Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Klikni za pregled priloga


> NASLOVNA STR.

> RATARSTVO

> GOVEDARSTVO

> SVINJOGOJSTVO

> PERADARSTVO

> VOĆE I POVRĆE

> ZAŠTITA BILJA

> EKOLOŠKA POLJ.

> MEHANIZACIJA

> ZAKONI I PROPISI
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

> Knjige (Literatura)

> Preporuke knjiga

> Analiza tla

> Veterina

> Investicije u poljoprivredi i izrada poslovnih planova

> Poslovna baza podataka

> Veterinarska ambulanta

> Agro marketing

> Web poljoprivreda

> OPG u Hrvatskoj

> Info prilozi

> Adresar i imenik

> Poslovni web katalog

> Posebne ponude i akcije

> Kontakt adrese
Poslovni web katalog Poslovni katalog Poslovni internet katalog

Ažurirano: 14. 8. 2020.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga


NN 13/02

PRAVILNIK
O UVJETIMA I NAČINU UPISA U UPISNIKE EKOLOŠKE PROIZVODNJE POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA


I. TEMELJNE ODREDBEČlanak 1.Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti koje moraju udovoljiti pravne ili fizičke osobe za upis u Upisnik proizvođača u ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, Upisnik uvoznika ekoloških proizvoda, Upisnik nadzornih stanica za obavljanje stručnog nadzora nad ekološkom proizvodnjom i Upisnik ovlaštenih laboratorija, sadržaj, oblik i način vođenja upisnika te način prijave za upis u upisnike.Članak 2.Upisnici iz članka 1. ovog Pravilnika vode se na propisanim obrascima koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio, a mogu se voditi i elektroničkim putem.Članak 3.Uz upisnike osniva se i:1. zbirka isprava, odvojeno za svaku upisanu pravnu ili fizičku osobu, u koju se u obliku kartoteke unose isprave i drugi spisi u svezi s upisom;2. imenik upisanih pravnih i fizičkih osoba, abecednim redom uz naznaku broja stranice upisnika na kojoj je pojedini subjekt upisan, a vodi se elektroničkim putem.Članak 4.Upis u upisnik i imenik kao i unos isprava i drugih spisa u zbirku isprava obavlja osoba koju za to ovlasti ministar poljoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: ministar).Ovlaštena osoba iz stavka 1. ovog članka odgovorna je za pravilan upis i uredno vođenje zbirke isprava.Članak 5.Podaci upisani u upisnik koji se vodi na elektroničkom računalu upisuju se na odgovarajući medij kao sigurnosna kopija nakon upisa ili nakon upisa svake promjene.Ovlaštena osoba dužna je čuvati upisnik, imenik i zbirku isprava tako da se zaštiti od zloporabe, oštećenja i uništenja.Članak 6.Pravne i fizičke osobe upisane u upisnik dužne su prijaviti u roku od trideset dana Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) sve promjene nastale u uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i priložiti dokaze o tome.

II. UPISNIK PROIZVOĐAČA U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODAČlanak 7.U Upisnik proizvođača u ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ( u daljnjem tekstu: Upisnik proizvođača) upisuju se pravne i fizičke osobe koje ekološke proizvode gospodarski proizvode, prerađuju odnosno njima trguju.Članak 8.U Upisnik proizvođača upisuju se sljedeći podaci:1. naziv, sjedište i matični broj pravne osobe, odnosno ime i prezime, JMBG i prebivalište (mjesto, ulica i broj) fizičke osobe proizvođača;

2. ime i prezime voditelja proizvodnje;

3. ukupna veličina i struktura gospodarstva;

4. upisni broj proizvođača i datum upisa;

5. broj i datum rješenja o upisu u Upisnik i rješenja o brisanju iz Upisnika;

6. datum objave u "Narodnim novinama".Obrazac Upisnika proizvođača (Obrazac1.) tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 9.Proizvođači ekoloških proizvoda upisuju se u Upisnik proizvođača na temelju zahtjeva koji podnose Ministarstvu i zapisnika nadzorne stanice za ekološku proizvodnju o obavljenom prvom stručnom nadzoru.Članak 10.Ministarstvo će obaviti upis u Upisnik proizvođača ako podnositelj zahtjeva ispunjava sljedeće uvjete:1. da je kod nadležnog tijela registriran za obavljanje djelatnosti za koju se upisuje u Upisnik proizvođača;2. da je vlasnik odnosno korisnik proizvodne jedinice za ekološku proizvodnju;

3. da je vlasnik odnosno korisnik proizvodne jedinice za ekološku proizvodnju, ili voditelj proizvodnje, upoznat s propisima i pravilima ekološke proizvodnje.Članak 11.Uz zahtjev za upis u Upisnik proizvođača prilažu se sljedeći prilozi:1. rješenje o upisu u registar za pravnu osobu, obrtnica ili uvjerenje nadležnog ureda državne uprave da je poljoprivredni proizvođač;2. izvadak iz zemljišne knjige i/ili ugovor o dugoročnom korištenju zemljišta (najmanje 5 godina) kao dokaz o vlasništvu odnosno pravu korištenja zemljišta;

3. katastarski plan s točno određenim česticama koje pripadaju proizvodnoj jedinici i njihovim površinama;

4. popis i veličinu gospodarskih objekata, poljoprivredne mehanizacije i drugih strojeva za ekološku proizvodnju;

5. potvrdu pravne osobe ili izjavu proizvođača da je upoznat s propisima i pravilima ekološke proizvodnje, kao oblik posebnog povjerenja između proizvođača i potrošaća;

6. ako jedinica za ekološku proizvodnju ima voditelja proizvodnje, dokaz o poslovnom odnosu s voditeljem proizvodnje.

Prilozi se podnose u izvorniku, prijepisu ili ovjerenoj preslici.III. UPISNIK UVOZNIKA EKOLOŠKIH PROIZVODAČlanak 12.U Upisnik uvoznika ekoloških proizvoda (u daljnjem tekstu: Upisnik uvoznika) upisuju se pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti trgovine i koje ekološke proizvode uvoze radi stavljanja na tržište Republike Hrvatske.Članak 13.U Upisnik uvoznika upisuju se sljedeći podaci:1. naziv, sjedište, matični broj pravne osobe odnosno ime i prezime, JMBG i prebivalište fizičke osobe;

2. upisni broj uvoznika i datum upisa;

3. vrsta ekološkog proizvoda koji uvozi;

4. broj i datum rješenja o upisu u Upisnik i rješenja o brisanju iz Upisnika;

5. datum upisa i objave u “Narodnim novinama”.Upisnik uvoznika (Obrazac 2.) tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 14.Uvoznik ekoloških proizvoda upisuje se u Upisnik uvoznika na temelju podnesenog zahtjeva Ministarstvu i zapisnika nadzorne stanice za ekološku proizvodnju o obavljenom prvom stručnom pregledu.

Članak 15.Ministarstvo će upisati u Upisnik uvoznika pravnu ili fizičku osobu na temelju pisanog zahtjeva ako udovoljava sljedećim uvjetima:1. da je kod nadležnog tijela registrirana za obavljanje djelatnosti trgovine;

2. da raspolaže skladištem za smještaj i uskladištenje robe koje udovoljava propisanim minimalnim tehničkim uvjetima za ekološke proizvode.

Članak 16.Podnositelj zahtjeva za upis u Upisnik uvoznika dužan je uz zahtjev za upis podnijeti i sljedeće priloge:

1. rješenje o upisu u sudski registar odnosno obrtnicu;

2. dokaz o vlasništvu odnosno o korištenju skladišta za smještaj i uskladištenje robe primjereno vrstama koje uvozi,

3. izjavu uvoznika da je upoznat s propisima i pravilima ekološke proizvodnje, kao oblik posebnog povjerenja između uvoznika i potrošača.Prilozi se podnose u izvorniku, prijepisu ili ovjerenoj preslici.IV. UPISNIK NADZORNIH STANICA ZA OBAVLJANJE STRUČNOG NADZORA NAD EKOLOŠKOM PROIZVODNJOMČlanak 17.U Upisnik nadzornih stanica za obavljanje stručnog nadzora nad ekološkom proizvodnjom (u daljnjem tekstu: Upisnik nadzornih stanica) upisuju se pravne osobe koje obavljaju stručni nadzor nad ekološkom proizvodnjom i ekološkim proizvodima.Članak 18.U Upisnik nadzornih stanica upisuju se sljedeći podaci:

1. naziv, sjedište, matični broj pravne osobe;

2. upisni broj nadzorne stanice i datum upisa;

3. vrsta proizvodnje nad kojom obavlja stručni nadzor;

4. broj i datum rješenja o upisu i rješenja o brisanju iz Upisnika;

5. datum upisa i objave u “Narodnim novinama”.Obrazac Upisnika nadzornih stanica (Obrazac 3.) tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 19.Ministarstvo će upisati u Upisnik nadzornih stanica pravnu osobu na temelju pisanog zahtjeva za upis i sljedećih priloga:

1. rješenje o upisu u registar trgovačkog suda;
2. rješenja o ovlašćivanju donijetog temeljem Pravilnika o ocjenjivanju sukladnosti u ekološkoj proizvodnji (“Narodne novine”, broj 91/01.).Prilozi se podnose u izvorniku, prijepisu ili ovjerenoj preslici.

IV. UPISNIK OVLAŠTENIH LABORATORIJA

Članak 20.U Upisnik ovlaštenih laboratorija upisuju se pravne osobe koje obavljaju potrebne analize tla, sirovina, poluproizvoda i proizvoda biljnog i životinjskog podrijetla te ispituju temeljne zahtjeve za ekološke proizvode, i koja je registrirana za obavljanje takve djelatnosti ili je u sastavu pravne osobe registrirane za obavljanje takve djelatnosti.

Članak 21.U Upisnik ovlaštenih laboratorija upisuju se sljedeći podaci:1. naziv, sjedište i matični broj pravne osobe;2. upisni broj laboratorija i datum upisa;3. vrste analiza koje obavlja;4. broj i datum rješenja o upisu u Upisnik i rješenja o brisanju iz Upisnika;5. datum objave u "Narodnim novinama".Obrazac Upisnika ovlaštenih laboratorija (Obrazac 4.) tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.
Članak 22.


Ministarstvo će upisati u Upisnik ovlaštenih laboratorija pravnu osobu na temelju pisanog zahtjeva za upis i sljedećih priloga:

1. rješenje o upisu u registar trgovačkog suda;
2. rješenja o ovlašćivanju donijetog temeljem Pravilnika o ocjenjivanju sukladnosti u ekološkoj proizvodnji.Prilozi se podnose u izvorniku, prijepisu ili ovjerenoj preslici.Članak 23.


Ovaj Pravlinik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".


Klasa: 011-02/02-01/18

Urbroj: 525-1-02-1

Zagreb, 29. siječnja 2002.

 

OBRASCI

 

 

 

 Ekološka poljoprivreda

Literatura za ekološku poljoprivredu

Prednosti ekološke proizvodnje

ZAKONSKA REGULATIVA EKOLOŠKE PROIZVODNJE

ZAKON O EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

PRAVILNIK O EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI U UZGOJU BILJA I U PROIZVODNJI BILJNIH PROIZVODA

PRAVILNIK O SUSTAVU OCJENJIVANJA SUKLADNOSTI U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI

PRAVILNIK O POSTUPKU I UVJETIMA ZA STJECANJE ZNAKA EKOLOŠKOG PROIZVODA

PRAVILNIK O PRERADI U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI

PRAVILNIK O EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI ŽIVOTINJSKIH PROIZVODA

PRAVILNIK O DEKLARACIJI EKOLOŠKIH PROIZVODA

PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU UPISA U UPISNIKE EKOLOŠKE PROIZVODNJE POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

PRAVILNIK O STRUČNOM NADZORU U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI
 
Prilozi iz tiska


Poslovni web katalog Poslovni web katalog Poslovni web katalog
Poslovni Forum d.o.o. za informatiku i poslovne usluge


Istraživanje tržišta - Izrada poslovnih planova - Izrada web stranica - Savjetovanje
Kontakt e-mail adrese i telefoni