Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Klikni za pregled priloga


> NASLOVNA STR.

> RATARSTVO

> GOVEDARSTVO

> SVINJOGOJSTVO

> PERADARSTVO

> VOĆE I POVRĆE

> ZAŠTITA BILJA

> EKOLOŠKA POLJ.

> MEHANIZACIJA

> ZAKONI I PROPISI
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

> Knjige (Literatura)

> Preporuke knjiga

> Analiza tla

> Veterina

> Investicije u poljoprivredi i izrada poslovnih planova

> Poslovna baza podataka

> Veterinarska ambulanta

> Agro marketing

> Web poljoprivreda

> OPG u Hrvatskoj

> Info prilozi

> Adresar i imenik

> Poslovni web katalog

> Posebne ponude i akcije

> Kontakt adrese
Poslovni web katalog Poslovni katalog Poslovni internet katalog

Ažurirano: 14. 8. 2020.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga


NN 91/01

PRAVILNIK
O SUSTAVU OCJENJIVANJA SUKLADNOSTI U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI

 


I. TEMELJNE odredbe

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje sustav ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji, uvjeti kojima moraju udovoljiti nadzorne stanice, ovlašteni ispitni laboratoriji i pravne osobe za provedbu postupka potvrđivanja, postupak ovlašćivanja nadzornih stanica, laboratorija i pravnih osoba za provođenje postupka potvrđivanja, propisuju uvjeti za izdavanje potvrdnice te sadržaj i izgled potvrdnice, a u svrhu utvrđivanja sukladnosti ekoloških proizvoda, procesa i usluga sa temeljnim zahtjevima u ekološkoj proizvodnji.

Članak 2.

Sustav ocjenjiva sukladnosti proizvoda, procesa i usluga u ekološkoj proizvodnji temelji se na načelima stručnosti, objektivnosti, neutralnosti i nezavisnosti svih sudionika sustava.

II. Sustav ocjenjivanja sukladnosti u ekoloŠkoj proizvodnji

Članak 3.

Sustav ocjenjivanja sukladnosti proizvoda, procesa i usluga u ekološkoj proizvodnji obuhvaća postupak ovlašćivanja nadzornih stanica, ispitnih laboratorija i pravnih osoba za provedbu postupka ovlašćivanja, izdavanje potvrdnice o sukladnosti te nadzor nad provedbom sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji.

Članak 4.

Kao ekološki proizvod, proces ili usluga može biti označen i deklariran samo onaj proizvod, proces i usluga za koje je pravna osoba za provedbu postupka potvrđivanja izdala potvrdnicu.

Pravna osoba za provedbu postupka potvrđivanja izdaje potvrdnicu samo nakon provedenog postupka ocjene proizvoda, procesa i usluge, a na temelju zapisnika o provedenom stručnom nadzoru i ispitivanja provedenih od strane ovlašćenih nadzornih stanica i ovlašćenih ispitnih laboratorija, a za uvezene proizvode na temelju priznate potvrdnice izdane u zemlji iz koje je proizvod uvezen odnosno u kojoj je proizvod proizveden.

Priznavanje potvrdnice izdane u inozemstvu provodi ministar na prijedlog Povjerenstva za ekološku proizvodnju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Uvjeti za ovlašćivanje pravnih osoba

1. Nadzorna stanica

Članak 6.

Ovlaštena nadzorna stanica mora udovoljiti uvjete hrvatske norme HRN EN 45004 – Opći kriteriji za rad različitih vrsta ustanova koje provode nadzor, posebno sljedeće uvjete:

1. da je pravna osoba, ili da je u sastavu pravne osobe,

2. ako je dio pravne osobe koja obavlja i druge djelatnosti osim nadzora, da bude prepoznatljiva unutar nje,

3. da ima dokumentaciju koja opisuje njezinu djelatnost i tehničko područje za koje je mjerodavna i uvjete po kojima posluje,

4. da ima točno određen program i opseg nadzora,

5. da ima osiguranu, neovisnost, nepristranost u provođenju nadzora,

6. da je osoblje oslobođeno od svih trgovačkih, financijskih i drugih pritisaka koji bi mogli utjecati na njihove odluke, da su utvrđene mjere da osobe ili organizacije izvan nadzorne ustanove ne mogu utjecati na rezultate provedenih nadzora,

7. da raspolaže odgovarajućim prostorom i opremom potrebnom za provođenje nadzora u ekološkoj proizvodnji,

8. da je neovisna u mjeri koja se zahtijeva s obzirom na uvjete u kojima obavlja svoje usluge,

