Klikni za pregled priloga


> NASLOVNA STR.

> RATARSTVO

> GOVEDARSTVO

> SVINJOGOJSTVO

> PERADARSTVO

> VOĆE I POVRĆE

> ZAŠTITA BILJA

> EKOLOŠKA POLJ.

> MEHANIZACIJA

> ZAKONI I PROPISI
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

> Knjige (Literatura)

> Preporuke knjiga

> Analiza tla

> Veterina

> Investicije u poljoprivredi i izrada poslovnih planova

> Poslovna baza podataka

> Veterinarska ambulanta

> Agro marketing

> Web poljoprivreda

> OPG u Hrvatskoj

> Info prilozi

> Adresar i imenik

> Poslovni web katalog

> Posebne ponude i akcije

> Kontakt adrese
Poslovni web katalog Poslovni katalog Poslovni internet katalog

Ažurirano: 1. 3. 2021.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga
 
PRAVILNIK
o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla


Narodne novine; 20/92, 27/92, 75/93
Pročišćeni tekst


I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju uvjeti kojima glede izgradnje, tehničkog uređenja, tehnološke opreme, načina rada, higijene i stručnih djelatnika, moraju udovoljavati klaonice, rasjekavaonice, hladnjače i objekti za obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla (u daljnjem tekstu: namirnice životinjskog podrijetla), koji su namijenjeni za javnu potrošnju i izvoz.

Članak 2.

Objekti iz članka 1. ovog pravilnika jesu:
1. objekti za klanje životinja (klaonice) kopitara, papkara, peradi i kunića;
2. objekti za rasijecanje i obradu mesa (rasjekavaonice);
3. objekti za obradu i rasijecanje mesa divljaći;
4. objekti za hlađenje - smrzavanje (hladnjaće) i objekti za uskladištenje namirnica životinjskog podrijetla;
5. objekti za preradu mesa i objekti za proizvodnju namirnica životinjskog podrijetla.

Članak 3.

Objekti iz članka 2. ovog pravilnika u odnosu na građevinsku izvedbu, tehničku opremljenost, kapacitet i tehnologiju proizvodnje, razvrstavaju se u slijedeće kategoije:
1. objekti većeg kapaciteta proizvodnje (u daljnjem tekstu: industrijski objekti);
2. objekti manjeg kapaciteta proizvodnje (u daljnjem tekstu: obrtnički objekti);
3. objekti u okviru kućanstva.
U objektima iz stavka 1. točke 1. i 2. ovog članka, obavlja se klanje životinja; rasijecanje i obrada mesa; obrada, prerada i proizvodnja te uskladištenje namirnica životinjskog podrijetla, koji su namijenjeni za:
- javnu potrošnju na domaćem tržištu;
- izvoz na inozemna tržišta - ako su proizvedeni u objektima koji udovoljavaju uvjetima propisanim ovim pravilnikom i uvjetima zemalja uvoznica (u daljnjem tekstu: izvozni objekti).
U objektima iz stavka 1. točke 1. i 2. ovog članka, obavlja se i klanje životinja podrijetlom iz uvoza pod uvjetom da udovoljavaju propisanim uvjetima za klanje životinja iz uvoza ili propisanim uvjetima za izvozne objekte.
U objektima iz točke 3. ovog članka, obavlja se: obrada i prerada mlijeka i proizvode mliječni proizvodi; obrada i prerada meda te sakupljanje, sortiranje i pakiranje jaja; koji su namijenjeni prodaji na tržnicama.

Članak 4.

Objekti iz članka 3. stavka 1. točke 1., 2. i 3. ovog pravilnika, za koje je utvrđeno da udovoljavaju propisanim uvjetima; upisuju se u službenu evidenciju odobrenih objekata.
Službena evidencija iz stavka 1. ovog članka vodi se prema slijedećim obrascima: VRO-1. za industrijske objekte, VRO- 1a za izvozne objekte, VRO-2. za obrtničke objekte, VRO-3. za objekte u kućanstvu. Obrasci iz ovoga stavka tiskani su u prilogu ovog pravilnika te čine njegov sastavni dio.
Zahtjev za priznavanje propisanih uvjeta radi upisa u evidenciju iz stavka 1. i 2. ovog članka, podnosi se na obrascu VRO - Z - 3, koji je tiskan u prilogu ovog pravilnika te čini njegov sastavni dio.
Uz zahtjev iz stavka 3. ovog članka, podnosi se u dva originalna primjerka, slijedeća dokumentacija:
1. glavni projekt što uključuje arhitektonski, građevinski i tehnološki projekt te projekte instalacija i ostale vrste projekata kojima se daje tehničko rješenje objekta;
2. nacrt lokacije - smještajni plan, s prikazom svih radnih prostorija koje podliježu nadzoru veterinarske inspekcije. Ovaj plan mora prikazivati lokaciju svih zgrada uključujući i susjedne građevine (ako postoje), industrijske kolosijeke, ceste i prilazne puteve u blizini objekta; sve vodotokove, zdence, vodospreme, vodovodne i kanalizacijske cijevi te sustav za primarno pročišćavanje otpadnih voda.
Nacrti lokacije moraju imati označenu sjevernu stranu i biti izrađeni u mjerilu 1:250 za obrtničke objekte, a mjerilu 1:500 za industrijske objekte.
3. tlocrti objekta na kojima su potanko prikazane sve djelatnosti u objektu koje podliježu nadzoru veterinarske inspekcije. Tlocrti moraju biti izrađeni u mjerilu 1:100, a za prostorije u kojima se obavljaju složenije tehnološhe operacije (klanje životinja, rasijecanje i obrada mesa, strojna obrada mesa, složenije proizvodne linije), u mjerilu 1:50;
4. karakteristični presjeci objekta s prikazom svjetle visine stropova u svim prostorijama koje podliježu nadzoru veterinarske inspekcije;
5. tehnološki proračuni sirovine, tehnološke opreme, radne snage, tehnoloških površina te utroška vode i energije;
6. specifikacija tehnološke opreme sa glavnim karakteristikama i atestima za uporabu;
7. detaljan prikaz mjera sanitarne zaštite objekta, opreme i proizvoda, s prilogom koji čini specifikacija svih sanitarnih uređaja koji su u funkciji sanitarne zaštite dotičnog objekta;
Dokumentacija iz stavka 4. točke 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7. ovog članka mora biti izrađena u skladu s uvjetima koji su propisani ovim pravilnikom i važećim propisima o građenju te odobrena od republičkog organa uprave nadležnog za poslove veterinarstva, prije početka izgradnje objekta.
Svaka stranica nacrta i specifikacija u dokumentaciji iz predhodnog stavka mora sadržavati naziv i adresu podnositelja zahtjeva te slobodan prostor veličine 5 x 6 cm, na koji će se staviti znak ovjere organa iz stavka 5. ovog članka.
Znak ovjere iz prethodnog stavka otisak je pečata pravokutnog oblika (dimenzija 5 x 6 dm), koji sadrži tekst ispisan u tri reda velikim štampanim slovima: "ODOBRENO, MPŠ, UPRAVA ZA VETERlNARSTVO", te datum odobrenja koji se utiskuje datumarom ispod riječi "ODOBRENO".
Ukoliko se pregledom utvrdi da je dokumentacija iz stavka 4. točke 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7. ovog članka, izrađena u skladu s uvjetima koji su propisani ovim pravilnikom, na nju se stavlja znak ovjere sukladno odredbi iz predhodnog stavka.
Ako je izgradnja objekta započeta bez pribavljene suglasnosti iz stavka 5. ovog članka, nadležni organi uprave u djelokrugu zakonskih ovlaštenja; donijeti će rješenje kojim se obustavlja započeta izgradnja do ishođenja propisane suglasnosti.
Postupku odobravanja sukladno odredbama ovog članka, podliježu svi objekti za koje do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, nisu pribavljena propisana odobrenja i suglasnosti; kao i ranije izgrađeni i odobreni objekti ukoliko se na njima obavljaju bilo kakve izmjene koje imaju utjecaja na tehnološke procese.

Članak 4a.

U postupku rješavanja zahtjeva iz članka 4. stavka 3. ovog pravilnika, objekt može biti ocijenjen kao: prihvatljiv, uvjetno-prihvatljiv i neprihvatljiv.
Za objekt koji je ocijenjen prihvatljivim izdaje se rješenje u smislu odredbe članka 4. stavka 1. ovog pravilnika, temeljem kojega se upisuje u službenu evidenciju odobrenih objekata.
Za objekt koji je ocijenjen uvjetno-prihvatljivim, izdaje se rješenje kojim se utvrđuju nedostaci zbog kojih je objekt privremeno odbijen te određuje datum ponovnog pregleda.
Za objekt koji je ocijenjen nepihvatljivim izdaje se rješenje kojim se odbija zahtjev podnositelja i navode glavni razlozi odbijanja.
Ocjena iz stavka 1. ovog članka mora se temeljiti na normativima koji su propisani ovim pravilnikom i na stručnoj prosudbi glede utvrđenih odstupanja u odnosu na izravne, vjerojatne, moguće ili malo vjerojatne utjecaje na higijensko stanje objekta i opreme te zdravstvenu ispravnost sirovina ili gotovih proizvoda.
Nastavak...

II. OPĆI UVJETI IZGRADNJE I UREĐENJA OBJEKATA

1. Lokacija, krug, putovi i raspored zgrada

Članak 5.

Lokacija za izgradnju objekata iz članka 2. točke 1. do 5. ovog pravilnika, mora biti u područjima u kojima nema štetnih mirisa, dima, pepela, prašine, proizvoda rafinerije nafte, gradskih smetlišta, tvornica kemijskih proizvoda, objekata za zbrinjavanje kanalizacijskog otpada, tvornica papira, tvornica boja i lakova i ostalih ekoloških čimbenika, koji mogu štetno utjecati na higijensko stanje objekta i opreme te zdravstvenu ispravnost sirovina i namirnica životinjskog podrijetla.
Objekti iz članka 2. točke 1. ovog pravilnika glede svojstvenih ekoloških čimbenika, ne mogu biti smješteni u područja gdje postoji mogućnost širenja štetnih utjecaja na stambene i druge objekte u bližoj ili daljoj okolici.
Obrtnički objekti iz članka 178. točke 2. do 12. ovog pravilnika, mogu biti izgrađeni u okvirima stambenih i ostalih poslovnih objekata pod uvjetom da je s obzirom na veličinu i konstrukciju dotičnih stambenih odnosno poslovnih objekata, moguće fizičko odvajanje dijelova objekta koji će se koristiti kao obrtnički objekti za proizvodnju namirnica životinjskog podrijetla.

Članak 6.

Krug objekta čine zemljište, zgrade i prateći objekti koji služe potrebama proizvodnog objekta.
Površina zemljišta mora odgovarati kapacitetu, broju i veličini podignutih zgrada da bi se osigurala njihova funkeionalna povezanost i dovoljna udaljenost nečistog i čistog dijela kruga objekta.
Krug objekta mora biti ograđen prikladnom ogradom. Sve površine kruga koje nisu pokrivene betonom ili asfaltom moraju biti pod zelenilom.
Ulazak u krug i izlazak iz kruga objekta mora biti pod kontrolom.
Zabranjeno je uvođenje u krug objekta i držanje u njemu pasa, mačaka i drugih vrsta životinja, osim životinja za klanje.
Članak 7.

Prilazni putovi i putovi u krugu objekta moraju biti dovoljno široki i od čvrstog materijala (betona ili asfalta). U krug objekta može ulaziti industrijski kolosijek.
Putovi u krugu objekta moraju biti pogodni za čišćenje i pranje i imati dovoljan broj hidranata i slivnika.
Putovi u krugu objekta, prema ovom pravilniku, jesu čisti putovi koji se koriste za otpremu jestivih gotovih proizvoda i nečisti putovi za dovoz životinja za klanje, odvoz konfiskata i drugih materijala smještenih u nečistom dijelu kruga.
Putovi iz stavka 3. ovog članka ne smiju se medusobno križati.
Članak 8.

Raspored zgrada u krugu objekta mora biti takav da je čisti dio kruga objekta koncentriran na jednoj strani, prema glavnom izlazu gotovih proizvoda, i prostorno odvojen od nečistoga dijela kruga objekta.
Članak 9.

U čistom dijelu kruga objekta nalaze se: upravna zgrada (poslovne prostorije), zgrada za proizvodnju, prostorije za skladištenje aditiva, začina i materijala za pakiranje, te zgrade za pranje i dezinfekciju prijevoznih sredstava kojima se otpremaju jestivi proizvodi.
Upravna zgrada može biti locirana izvan kruga objekta.
U upravnoj zgradi moraju postojati posebne prostorije za potrebe veterinarske inspekcije.
Prostorije objekta namijenjene za preradu i izradu proizvoda životinjskog podrijetla, ako to priroda posla zahtijeva, moraju biti podijeljene na hladni i topli dio i povezane što kračim putom, ovisno o tehnološkom redoslijedu proizvodnje, tako da ne dođe do križanja putova za jestive proizvode s putovima za nejestive proizvode i konfiskat.
Članak 10.

U nečistom dijelu kruga objekta nalaze se zgrade odnosno mjesta:
1. za prihvat i držanje životinja za klanje;
2. za pranje i dezinfekciju prijevoznih sredstava kojima se dopremaju životinje za klanje;
3. za prikupljanje i smještej nejestivih proizvoda i konfiskata;
4. za preradu konfiskata (utilizacija);
5. za smetište i ograđeni prostor za skupljanje otpadaka;
6. za primarnu obradu otpadnih voda;
7. za kotlovnicu;
8. za radionicu za tehničko održavanje opreme;
9. za radionicu za popravak prijevoznih sredstava.
Mjesta za pranje i dezinfekciju prijevoznih sredstava, radionica za održavanje opreme, radionica za popravak prijevoznih sredstava i kotlovnica mogu biti locirani na granici čistoga i nečistog dijela kruga objekta.
2. Opskrba vodom
Članak 11.

Objekt se može opskrbljivati vodom iz javnog vodovoda i/ili vlastitih zdenaca a objekti iz članka 3. stavka 1. točke 2. i 3. ovog pravilnika i iz cisterni. Vodoopskrba objekta mora odgovarati tehničko-tehnološkim normativima u pogledu tlaka, količine i temperature.
Voda koja se koristi u objektima iz članka 3. stavka 1. točke 1, 2. i 3. ovog pravilnika, kao tehnološka voda u proizvodnji namirnica životinjskog podrijetla namijenjenih javnoj potrošnji, mora udovoljavati propisanim uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti vode za piće.
Ako se objekt opskrbljuje vodom iz vlastitih zdenaca, u vanjskoj razdjelnoj mreži, preko hidrofora, vodotornja i sl., mora se osigurati:
1. dovoljan tlak na najudaljenijem mjestu potrošnje:
2. klorinator opskrbljen alarmnim sustavom, čime se osigurava konstantna razina slobodnog rezidualnog klora u vodi ;
3. kontaktno vrijeme klora i vode u trajanju od najmanje 20 minuta, prije njenog korištenja.
Članak 12.

Za potrebe kotlovnice i rashladnih uređaja može se upotrebljavati tehnička voda, s tim da cjevovodi moraju biti vidljivo i jasno označeni i ne smiju prolaziti kroz proizvodne prostorije u kojima se obrađuju ili prerađuju proizvodi životinjskog podrijetla namijenjeni prehrani ljudi.
Članak 13.

U prostorijama objekta mora biti osigurana centralna opskrba toplom vodom. Topla voda koja služi za sanitaciju opreme i prostorija, na mjestu potrošnje, mora biti temperature najmanje 83 oC.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, u prostorijama obrtničkog objekta opskrba toplom vodom može biti i lokalna - bojlerima.
U objektu mora postojati odgovarajući broj priključaka hladne i tople vode za pranje opreme i prostorija. Gumene cijevi za pranje, kada nisu u uporabi moraju biti na držačima postavljenim na pogodnim mjestima zidnih površina, u neposrednoj blizini priključaka za vodu.
Članak 14.

U proizvodnim prostorijama i hodnicima objekta cjevovodi za hladnu i toplu vodu, paru, rashladne uređaje i kanalizaciju moraju biti postavljeni izvan zone kretanja proizvoda i obloženi izolacijskim materijalom.
Vodoravna razdjelna mreža cjevovoda iznad radnih površina mora biti zaštićena izolacijskim materijalom i štitnicima.
Okomiti cjevovodi moraju se postaviti tako da sa zidnom površinom ne stvaraju skrivene kutove nepristupačne za čišćenje i pranje.
Iznimno od odredbe stavka 3. ovog članka, kanalizacijski se cjevovodi u zonama manipulacije proizvodima životinjskog podrijetla koji su namijenjeni prehrani ljudi, ne mogu postavljati izvan zidnih, stropnih i podnih površina, već moraju biti građevinski uklopljeni.
Članak 15.

Radi zaštite vodovodne mreže od kontaminacije, koja može nastati zbog pojave negativnog tlaka u vodovodnom sustavu, na svim izvodima tople i hladne vode moraju se postaviti vakuum - nepovratni ventili, ako su:
1. slavine s navojima ili drugim priključcima na koje se postavljaju gumena ili plastična crijeva za pranje;
2. završeci cijevi uronjeni u vodu odnosno ako se njihov izlazni otvor nalazi ispod razine vode u posudi:
3. slavine korištene za ispiranje crijevnog sadržaja ili drugoga sličnog materijala.
Ventili protupovratne sifonaže moraju se postaviti neposredno iza slavine odnosno druge vrste priključaka.
Ventili protupovratne sifonaže moraju biti funkcionalni i lako pristupačni radi kontrole.
3. Odvod otpadnih voda
Članak 16.

Otpadne vode iz objekta odvode se u prirodni recipijent ili kanalizaciju.
Otpadne vode iz objekta moraju se odvoditi kroz tri posebna kanalizacijska djela: atmosfersku (kišnu) kanalizaciju, kanalizaciju otpadnih voda i fekalnu kanalizaciju.
Atmosferske vode mogu se ulijevati u kanalizaciju ili u prirodni recipijent bez pročišćavanja.
Otpadne vode prije ulijevanja u prirodni recipijent moraju proći kroz odgovarajući sustav za pročišćavanje. Ako se otpadne vode ulijevaju u gradsku kanalizaciju, najprije moraju proći primarnu obradu (odmašćivanje, grubo taloženje i kloriranje), ili samo grubo taloženje, s tim da se tada moraju ulijevati u glavni odvod gradskog sustava prije pročišćavanja otpadnih voda.
Voda koja služi za transport nejestivih dijelova može se ponovno upotrijebiti, uz prethodnu separaciju perja i nejestivih proizvoda.
Fekalna kanalizacija mora se ulijevati u glavni odvod ispred gradskog sustava - uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, ali iza uređaja za primarnu obradu otpadnih voda iz objekta.
Članak 17

U proizvodnim prostorijama objekta u kojima se pri izvođenju tehnoloških postupaka upotrebljava voda mora se osigurati njezin odvod, tako da se otpadne vode ne razlijevaju po podnoj površini.
Otpadne vode iz opreme i s podnih površina moraju se neposredno odvoditi u kanalizaciju. Za odvod vode u svim prostorijama (osim u prostorijama s temperaturom nižom od 0 oC) mora biti postavljen odgovarajući broj slivnika. Slivnici moraju biti opskrbljeni efikasnim sustavom za sprečavanje povratka neugodnih mirisa iz kanalizacije.
Reviziona okna moraju biti osigurana tako da ne propuštaju neugodne mirise. Oprema koja se upotrebljava za obradu jestivih proizvoda (stol za obradu prsnih organa, uređaj za šurenje buraga i želuca i dr.) i statična oprema za sanitaciju ručnog alata (stojeći sterilizatori) moraju imati prekinuti odvod u kanalizaciju.
4. Materijali za izgradnju prostorija
Članak 18.

