POKLON BON u vrijednosti 500 kuna
Besplatni poklon bon u vrijednosti 500 kuna koji možete iskoristiti Vi ili ga pokloniti drugoj osobi ili poslovnom subjektu. Pravi poklon za Vas ili Vaše poslovne partnere koji možete iskoristiti kako bi unaprijedili svoje poslovanje i marketing.
Link na poklon bon - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Klikni za pregled priloga

NOVI PREGLED PROPISA

Ugovori

Banke

Biljno zdravstvo

Zdravstveno osiguranje

Državne potpore

Državni službenici

Elektronička isprava

Elektronička trgovina

Elektronički mediji

Financijsko osiguranje

Gradnja

Hrana

Informacijska sigurnost

Investicijski fondovi

Izmjera i katastar

Kazneni postupak

Kazneni zakon

Kemikalije

Kreditne unije

Kvaliteta zdravstvene zaštite

Lijekovi

Nasljeđivanje

Obavljanje djelatnosti

Obiteljski zakon

Obrazovanje odraslih

Obrt

Obvezni odnosi (ZOO)

Obvezno zdravstveno osiguranje

Opći upravni postupak

Oružje

Osiguranje

Osiguranje u prometu

Ovrha - Ovršni zakon

Parnični postupak

Primjeri ugovora

Porez na dobit

Porez na dohodak

Porez na kavu

Posredovanje u prometu nekretnina

Poticanje ulaganja

Predmeti opće uporabe

Prekršajni zakon

Prijevoz - linijski

Prijevoz opasnih tvari

Prostorno uređenje i gradnja

Rad - Zakon o radu

Računovodstvo

Revizija

Stranci

Sudovi

Šport

Šume

Tajnost podataka

Trgovačka društva

Udomiteljstvo

Udžbenici za školu

Ugostiteljska djelatnost

Umirovljenički fond

Usluge u turizmu

Veterinarstvo

Volonterstvo

Zabrane u zakonima

Zakon o leasingu

Zaštita bilja

Zakon o radu

Zaštita na radu

Zaštita okoliša

Zaštita potrošača

Zaštita prirode

Zaštita pučanstva

Zaštita životinja

Javna nabava

NOVI PREGLED PROPISASEARCH

PRETRAŽIVANJE
svih objavljenih tekstova


Pregled svih usluga za poduzetnike

Kontakt:
Poslovni Forum d.o.o.

Link - Kontakt informacije

Napomena: Ne dajemo besplatne pravne savjete!
Ažurirano: 6. 12. 2019.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga"Narodne novine" broj 136/02

ODBOR ZA ZAKONODAVSTVO
HRVATSKOGA SABORA

Na temelju članka 59. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora na 89. sjednici održanoj 14. studenoga 2002. godine, utvrdio je pročišćeni tekst Zakona o posebnom porezu na luksuzne proizvode.

Pročišćeni tekst Zakona o posebnom porezu na luksuzne proizvode obuhvaća Zakon o posebnom porezu na luksuzne proizvode (»Narodne novine«, br. 105/99.) te njegove izmjene i dopune objavljene u »Narodnim novinama«, br. 127/00. i 114/01. u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Klasa: 410-19/01-01/13
Zagreb, 15. studenoga 2002.

Predsjednik
Odbora za zakonodavstvo
Hrvatskoga sabora
Josip Leko, dipl. iur., v. r.

 

ZAKON

O POSEBNOM POREZU NA LUKSUZNE PROIZVODE (pročišćeni tekst)

 

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuje plaćanje posebnog poreza na promet luksuznih proizvoda koji se proizvode i prodaju na carinskom području Republike Hrvatske ili se uvoze na to područje.

(2) Posebni porez iz stavka 1. ovoga članka prihod je državnog proračuna.

II. PREDMET OPOREZIVANJA

Članak 2.

Predmet oporezivanja su sljedeći luksuzni proizvodi:

I. Nakit i srodni proizvodi:

1. kultivirani biseri obrađeni (osim nizanih, uokvirenih i montiranih),

2. neindustrijski dijamanti obrađeni, neuokvireni i nemontirani,

3. drago kamenja obrađeno, osim jednostavno piljeno i grubo oblikovano (osim dijamanata),

4. nakit i dijelovi nakita od plemenitih metala (uključujući i prevučene ili platinirane plemenitim metalima),

5. zlatarski ili filigranski proizvodi i njihovi dijelovi od sreb­ra (uključujući prevučene  ili platinirane plemenitim metalima),

6. zlatarski i filigranski proizvodi od plemenitih metala,

7. zlatarski i filigranski proizvodi i njihovi dijelovi od obič­nih metala prevučeni ili platinirani plemenitim metalima,

8. proizvodi od plemenitih metala, prevučeni ili platinirani plemenitim metalima,

9. proizvodi od prirodnih ili kultiviranih bisera,

10. prigodni kovani novac, uključujući i zlatni novac, (koji nije zakonsko sredstvo plaćanja), numizmatički novac i zbirke kovanica;

II. Satovi:

1. ručni, džepni i drugi osobni satovi, s kućištem ili remenom od plemenite kovine ili od kovine prevučene plemenitim metalima,

2. remeni i narukvice za ručne satove i dijelove za remene i narukvice od plemenitih kovina ili od kovina platiranih plemenitom kovinom te od pozlaćene i posrebrene kovine;

III. Odjeća i obuća od krzna i od kože reptila,

IV. Pirotehnički proizvodi za vatromete,

V. Oružje:

1. revolveri i pištolji,

2. lovačke puške, sačmarice, uključujući i kombinacije sač­marica i karabina;

VI. Ostalo:

1. bjelokost (slonovača), kornjačevina, koralji, sedef, obra­đeni i proizvodi od tih materijala,

2. upaljači za cigarete (mehanički ili električni), džepni, stolni i ostali od plemenitih kovina.

Članak 3.

Prometom proizvoda iz članka 2. ovoga Zakona smatra se:

1. isporuka proizvoda koju obavi proizvođač i uvoznik,

2. uzimanje proizvoda za vlastite potrebe,

3. manjak proizvoda.

III. POREZNI OBVEZNIK

Članak 4.

(1) Porezni obveznik posebnog poreza na proizvode iz članka 2. ovoga Zakona je pravna i fizička osoba - proizvođač i uvoznik tih proizvoda.

(2) Proizvođačem iz stavka 1. ovoga članka smatra se pravna i fizička osoba koja proizvodi (izrađuje) proizvode.

(3) Uvoznikom iz stavka 1. ovoga članka smatra se osoba za čiji račun se proizvodi uvoze.

IV. POREZNA OSNOVICA

Članak 5.

(1) Porezna osnovica za obračunavanje posebnog poreza na promet luksuznih proizvoda je prodajna vrijednost proizvoda.

(2) Pod prodajnom vrijednosti iz stavka 1. ovoga članka razumijeva se prodajna cijena bez poreza na dodanu vrijednost.

V. VISINA POREZA

Članak 6.

Posebni porez na promet proizvoda iz članka 2. ovoga Zakona, plaća se u visini od 30% od porezne osnovice.

VI. EVIDENCIJE

Članak 7.

Porezni obveznik dužan je osigurati evidenciju o vrijednosti prodanih proizvoda, iznosu porezne obveze i iznosu plaćenoga posebnog poreza na promet proizvoda iz članka 2. ovoga Zakona.

VII. POREZNA OSLOBOĐENJA

Članak 8.

(1) Posebni porez na promet luksuznih proizvoda ne plaća se:

1. na izvoz proizvoda iz članka 2. ovoga Zakona koje izvozi porezni obveznik (proizvođač) uz dokaz o izvozu (kopija izvozne carinske deklaracije s potvrdom nadležne carinarnice da je obav­ljeno izvozno carinjenje i da su proizvodi napustili carinsko područje Republike Hrvatske) i dokaz da je izvoz i naplata obav­ljena u skladu s propisima o vanjskotrgovinskom i deviznom poslovanju,

2. na prodane proizvode iz članka 2. stavka 5. točke 1. ovoga Zakona tijelima državne vlasti, tijelima državne i lokalne uprave i smouprave,

3. na privremeni uvoz proizvoda iz članka 2. ovoga Zakona,

4. na prodaju proizvoda diplomatskim i konzularnim pred­stavništvima i stranim međunarodnim organizacijama na osnovi uzajamnosti.

(2) Odredba iz stavka 1. ovoga članka provodi se na način propisan za oporezivanje isporuka dobara porezom na dodanu vrijednost.

VIII. NASTANAK POREZNE OBVEZE
I PLAĆANJE POREZA

Članak 9.

Obveza obračunavanja posebnog poreza na promet luksuznih proizvoda nastaje:

1. u trenutku isporuke proizvoda kupcu,

2. za uvezene proizvode, uključujući i uvoz preko carinskog skladišta u trenutku isporuke proizvoda kupcu,

3. u trenutku uzimanja proizvoda za vlastitu krajnju po­trošnju,

4. u trenutku utvrđivanja manjka.

Članak 10.

Porezni obveznik plaća posebni porez na promet luksuznih proizvoda u roku od 10 dana po isteku kalendarskog mjeseca u kojemu je nastala porezna obveza.

IX. NADZOR

Članak 11.

Pravilnost primjene ovoga Zakona nadzire Carinska uprava.

X. PRAVNA SREDSTVA

Članak 12.

(1) Glede žalbenog postupka, obnove postupka, zastare, ob­računavanja, naplate i povrata posebnog poreza na luksuzne proizvode te vođenja prekršajnog postupka, primjenjuju se odred­be Općega poreznog zakona.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u postupku naknadnog obračuna posebnog poreza na luksuzne proizvode postupa se prema odredbama Carinskog zakona.

XI. OVLAŠTENJA

Članak 13.

Ovlašćuje se ministar financija da po potrebi donese proved­bene propise za primjenu ovoga Zakona.

XII. KAZNENE ODREDBE

Članak 14.

(1) Novčanom kaznom od 4.000,00 do 400.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj porezni obveznik:

1. ako ne plati posebni porez na luksuzne proizvode u propisanom roku (članak 10.),

2. ako ne vodi evidenciju o prodanim proizvodima (članak 7.),

3. ako ne popiše zalihe proizvoda i ne dostavi popis nadležnoj ispostavi Porezne uprave (članak 15.).

(2) Novčanom kaznom od 1.000,00 do 10.000,00 kuna, kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka i odgovorna osoba poreznog obveznika.

XIII. PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 15.

Pravne i fizičke osobe koje na dan stupanja na snagu Zakona o posebnom porezu na luksuzne proizvode (»Narodne novine«, br. 105/99.) imaju na zalihi proizvode koji se oporezuju po tom Zakonu, dužni su popisati zalihe i dostaviti popis nadležnoj ispostavi Porezne uprave u roku od 15 dana.

Članak 16.

Iznimno mjesečno izvješće za prosinac 2001. godine i godišnje izvješće za 2001. godinu podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave.