Ekonomija, financije, knjigovodstvo...
Knjigovodstvo

Poslovni vodič - Knjigovodstvo

KnjigovodstvoKnjigovodstvo - Knjigovodstvo za obrtnike, udruge i trgovačka društva - Knjigovodstvene uslugeKako brzo i jednostavno izabrati pouzdani knjigovodstveni servis, čak i ako ga birate po prvi puta ili ako niste zadovoljni sadašnjim.
Izabrati knjigovodstveni servis, jedan je od najtežih poslovnih izbora. Kako ćete znati tko će Vam pružiti dobar i koristan savjet?
Kako ćete znati da li ćete dobiti pravovremenu podršku koju trebate? Na neka pitanja naći ćete odgovora i na ovim web stranicama.

Knjigovodstvo je sustav koji na temelju isprava prati gospodarske procese i financijske tokove te vremenskim slijedom sustavno bilježi u poslovne knjige nastale poslovne promjene imovine, kapitala, obveza, prihoda, rashoda i financijskih rezultata poslovanja.

Nema više hodanja na FINU i poreznu, sve rješavamo putem Interneta.

KNJIGOVODSTVO - LINK NA OPŠIRNIJE INFORMACIJE   Besplatni pregled za knjigovodstvo


Preporuke za dobar posao - Knjigovodstvo

Poslovne Web Usluge Izrada poslovnih internet stranica   Poslovne Web Usluge CMS web stranice   Poslovne Web Usluge Hosting i domene   Poslovne Web Usluge Internet trgovine   Poslovne Web Usluge Turizam   Poslovne Web Usluge Web tražilice
Usluge i web preporuke Posebna ponuda   Usluge i web preporuke Poslovni imenici   Usluge i web preporuke Primjeri ugovora   Usluge i web preporuke Poslovni izvještaji   Usluge i web preporuke Primjeri poslovnih planova   Usluge i web preporuke Savjetovanje
Usluge za poduzetnike Trgovačko posredovanje   Usluge za poduzetnike Istraživanje tržišta   Usluge za poduzetnike Oglasi i marketing   Usluge za poduzetnike Katalog proizvoda i usluga   Usluge za poduzetnike Pravo, propisi i zakoni
Usluge u Hrvatskoj Korisni programi   Usluge u Hrvatskoj Sigurnost i nadzor   Usluge u Hrvatskoj Poslovni forum   Usluge u Hrvatskoj Aktualno   Usluge u Hrvatskoj Žensko poduzetništvo   Usluge Financije   Knjigovodstvo Knjigovodstvo
Usluge SAZNAJTE KOJE ĆE TVRTKE PROPASTI, TKO NIJE TRŽIŠNO KONKURENTAN, SAZNAJTE DA LI I VAŠA TVRTKA PROPADA!
Internet usluge za sve tvrtke i udruge   Poslovne usluge za sve tvrtke i udruge   Servis i podrška poduzetnicima


NOVO ZA PODUZETNIKE

PRAVILNIK
o knjigovodstvu i računskom planu neprofitnih organizacija


I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o knjigovodstvu i računskom planu neprofitnih organizacija (u daljem tekstu Pravilnik) propisuje se vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje knjigovodstvenih isprava, organizacija knjigovodstva, prava i obveze ovlaštenih osoba, popis imovine i obveza, pravila vrednovanja, revalorizacija i prepravljanje financijskih izvještaja, računski plan, fondovsko računovodstvo, stope ispravaka vrijednosti dugotrajne imovine i drugo u svezi računovodstva neprofitnih organizacija i provedbe Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (u daljem tekstu: Uredba).


Članak 2.

Računovodstvo neprofitnih organizacija propisano ovim Pravilnikom i Uredbom temelji se na opće prihvaćenim računovodstvenim načelima i to:

- istinitosti,

- točnosti.

- pouzdanosti,

- dosljednosti,

- opreznosti,

- isticanju suštine iznad forme i

- pojedinačnom iskazivanju pozicija.


Članak 3.

(1) Neprofitna organizacija obvezna je u svonl knjigovodstvu osigurati podatke:

1. u stanju i kretanju svih sredstava koja koristi i o izvorima i vrstama tih sredstava,

2. u izvršenju sredstava odnosno akta na temelju kojeg financira redovna djelatnost,

3. o sredstvima za posebne namjene i korištenju tih sredstava,

4. potrebne za utvrđivanje sredstava za redovnu djelatnost,

5. potrebne za utvđivanje sredstava za posebne namjene i njihovo korištenje,

(2) Neprofitna organizacija obvezna je podatke iz stavka (1) uvog članka osigurati za svaku djelatnost zasebno odnosno putem posebnog računovoustvenog fonda te odvojeno za tekuće (redovno) poslovanje i Kapitalne prihode - izdatke.


Članak 4.

Neprofitna organizacija vodi knjigovodstvo po načelu dvojnog knjigovodstva, a prema rasporedu računa (u daljnjem tekstu računski plan), koji je propisan ovim Pravilnikom.


Il. POSLOVNE KNJIGE I KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE


Članak 5.

(1) U svome knjigovodstvu neprofitna organizacija vodi ove poslovne knjige: dnevnik, glavnu knjigu, kao i pomoćne knjige. Od pomoćnih knjiga obvezne su knjiga blagajne, knjiga inventara, knjiga materijala i knjiga ulaznih i izlaznih faktura.

(2) Poslovne knjige imaju važnost javne isprave.


Članak 6.

Poslovne knjige vode se ovisno o tehnici unosa poslovnih događaja i transakcija u skladu sa člankom 8. Uredbe.


Članak 7.

(1 ) U dnevniku se kronološkim redom knjiže svi poslovni događaji i transakcije, i to čim nastanu.

(2) Dnevnik može biti jedan za knjiženje svih puslovnih događaja i transakcija ili ih može biti više za knjiženje pojedinih vrsta poslovnih događaja i transakcija.


Članak 8.

Neprofitna organizacija koja u knjigovodstvu primjenjuje elektronično računalo ili mehanička sredstva za knjiženje nije obvezna voditi poseban dnevnik ako se takvim knjiženjem osiguravaju knjiženje poslovnih promjena kronološkim redom i kontrola.


Članak 9.

(1) Glavna knjiga se sastoji od osnovnih računa (sintetički računi) propisanih računskim planom, na kojima se knjiže stanje i promjene u sredstvima i njihovim izvorima, prihodi i izdaci te konačan raspored sredstava.


(2) U knjigu inventara upisuju se sve nepokretne i pokretne stvari (imovina) onim redom kako su nabavljene i ispisuju se kad se rashoduju ili otuđuju.


Članak 10.

(1) Poslovne knjige vode se uredno, i to tako:


1) da se iz njih može točno utvrditi financijsko poslovnje raščlanjeno na pojedine poslovne promjene, po kronološkom redu i bruto-iznosima bez prijeboja;


2) da se u njima ne ostavljaju praznine, nego da se kronološkim redum ispunjava sav prostor za knjiženje;


3) de se upis ne smije brisati ni u pravilu prepravliati, a ako se ispravak ipak učini, onda to treba obaviti tako da se može jasno vidjeti prvobitni tekst;


4) da se ne obavljaju nikakve izmjene za koje ne bi bilo moguće utvrditi jesu li učinjene prilikorn prvoga knjiženja ili naknadno:


5) da se nepovezani listovi knjige ne smiju uništavati ni vaditi listovi iz povezanih knjiga;


6) da se sva knjiženja mraju zasnivati na knjigovodstvenim dokumentima iz kojih se može utvrditi osnov za knjiženje;


7) da se storniranje pogrešno knjiženih poslovnih promjena obavlja obvezno metodom crvenog storna.


(2) Neprofitna organizacija koja obavlja knjiženje mehaničkim ili elektroničkim računalom bez naprave za odbijanje proknjiženih iznosa, obavlja storna knjiženja na način koji omogućuju računala.


Članak 11.

(1) Neprofitna organizacija na početku svoga poslovanja obvezna je utvrditi stvarno stanje svih sredstava i njihovih izvora i na temelju tako utvrdenog stanja sastaviti početnu bilancu.

(2) Stvarno stanje sredstava i njihovih izvora utvrđuje se popisom (inventurom).

(3) Na temelju početne bilance, neprofitna organizacija otvara poslovne knjige.


Članak 12.

(1) Nakon završetka poslovne godine, knjige se zaključuju i povezuju, a dnevnik i glavnu knjigu i na posljednjoj stranici potpisuju zakonski predstavnik (u daljnjem tekstu naredbodavatelj) i osoba koju zakonski predstavnik ovlasti za vođenje knjigovodstva (u daljnjem tekstu računopolagatelj).


Članak 13.

(1) Knjiženje svake nastale poslovne promjene u sredstvima ili izvorima sredstava. prihodima, ili izdacima, može se obaviti samo na temelju knjigovodstvene isprave.

(2) Knjigovodstvene isprave sastavljaju se u času nastale poslovne promjene.

(3) Sadržaj knjigovodstvene isprave mora biti takav da nesumnjivo pokazuje nastalu poslovnu promjenu i da sadrži podatke za knjiženje.


Članak 14.

(1) Obavljene knjigovodstvene promjene osnivaju se, u pravilu, na dokumentima, kao što su: kupoprodajni ugovori i naredbe ili nalozi za izvršenje tih promjena. Pisane naredbe ili nalozi mogu i sami u času nastanka promjene postati dokumenti za provedbu, kao što su nalozi za isplatu, trebovenja materijala i slično, na kojima je potvrđeno izvršenje naloga. Na temelju naloga i naredaba po kojima nisu obavljene poslovne promjene ne obavtjaju se ni knjiženja. Samo dokument na kojemu je na određeni način utvrđeno da je izvršena poslovna promjena smatra se dokumentom za knjiženje. Pisani nalog koji neprofitna organizacija izdaje osobama izvan neprofitne organizacije može u času njegova izdavanja ili predaje biti za neprofitnu organizaciju dokaz o izvršenoj promjeni i, prema tome, dokument za knjiženje (virmanski nalog za isplatu, virmanski nalog za naplatu, ček i sl.).


Članak 15.

(1) Pored dokumenata za pravdanje, na kojima su utvrđene nastale poslovne promjene, kao osnova za knjiženje mogu poslužiti i knjigovodstvene isprave koje se, na temelju dokumenata za provedbu, sastavljaju u neprofitnoj organizaciji radi veće preglednosti knjiženja poslovnih promjena. U takve isprave spadaju blagajnički nalozi, rekapitulacije i slično.

(2) U naloge za knjiženje spadaju i nalozi za knjiženje ispravaka (storno) pogrešnih knjiženja, koji se zasnivaju na prije proknjiženim nalozima i dokumentima za pravdanje, koji su bili pogrešno proknjiženi. Tu spadaju i drugi nalozi koji se izdaju u knjigovodstvu, a zasnivaju se na propisima.


Članak 16.

(1) U dokumentima za pravdanje ni u tekstu ni u iznosima ne smije se ništa ispravljati, popravljati ni brisati, što bi moglo dovesti u pitanje ispravnost dokumenta.

(2) Greške se u dokumentima eventualno ispravljaiu tako da se precrta prvobitni tekst iIi svota i iznad precrtanog napiše novi ispravni tekst ili svota.


Članak 17.

(1) Svi dokumenti koji služe kao temelji za knjiženje moraju se knjigovodstvu dostavljati na način i u rokovima koji osiguravaju njegovu blagovremenost u knjigovodstvu

(2) Sve poslovne promjene što nastanu tijekom mjeseca moraju se proknjižiti u poslovnim knjigama najkasnije petnaest dana nakon isteka toga mjeseca


Članak 18.

(1) Dokumenti o poslovnim promjenama, prije njihova knjiženja, podliježu prethodnoj kontroli, koja se sastoji od provjeravanja svakog dokumenta s formalne, računske i suštinske strane. Da je obavila provjeravanje na samom dokumentu svojim potpisom ili parafom utvrđuje osoba koja je to učinile, a ispravnost dokumenta potvrđuje računopolagatelj svojim potpisom.


Članak 19.

(1) Nakon prethodne kontrole dokumenata za pravdanje, izdaje se nalog za knjiženje.

(2) Nalog za knjiženje pisani je akt kojim računopolagatelj ili osoba koju on ovlasti naređuje da se, na osnovi i provjerenog dokumenta, obavi knjiženje u poslovnim knjigama.

(3) Nalog za knjiženje može se izdati na posebnom, poglavito u tu svrhu pripremljenom obrascu ili na samom dokumentu za pravdanje.

(4) Ako se nalog za knjiženje daje na posebnom obrascu, na dokument za pravdanje mora se staviti broj naloga za knjiženje.

(5) Nalog za knjiženje potpisuje računopolagatelj ili osoba koju on ovlasti.


Članak 20.

(1) Dokumenti za knjiženje moraju se čuvati u rokovima predviđenim člankom 6. Uredbe i to od posljednjeg dana knjiženja ili godine na koju se odnose i uz uvjet da su u svako vrijeme dostupni.

(2) Dokumenti trajne vrijednosti (godišnje izvješće, isplatne liste odnosno kartoni evidencije plaća dužnosnika, službenika i namještenika) i drugi dokumenti koje neprofitna organizacija odredi svojim posebnim aktom čuvaju se trajno.

(3) Pomoćna dokumentacija čuva se najmanje dvije godine nakon predočenja godišnjeg izvješća.


III. ORGANIZACIJA KNJIGOVODSTVA


Članak 21.

(1) Neprofitna organizacija samostalno organizira svo je knjigovodstvo i primjenjuje tehniku koja osigurava provedbu odredaba ovog Pravilnika.

(2) Neprofitna organizacija samostalno odlučuje o načinu osiguranja podatake u knjigovodstvu potrebnih za utvrđivanje rezultata rada pojedinih svojih jedinica.

(3) Neprofitna organizacija može voditi i posebno knjigovodstvo za svaku ili samo pojedine jedinice.

(4) Neprofitna organizacija koja ima više jedinica za obavljanje redovne djelatnosti može za te jedinice propisati jedinstvene analitičke račune i druge evidencije u skladu s potrebama tih jedinica.

(5) Ako neprofitna organizacija vodi knjigovodstvo po jedinicama obvezna je osigurati knjigovodstvenu evidenciju u kojoj i za neprofitnu organizaciju kao cjelnu osigurava podatke utvrđene ovim Pravilnikom.

(6) Ako se neprofitna organizacija bavi i gospodarskom djelatnošću, obvezna je za posebnu jedinicu koja obavlja tu djelatnost u svome knjigovodstvu osigurati podatke o poslovanju te jedinice ili organizirati posebno knjigovodstvo.


Članak 22.

(1) Neprofitna organizacija vodi svoje knjigovodstvo prema računskom planu koji je propisan ovim Pravilnikom.

(2) Neprofitna organizacija vodi samo one račune na kojima postoji početno stanje i račune na kojima se tijekom rada pojave knjigovodstvene promjene.


Članak 23.

(1) Cjelokupno financijsko poslovanje neprofitne organizacije obuhvaća obvezne sintetičke račune koji su računi glavne knjige.

(2) Sintetičke račune neprofitna organizacija raščlanjuje na analitičke i subanalitičke račune prema svojim potrebama.

(3) Neprofitna organizacija koja ima više od jedne aktivnosti ili djelatnosti obvezna je primjenjivati fondovsko računovodstvo propisano ovim Pravilnikom.

(4) Neprofitna organizacija koja ima više jedinica za obavljanje redovne djelatnosti može analitićki raščlanjivati sintetičke račune na jedinstveni način, u skladu s potrebama svojim i svojih jedinica.

(5) Raščlanjivanje sintetićkih računa u računskomu planu neprofitne organizacije obavlja se po desetnom (dekadskom) sustavu, tako da se brojci sintetičkog računa doda još jedna brojka, počevši od 0 do 9.


IV. PRAVA I ODGOVORNOSTI OVLAŠTENIH OSOBA


Članak 24.

(1) Za radnje iz ovog Pravilnika odgovoran je zakonski predstavnik neprofitne organizacije (naredbodavatelj) i osoba koju on ovlasti (računopolagatelj) da vodi poslove iz ovoga Pravilnika.


Članak 25.

(1) Prava i dužnosti naredbodavatelja jesu:


1) da u utvrđenim rokovima odgovarajućim tijelima nadležnim za financiranje neprofitne organizacije dostavlja izvještaj korištenja sredstava predviđenih za njezin rad te izvještaj o prihodima koje je neprofitna organizacija zaradila od svoje djelatnosti u određenomu razdoblju.

2) da u utvrđenim rokovima odgovarajućim tijelima državne uprave i drugim nadležnim organima dostavlja temeljne financijske izvještaje i godišnje izvješće sastavljene u skladu s ovim Pravilnikom i Uredbom.

3) da na temelju zakona i drugih propisa odlučuje o korištenju sredstava za rad neprofitne organizacije,

4) da se brine o pravilnom i pravodobnom naplaćivanju prihoda koje neprofitna organizacija stječe obavljanjem svoje djelatnosti te o pravodobnomu naplaćivanju tih prihoda u korist određenih računa proračuna odnosno u korist žiro-računa i drugih računa tijela državne uprave,

5) da se brine o pravilnoj uporabi imovine koja je neprofitnoj pravnoj osobi dana na korištenje,

6) da se brine o pravilnom rukovanju sredstvima depozita i sredstvima na evidentnim računima;

7) da se brine o organiziranju financijskog i materijalnog poslovanja i poduzima odgovarajuće mjere radi zakonite uporabe sredstava neprofitne organizacije,

8) da obavlja i druge poslove koji su njegova dužnost po posebnim propisima.


Članak 26.

(1) Zakonski predstavnik neprofitne organizacije određuje odgovornu osobu za vođenje knjigovodstva.


(2) Odgov rna osoba za vođenje knjigovodstva, koju imenuje ili odredi zakonski predstavnik neprofitne organizacije, jest računopolagatelj.


(3) Prava i dužnosti računopolagatelja jesu:


1) da organizira knjigovdstvo i druge propisane evidencije odnosno da te poslove sam obavlja ako za to nije određena druga osoba, te da se brine o točnosti i ažurnosti knjigovodstva,

2) da organizira poslove obračunavanja obveze i uredno likvidiranje dokumenata po osnovi osobnih izdataka, materijalnih izdataka i po drugim osnovama, odnosno da sam obavlja te poslove ako oni nisu u dužnosti stavljeni drugoj osobi, da organizira poslove primanja i izdavanja materijala i sitnog inventara te rukovanja stvarima opreme i drugim sredstvima,

3) da provjerava, utvrđuje i svojim potpisom potvrđuje zakonsku ispravnost i računsku točnost dokumenata na osnovi kojih se izdaju nalozi za isplatu,

4) da na temelju propisa i drugih akata naredbodavatelja, a prema pisanom odobrenju izdaje naloge za isplatu obveza iz dokumenta o financiranju (npr. financijskom planu), po proračunu o korištenju sredstava fondova, da se brine o pravilnom obračunavanju i plaćanju propisanih poreza i o pravilnoj i posebnoj likvidaciji i isplaćivanju svih obveza neprofitne organizacije,

5) da sastavlja prijedlog dokumenta o financiranju neprofitne organizacije u narednomu razdoblju (financijskog plana) i godišnjeg izvješća te da obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u dužnost,

6) da poduzima mjere radi zakonite uporabe sredstava prema dokumentu po kojemu se financira neprofitna organtzaćija i drugih sredstava za rad neprofitne organizacije.


(4) Računopolagatelj ne može izravno raspolagati materijalnim i novčanim sredstvima, osim u neprofitnim organizacijama gdje u računovodstvu osim računopolagatelja nije zaposlena druga osoba.


Članak 27.

(1) Ako računopolagatelj smatra da je odobrenje za isplatu, koje je izdao naredbodavatelj, u suprotnosti s propisima, obvezan je o tome pismeno izvijestiti naredbodavca.

(2) Isplatu iz stavka 1. ovoga članka računopolagatelj obavlja samo ako mu i nakon upozorenja naredbodavatelj izda pisano naredenje za isplatu. O izdanom naknadnom naredenju za isplatu računopolagatelj je obvezan izvijestiti nadležno tijelo ili osnivača koji financira neprofitnu organizaciju i Državni ured za reviziju.


Članak 28.

(1) Službenik ili namještenik kojemu je povjereno rukovanje stvarima opreme, sitnim inventarom ili potrošnim materijalom (rukovatelj imovine) obvezan je:


1) primiti potrošni materijal, sitni inventar i stvari opreme:

2) provjeriti količinsku i kvalitetnu ispravnost nabavljenog potrošnog materijala, sitnog inventara i stvari opreme odnosno obavljenih usluga, u skladu s ugovorom ili drugim aktima na temelju kojih su obavljene nabavke i usluge ili sa dostavljenim računima ako za to nije osnovana posebna komisija,

3) brinuti se o održavanju u ispravnomu stanju imovine kojom rukuje i o njenomu pravilnom korištenju,

4) uredno i pravovremeno voditi evidenciju o stanju i kretanju imovine kojom rukuje,

5) izdavati imovinu kojom rukuje, na temelju pisanih naloga naredbodavatelja odnosno drugih ovlaštenih osoba.

6) predlagati nabavu i rashodovanje imovine kojom rukuje.


Članak 29.

(1) Računopolagatelj, rukovatelj imovinom i drugi službenik ili namještenik kome je povjereno rukovanje novčanim sredstvima ili drugom imovinom ne mogu se razriješiti dužnosti ili uputiti na drugu dužnost prije obavljene primopredaje dužnosti.

(2) Radi primopredaje dužnosti, zakonski predstavnik neprofitne organizacije - naredbodavatelj osniva komisiju.

(3) O obavljenoj primopredaji sastavlja se zapisnik, koji mora sadržavati nalaz i mišljenje komisije o utvrđenomu stanju.

(4) U postupku primopredaje mora se obaviti popis imovine i sravniti stanja utvrđeno popisom sa stanjem u evidencijama.


Članak 30.

(1) Zapisnik o obavljenoj primopredaji potpisuju računopolagatelj, rukovatelj imovinom ili drugi službenik ili namještenik koji prima dužnost, računopolagatelj, rukovatelj imovinom ili drugi službenik ili namještenik koji predaje dužnost te članovi komisije za primopredaju dužnosti

(2) Zapisnik o primopredaji dužnosti komisija za primopredaju dostavlja naredbodavatelju koji je donio rješenje o njenom osnivanju.


V. P0PIS IMOVINE I OBVEZA


Članak 31.

(1) Neprofitna organizacija na kraju godine obvezno usklađuje stanje sredstava i njihovih izvora iskazanih u knjigovodstvu sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom (inventurom).

(2) Popisom se utvrđuje stanje potrošnog materijala i sitnog inventara stanje stvari opreme, potraživanja i obveza neprofitne organizacije na datum 31. prosinca.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, neprofitna organizacija koja obavlja knjižničarsku ili bibliotečnu djelatnost popis može obaviti u roku koji nije duži od tri godine.


Članak 32.

(1) Komisiju za popis osniva zakonski predstavnik neprofitne organizacije.

(2) Nakon popisa. komisija je obvezna sastaviti zapisnik o rezultatima obavljenog popisa.


Članak 33.

(1) Zakonski predstavnik neprofitne organizacije, pošto razmotri popisani materijal, stvari opreme, sitni inventar, potraživanja i obveze odlučuje:

1) o načinu likvidacija utvrđenih manjkova,

2) o načinu knjiženja utvrđenih viškova,

3) o visini otpisa nenaplativih i zastarjelih potraživanja,

4) o rashodovanju sredstava opreme i sitnog inventara (2) Ako zakonski predstavnik neprofitne organizacije, prilikom raznkatranja popisanog materijala, utvrdi da su za nastale manjkove, oštećenja imovine, za nenaplativa potraživanja i slično odgovorni službenici ili namještenici odlučit će o mjerama koje treba protiv njih poduzeti.


VI. PRAVILA VREDNOVANJA


Članak 34.

(1) Modificirano računovodstveno načelo nastanka događaja jest osnovno pravilo vrednovanja koje primjenjuju neprofitne organizacije.

