Klikni za pregled priloga


> NASLOVNA STR.

> RATARSTVO

> GOVEDARSTVO

> SVINJOGOJSTVO

> PERADARSTVO

> VOĆE I POVRĆE

> ZAŠTITA BILJA

> EKOLOŠKA POLJ.

> MEHANIZACIJA

> ZAKONI I PROPISI
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

> Knjige (Literatura)

> Preporuke knjiga

> Analiza tla

> Veterina

> Investicije u poljoprivredi i izrada poslovnih planova

> Poslovna baza podataka

> Veterinarska ambulanta

> Agro marketing

> Web poljoprivreda

> OPG u Hrvatskoj

> Info prilozi

> Adresar i imenik

> Poslovni web katalog

> Posebne ponude i akcije

> Kontakt adrese
Poslovni web katalog Poslovni katalog Poslovni internet katalog

Ažurirano: 1. 3. 2021.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaMINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
Na temelju članka 51. stavka 5. Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu ("Narodne novine" br. 87/02), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK
O PROVEDBI MODELA KAPITALNIH ULAGANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I ŠUMARSTVU


(NN 91/03)


Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i načini za ostvarivanje prava na investicijsku potporu kapitalnim ulaganjima u poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo (u daljnjem tekstu: investicijska potpora), najviši i najniži iznosi investicijske potpore, utvrđuju se korisnici i njihove obveze te propisuju obrasci zahtjeva za investicijsku potporu kapitalnim ulaganjima i potvrde banke o visini i datumu odobrenja i iskorištenja kredita.

(2) Obrasci zahtjeva i potvrda nalaze se u prilogu ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 2.

(1) Investicijska potpora podrazumijeva dodjelu nepovratnih sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske kojima Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) sudjeluje u financiranju investicije za koju je komercijalna banka ili komercijalna financijska institucija odobrila kredit.

(2) Investicijska potpora odobrava se samo za kredite u poljoprivredi, ribarstvu ili šumarstvu odobrene po komercijalnim uvjetima, koji nisu subvencionirani sredstvima državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne samouprave jedinica područne (regionalne) samouprave ili iz drugih izvora.

Članak 3.

Pravo na investicijsku potporu može ostvariti pravna i fizička osoba (u daljnjem tekstu: korisnik):

1. nositelj ili član komercijalnog poljoprivrednog gospodarstva,

2. korisnik povlastica za uzgoj i povlastica za gospodarski ribolov sukladno Zakonu o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine« br. 106/2001) i Zakonu o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 46/97),

3. koja je registrirana za obavljanje djelatnosti šumarstva.

Članak 4.

Investicijska potpora se odobrava za sljedeća kapitalna ulaganja:

a) Nabava osnovnog stada u stočarstvu;

b) Podizanje višegodišnjih nasada;

c) Podizanje šuma;

d) Izgradnja i opremanje objekata za poljoprivrednu proizvodnju i akvakulturu;

e) Uređenje poljoprivrednog zemljišta;

f) Nabava ribarskih plovila te nove opreme i mehanizacije za poljoprivredu, ribarstvo i šumarstvo;

g) Izgradnja i opremanje objekata za čuvanje i preradu poljoprivrednih proizvoda i ribe.

Članak 5.

(1) Ministarstvo vodi Popis kapitalnih ulaganja za koja je odobrena i isplaćena investicijska potpora.

(2) Za bilo koji dio kapitalnog ulaganja iz stavka 1. ovoga članka investicijska potpora se može ostvariti samo jedanput.

(3) Korisnik koji je ostvario pravo na proračunska sredstva za investicijski program Ministarstva izvan okvira ovoga Pravilnika, odnosno poticaj za podizanje višegodišnjih nasada, ne može za to isto kapitalno ulaganje ostvariti pravo na investicijsku potporu po osnovi ovog Pravilnika.

Članak 6.

(1) Udio investicijske potpore može iznositi do 25% od ukupne vrijednosti iskorištenog kredita, ali ne više od 20% od ukupne vrijednosti investicije.

(2) Najviši iznos investicijske potpore po korisniku u jednoj kalendarskoj godini iznosi 250.000,00 kuna.

(3) Najniži iznos kredita za koji se može odobriti investicijska potpora iznosi 80.000,00 kuna.

Članak 7.

Na zahtjev korisnika Ministarstvo će mu na temelju službenih evidencija izdati uvjerenje o ispunjavanju formalnih uvjeta za ostvarenje investicijske potpore sukladno ovom Pravilniku te o raspoloživosti sredstava.

Članak 8.

(1) Zahtjev za odobrenje investicijske potpore korisnik podnosi Ministarstvu kontinuirano tijekom godine i to u roku od 60 dana od dana odobrenja kredita (Obrazac br. 1).

(2) Izuzetno, za kredite odobrene u 2003. godini, a prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, zahtjevi za odobrenje investicijske potpore mogu se podnijeti i nakon isteka roka iz stavka 1. ovoga članka, a najkasnije 60 dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(3) Uz zahtjev za odobrenje investicijske potpore prilaže se:

1. Ugovor o kreditu, original ili ovjeren preslik;

2. Sažetak investicijskog programa ovjeren od strane komercijalne banke koja je odobrila kredit, a koji uz ostalo sadrži i ukupnu vrijednost investicije, udio kredita komercijalne banke u investiciji, udio vlastitih sredstava u financiranju investicije te opravdanost ulaganja odnosno poslovni plan;

3. Ovjerena potvrda banke da kredit nije subvencioniran (Prilog br. 1).

(4) Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

Članak 9.

