za jedan kilogram neto težine kave, odnosno prerađevina kave.

V. VISINA POREZA

Članak 6.

Posebni porez na kavu plaća se za jedan kilogram neto težine kave i to:

1. kava nepržena s kofeinom i bez kofeina               5,00 kuna

2. kava pržena s kofeinom i bez kofeina                 12,00 kuna

3. kavine ljuske i opne                                           15,00 kuna

4. zamjene kave koje sadrže kavu, ekstrakti,
esencije, koncentrati kave i preparati na
bazi tih ekstrakata, esencija ili koncentrata
na bazi kave                                                     20,00 kuna.

VI. NASTANAK POREZNE OBVEZE
I PLAĆANJE POSEBNOG POREZA

Članak 7.

(1) Porezna obveza posebnog poreza na kavu pri uvozu nastaje s danom nastanka carinskoga duga.

(2) Posebni porez na kavu obračunava i naplaćuje carinarnica koja provodi carinski postupak zajedno s obračunom i naplatom carinskog duga, prema propisima o obračunu i naplati carinskog duga.

Članak 8.

(1) Porezni obveznik ima pravo na povrat posebnog poreza na izvezenu kavu i prerađevine kave.

(2) Ako se izvozi kava, a posebni porez pri uvozu je obra­čunat i plaćen, porezni obveznik ima pravo na povrat poreza u visini posebnog poreza plaćenog za neprženu kavu pri uvozu uvećanog za 20%.

(3) Zahtjev za povrat posebnog poreza na kavu podnosi se nadležnoj carinarnici prema sjedištu poreznog obveznika.

(4) Zahtjevu za povrat posebnog poreza prilaže se dokaz o izvozu (kopija izvozne carinske deklaracije s potvrdom nadležne carinarnice da je obavljeno izvozno carinjenje i da je kava napustila carinsko područje Republike Hrvatske) i dokaz da je naplata izvezene kave obavljena suglasno propisima koji uređuju vanj­skotrgovačko i devizno poslovanje.

VII. VOĐENJE EVIDENCIJA, IZVJEŠĆIVANJE
I POREZNI NADZOR

Članak 9.

(1) Porezni obveznici iz članka 4. ovoga Zakona obvezni su voditi evidencije o uvezenim i prodanim količinama kave izra­ženim u kilogramima neto težine po vrstama te obračunatom i plaćenom posebnom porezu na kavu, a izvoznici kave i pre­rađevina od kave obvezni su voditi evidencije o nabavljenim i izvezenim količinama kave izraženim u kilogramima neto težine po vrstama kave.

(2) Evidencije moraju odgovarati podacima iz uvoznih, odnosno izvoznih carinskih deklaracija i ostaloj poslovnoj dokumentaciji.

(3) Upisivanje u evidencije obavlja se svakodnevno, a najkasnije sljedećeg radnog dana od nastanka poslovnog događaja.

(4) Porezni obveznici iz članka 4. ovoga Zakona i izvoznici obvezni su do 15. u mjesecu za protekli mjesec, a do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu Carinskoj upravi, prema sjedištu poreznog obveznika, dostaviti izvješće o stanju uvezenih i izvezenih količina kave, plaćenom, odnosno vraćenom posebnom porezu na kavu i stanju zaliha kave.

(5) U prilogu godišnjeg izvješća iz stavka 4. ovoga članka dostavljaju se i popisne liste zaliha kave sa stanjem na dan 31. prosinca.

(6) Ministar financija propisat će oblik i sadržaj izvješća iz stavka 4. ovoga članka.

(7) Proizvode iz članka 3. ovoga Zakona obveznici posebnog poreza kao i sve druge pravne i fizičke osobe ne smiju prodavati na mjestima koja su određena kao tržnice i mjesta gdje se može prigodno trgovati, odnosno na otvorenim mjestima na kojima ne postoji obveza evidentiranja gotovinskog prometa preko naplatnih uređaja ili izdavanja računa u smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost, osim u okviru pružanja ugostiteljskih usluga i prodaje putem automata.

Članak 10.

Pravilnost primjene ovoga Zakona nadzire Carinska uprava.

Članak 11.

(1) Glede žalbenog postupka, obnove postupka, zastare, obračunavanja, naplate i povrata posebnog poreza na kavu te vođenja prekršajnog postupka, primjenjuju se odredbe Općega poreznog zakona.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u postupku naknadnog obračuna posebnog poreza na kavu postupa se prema odredbama Carinskog zakona.

VIII. KAZNENE ODREDBE

Članak 12.

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 400.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj porezni obveznik:

1. ako ne vodi propisane evidencije (članak 9. stavak 1.),

2. ako netočno vodi evidencije (članak 9. stavak 2.),

3. ako neažurno vodi evidencije (članak 9. stavak 3.),

4. ako Carinskoj upravi ne dostavi ili u roku ne dostavi izvješća (članak 9. stavak 4.),

5. ako prodaje na mjestima koja su određena kao tržnice, gdje se može prigodno trgovati, na otvorenim mjestima na kojima ne postoji obveza evidentiranja gotovinskog prometa ili izdavanja računa (članak 9. stavak 7.). Novčanom kaznom iz ove točke kaznit će se za prekršaj i svaka druga pravna i fizička osoba koja obavlja prodaju na navedenom mjestu.

(2) Novčanom kaznom od 1.000,00 do 40.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. točka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba poreznog obveznika.

Članak 13.

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 400.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj porezni obveznik:

1. ako ne osigura uvjete za obavljanje nadzora (članak 10.),

2. ako ne da na očevid dokument o uvozu i izvozu kave i plaćanju poreza (članak 9. stavak 2.),

3. ako ometa ovlaštenu osobu u obavljanju nadzora (članak 10.),

(2) Novčanom kaznom od 1.000,00 do 40.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba poreznog obveznika.

Članak 14.

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 400.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna i fizička osoba iz članka 15. ovoga Zakona, ako ne popiše zalihe na dan stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na kavu (»Narodne novine«, br. 55/00.), ne obračuna i ne uplati razliku poreza u ostavljenom roku, odnosno na propisani račun, te ako ne dostavi izvješće nadležnoj ispostavi Porezne uprave u roku propisanom tim Zakonom.

(2) Novčanom kaznom od 1.000,00 do 40.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba.

IX. PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 15.

Pravne i fizičke osobe koje nisu obveznici posebnog poreza na kavu u smislu članka 4. ovoga Zakona, a prodaju kavu, koja se oporezuje posebnim porezom na kavu, obvezne su popisati zalihe kave na dan stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na kavu (»Narodne novine«, br. 55/00.) i o tome sastaviti zapisnik po vrstama i količinama, obračunati razliku (povećanje) posebnog poreza na utvrđene zalihe, te ga uplatiti u roku od 30 dana od dana popisa na propisane račune. Izvješće o obavljenom popisu zaliha kave treba dostaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu pravne ili fizičke osobe, u roku od 8 dana od dana obavljenog popisa.

Članak 16.

Danom početka primjene Zakona o posebnom porezu na kavu (»Narodne novine«; br. 139/97.) prestaje važiti Zakon o posebnom porezu na kavu (»Narodne novine«, br. 66/93.).

Članak 17.

Iznimno mjesečno izvješće za prosinac 2001. godine i godišnje izvješće za 2001. godinu podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave.