Poslovni forum - Naslovna stranica PONUDA ZA PODUZETNIKE
 Pregled svih proizvoda i usluga vezanih uz proizvode (NKP)

NACIONALNA KLASIFIKACIJA PROIZVODA (NKP)

Pregled proizvoda razvrstanih prema nomenklaturi proizvoda od posl. subjekata kojima je osnovna reg. djelatnost prema NKD:

Nomenklatura svih proizvoda

Pretraživanje

Upute i uvjeti


23 - Proizvodnja koksa, naftnih derivata i nuklearnoga goriva
231010000 - Koks i polukoks od ugljena, lignita ili treseta; retortni ugljen
231020000 - Katran dobiven destilacijom ugljena, lignita ili treseta; ostali mineralni katrani
231099000 - Industrijske usluge za proizvode koksnih peći
232011010 - Bezolovni benzin za motore, do 95 oktana
232011020 - Bezolovni benzin za motore, s više od uklj. 95 oktana
232011030 - Olovni benzin za motore (naftni destilat, 30oC do 220oC, posebno pripremljen za motore na paljenje svjećicom, koji sadrži TEL ili TML, za povećanje)
232011090 - Ostali motorni benzin (gazolin), uključujući avionski benzin
232012000 - Mlazno gorivo, benzinskoga (gazolinskog) tipa
232013010 - Laka nafta (laki destilat za uporabu u petrokemijskoj industriji)
232013020 - White spirit, denaturirani etilalkohol (rafinirani destilat nafte u rasponu nafte/kerozina)
232013090 - Ostala laka naftna ulja, laki derivati, d. n.
232014010 - Mlazno gorivo, petrolejskog (kerozinskog) tipa
232014020 - Petrolej (kerozin), za rasvjetu
232014030 - Petrolej (kerozin), za motore
232014090 - Ostali petrolej (kerozin), uključujući mlazno gorivo petrolejskog (kerozinskog) tipa
232015010 - Plinska dizelska goriva (koja se koriste za cestovni/željeznički prijevoz), vrlo laka
232015020 - Plinska dizelska goriva (koja se koriste za cestovni/željeznički prijevoz), laka
232015030 - Plinska dizelska goriva (koja se koriste za cestovni/željeznički prijevoz), srednja
232015040 - Plinska dizelska goriva (koja se koriste za cestovni/željeznički prijevoz), D2S
232015050 - Plinska loživa ulja (destilat nafte, 180o C do 380oC, za grijanje i proizvodnju pare), ekstra laka
232015060 - Plinska loživa ulja (destilat nafte, 180oC do 380oC, za grijanje i proizvodnju pare), laka, specijalna
232015090 - Ostala plinska ulja
232016000 - Ostala srednja naftna ulja; srednji derivati, d. n.
232017010 - Lako loživo ulje s manje od uklj. 1% sumpora
232017020 - Srednje loživo ulje s manje od uklj. 1% sumpora
232017030 - Teško loživo ulje s manje od uklj. 1% sumpora
232017040 - Lako loživo ulje s više od uklj. 1% sumpora
232017050 - Srednje loživo ulje s više od uklj. 1% sumpora
232017060 - Teško loživo ulje s više od uklj. 1% sumpora
232017090 - Ostala loživa ulja (loživo ulje za uporabu u petrokemijskoj industriji)
232018010 - Motorna ulja
232018090 - Ostala ulja i maziva
232021010 - Smjesa propan-butan, ukapljena
232021090 - Ostali naftni plinovi i ostali ugljikovodici, osim prirodnog plina
232022010 - Etan, proizveden rafiniranjem nafte
232022090 - Ostali rafinerijski plinovi
232031010 - Parafin
232031020 - Masti za podmazivanje
232031090 - Ostali voskovi
232032010 - Naftni koks, zeleni
232032020 - Naftni koks, kalcinirani
232032030 - Naftni koks krekirani, specijalni
232032040 - Naftni bitumen (crni ili tamnosmeđi kruti i polukruti termoplastični materijal s vodootpornim i samoljeplj. svojstvima)
232032090 - Ostali naftni proizvodi/ostaci (ostaci naftnih proizvoda d. n.)
232040000 - Otpaci od naftnih ulja
233011000 - Prirodni uran i njegovi spojevi
233012000 - Obogaćeni uran i plutonij, te njihovi spojevi
233013000 - Osiromašeni uran i torij, te njihovi spojevi
233014000 - Radioaktivni elementi i izotopi, te njihovi spojevi d. n.; radioaktivni ostaci
233020000 - Gorivi elementi (patrone), neozračeni, za nuklearne reaktore
233090000 - Usluge prerade radioaktivnog otpadaNomenklatura svih proizvoda - Sadržaj
10 - Vađenje ugljena i lignita; vađenje treseta
11 - Vađenje sirove nafte i zemnoga plina; uslužne djelat. u vezi s vađenjem nafte i plina
12 - Vađenje uranovih i torijevih ruda
13 - Vađenje metalnih ruda
14 - Vađenje ostalih ruda i kamena
15 - Proizvodnja hrane i pića
16 - Proizvodnja duhanskih proizvoda
17 - Proizvodnja tekstila
18 - Proizvodnja odjeće; dorada i bojenje krzna
19 - Štavljenje i obrada kože; proizvodnja kovčega i torbi, ručnih torbica, sedlarskih i remenarskih proizvoda i obuće
20 - Drvo i proizvodi od drva i pluta (osim namještaja); predmeti od slame i pletarskih materijala
21 - Proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od papira
22 - Izdavačka i tiskarska djelatnost; te umnožavanje snimljenih zapisa
23 - Proizvodnja koksa, naftnih derivata i nuklearnoga goriva
24 - Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
25 - Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
26 - Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
27 - Proizvodnja metala
28 - Proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva i opreme
29 - Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.
30 - Proizvodnja uredskih strojeva i računala
31 - Proizvodnja električnih strojeva i aparata, d. n.
32 - Proizvodnja radiotelevizijskih i komunikacijskih aparata i opreme
33 - Proizvodnja medicinskih, preciznih i optičkih instrumenata te satova
34 - Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
35 - Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
36 - Proizvodnja namještaja, ostala prerađivačka industrija, d. n.
37 - Sekundarne sirovine
40 - Opskrba električnom energijom, plinom, parom i toplom vodom
41 - Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode
99 - Drugdje nigdje nenavedeno
 PRETRAŽIVANJEUpute i uvjeti  UPUTE I UVJETI