Materijali koji se upotrebljavaju za izgradnju prostorija u objektu moraju omogućiti higijensko održavanje tih prostorija. Ti materijali moraju biti otporni na habanje i koroziju.
Podovi prostorija moraju biti od čvrstog materijala; nepropustljivog za vodu, sol i masne kiseline, i otpornog na sredstva za pranje i dezinfekciju. Podovi moraju biti izrađeni tako da se lako peru i čiste i da nisu klizavi.
Podovi moraju imati odgovarajući pad prema odvodnim kanalima ili slivnicima koji moraju biti osigurani tako da ne propuštaju neugodne mirise iz kanalizacije.
Ispod linije klanja i obrade mora biti izrađen žljebasti kanal dovoljne širine i odgovarajućeg pada prema slivnicima postavljenim u kanal.
Spojevi podova i zidova te zidova međusobno, u prostorijama, moraju biti zaobljeni.
Površine zidova proizvodnih prostorija moraju biti obložene do stropa vodootpornim materijalom ravnih i glatkih površina svijetle boje.
U prostorijama u kojima se zahtijeva određen toplinski režim (hlađenje, zamrzavanje, rasijecanje, salamurenje i sl.), zidovi moraju imati odgovarajuću toplinsku izolaciju
Kutovi zidova i stupovi koji su izloženi udarima moraju biti obloženi ugrađenim štitnicima od nerđajućeg metala, ravnih i glatkih površina, štitnici moraju biti u istoj ravnini sa zidnom površinom.
U prostorijama i hodnicima u kojima se obavlja podni transport moraju biti ugrađeni odbojnici od nerđajućeg materijala radi zaštite površina zidova i sprečavanje kontaminacije proizvoda.
Stropovi i unutarnje krovne konstrukcije moraju biti glatkih i ravnih površina, bijele ili koje druge boje svijetlih tonova, a njihova svijetla visina niti u jednoj proizvodnoj prostoriji ne smije biti niža od tri metra, izuzevši objekte-prostorije u kućanstvu.
Stropovi i unutarnje krovne konstrukcije moraju se održavati tako da se na njima ne stvaraju oštećenja, korozija ni kondenzirana voda i da se s njih ne odvaja materijal od kojeg su izgrađeni ili kojim su obloženi.
Prozori moraju imati okvire od nerđajučeg materijala. Donji rub zidnog prozorskog okvira mora biti nagnut prema podu pod kutom od najmanje 45 stupnjeva.
Prozori koji se otvaraju moraju imati zaštitne mreže protiv ulaska kukaca.
Ako postoji mogućnost ulaska prašine, neugodnih mirisa i dima, prozori moraju biti zatvoreni.
Vrata moraju biti izrađena od nerđajućeg metala ili krute plastike i dovoljno široka da pri transportu proizvod ne dodiruje njihovu površinu i okvire.
Okviri vrata moraju se obložiti metalom otpornim na koroziju i ugraditi tako da njihovi spojevi sa zidom budu u istoj ravnini s površinom zida.
Vanjska vrata odnosno ulazna vrata u objekt moraju se automatski zatvarati, imati zračnu zavjesu i biti postavljena tako da sprečavaju ulazak glodavaca i drugih štetnika u objekt.
5. Oprema
Članak 19.

Oprema koja se upotrebljava pri klanju životinja i obradi i preradi mesa i ostalih proizvoda životinjskog podrijetla u objektima mora biti izrađena od materijala čvrstoga, neporoznoga, reapsorbirajućega, bezmirisnoga i otpornog na koroziju, koji ne smije stupati u reakciju ni sa kojim sastojkom proizvoda, spojem za pranje i dezinfekciju ili sredstvom za održavanje opreme.
Konstrukcija ili postavljanje opreme moraju omogućiti njezino lako i odgovarajuće higijensko održavanje i zaštitu proizvoda.
Površina opreme koja dolazi u neposredni dodir s proizvodima ne smije imati udubljenja, pukotine, otvorene spojeve, neravne rubove i skrivene kutove ili bilo kakva oštećenja, a sva zavarena mjesta moraju biti ravna, glatka i u istoj ravnini s okolnom površinom.
Za izradu opreme ili dijelova opreme koji dolaze u dodir s proizvodima nije dopuštena upotreba bakra, kadmija, antimona, aluminija, olova i njihovih legura ili drugih toksičnih metala.
U objektima nije dopuštena upotreba drvene, kožne, staklene, emajlirane ili porculanske opreme niti opreme čije obojene površine dolaze u neposredni dodir s proizvodom.
Iznimno od odredbe stavka 5. ovog članka, oprema izrađena od drva može se upotrebljavati samo u prostorijama za zrenje i skladištenje suhomesnatih proizvoda, trajnih kobasica i sireva te skladištenje suhomesnatih proizvoda, trajnih kobasica i sireva te skladištenje pakiranih proizvoda, začina, aditiva i ambalaže.
Nova ili zamjenska oprema ili strojevi, koji se unose u bilo koju prostoriju odobrenog objekta, ne smiju sadržavati poliklorirane bifenile (PCB), u koncentracijama većim od 50 dijelova na milijun s obzirom na težinu tekućeg medija. Ova se odredba odnosi na opremu koja se koristi u preradi jestivih i nejestivih proizvoda, te na sve zamjenske dijelove za takvu opremu. Potpuno zatvoreni kondenzatori, koji sadrže manje od 1.360 grama polikloriranih bifenila, izuzeti su od ove zabrane.
Oprema iz stavka 1. ovog članka, koja je namijenjena uporabi u objektima iz članka 3. stavka 1. točke 1. i 2. ovog pravilnika, mora biti prethodno odobrena.
Odobrenje za uporabu iz prethodnog stavka, izdaje republički organ uprave nadležan za poslove veterinarstva u okviru postupka odobravanja dokumentacije iz članka 4. stavka 4. točke 1. do 7. ovog pravilnika.
Odobravanju ne podliježe oprema koja je u uporabu stavljena prije stupanja na snagu ovog pravilnika.
Odobrenje za uporabu može se izdati samo za opremu koja ispunjava uvjete propisane ovim pravilnikom.
Oprema iste vrste i tipa od istog proizvođača koja je jedanput odobrena ne podliježe ponovnom odobravanju.
Iznimno od odredbe stavka 7. ovog članka, republički organ uprave nadležan za poslove veterinarstva, može u slučaju pokusnog rada dopustiti uporabu opreme koja nema odobrenje za uporabu, pod uvjetom da taj rad ne traje više od 60 dana i da je dotična oprema stavljena pod poseban nadzor veterinarske inspekcije u objektu u kojem se izvodi pokusni rad, o čemu rješenjem odlučuje organ iz stavka 2. ovog članka.
Organ iz stavka 2. ovog članka može zabraniti uporabu pojedinih modela opreme za koje ustanovi da ne udovoljavaju zahtjevima ovog pravilnika ili kad podnositelj zahtjeva ne pribavi tražene informacije značajne za prosudbu glede ispunjavanja propisanih uvjeta. Pored toga on može trajno ili privremeno, propisati posebne uvjete za korištenje pojedinih modela opreme i alata ako se time zaprečavaju negativni učinci na higijensko stanje objekta i opreme te zdravstvenu ispravnost sirovina i/ili namirnica životinjskog podrijetla.

a. Kolosijeci
Članak 20.

Kolosijeci na linijama klanja i obrade moraju biti izrađeni od materijala otpornog na koroziju i biti postavljeni na dovoljnoj udaljenosti od zidnih i podnih površina, tako da proizvod bude udaljen od poda najmanje 30 cm.
Nosači kolosijeka moraju biti izrađeni od materijala otpornog na koroziju ili zaštićeni postojarkom bojom otpornom na koroziju i vlagu.
b. Postolja
Članak 21.

Postolja koja se upotrebljavaju pri izvođenju radnih postupaka moraju biti odgovarajuće visine i veličine i izrađena od nerđajućeg materijala. Postolja mogu biti nepokretna ili pokretna i postavljena tako da ne dolaze u izravni dodir sa sirovinama i proizvodima.
Postolja koja se upotrebljavaju za držanje pokretnih posuda, pakiranih proizvoda, aditiva i ambalaže moraju biti visine od poda najmanje 30 cm.
c. Prijenos proizvoda
Članak 22.

Jestivi i nejestivi proizvodi i konfiskat mogu se prenositi pokretnim posudama, kanalima s gravitacijskim padom, pneumatskim transportom ili drugom odgovarajućom opremom.
Članak 23.

Pokretne posude za držanje, uskladištenje i transport sirovina i proizvoda moraju biti izrađene od nerđajućeg materijala i moraju imati ravne i glatke površine, zaobljene i ravne spojeve, bez udubljenja, pukotina, nepristupačnih kutova i oštećenja.
Pokretne posude od nerđajućeg ćelika moraju biti označene ovako:
l.posude za jestive proizvode - brojem ili nazivom proizvodnog odjela kojem pripadaju;
2. posude za nejestive proizvode - prstenom zelene boje;
3. posude za patološki izmijenjen materijal (konfiskat)- prstenom crvene boje:
4. posude koje pripadaju objektu ili odjelu za obradu i preradu crijeva - prstenom plave boje.
Prsten iz stavka 2. ovog članka treba biti širok od 8 do 10 cm i opasivati (uokvirivati) sve strane posude.
Boja koja se upotrebljava za označivanje pokretnih posuda od nerđajućeg ćelika mora biti neškodljiva i bez mirisa.
Pokretne posude od plastičnog materijala jesu: za jestive proizvode - bijele boje, za nejestive proizvode - zelene boje, za konfiskat - crvene boje, a za crijeva - plave boje.
Pokretne posude koje se upotrebljavaju za prihvat i prijenos konfiskata moraju biti konstruirane tako da se mogu zatvarati i zaključavati.
Članak 24.

Građene i nepokretne posude (bazeni) mogu udovoljavati uvjetima predviđenim u članku 23. stavku 1. ovog pravilnika i moraju biti nepropusne i imati vlastiti sustav za odvod otpadnih voda nakon pranja, koji je preko zatvarača spojen s kanalizacijom.
Građena ili nepokretna posuda (bazen) za jestive proizvode mora biti označena neobojenom pločicom od nerđajućeg materijala na kojoj se upisuje vrsta i količina sirovine, njezina namjena i datum početka ili završetka tehnološkog postupka.
Članak 25.

Kanali s gravitacijskim padom moraju biti izrađeni od nerđajućeg ćelika. Po konstrukciji kanali ne smiju imati oštre kutove, a varovi na sastavnim dijelovirna moraju imati glatke površine i biti u istoj ravnini s površinom kanala.
Oblik kanala je okrugao ili ovalan, širina odnosno promjer kanala iznosi najmanje
1. za transport jestivih proizvoda (sitnog mesa, masnog tkiva, mesa u komadima i sl.) - 50 cm;
2. za transport nejestivih proizvoda (rogova, papaka, dlake, kostiju, kože i sl.) - 50 cm;
3. za transport krvi - 30 cm;
4. za transport trbušnih svinjskih organa - 50 cm;
5. za transport trbušnih govedih organa - 70 cm;
6. za transport konfisciranih trbušnih i prsnih svinjskih organa - 50 cm;
7. za transport konfisciranih trbušnih goveđih organa i dijelova svinjskih i goveđih trupova - najmanje 70 cm.
Vertikalni kanali, ako su dulji od 2 m, moraju biti lako rasklopljive konstrukcije.
Horizontalni odnosno kosi kanali moraju imati otvore s gornje strane, pokrivene vratima s brtvilima.
Vrata na kanalima postavljaju se tako da prelaze rubove otvora najmanje 5 cm.,širina otvora na kanalima treba iznositi najmanje 30 cm - za kanale promjera do 50 cm odnosno najmanje 50 cm - za kanale promjera do 70 cm. Otvori na kanalima moraju omogućiti lako čišćenje, pranje i kontrolu.
Kanali za jestive proizvode kod kojih ne postoji mogućnost prskanja tekućeg dijela transportiranog materijala mogu biti s gornje strane otvoreni cijelom duljinom.
Držači kanala kojima se oni pričvršćuju za strop, zidne površine ili oprema moraju biti od nerđajućeg materijala.
Ako kanal prolazi kroz katnu konstrukciju, početni dio kanala mora biti obrubljen betonskom ogradom ili prirubnicom od nerđajućeg ćelika, visine najmanje 30 cm od podne površine.
Kanali koji povezuru prostoriju za jestive proizvode s prostorijom za smještaj nejestivih proizvoda ili konfiskata ili s prostorijom za obradu predželudaca i crijeva moraju imati uređaj - ventilacijski sustav na onom kraju koji se nalazi u prostoriji za jestive proizvode. Promjer ventilacijske cijevi za odvod neugodnih mirisa treba iznositi najmanje 30 cm.
Za pranje, čišćenje i kontrolu, pokraj kanala ili u njegovoj blizini, mora biti postavljeno postolje ili ljestva odgovarajuće visine.
Otvori koji povezuju prostoriju za klanje s prostorijom za obradu predželudaca i želudaca te s prostorijama za prihvat kože, papaka, rogove, dlake i drugih nejestivih proizvoda ili konfiskata, moraju imati mehaničku zaštitu i zračnu zavjesu da bi se spriječilo prodiranje neugodnih mirisa.
Članak 26.

Sustav za pneumatski transport mora, po konstrukciji, imati uređaj za prihvat sirovine, cjevovode i posudu za pražnjenje odgovarajućeg kapaciteta, s mogućnošću pranja i sanitacije sustava.
d. Radni stolovi
Članak 27.

Radni stolovi u proizvodnim prostorijama moraju biti izrađeni od nerđajućeg materijala i moraju imati glake i ravne površine tako da se mogu lako čistiti, prati i dezinficirati
Ako je dio površine radnog stola od plastičnog materijala odnosno od plastičnih dasaka, one moraju biti ravne, kratke i lakopokretljive.
Radni stolovi na kojima se tehnološki postupci izvode uz upotrebu vode moraju imati zaobljene i uzdignute rubove i poseban odvod za otpadne vode koji je preko prekinutog odvoda spojen s kanalizacijom.
e. Konvejerski stolovi
Članak 28.

Konvejerski stol s pokretnim posudama ili trakom zs veterinarsko-sanitarni pregled trbušnih i prsnih organa na linijama klanja i obrade goveda, svinja ili ovaca mora imati:
1. sustav za pranje i sanitaciju posuda ili trake s hladnom vodom i toplom vodom temperature najmanje 83C;
2. kružni termometar postavljen na vidljivom mjestu, čiji je termoelement ugrađen prije izlaznih otvora cijevi za toplu vodu;
3. uređaj za odvod vodene pare izrađen od nerđajućeg materijala, koji sa strane mora imati otvor odgovarajuće veličine za kontrolu funkcioniranja cijevi za dovod tople vode. S unutarnje strane taj uređaj mora imati odvod stvorenog kondenzata;
4. odvod otpadnih voda preko zatvarača (sifona) u kanalizaciju. Otpadne vode se ne smiju razlijevati po podnoj površini prostorije za klanje;
5. uređaj za odvod neugodnih mirisa, ako se za transport nejestivih dijelova i konfiskata koriste kanali s gravitacijskim padom ili ako je transport pneumatski;
6. prekideč za zaustavljanje i pokretanje konvejera na kolosijeku i konvejerskom stolu, postavljen nadohvat ruke veterinarskog inspektora.
f. Oprema za pranje ruku
Članak 29.

U proizvodnim prostorijama u kojima se sirovine i proizvodi obraduju ili prerađuju mora biti na pogodnom mjestu postavljena oprema za pranje ruku.
Opremu za pranje ruku čini:
1. umivaonik od nerđajućeg čelika. s nožnim pogonom ili fotoćelijom, koji je opskrbljen hladnom i toplom vodom. Odvod vode iz umivaonika mora biti povezan s kanalizacijom preko zatvarača (sifona);
2. posuda s tekučim sapunom pričvrščena za umivaonik;
3. papirni ubrusi postavljeni na držaču iznad ili pokraj umivaonika;
4. posuda za upotrijebljene papirne ubruse, smještena u neposrednoj blizini umivaonika.
U proizvodnim prostorijama u kojima su radna mjesta statična, oprema za pranje ruku mora biti postavljena u neposrednoj blizini radnog mjesta.
U proizvodnim prostorijama s pokretnim radnim mjestima mora se osigurati potreban broj pravilno rasporedene opreme za pranje ruku.
g. Sterilizatori
Članak 30.

Za sanitaciju noževa, pila i druge ručne opreme, u proizvodnim prostorijama moraju biti, u potrebnom broju, postavljeni i pravilno raspoređeni sterilizatori od nerđajućeg ćelika odgovarajućeg oblika i veličine.
Sterilizator mora imati cijev za dovod vode, preljevnu cijev ili preljevnu površinu, odvod za pražnjenje i rešetku za noževe i alat, koja se nalazi ispod razine vode.
Ako se za održavanje temperature vode u sterilizatoru koristi električna energija, u sterilizatoru mora biti postavljen termostat za automstsko reguliranje temperature vode.
U sterilizatorima se mora osigurati protok vode temperature najmanje 83 oC.
Sterilizator većih dimenzija (za električne i ručne pile, pneumohidraulične škare i dr.) pokraj cijevi za dovod tople vode, temperature najmanje 83 oC, mora imati termometar, preljevnu cijev i odvodnu cijev za pražnjenje koja je, preko prekinutog odvoda, vezana za kanalizaciju.
h. Rasvjeta
Članak 31.

