POKLON BON u vrijednosti 500 kuna
Besplatni poklon bon u vrijednosti 500 kuna koji možete iskoristiti Vi ili ga pokloniti drugoj osobi ili poslovnom subjektu. Pravi poklon za Vas ili Vaše poslovne partnere koji možete iskoristiti kako bi unaprijedili svoje poslovanje i marketing.
Link na poklon bon - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Klikni za pregled priloga


> NASLOVNA STR.

> RATARSTVO

> GOVEDARSTVO

> SVINJOGOJSTVO

> PERADARSTVO

> VOĆE I POVRĆE

> ZAŠTITA BILJA

> EKOLOŠKA POLJ.

> MEHANIZACIJA

> ZAKONI I PROPISI
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

> Knjige (Literatura)

> Preporuke knjiga

> Analiza tla

> Veterina

> Investicije u poljoprivredi i izrada poslovnih planova

> Poslovna baza podataka

> Veterinarska ambulanta

> Agro marketing

> Web poljoprivreda

> OPG u Hrvatskoj

> Info prilozi

> Adresar i imenik

> Poslovni web katalog

> Posebne ponude i akcije

> Kontakt adrese
Poslovni web katalog Poslovni katalog Poslovni internet katalog

Ažurirano: 23. 9. 2019.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga


NN 13/02

PRAVILNIK
O UVJETIMA I NAČINU UPISA U UPISNIKE EKOLOŠKE PROIZVODNJE POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA


I. TEMELJNE ODREDBEČlanak 1.Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti koje moraju udovoljiti pravne ili fizičke osobe za upis u Upisnik proizvođača u ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, Upisnik uvoznika ekoloških proizvoda, Upisnik nadzornih stanica za obavljanje stručnog nadzora nad ekološkom proizvodnjom i Upisnik ovlaštenih laboratorija, sadržaj, oblik i način vođenja upisnika te način prijave za upis u upisnike.Članak 2.Upisnici iz članka 1. ovog Pravilnika vode se na propisanim obrascima koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio, a mogu se voditi i elektroničkim putem.Članak 3.Uz upisnike osniva se i:1. zbirka isprava, odvojeno za svaku upisanu pravnu ili fizičku osobu, u koju se u obliku kartoteke unose isprave i drugi spisi u svezi s upisom;2. imenik upisanih pravnih i fizičkih osoba, abecednim redom uz naznaku broja stranice upisnika na kojoj je pojedini subjekt upisan, a vodi se elektroničkim putem.Članak 4.Upis u upisnik i imenik kao i unos isprava i drugih spisa u zbirku isprava obavlja osoba koju za to ovlasti ministar poljoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: ministar).Ovlaštena osoba iz stavka 1. ovog članka odgovorna je za pravilan upis i uredno vođenje zbirke isprava.Članak 5.Podaci upisani u upisnik koji se vodi na elektroničkom računalu upisuju se na odgovarajući medij kao sigurnosna kopija nakon upisa ili nakon upisa svake promjene.Ovlaštena osoba dužna je čuvati upisnik, imenik i zbirku isprava tako da se zaštiti od zloporabe, oštećenja i uništenja.Članak 6.Pravne i fizičke osobe upisane u upisnik dužne su prijaviti u roku od trideset dana Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) sve promjene nastale u uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i priložiti dokaze o tome.

II. UPISNIK PROIZVOĐAČA U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODAČlanak 7.U Upisnik proizvođača u ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ( u daljnjem tekstu: Upisnik proizvođača) upisuju se pravne i fizičke osobe koje ekološke proizvode gospodarski proizvode, prerađuju odnosno njima trguju.Članak 8.U Upisnik proizvođača upisuju se sljedeći podaci:1. naziv, sjedište i matični broj pravne osobe, odnosno ime i prezime, JMBG i prebivalište (mjesto, ulica i broj) fizičke osobe proizvođača;

2. ime i prezime voditelja proizvodnje;

3. ukupna veličina i struktura gospodarstva;

4. upisni broj proizvođača i datum upisa;

5. broj i datum rješenja o upisu u Upisnik i rješenja o brisanju iz Upisnika;