(1) Ministar poljoprivrede i šumarstva imenuje Povjerenstvo za kapitalna ulaganja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(2) Povjerenstvo razmatra zahtjeve iz članka 8. ovoga Pravilnika te predlaže ministru donošenje Prijedloga odluke o odobrenju investicijske potpore za pojedina kapitalna ulaganja (u daljnjem tekstu: Prijedlog odluke).

Članak 10.

(1) Korisnik kojem je izdan Prijedlog odluke dužan je u roku od 3 mjeseca od dana donošenja Prijedloga odluke iskoristiti kredit.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka Ministarstvo može produžiti rok za iskorištenje kredita, ali ne dulje od devet (9) mjeseci.

(3) Ukoliko korisnik ne iskoristi kredit u roku iz stavka 1. odnosno stavka 2. ovoga članka gubi pravo na nepovratna sredstva.

Članak 11.

(1) Zahtjev za isplatu investicijske potpore korisnik podnosi Ministarstvu u roku od 60 dana od dana iskorištenja kredita (Obrazac br. 2).

(2) Uz zahtjev za isplatu investicijske potpore obvezno se prilaže:

1. Ovjerena potvrda komercijalne banke o visini i datumu iskorištenja kredita (Prilog br. 2),

2. Preslika računa ili kupoprodajnog ugovora,

3. Izvornik potvrde o izvršenim financijskim obvezama prema državnom proračunu koji izdaje nadležni Područni ured Ministarstva financija ne stariji od mjesec dana.

(3) Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

Članak 12.

Povjerenstvo razmatra zahtjeve iz članka 10. ovoga Pravilnika te predlaže ministru donošenje Odluke o isplati investicijske potpore za pojedina kapitalna ulaganja (u daljnjem tekstu: Odluka).

Članak 13.

(1) Na temelju Odluke Ministarstvo isplaćuje investicijsku potporu na tekući ili žiroračun korisnika i to u roku od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva za isplatu investicijske potpore.

(2) Investicijsku potporu Ministarstvo će isplaćivati po redoslijedu zaprimanja zahtjeva za isplatu investicijske potpore, a sukladno predviđenim sredstvima u proračunu Ministarstva.

(3) Ministarstvo će dostavljati tromjesečna izvješća Ministarstvu financija o provedbi Modela kapitalnih ulaganja.

Članak 14.

(1) Ministarstvo će komercijalnoj banci s kojom je korisnik sklopio ugovor o kreditu, a za koji je korisniku odobrena investicijska potpora, isplatiti nepovratni iznos sredstava kao naknadu i to:

a) 1.000,00 kuna za odobrene kredite u visini od 80.000,00 do 150.000,00 kuna,

b) 1.500,00 kuna za odobrene kredite u visini od 150.001,00 do 400.000,00 kuna,

c) 2.000,00 kuna za odobrene kredite čiji je iznos veći od 400.000,00 kuna.

(2) Ministarstvo će za isplatu sredstava iz stavka 1. ovoga članka s komercijalnom bankom sklopiti ugovor.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/03-01/10
Urbroj: 525-01-03-01
Zagreb, 28. svibnja 2003.

Ministar
poljoprivrede i šumarstva11
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.
Zakoni i propisi

Zakon o poljoprivredi

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

Zakon o stočarstvu

Zakon o veterinarstvu

Zakon o dobrobiti životinja

Zakon o vinu

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti

Uredba o ciljnoj cijeni svježeg sirovog mlijeka

Uredba o ciljnoj cijeni utovljenih svinja

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za klanje životinja...

Zakon o sanitarnoj inspekciji

Pravilnik: valenje domaće peradi i pernate divljači

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede

Pravilnik o načinu obavljanja veterinarsko - sanitarnog pregleda i kontrole nojeva

Pravilnik o zaštiti gljiva

Pravilnik o uvjetima i načinu prijevoza životinja

Pravilnik o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava

Objava naziva referentnog laboratorija za provjeru rada ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće svježeg sirovog mlijeka

Naredba o zabrani uporabe proteina podrijetlom od preživača

Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u peradarstvu i proizvodnji jaja

Zabrana uvoza i provoza peradi iz Nizozemske

Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Pravilnik o kakvoći svježeg sirovog mlijeka

ZAKONSKA REGULATIVA EKOLOŠKE PROIZVODNJE

Pravilnik o kakvoći stočne hrane

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede i šumarstva

Zakon o popisu poljoprivrede 2003

Metodologija za popis poljoprivrede 2003

Pravilnik o kapitalnim ulaganjima

Popis ekoloških proizvođača

Metodologija za procjenu štete od elementarnih nepogoda

PREGLED DRUGIH ZNAČAJNIH ZAKONA


Poslovni Forum d.o.o. za informatiku i poslovne usluge


Istraživanje tržišta - Izrada poslovnih planova - Izrada web stranica - Savjetovanje
Kontakt e-mail adrese i telefoni