Proizvodne prostorije, radne površine i predmeti rada moraju imati prirodnu svjetlost ili umjetnu rasvjetu odgovarajućeg intenziteta propisanog u stavku 8. ovog članka.
Da bi se osigurala prirodna svjetlost, staklo na prozorima ne smije biti obojeno odnosno mora biti prozirno.
Umjetna rasvjeta mora osigurati difuznu svjetlost koja ne mijenja boju osvijetljenog predmeta. Svjetlosni izvori moraju biti rasporedeni tako da svjetlost u prostoriji bude što ujednačenija.
Svjetlosni izvori moraju biti postavljeni tako da cijelu radnu površinu osvjetljavaju predvidenom jakošću svjetlosti i bez stvaranja sjene. Izvor umjetne rasvjete mora biti postavljen u armaturu od nerđajućeg materijala i zaštićen zatvorenim, prozračnim ili prozirnim plastičnim štitnikom. U proizvodnim prostorijama nije dopuštena upotreba staklenih i emajliranih štitnika.
Svjetlosni izvori moraju biti dovoljno veliki i postavljeni tako da radnik svojim tijelom ne zaklanja radnu površinu.
Vodoravni i okomiti razdjeli električne mreže u proizvodnim prostorijama i iznad radnih površina moraju biti zaštićeni odgovarajučim štitnicima.
Jakost osvijetljenosti kontrolira se luksmetrom. Jakost osvijetljenosti na pojedinim radnim mjestima i proizvodnim prostorijama mora iznositi:
l. u stajama i oborima u kojima su smještene životinje za klanje - 100 lx, a na mjestu na kojem se obavlja pregled prije klanja - 550 lx na udaljenosti 90 cm od površine poda;
2. u oborima za životinje za koje se sumnja da su oboljele, iznad cijele površine - 200 Ix na 90 cm od poda, a na mjestu pregleda - kod boksa za fiksiratzje - 550 lx;
3. na mjestima u kojima se skida koža s goveđih glava i odvajaju glave od trupova - 220 lx, u visini na kojoj se te operacije izvode;
4. na mjestu na kojem se peru goveđe glave - 550 Ix;
5. na mjestu na kojem se pregledalu goveđe glave - 550 lx;
6. na mjestu na kojem se pregledaju unutarnji organi - 550 lx;
7. na mjestu na kojem se pregledaju goveđi trupovi ili polovice - 550 lx, u razini lopatica i prednjih nogu;
8. na mjestu na kojem se čiste i peru goveđe polovice - 550 lx. u visini lopatica i prednjih nogu;
9. na mjestu na kojem se obrađuju goveđi prsni organi i jetra - 550 lx, na radnoj površini stola;
10. na mjestu na kojem se pregledaju zadržani goveđi trupovi, polovice i organi - 550 lx;
11. na mjestu na kojem se pregledaju svinjske polovice - 550 Ix, u visini mandibularnih limfnih žlijezda;
12. na mjestu na kojem se pregledaju svinjski prsni i trbušni organi - 550 Ix, u razini dna pokretnih posuda stola za pregled unutarnjih organa;
13. na mjestu na kojem se obraduju svinjski jezici, prsni organi i jetra - 550 lx, na radnoj površini stola;
14. na svim mjestima veterinarsko-sanitarnog pregleda životinja za klanje i proizvoda životinjskog podrijetla - 550 lx ;
15. na mjestu na kojem se obraduju ubodne rane na svinjskim polovicama - 550 lx, u visini mjesta isijecanja ubodne rane;
16. Na mjestu na kojem se pregledaju zadržani svinjski trupovi ili polovice i organi - 550 Ix, u razini mandibularnih limfnih žlijezda i posude za unutarnje organe;
17. na svim mjestima na kojima se odvajaju zaprljani dijelovi od čistih dijelova, tj. gdje je potrebna jača rasvjeta za higijensku obradu proizvoda (npr. primarna obrada svinjskih jezika, finalna obrada svinjskih polovica ili govedih četvrtina i sl.) - 550 lx, u visini radnih površina;
18. u prostorijama za hlađenje govedih i svinjskih polovica - 110 lx, u razini prednjih nogu;
19. u prostorijama za hlađenje unutarnjih organa - 220 lx, u visini radnih površina;
20. u svim proizvodnim prostorijama - najmanje 220 lx, u visini radnih površina.
i. Ventilacija
Članak 32.

U prostorijama objekta, prema veličini i namjeni, mora se osigurati prirodna ili umjetna ventilacija, odvod vodene pare i odvod neugodnih mirisa.
Otvori za dovod svježeg zraka moraju biti postavljeni tako da ne dođe do kontaminacije zraka prašinom, neugodnim mirisima i sl. Ti otvori moraju biti opskrbljeni filterima i zaštitnom mrežom protiv ulaska kukaca.
Vodoravni razdjeli ventilacijskog sustava u proizvodnim prostorijama ne smiju biti iznad radnih površina.
6. Prostorija za sanitaciju opreme
Članak 33.

Za pranje i sanitaciju opreme u objektu mora postojati jedna ili više prostorija odgovarajuće veličine, na pogodnom mjestu.
Pod, zidovi i strop prostorije iz stavka 1. ovog članka moraju biti glatkih površina i nepropustljivi za vodu. U njoj mora biti ugrađen slivnik u podu, uređaj za ventilaciju i odbojnici na zidovima.
U prostoriji za pranje i sanitaciju opreme moraju postojati dovodi hladne vode i tople vode temperature najmanje 83oC, kružni termometar ugrađen na izlaznom dijelu cijevi za toplu vodu, izvor svjetlosti propisanog intenziteta i podmetači za opremu.
Ako se za pranje i sanitaciju posuda koristi protoćni uređaj, on mora biti u pogodnoj prostoriji blizu proizvodnih odjela, u kojoj postoji odgovarajuća ventilacija. Protoćni uređaj mora imati vlastiti sustav za odvod pare, ugrađen kružni termometar i otvor za kontrolu funkcioniranja cijevi za dovod tople vode i odvod otpadnih voda, prko zatvarača, neposredno u kanalizaciju.
Za držanje pribora i sredstava za sanitaciju (ručni alat, sredstva za čišćenje, pranje i dezinfekciju i sl.) mora postojati posebna prostorija ili izdvojeni prostor s odgekvarajerćom opremom.
7. Prostorija za veterinarsku inspekciju
Članak 34.

Ovisno o veličini i namjeni, objekti moraju imati odgovarajući broj radnih prostorija za potrebe veterinarske inspekcije.
Prostorije za potrebe veterinarske inspekcije moraju imati potreban namještaj i opremu U okviru tih prostorija moraju postojati odvojeni dijelovi za garderobu i sanitarne prostorije.
e. Prostorije za potrebe radnika
Članak 35.

U objektima moraju postojati prostorije za presvlačenje radnika (garderobe) i sanitarne prostorije (kupaonice i zahodi), odvojeno za muškarce i žene, koje su zatvorenim hodnikom povezane s proizvodnim prostorijama.
U okviru garderoba moraju biti uređene prostorije za primanje prljave i izdavanje čiste zaštitne odjeće
Garderobe i sanitarne prostorije u čistom dijelu objekta moraju biti odvojene od garderoba i sanitarnih prostorija u nečistom dijelu objekta.
U garderobama se za svakog zaposlenog radnika osigurava poseban ormar za civilno odijelo i ormar za radnu odjeću, obuću i ručni alat. Ormar je izrađen od metala, postavljen na postolje visine 30 cm i s krovnom površinom nagnutom naprijed pod kutom od najmanje 25o. Vrata ormara trebaju imati otvore za ventilaciju. Sjedala u garderobama mogu biti pričvršćena za ormare ili postavljena između redova ormara, a izrađena od materijala koji se lako higijenski održava. Garderobe moraju imati prirodnu ili umjetnu ventilaciju.
U sklopu garderoba moraju se nalaziti sanitarne prostorije za održavanje osobne higijene radnika (kupaonice i zahodi), koje moraju imati odgovarajuću prirodnu ili umjetnu ventilaciju.
U kupaonici se na svakih 10 zaposlenih radnika u smjeni osigurava jedna oprema za pranje ruku propisana u članku 29. stavku 2. ovog pravilnika i jedna kabina s tušem.
Kabina s tušem mora udovoljavati ovim uvjetima:
1. zidovi kabine moraju biti obloženi vodootpornim materijalom bijele ili svijetle boje, a ako su montažni moraju biti izrađeni od nerđajućeg materijala glatkih i ravnih površina;
2. kabina mora imati toplu i hladnu vodu, držač za sapun i šampon;
3. pri ulazu u kabinu mora se postaviti držač za ručnike i držač za rublje;
4. podna površina kabine mora imati odgovarajući pad prema slivniku i mora biti pokrivena gumenim ili plastičnim podmetačem.
Zahodi (toaleti), odvojeni za muškarce i žene, moraju biti građevinski odvojeni od gak-deroba i kupaonica.
U objektima u kojima su garderobe udaljene od proizvodnih prostorija moraju postojati zahodi u neposrednoj blizini tih prostorija, odvojeni od njih hodnikom i tampon
- prostorijom.
U predprostoru zahoda mora se postaviti potreban broj opreme za pranje ruku. propisane u članku 29. stavku 2 ovog pravilnika. Vrata na ulazu u predprostor zahoda moraju imati uređaj za mehaničko samozatvaranje.
U zahodima se mora osigurati:

za broj radnika istog spola broj zahodskih školjki
_____________________________________________________
1 do 15 1
16 do 35 2
36 do 55 3
56 do 80 4
Na svakih 30 radnika iznad 80 1
Zahodske se školjke ispiru vodom, na nožni pogon. Zahodske školjke u muškim zahodima, do jedne trećine ukupno predviđenog broja školjki, mogu se zamijeniti pisoarima, koji se moraju postaviti u odvojenom dijelu zahoda.
Za pušenje i odmor radnika za vrijeme radnog vremena moraju se osigurati pogodno locirane prostorije koje imaju prirodnu ili umjetnu ventilaciju, opremu za pranje ruku i klupe ili stolce.
Za prehranu zaposlenog osoblja u objektima mora postojati odgovarajuće opremljena prostorija (blagovaonica).
Zabranjeno je unošenje hrane i pića u proizvodne prostorije ili garderobe.
9. Higijena zaposlenog osoblja
Članak 36.