6. datum objave u "Narodnim novinama".Obrazac Upisnika proizvođača (Obrazac1.) tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 9.Proizvođači ekoloških proizvoda upisuju se u Upisnik proizvođača na temelju zahtjeva koji podnose Ministarstvu i zapisnika nadzorne stanice za ekološku proizvodnju o obavljenom prvom stručnom nadzoru.Članak 10.Ministarstvo će obaviti upis u Upisnik proizvođača ako podnositelj zahtjeva ispunjava sljedeće uvjete:1. da je kod nadležnog tijela registriran za obavljanje djelatnosti za koju se upisuje u Upisnik proizvođača;2. da je vlasnik odnosno korisnik proizvodne jedinice za ekološku proizvodnju;

3. da je vlasnik odnosno korisnik proizvodne jedinice za ekološku proizvodnju, ili voditelj proizvodnje, upoznat s propisima i pravilima ekološke proizvodnje.Članak 11.Uz zahtjev za upis u Upisnik proizvođača prilažu se sljedeći prilozi:1. rješenje o upisu u registar za pravnu osobu, obrtnica ili uvjerenje nadležnog ureda državne uprave da je poljoprivredni proizvođač;2. izvadak iz zemljišne knjige i/ili ugovor o dugoročnom korištenju zemljišta (najmanje 5 godina) kao dokaz o vlasništvu odnosno pravu korištenja zemljišta;

3. katastarski plan s točno određenim česticama koje pripadaju proizvodnoj jedinici i njihovim površinama;

4. popis i veličinu gospodarskih objekata, poljoprivredne mehanizacije i drugih strojeva za ekološku proizvodnju;

5. potvrdu pravne osobe ili izjavu proizvođača da je upoznat s propisima i pravilima ekološke proizvodnje, kao oblik posebnog povjerenja između proizvođača i potrošaća;

6. ako jedinica za ekološku proizvodnju ima voditelja proizvodnje, dokaz o poslovnom odnosu s voditeljem proizvodnje.

Prilozi se podnose u izvorniku, prijepisu ili ovjerenoj preslici.III. UPISNIK UVOZNIKA EKOLOŠKIH PROIZVODAČlanak 12.U Upisnik uvoznika ekoloških proizvoda (u daljnjem tekstu: Upisnik uvoznika) upisuju se pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti trgovine i koje ekološke proizvode uvoze radi stavljanja na tržište Republike Hrvatske.Članak 13.U Upisnik uvoznika upisuju se sljedeći podaci:1. naziv, sjedište, matični broj pravne osobe odnosno ime i prezime, JMBG i prebivalište fizičke osobe;

2. upisni broj uvoznika i datum upisa;

3. vrsta ekološkog proizvoda koji uvozi;

4. broj i datum rješenja o upisu u Upisnik i rješenja o brisanju iz Upisnika;

5. datum upisa i objave u “Narodnim novinama”.Upisnik uvoznika (Obrazac 2.) tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 14.Uvoznik ekoloških proizvoda upisuje se u Upisnik uvoznika na temelju podnesenog zahtjeva Ministarstvu i zapisnika nadzorne stanice za ekološku proizvodnju o obavljenom prvom stručnom pregledu.

Članak 15.Ministarstvo će upisati u Upisnik uvoznika pravnu ili fizičku osobu na temelju pisanog zahtjeva ako udovoljava sljedećim uvjetima:1. da je kod nadležnog tijela registrirana za obavljanje djelatnosti trgovine;

2. da raspolaže skladištem za smještaj i uskladištenje robe koje udovoljava propisanim minimalnim tehničkim uvjetima za ekološke proizvode.

Članak 16.Podnositelj zahtjeva za upis u Upisnik uvoznika dužan je uz zahtjev za upis podnijeti i sljedeće priloge:

1. rješenje o upisu u sudski registar odnosno obrtnicu;

2. dokaz o vlasništvu odnosno o korištenju skladišta za smještaj i uskladištenje robe primjereno vrstama koje uvozi,