(2) Modificirano načelo nastanka dogadaja provodi se na sljedeći način:

a) dugotrajna imovina i kratkotrajna materijalna imo vina obračunava se i knjiži po nabavnoj vrijednosti ili ako to nije izvedivo - po procijenjenoj vrijednosti. Nabavnu vrijednost dugotrajne i kratkotrajne imovine čini kupovna cijena uvećana za uvozne carine, porez na promet, izdatke za prijevoz i sve druge izdatke koji se izravno mogu dodati nabavnoj vrijednosti;

b) amortizacija dugotrajne imovine se ne provodi, ako neprofitna organizacija nije vlasnik te imovine, već se obavlja ispravak vrijednosti odnosne dugotrajne imovine Ispravak vrijednosti provodi se po prosjećnim godišnjim stopama utvrđenim ovim Pravilnikom. lspravak vrijednosti imovine obavlja se tako da se za iznos ispravka umanju ju i imovina i izvori financiranja;

c) za dugotrajnu imovinu koje je neprofitna organizacija vlasnik i koja se vodi u vlastitom ili nekom ostalom fondu, neprofitna organizacija može odlučiti da obračunava amortizaciju te imovine prema računovodstvenom načelu korisnog vijeka trajanja sredstva odnosno koji vrijedi za poduzetnike;

d) pod dugotrajnom imovinom smatra se imovina (sredstvo) čiji je vijek trajanja duži od jedne godine. Dugo trajna imovina čija je pojedinačna vrijednost u trenutku nabave niža od 200 DEM protuvrijednosti hrvatskih dinara, svrstava se u sitan inventar i otpisuje jednokratno neovisno od vijeka trajanja;

e) prihodi i izdaci (rashodi) obračunskoga razdoblja priznaju se prema istom računovodstvenomu pravilumodificiranom načelu novčanog iskazivanja. Prihodi se iskazuju u obračunskom razdoblju u kojemu su postali raspoloživi i pod uvjetom da se mogu izmjeriti. Neprofitna organizacija može priznati prihod razdoblja i kada postoji dovoljno jamstvo da će prihod biti naplaćen u roku 20 dana od isteka obračunskog razdoblja i pod uvjetom da se prihod odnosi na obračunsko razdoblje. Izdaci (rashodi) se iskazuju u obračunskom razdoblju u kojem su nastali. Pod izdacima obračunskog razdoblja, u smislu ovoga Pravilnika, podrazumijevaju se i obračunate kamate za to razdoblje. Izdaci obračunskog razdoblja mogu se priznati ako je plaćanje obavljeno najkasnije 20 dana nakon isteka obračunskog razdoblja i pod uvjetom da se odnose na to razdoblje.


VII. REVALORIZACIJA I PREPRAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA


Članak 35

(1) Neprofitna organizacija,suglasno članku 16.Uredbe,obavlja revalorizaciju i prepravljanje financijskih izvještaja ako je inflacija na godišnjoj razini,mjerena rastom cijena proizvođača industrijskih proizvoda,viša od 30%.

(2) Revalorizacija odnosno prepravljanje financijskih izvještaja započinje i završava istim datumom za sve neprofitne organizacije, osim neprofitnih organizacija iz reaciju članka 42.ovog Pravilnika.

(3) Revalorizacija odnosno prepravljanje financijskih izvještaja obavlja se primjenom porasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda koje objavljuje Državni zavod za statistiku.

(4) Revalorizacija odnosno prepravljanje financijskih izvještaja provodi se tako da se sve pozicije bilance,osim novca i izvora sredstava vezanih za taj novac i sve pozicije računa prihoda i izdataka (rashoda) dovode na datum bilance.Dovođenje na datum bilance odnosno na 30.lipnja ili 31.prosinca obavlja se tako da se sva stanja bilance i svi prihodi i izdaci nastali u jednom mjesecu množe kumulativnim indeksom rasta cijena proizvodača industrijskih imovi proizvoda od toga mjeseca do datuma bilance.

(5) Neprofitna organizacija obvezna je revalorizirati odnosno prepraviti podatke financijskih izvještaja prethodnog obračunskog razdoblja dovodeći ih takoder na datum bilance.

Nastavak, cijeli pravilnik: www.poslovniforum.hr/zakoni/

Knjigovodstvo - Ažurirano: 22. 2. 2024.