Pri radu u objektima iz članka 2. ovog pravilnika zaposleno osoblje obavezno je nositi radnu odjeću i obuću, upotrebljavati i održavati ručni alat kojim je zaduženo i pridržavati se propisanih uvjeta o veterinarsko - sanitarnom redu.
Radnici koji su zaposleni u proizvodnim prostorijama ili dolaze u neposredni dodir s proizvodima moraju nositi radnu odjeću i obuću, i to:
1. u proizvodnji, na pakiranju, utovaru i istovaru mesa i proizvoda i pri pranju opreme - hlače i bluzu odnosno, kutu, kapu ili povezaču i gumene ili plastične pregače bijele boje, gumene čižme, kaljače ili kožne cipele i gumene ili plastične rukavice, ako je potrebna zaštita proizvoda;
2. pri klanju životinja i pripremi ribe za preraduradu, kombinezon ili hlače i bluzu, kapu i gumenu pregaču bijele boje i čizme;
3. pri utovaru i istovaru mesa - radnu kutu, kapu ili povezaču bijele boje, pregaču, čizme ili gumene ili plastične kaljače;
4. u skladištima jestivih proizvoda - radnu kutu ili bluzu, kapu ili povezaču bijele boje i plastičnu ili gumenu pregaču:
5. pri istovaru životinja i pripremi životinja za klanje, istovaru nejestivih proizvoda i konfiskata i tehničkom održavanju prostorija, uređaja i opreme - hlače i bluze odnosno radnu kutu ili kombinezon u boji, kapu ili povezaču u boji i nepromočivu obuću.
Radnici koji rade u prostorijama s temperaturom ispod 0 oC nose bijela radna odijela preko zaštitnog odijela.
Radno se odijelo šije od materijala što se može iskuhavati i glačati.
Radnu odjeću radnik mijenja svakodnevno, a ako to priroda posla zahtijeva - i češće.
Za higijensko održavanje radne odjeće mora se osigurati pranje i sušenje u vlastitim praonicama ili korištenjem usluga drugih praonica.
Ručni alat (drške sječki (satara), noževa, oštrača, kuka i dr, korice za držanje noževa, lanac za držanje korica i sl.) moraju biti izrađeni od nerđajućeg metala iIi plastike.
Ručni alat se u tijeku rada mora održavati u higijenski ispravnom stanju. Ovisno o prirodi posla, a obavezno nakon svakog pranja, ručni se alat mora sanitirati vodom temperature najmanje 83oC. Nakon završetka rada, ručni se alat, očišćen i opran, ostavlja u za to određene kasete ili ormare.
Radnici zaposleni u neposrednoj proizvodnji i preradi namirnica moraju biti podšišani i obrijani i moraju imati urednu kosu. Nokti na prstima ruku moraju uvijek biti čisti i uredno odrezani. Radnici s dužom urednom kosom, moraju pri radu nositi zaštitne mreže ili rupce (marame).
U proizvodnim prostorijama zabranjeno je pri radu nositi ručne satove i nakit te upotreba kozmetičkih sredstava.
Prije ulaska u zahod mora se, na odredeno mjesto, ostaviti ručni alat i dio zaštitne odjeće (pregača i kuta), a nakon upotrebe zahoda, ruke se moraju oprati.
Radnici zaposleni u proizvodnji, obradi, preradi ili skladištenju proizvoda i sirovina moraju biti zdravi i ne smiju biti prijenosnici i izlučivaći uzročnika bolesti ili kontaminanata na proizvode životinjskog podrijetla.
Ozljede na rukama moraju se zaštititi gumenim rukavicama ili naprstkom.
Zdravstvene knjižice zaposlenog osoblja moraju u svako doba biti na raspolaganju veterinarskom inspektoru.
III. INDUSTRIJSKI OBJEKTI
Članak 37.

Industrijski objekti iz članka 3. stavka 1. točke 1. ovog pravilnika razvrstavaju se na objekte:
1. za klanje papkara, kopitara, peradi i kunića;
2. za rasijecanje mesa papkara, kopitara, peradi i kunića;
3. za obradu i rasljecanje mesa divljači;
4. za preradu mesa papkara, kopitara, peradi i divljači;
5. za rasijecanje i preradu ribljeg mesa;
6. za rasijecanje i preradu rakova, školjki, puževa i žaba;
7. za pripremu i preradu jaja;
6. za obradu mlijeka i izradu mliječnih proizvoda;
9. za obradu, preradu i uskladištenje meda;
10. za obradu, doradu, preradu i uskladištenje crijeva papkara i kopitara;
11. za proizvodnju ovitaka za kobasice od sirovina životinjskog podrijetla;
12. za proizvodnju sirila;
13. za hlađenje, zamrzavanje i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla.
Članak 38.

Objekti iz članka 37. ovog pravilnika, osim općim uvjetima propisanim u člancima 5. do 36. ovog pravilnika moraju udovoljavati i posebnim uvjetima propisanim ovim pravilnikom.
OBJEKTI ZA KLANJE PAPKARA, KOPITARA, PERADI I KUNIćA

Članak 39.

U objektima za klanje više vrsta životinja klanje se može obavljati u jednoj prostoriji, na odvojenim linijama, samo u različito vrijeme.
Ako se u objektu istovremeno kolju životinje različitih vrsta, linije klanja za svaku vrstu životinja moraju biti po stavljene u odvojene prostorije.
Članak 40.

Objekti za klanje papkara, ili kopitara, ili peradi, ili kunića, ovisno o vrsti životinja koje se kolju, načinu rada i vrsti proizvodnje, moraju imati po tehnološkom redoslijedu funkcionalno povezane i tehnički opremljene ove prostorije:
1. za prihvat i privremeni smještaj životinja za klanje;
2. za klanje životinja;
3. za obradu želudaca i crijeva;
4. za hlađenje i zamrzavanje;
5. za rasijecanje - četvrtanje polovica;
6. za proizvodnju masti i topljenje loja;
7. za otpremu mesa;
8. za pranje i sanitaciju opreme;
9 za nejestive proizvode i konfiskat;
10. za veterinarsku inspekciju;
11. za pregled mesa na trihine;
12. garderobe i sanitarne prostorije;
13. za odmor i prehranu radnika;
14. za čišćenje, pranje i dezinfekciju prijevoznih sredstava.
Prostorije iz stavka 1. ovog članka moraju udovoljavati općim uvjetima za izgradnju i uređenje, u skladu s odredbama članaka 5. do 36. ovog pravilnika.
1. Prostorije za prihvat i privremeni smještaj životinja za klanje
Članak 41.

Prostorije za prihvat i privremeni smještaj životinja za klanje (u daljem tekstu: depo) čine: rampa za istovar životinja, prostorije za smještaj životinja, hodnik (koridor) za odvođenje životinja na klanje, prostorija ili prostor za pripremu životinja za klanje i prostorija za smještaj bolesnih odnosno na oboljenje sumnjivih životinja.
Članak 42.

Rampa za istovar životinja, s prihvatnim boksovima odgovarajućeg kapaciteta i mjestom određenim za veterinarsko-sanitarni pregled, mora biti u neposrednoj blizini prostorije za smještaj životinja, postavljena tako da put životinja namijenjenih klanju izravno vodi u staje i obore, bez križanja s drugim putovima.
Ako se u objektu kolju životinje različitih vrsta, depo mora imati posebno staje za krupne životinje, posebno staje za sitne životinje i odvojene obore za svinje.
Pregradni zidovi i betonske ili metalne ograde između staja i obora moraju biti izgrađeni tako da ne može doći do povreda životinja i da se mogu lako čistiti, prati i dezinficirati.
Staje i obori moraju biti takve velićine da se osigura odmor životinja i u ležećem stavu i moraju imati valove za hranjenje i pojenje životinja.
Staje i obori moraju biti na vidljivom mjestu i jasno obilježeni brojevima i moraju imati ploću s podacima o datumu prispijeća, broju i podrijetlu smještenih životinja.
Članak 43.

Prostorija za smještaj bolesnih odnosno na oboljenje sumnjivih životinja, posebno za svaku vrstu, mora biti građevinski potpuno izdvojena od ostalog dijela depoa, tako da se onemogući kontakt bolesnih ili na uboljenje sumnjivih životinja sa zdravim životinjama. Te se prostorije označavaju na vidljivom mjestu napisom c-vene boje - SUMNJIVE ŽiVOTINJE. U njima se mora nalaziti uprema za obuzdavanje i fiksiranje životinja. Podne površine u ovim prostorijama moraju imati poseban odvod otpadnih voda (slivnik).
Članak 44.

U hodniku za odvođenje životinja na klanje mora postojati posebna staza za krupne životinje i posebna staza za sitne životinje ako se klanje obavlja istovremeno. Širina staza mora omogućiti kretanje životinja samo u jednom smjeru. Izmedu ili izvan tih staza mora se nalaziti staza za radnike, odvojena betonskim ogradama ili ogradama metalne konstrukcije.
Prostorija ili prostor za pripremu životinja za klanje mora biti odvojen od prostorija za klanje životinja i mora osigurati dolazak i prihvat životinja prema kapacitetu klanja.
Prostorija ili prostor u kojem se životinje peru prije omamljivanja mora imati priključak za vodu s gumenom cijevi ili sustav tuševa za automatsko pranje te odvod otpadne vode.
Članak 45.

U objektima za klanje peradi i kunića u neposrednoj blizini prostorije za pripremu životinja za klanje mora postojati posebna prostorija iIi građevinski izdvojen prostor ili uređaj za pranje i sanitaciju kaveza, koji udovoljava uvjetima iz članka 33. ovog pravilnika.
Članak 46.

U sklopu depoa moraju se osigurati prostorije za veterinarskog inspektora koji pregledava životinje namijenjene klanju, garderobe i sanitarne prostorije za radnike zaposlene na prihvatu, smještaju i pripremi životinja za klanje.
Prostorija za veterinarskog inspektora mora imati pisači stol, ormar za evidenciju i instrumente koji se upotrebljavaju pri pregledu životinja.
Garderobe i sanitarne prostorije, po broju, kapacitetu i uređenju, moraju udovoljavati uvjetima propisanim člankom 35. ovog pravilnika.
Članak 47.