3. izjavu uvoznika da je upoznat s propisima i pravilima ekološke proizvodnje, kao oblik posebnog povjerenja između uvoznika i potrošača.Prilozi se podnose u izvorniku, prijepisu ili ovjerenoj preslici.IV. UPISNIK NADZORNIH STANICA ZA OBAVLJANJE STRUČNOG NADZORA NAD EKOLOŠKOM PROIZVODNJOMČlanak 17.U Upisnik nadzornih stanica za obavljanje stručnog nadzora nad ekološkom proizvodnjom (u daljnjem tekstu: Upisnik nadzornih stanica) upisuju se pravne osobe koje obavljaju stručni nadzor nad ekološkom proizvodnjom i ekološkim proizvodima.Članak 18.U Upisnik nadzornih stanica upisuju se sljedeći podaci:

1. naziv, sjedište, matični broj pravne osobe;

2. upisni broj nadzorne stanice i datum upisa;

3. vrsta proizvodnje nad kojom obavlja stručni nadzor;

4. broj i datum rješenja o upisu i rješenja o brisanju iz Upisnika;

5. datum upisa i objave u “Narodnim novinama”.Obrazac Upisnika nadzornih stanica (Obrazac 3.) tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 19.Ministarstvo će upisati u Upisnik nadzornih stanica pravnu osobu na temelju pisanog zahtjeva za upis i sljedećih priloga:

1. rješenje o upisu u registar trgovačkog suda;
2. rješenja o ovlašćivanju donijetog temeljem Pravilnika o ocjenjivanju sukladnosti u ekološkoj proizvodnji (“Narodne novine”, broj 91/01.).Prilozi se podnose u izvorniku, prijepisu ili ovjerenoj preslici.

IV. UPISNIK OVLAŠTENIH LABORATORIJA

Članak 20.U Upisnik ovlaštenih laboratorija upisuju se pravne osobe koje obavljaju potrebne analize tla, sirovina, poluproizvoda i proizvoda biljnog i životinjskog podrijetla te ispituju temeljne zahtjeve za ekološke proizvode, i koja je registrirana za obavljanje takve djelatnosti ili je u sastavu pravne osobe registrirane za obavljanje takve djelatnosti.

Članak 21.U Upisnik ovlaštenih laboratorija upisuju se sljedeći podaci:1. naziv, sjedište i matični broj pravne osobe;2. upisni broj laboratorija i datum upisa;3. vrste analiza koje obavlja;4. broj i datum rješenja o upisu u Upisnik i rješenja o brisanju iz Upisnika;5. datum objave u "Narodnim novinama".Obrazac Upisnika ovlaštenih laboratorija (Obrazac 4.) tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.
Članak 22.


Ministarstvo će upisati u Upisnik ovlaštenih laboratorija pravnu osobu na temelju pisanog zahtjeva za upis i sljedećih priloga:

1. rješenje o upisu u registar trgovačkog suda;
2. rješenja o ovlašćivanju donijetog temeljem Pravilnika o ocjenjivanju sukladnosti u ekološkoj proizvodnji.Prilozi se podnose u izvorniku, prijepisu ili ovjerenoj preslici.Članak 23.


Ovaj Pravlinik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".


Klasa: 011-02/02-01/18

Urbroj: 525-1-02-1

Zagreb, 29. siječnja 2002.

 

OBRASCI

 

 

 

 Ekološka poljoprivreda

Literatura za ekološku poljoprivredu

Prednosti ekološke proizvodnje

ZAKONSKA REGULATIVA EKOLOŠKE PROIZVODNJE

ZAKON O EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

PRAVILNIK O EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI U UZGOJU BILJA I U PROIZVODNJI BILJNIH PROIZVODA

PRAVILNIK O SUSTAVU OCJENJIVANJA SUKLADNOSTI U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI

PRAVILNIK O POSTUPKU I UVJETIMA ZA STJECANJE ZNAKA EKOLOŠKOG PROIZVODA

PRAVILNIK O PRERADI U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI

PRAVILNIK O EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI ŽIVOTINJSKIH PROIZVODA

PRAVILNIK O DEKLARACIJI EKOLOŠKIH PROIZVODA

PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU UPISA U UPISNIKE EKOLOŠKE PROIZVODNJE POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

PRAVILNIK O STRUČNOM NADZORU U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI
 
Prilozi iz tiska


Poslovni web katalog Poslovni web katalog Poslovni web katalog
Poslovni Forum d.o.o. za informatiku i poslovne usluge


Istraživanje tržišta - Izrada poslovnih planova - Izrada web stranica - Savjetovanje
Kontakt e-mail adrese i telefoni