9. da je osigurana povjerljivost obavijesti dobivenih tijekom obavljanja stručnog nadzora. Vlasnička prava moraju biti zašti­ćena,

10. da ima dostatan broj stalnih zaposlenika, s opsegom stručnosti dostatnim za izvođenje redovnih dužnosti,

11. da osoblje odgovorno za nadzor u ekološkoj proizvodnji ima odgovarajuću stručnu spremu (završen dodiplomski studij agronomskog, veterinarskog, šumarskog, tekstilnog, biotehnološ­kog, tehnološkog ili medicinskog usmjerenja), izobrazbu, iskustvo i zadovoljavajuće poznavanja zahtjeva u ekološkoj proizvod­nji,

12. da ima uspostavljen dokumentiran sustav izobrazbe u ekološkoj proizvodnji,

13. da ima zapise o akademskim i drugim diplomama i izobrazbi i iskustvu svakog zaposlenog,

14. da ima na raspolaganju prikladne uređaje i opremu koji omogućuju izvođenje svih djelatnosti povezanih s nadzorom u ekološkoj proizvodnji,

15. ako je to potrebno da u svrhu postizanja kakvoće usluga nadzora ima utvrđene postupke za odabir sposobnih dobavljača, izdavanje odgovarajućih narudžbenica te nadzor nad primijenjenim sirovinama u ekološkoj proizvodnji,

16. da upotrebljava metode i postupke utvrđene u zahtjevima prema kojima se mora određivati sukladnost (upute za planiranje nadzora, normno uzorkovanje, tehnike nadzora),

17. da postupci koje primjenjuje, a koji nisu normirani, budu primjereni i potpuno dokumentirani,

18. da ima ustrojstvo koje joj omogućuje održavanja sposobnosti da izvodi svoje stručne zadatke na zadovoljavajući način,

19. da usluge ispitivanja i potvrđivanja ako ih pruža imaju jasan odnos prema djelatnosti nadzora,

20. da ima tehničkog voditelja s jasno određenim ovlastima i odgovornostima za osiguravanje kakvoće u ekološkoj proizvod­nji unutar nadzorne stanice, koji mora biti osposobljen i iskusan za vođenje nadzorne stanice i koji preuzima potpunu odgovornost za provođenje stručnog nadzora u ekološkoj proizvodnji, te osobu koja ga u slučaju njegove odsutnosti zamjenjuje,

21. da je tehnički voditelj u stalnom radnom odnosu,

22. da na djelotvoran načina upotrebljava sustav kakvoće prilagođen vrsti i području i obimu obavljenih radova. Sustav kakvoće mora biti potpuno dokumentiran priručnikom za kak­voću,

23. da ima sustav vođenja sveukupne dokumentacije o svojoj djelatnosti.

2. Ovlašteni ispitni laboratorij

Članak 7.

Ovlašteni ispitni laboratorij je pravna osoba, ili posebna organizacijska cjelina unutar pravne osobe, ovlaštena od strane ministra za ispitivanja proizvoda, procesa i usluga u ekološkoj proizvodnji.

Ovlašteni ispitni laboratorij mora udovoljiti uvjetima hrvat­ske norme HRN EN ISO/IEC 17025 – Opći zahtjevi za osposob­ljenost ispitnih i mjeriteljskih laboratorija, posebno sljedeće uvje­te:

1. da je pravna osoba, a ako je dio veće organizacije a želi biti priznat kao laboratorij treće strane, onda mora moći dokazati da je nepristran i da njegovo osoblje ne ovisi ni o kakvim poslov­nim, financijskim i drugim pritiscima koji mogu utjecati na njihovu tehničku prosudbu. Laboratorij za ispitivanje sa svojstvom treće strane ne smije biti uključen ni u kakve djelatnosti koje mogu ugroziti povjerenje u njegovu neovisnost i nepristranost a u vezi s njegovim ispitivanjima,

2. da ima ustroj koji osigurava da njegova uprava i osoblje budu neovisni o svim poslovnim, financijskim i drugim pritiscima koji mogu štetno utjecati na kakvoću njihova rada,

3. da ima utvrđene postupke zaštite povjerljivih podataka i vlasničkih prava svojih korisnika, uključujući postupke za zaštitu podataka koji se elektronički pohranjuju i prenose,

4. da ima utvrđenu odgovornost, ovlaštenje i međusobne odnose svih osoba koje vode poslove, provode ili provjeravaju posao koji utječe na kakvoću ispitivanja,

5. da je jedan član osoblja imenovan kao voditelj odjela za kakvoću rada laboratorija,

6. da provodi sustav kakvoće rada laboratorija sukladno uvjetima iz norme,

7. da ima uspostavljen postupak za ocjenu zahtjeva, ponuda i ugovora,

8. da zahtjevi, uključujući metode koje treba upotrebljavati, budu na odgovarajući način definirani i razumljivi,

9. da raspolaže odgovarajućim stručnim kadrom, prostorom i opremom sukladno ispitivanima za koja traži ovlaštenje,

10. da ima program izobrazbe kadrova sukladno ciljevima vlastitog razvitka,

11. da primjenjuje odgovarajuće metode i postupke za sva ispitivanja u području svog djelovanja, što uključuje uzorkovanje, rukovanje, prijevoz, skladištenje i pripremu uzorka. Preporučuju se metode koje su objavljene u međunarodnim, regionalnim i nacionalnim normama. Laboratorij mora osigurati uporabu najnovijih izdanja norma koje su na snazi,

12. da su nenormirane metode ispitivanja na odgovarajući način vrednovane,

13. da je odstupanje od metoda ispitivanja dokumentirano, tehnički opravdano te ako je na njega pristao i prihvatio ga korisnik,

14. da su svi mjerni instrumenti i uređaji umjereni ili ovjereni u skladu s propisima,

15. da ima upute za uporabu sve bitne opreme i za rad s tom opremom,

16. da raspolaže svom opremom za uzorkovanje, mjerenje i ispitivanje,

17. da je oprema takve kvalitete i stanja da s njom može postići odgovajuća točnost,

18. da se rezultati ispitivanja prikazuju točno, jasno, nedvosmisleno i objektivno,

19. da ispitni izvještaji sadrže najmanje podatke: naslov (npr. »Ispitni izvještaj«), naziv i adresu laboratorija i mjesto u kojem su provedena ispitivanja, jedinstvenu oznaku i na svakoj stranici oznaku kako bi se osiguralo da se stranica prepoznaje kao dio ispitnog izvještaja, naziv i adresu korisnika, oznaku upotrijebljene metode, opis i stanje uzorka i njegovu oznaku, datum prijama uzorka, oznaku plana uzorkovanja i postupaka koje upotrebljava laboratorij, rezultate ispitivanja, po potrebi s mjernim jedinicama, imena, funkcije i potpise ili istovrijednu identifikaciju osobe ili osoba koje su sastavila ispitni izvještaj,

20. da ispitni izvještaji, kada je to potrebno, sadrže i druge podatke, npr. u sukladnosti, o uzorkovanju, odstupanju od metode itd.,

21. da su mišljenja i tumačenja dokumentirana, (npr. o sukladnosti).

3. Pravna osoba za provedbu postupka potvrđivanja

Članak 8.

Pravna osoba za provedbu postupka potvrđivanja je pravna osoba ovlašćena od ministra za provođenje postupka potvrđivanja sukladnosti proizvoda, procesa i usluga u ekološkoj proizvodnji.

Postupak potvrđivanja sukladnosti temelji se na zapisnicima o obavljenom stručnom nadzoru nadzornih stanica i pripadajuće dokumentacije ispitnih laboratorija.

Članak 9.

Pravna osoba za provedbu postupka potvrđivanja mora udovoljiti uvjetima hrvatske norme HRN EN 45011 – Opći zahtjevi za ustanove koje provode potvrđivanje proizvoda, posebno sljedeće uvjete:

1. da je pravna osoba,

2. da je nepristrana u radu,

3. da ima prava i odgovornosti koje su važne za njezine djelatnosti potvrđivanja,

4. da ima prikladne mjere za uređenje pravnih odgovornosti koje proistječu iz njezinih radnji i/ili djelatnosti,

5. da ima financijsku stabilnost i izvore potrebne za vođenje sustava potvrđivanja,

6. da ima stalno zaposleno dovoljno osoba koje imaju potrebnu naobrazbu, i stručno znanje i iskustvo za izvođenje zadataka potvrđivanja povezanih s vrstom i opsegom rada, pod odgovornošću nadređenog službenika,

7. da ima sustav kakvoće koji pruže povjerenje u sustava vođenja sustava potvrđivanja,

8. da ima posluje i provodi postupke koji razlikuju potvrđi­vanje od svih drugih djelatnosti kojima se bavi,

9. da je zajedno sa svojim zaposlenicima slobodna od svih trgovačkih, financijskih i drugih pritisaka koji bi mogli utjecati na rezultate prosesa potvrđivanja,

10. da ima formalna pravila i strukturu za imenovanje i rad svih odbora uključenih u proces potvrđivanja; takvi odbori moraju biti slobodni od svih trgovačkih, financijskih i drugih pritisaka koji bi mogli utjecati na njezine odluke; ustroj u kojem su članovi izabrani tako da se postigne ravnoteža u kojoj ni jedan poseban interes ne prevladava,

11. da osigura da djelatnosti srodnih pravnih osoba ne utječu na povjerljivost, objektivnost ili nepristranost njezinih potvrda,

12. da ne isporučuje ili oblikuje proizvode iste vrste koji su kao oni koje potvrđuje,

13. da ne nudi niti daje savjete podnositeljima zahtjeva o metodama koje omogućuju rješavanje pitanja koja predstavljaju zapreku dobivanja tražene potvrdnice,

14. da ne pruža niti jednu drugu uslugu koja bi mogla ugroziti povjerljivost, objektivnost ili nepristranost njezina procesa potvrđivanja ili njezinih odluka o potvrđivanju,

15. da ima utvrđene postupke za rješavanje priziva, prigovora i sporova koji dolaze od dobavljača ili drugih strana, a tiču se postupanja s pitanjima potvrđivanja i drugih srodnih pitanja i druge uvjete iz norme iz stavka 1. ovoga članka.

III. POSTUPAK OVLAŠĆIVANJA

Članak 11.

Postupak ovlašćivanja provodi Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva.

Ministar imenuje stalno povjerenstvo za provođenje postupka ovlašćivanja.

Članak 12.

Povjerenstvo koje provodi postupak ovlašćivanje može zatražiti i druge dokaze o ispunjavanju uvjeta odnosno osposob­ljenosti pravne osobe za zadatke za koje je zatraženo ovlašćenje.

Povjerenstvo također može izvršiti provjeru udovoljavanja propisanim uvjetima i kod same pravne osobe.

Članak 13.

Nakon provedenog obveznog stručnog nadzora nad ekološ­kom proizvodnjom sukladno odredbama Pravilnika o provođenju stručnog nadzora nad ekološkom proizvodnjom i izdanog zapisnika o obavljenom stručnom nadzoru, pravna osoba za provedbu postupka potvrđivanja izdaje potvrdnicu.

Članak 14.

Potvrdnica je isprava kojom ovlaštena pravna osoba za provođenje postupka potvrđivanja, potvrđuje da je ekološka proizvodnja, ekološki proizvod, proces ili usluga sukladna temeljnim zahtjevima za ekološku proizvodnju.

Članak 15.

Potvrdnica sadrži:

- naziv pravne osobe koja ju izdaje, broj rješenja o ovlašćivanju i njezin zaštićeni znak,

- jedinstveni broj potvrdnice,

- naziv proizvodne jedinice za ekološku proizvodnju i broj rješenja o upisu u upisnik,

- naziv proizvoda i količina za koju se izdaje,

- naziv propisa temeljem kojeg se izdaje,

- vremensko razdoblje za koje se izdaje i proizvodna godina,

- mjesto i datum izdavanja i

- pečat i potpis odgovorne osobe.

Izgled potvrdnice tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
 


Klasa: 011-02/01-01/126

Urbroj: 525-1-01-1

Zagreb, 17. listopada 2001.

 

 

Ekološka poljoprivredaEkološka poljoprivreda

Literatura za ekološku poljoprivredu

Prednosti ekološke proizvodnje

ZAKONSKA REGULATIVA EKOLOŠKE PROIZVODNJE

ZAKON O EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

PRAVILNIK O EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI U UZGOJU BILJA I U PROIZVODNJI BILJNIH PROIZVODA

PRAVILNIK O SUSTAVU OCJENJIVANJA SUKLADNOSTI U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI

PRAVILNIK O POSTUPKU I UVJETIMA ZA STJECANJE ZNAKA EKOLOŠKOG PROIZVODA

PRAVILNIK O PRERADI U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI

PRAVILNIK O EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI ŽIVOTINJSKIH PROIZVODA

PRAVILNIK O DEKLARACIJI EKOLOŠKIH PROIZVODA

PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU UPISA U UPISNIKE EKOLOŠKE PROIZVODNJE POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

PRAVILNIK O STRUČNOM NADZORU U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI
 
Prilozi iz tiska


Poslovni web katalog Poslovni web katalog Poslovni web katalog
Poslovni Forum d.o.o. za informatiku i poslovne usluge


Istraživanje tržišta - Izrada poslovnih planova - Izrada web stranica - Savjetovanje
Kontakt e-mail adrese i telefoni