U blizini depoa mora postojati bazen ili kontejner za smještaj stajskog gnoja i gnoja iz prijevoznih sredstava. U nečistom dijelu kruga objekta mora biti izgrađen i
pokriveni bazen ili postavljen metalni spremnik za prihvat sadržaja predželudaca, ako na drugi način nije riješeno njegovo odstranjivanje iz kruga objekta.
Na mjestu prihvata sadržaja predželudaca mora se osigurati dovod hladne vode i tople vode temperature 83oC, s ugrađenim kontrolnim termometrom, i odgovarajući odvod otpadne vode.
2. Prostorije za klanje živolinja
Članak 48.

U prostorijama za klanje nečisti dio mora biti odvojen od čistog dijela
Pod nečistim dijelom razuzmijeva se dio prostorije u kojem se omamljuju i kolju životinje, skida im se koža, šure se, opaljuju i skida im se dlaka, odnosno šure se i skida im se perje.
Pod čistim dijelum razumijeva se dio prostorije u kojem se obavljaju ostali postupci obrade trupova i organa.
Članak 49.

U prostoriji za klanje u kojoj se istovremeno kolju i obraduju dvije vrste ili više vrsta životinja, linije klanja i obrade moraju biti građevinski odvojene
Ako se kolje više vrsta životinja u jednoj prostoriji, na odvojenim linijama i u različito vrijeme, linije klanja u nečistom dijelu muraju biti odvojene zidom visine najmanje 3 m ili slobodnim prostorom od najmanje 5 m.
Rad na linijama klanja i obrade mora biti organiziran tako da osigurava higijensko izvođenje tehnoloških postupaka i veterinarsko-sanitarni inspekcijski pregled.
Putovi prijenosa nejestivih proizvoda i konfiskata ne smiju se križati s linijama klanja i obrade niti s putovima transporta jestivih proizvoda.
Oprema za klanje i obradu životinja mora udovoljavati uvjetima propisanim u člancima 19. do 32. ovog pravilnika.
a. Klanje goveda
Članak 50.

Goveda se omamljuju na human i stručan način uređajem s penetrirajučim klinom ili primjenom električne energije u boksu koji mora biti odvojen od linije klanja i iskrvarenja.
Goveda se moraju iskrvariti običnim ili šupljim nožem u visećem položaju iznad linije iskrvarenja.
Linija iskrvarenja (bazen) mora biti takve veličine koja odgovara kapacitetu klanja i locirana i zaštićena tako da krv ne može prskati ispred boksa za omamljivanje ili na okolna područja na kojima se obraduju trupovi.
Na mjestu odvoda vode i krvi iz bazena mora se osigurati zaštita koja sprečava povratak neugodnih mirisa.
Oprema za uzimanje, prikupljanje, obradu, transport i uskladištenje krvi za Ijudsku hranu mora biti izrađena od nerđajućeg ćelika.
Posude za prikupljanje krvi moraju biti jasno označene sve dok veterinarski inspektori ne pregledaju trupove i unutarnje organe životinja.
Članak 51.

Iznad prostora koji je produžetak bazena za iskrvarenje, odsijecaju se rogovi, odvaja koža s glave, podvezuju jednjaci i odsijecaju prednje noge.
Za odsijecanje goveđih rogova upotrebljavaju se pneumohidraulične škare, električna pila ili sječka (satara), a za odsijecanje prednjih nogu - pneumohidraulične škare, električna pila ili nož.
Članak 52.

Goveđe glave mogu se odsijecati iznad prostora iz članka 51. stavka 1. ovog pravilnika ili nakon potpunog odvajanja kože od trupa.
Opremu za obradu i pripremu goveđih glava za veterinarsko-sanitarni pregled čini uređaj za pranje i postolje ili konvejerski sustav za pregled.
Uredžkj za pranje mora biti izrađen od nerđajućeg ćelika i konstruiran tako da sprečava rasprskavanje vode, a da istovremeno osigurava i posredni odvod otpadne vode u kanalizaciju. Na tom uređaju moraju postujati dva priključka hladne vode, s tim da je na jednom priključku postavljena pokretna cijev s konusnim nastavkom za ispiranje nosne i usne šupljine, a na drugom priključku - cijev sa štednim tušem za pranje vanjske površine goveđe glave. Za ovješenje goveđih glava moraju postojati specijalne pokretne kuke, koje se sanitiraju nakon pranja svake goveđe glave.
Uređaj za pranje mora biti postavljen blizu mjesta odsijecanja i veterinarsko-sanitarnog pregleda goveđih glava, u čistom dijelu prostorije.
Postolje za veterinarsko-sanitarni pregled i pokretni okviri i kuke konvejerskog sustava za smještaj ili ovješenje pripremljenih goveđih glava moraju biti izrađeni od nerđajućeg ćelika i konstruirani tako da se mogu lako čistiti i prati.
Članak 53.

Pri sisemu vodoravne obrade goveda treba osigurati dovoljno prostora za nesmetano i higijensko izvođenje radnih postupaka.
Pokretno postolje za skidanje kože s trupova mora biti izrađeno od nerđajućeg materijala i konstruirano tako da onemogućava dodir dijelova trupa s kojih je skinuta koža s podom ili vanjskom stranom kože.
Pri sistemu okomite obrade goveda treba onemogućiti da trupovi ili polovice dodiruju podnu površinu i postolje iIi da se medusobno dodiruju obradeni i neobradeni trupovi,
Koža se može odvajati tako da ne kontaminira meso.
Postolja koja se upotrebljavaju pri izvođenju radnih postupaka moraju udovoljavati uvjetima propisanim u članku 21. ovog pravilnika.
Članak 54.

Za prihvat unutarnjih goveđih organa pri evisceraciji upotrebljavaju se specijalna samo u tu svrhu odredena kolica ili pokretna traka odnosno pokretne posude konvejerskog stola za veterinarsko-sanitarni pregled.
Kolica iz stavka 1. ovog članka moraju biti izrađena od nerđajućeg ćelika i upotrebljavaju se u objektima malog kapaciteta i na linijama klanja goveda kapaciteta do 30 komada na sat. Kolica moraju imati jednu posudu odgovarajuće veličine i oblika pogodnu za smještaj i pregled trbušnih organa i jednu posudu za smještaj i pregled prsnih organa.
Za pranje i sanitaciju kolica mora se osigurati odvojena i na pogodnom mjestu locirana prostorija ili prostor, koji mora udovoljavati uvjetima propisanim u članku 33. ovog pravilnika.
Stol s pokretnom trakom za veterinarsko-sanitarni pregled unutarnjih organa mora se upotrebljavati na linijama na kojima se kolje i obrađuje od 30 do 50 goveda na sat, a konvejerski stol s pokretnim posudama - na linijama kapaciteta klanja više od 50 goveda na sat.
Po konstrukciji, sanitaciji i odvodu otpadnih voda stolovi iz stavka 4. uvog članka moraju udovoljavati uvjetima propisanim u članku 28. ovog pravilnika.
Pokraj stola s pokretnom trakom odnosno pokraj konvejerskog stola s pokretnim posudama mora se postaviti postolje s opremom za pranje ruku sa sterilizatorom, uređaj za pranje čizama i kazeta za ostavljanje zaštitne obuće.
Brzina kretanja pokretne trake iIi pokretnih posuda mora biti sinkronizirana s brzinom kretanja trupova na kolosijeku.
Nadohvat ruke veterinarskog inspektora mora se postaviti prekidač za istovremeno zaustavljanje ili stavljanje u pokret kolosijećnog konvejera i pokretne trake odnosno pokretnih posuda konvejerskog stola za veterinarsko-sanitarni pregled unutarnjih organa i držači za evidenciju i žigove.
Članak 55.

Za pregled zadržanih goveđih trupova mora postojati odvojeni dio kolosijeka, postolje i oprema za pranje ruku sa sterilizatorom.
Članak 56.

Za odstranjivanje kontaminiranih dijelova goveđih polovica (trimovanje) mora postojati postolje, oprema za pranje ruku sa sterilizatorom i jasno označena posuda za prihvat kontaminiranih dijelova.
Članak 57.

Goveđe polovice peru se ručnim tušem ili sustavom tuševa u posebnom uređaju. Pranje ručnim tušem izvodi se s pokretnoga ili dvovisinskoga fiksiranog postolja, iznad posebno dreniranog područja. Da bi se spriječilo prskanje vode, mora biti postavljen štitnik.
Sistem tuševa u posebnom uređaju mora osigurati pranje goveđih polovica od gornjih dijelova prema donjim dijelovima. Taj uređaj mora biti konstruiran tako da u potpunosti onemogućava prskanje vode izvan uređaja i mora imati odvod vode u kanalizaciju.
Članak 58.

Goveđi prsni organi, slezena i jetra obraduju se na specijalnim stolovima koji udovoljavaju uvjetima iz članka 27. ovog pravilnika.
b. Klanje kopitara
Članak 59.

Građevinsko uređenje i tehnička opremljenost prostorije za klanje kopitara moraju udovoljavati uvjetima iz članaka 48. i 49. ovog pravilnika.
Klanje kopitara, rasijecanje i obrada mesa i izrada proizvoda od mesa kopitara mora se obavljati u posebnom objektu.
Omamljivanje, klanje i obrada zaklanih kopitara mora biti u skladu s odredbama članaka 50. do 58. ovog pravilnika.
c. Klanje svinja
Članak 60.

Omamljivanje, klanje, iskrvarenje, šurenje ili skidanje kože, obrada u peći za opaljivanje i skidanje izgorjelog epiderma mora se izvoditi u izdvojenoj prostoriji ili prostoru (nečisti dio) koji je funkcionalno povezan s linijom daljnje obrade svinjskih trupova (čisti dio).
Članak 61.

Svinje se omamljuju na human i stručan način primjenom električne energije ili ugljičnog dioksida.
Svinje se iskrvaruju u visećem položaju običnim ili šupljim noževima. Linija iskrvarenja i način skupljanja krvi moraju udovoljavati uvjetima propisanim u članku 50. stavcima 3. do 6. ovog pravilnika.
Trupovi se prije šurenja peru hladnom vodom iz sustava tuševa ili uređaja za pranje koji su konstruirani tako da sprečavaju prskanje vode izvan uređaja i razlijevanje po podnoj površini.
Članak 62

Vodoravno šurenje svinjskih trupova izvodi se u bazenu koji je izrađen od nerđajućeg materijala i opskibljen kontrolnim termometrom i sustavom za odvod pare. Veličina bazena mora odgovarati kapacitetu linije obrade svinja.
Uređaj za vodoravno šurenje svinjskih trupova mora biti izrađen od nerđajućeg materijala i opskrbljen kontrolnim termometrom, sustavom za odvod pare, crpkama za recirkulaciju i filterima za vodu koja recirkulira.
Uređaj za mehaničko skidanje dlake mora imati propusnu moć koja odgovara kapacitetu bazena ili uređaja za šurenje odnosno kapacitetu linije obrade svinja
Dlake (čekinje) moraju se u tijeku rada odstranjivati u posebni kontejner ili posebnu prostoriju.
U uređajima za mehaničko skidanje dlaka mogu se upotrebljavati crpke za recirkulaciju vode s filterima, osim posljednja 2 m prije izlaska svinjskih trupova. U tom se dijelu uređaja mora upotrebljavati protoćni vodeni sustav.
Stol za obradu svinja, koji se nalazi iza uređaja za mehaničko skidanje dlaka, mora biti od nerđajućeg nkaterijala, a njegova duljina mora odgovarati kapacitetu linije obrade. Iznad tog stola mora biti postavljen sustav tuševa s hladnom vodom, a za pranje stražnjih nogu mora se osigurati poseban tuš prije stavljanja kuke raspinjače.
Peć za opaljivanje mora biti opremljena ručnim ili automatskim prekidačem za dovod goriva i štitnikom odnosno usmjerivačem koji sprečava međusobni dodir trupova i dodir trupova s vanjskom i unutrašnjom površinom peći. Neposredno iza peći mora se postaviti sustav tuševa s hladnom vodom.
Struganje čade i čišćenje trupova na liniji obrade svinja može se obavljati ručno ili mehanički.
Ručno čišćenje - izbrijavanje trupova - obavlja se, ovisno o radnim postupcima, s poda ili postolja. Tuševi s hladnom vodom za vlaženje trupova moraju biti postavljeni i usmjereni tako da hladna voda ne prska kotosijek i radnike u okolini.
Za čišćenje i pranje glava upotrebljavaju se četke s plastičnom drškom, vezane elastičnim cijevima s dovodom hladne vode.
Uređaji za mehaničko čišćenje svinjskih trupova moraju biti konstruirani tako da sprečavaju rasprskavanje vode po prostoriji za klanje i moraju imati vlastiti odvod vode u kanalizaciju.
Uređaj za završno pranje svinjskih trupova mora biti konstruiran tako da sprečava rasprskavanje vode izvan uređaja i razlijevanje vode po površini poda.
Članak 63.

Koža sa svinjskih trupova skida se na kolosijeku, u visećem položaju.
Linija za skidanje kože mora biti odvojena od linije šurenja sve do čistog dijela prostorije.
Za odsijecanje prednjih i stražnjih nogu u karpalnom odnosu tarzalnom zglobu upotrebljava se nož ili pneumohidraulične škare.
Koža se odvaja s trupova ručno ili pomoću uređaja za mehaničko skidanje kože tako da ne kontaminira meso.
Pri odvajanju kože ne smije se dopustiti međusobni dodir obradenih i neobradenih trupova i dodir trupa s postoljem ili podnom površinom.
Postolja koja se upotrebljavaju pri izvođenju postupaka moraju udovoljavati uvjetima propisanim u članku 21. ovog pravilnika.
Ostala oprema i postupci rada istovjetni su s oprenkom i postupcima rada na liniji obrade trupova šurenih svinja.
Članak 64.

Za prihvat unutarnjih organa svinja pri evisceraciji moraju se upotrebljavati kolica za evisceraciju ili stol za veterinarsko-sanitarni pregled ili konvejerski stol s pokretnim posudama.
Kolica za evisceraciju odnosno stol za veterinarsko-sanitarni pregled upotrebljavaju se na linijama obrade kapaciteta do 20 svinja na sat. Kolica moraju udovoljavati uvjetima propisanim u članku 54. stavcima 2. i 3. ovog pravilnika.
Stol za veterinarski pregled unutarnjih organa mora biti izrađen od nerđajućeg materijala i mora imati posude za smještaj trbušnih i grudnih organa. Za pranje i sanitaciju tih posuda nakon svake upotrebe, u neposrednoj blizini stola mora postojati odvojeni i uređeni prostor s hladnom vodom i toplom vodom temperature 83oC.
Konvejerski stol s pokretnim posudama za veterinarsko-sanitarni pregled unutarnjih organa mora se upotrebljavati na linijama obrade kapaciteta više od 20 svinja na sat. Stol mora udovoljavati uvjetima propisanim u članku 28. ovog pravilnika.
Članak 65.

Za pregled zadržanih svinjskih trupova mora postojati odvojeni dio kolosijeka, postolje i oprema za pranje ruku sa sterilizatorom.
Članak 66.

Svinjske se polovice moraju prati na način propisan u članku 57. ovog pravilnika.
Članak 67.

Svinjski jezici, grudni organi, slezena i jetra obrađuju se na specijalnim stolovima koji udovoljavaju uvjetima iz članka 27. ovog pravilnika.
d. Klanje ovaca
Članak 68.

Ovce se omamljuju na human i stručan način primjenom električne energije ili ugljičnog dioksida.
Ovce se iskrvaruju običnim ili šupljim noževima, u visećem položaju iznad linije iskrvarenja (bazena).
Linija iskrvarenja (bazen) i način skupljanja krvi moraju udovoljavati uvjetima propisanim u članku 50. stavcima 3. - 6. ovog pravilnika.
Članak 69.

Ovce se obrađuju na kolosijeku u visećem položaju.
Za odsijecanje prednjih i stražnjih nogu u karpalnom odnosno tarzalnom zglobu upotrebljava se nož ili pneumohidraulične škare.
Za odvajanje kože s janjadi može se upotrebljavati kompresor s ugrađenim filterima za pročišćavanje zraka, pri čemu se kanila uvlači pod kožu iznad karpalnoga ili tarzalnog zgloba.
Koža se mora odvajati tako da ne kontaminira meso.
Članak 70.

Za prijenos ovčjih trupova kolosijek mora imati mehanički sustav - konvejer ako se na linijama kolje i obrađuje više od 50 ovaca na sat.
Članak 71.

Za prihvat unutarnjih ovčjih organa pri evisceraciji moraju se upotrebljavati kolica za eviseraciju ili stol za veterinarsko-sanitarni pregled ili konvejerski stol s pokretnim posudama, koji moraju udovoljavati uvjetima propisa nim u članku 64. ovog pravilnika.
Kolica za evisceraciju odnosno stol za veterinarsko-sanitarni pregled upotrebljava se na linijama obrade kapaci teta do 50 ovaca na sat.
Konvejerski stol s pokretnim posudama za veterinarsko-sanitarni pregled unutarnjih organa mora se upotrebljavati na linijama obrade kapaciteta više od 50 ovaca na sat. Stol mora udovoljavati uvjetima propisanim u članku 28. ovog pravilnika.
Članak 72.

Za pregled zadržanih ovčjih trupova mora postojati odvojeni dio kolosijeka, postolje i oprema za pranje ruku sa sterilizatorom.
Članak 73.

Vodom temperature do 40 oC mogu se prati samo dijelovi vrata obrađenih ovčih trupova, i to iznad uređenoga kanalizacijskog prostora, bez mogućnosti prskanja vode, po okolini.
Članak 74.

Oprem koja se upotrebljava na linijama klanja i obrade ovaca, po izradi, mjestu i načinu postavljanja, upotrebe i obilježavanja, mora udovoljavati uvjetima propisanim ovim pravilnikom.
e. Klanje peradi
Članak 75.

Za prihvat peradi mora postojati rampa za istovar, prihvat i ovješenje trupova na konvejerski sustav obrade.
Na rampi za istovar mora postojati: mjesto za veterinarsko-sanitarni pregled peradi, uređaji za pranje ruku, dovodi tople i hladne vode, prostorija ili prostor s uređenjem za pranje kaveza, prostorija za perad sumnjivu na zarazne bolesti, kontejner za uginulu - konfisciranu perad i prostorije za veterinarsku inspekciju.
Članak 76.

Omamljivanje, klanje i iskrvarenje, šurenje i uparavanje te skidanje perja s peradi, izvodi se u posebnim prostorijama ili prostorima (nečisti dio) koji su funkcionalno povezani s linijom obrade trupova peradi (čisti dio).
Za prijenos trupova u visećem položaju linija klanja i obrade peradi mora imati mehanički sustav-konvejer.
Članak 77.

Perad se omamljuje na human i stručan način primjenom električne energije ili ugljičnog dioksida.
Perad se iskrvaruje pomoću noža, specijalnih škara ili automatskih uređaja u visećem položaju iznad linije koja mora udovoljavati uvjetima propisanim u članku 50. stavcima 3. i 4. ovog pravilnika.
Članak 78.

Šurenje trupova pilića, kokoši, biserki i pura izvodi se u protoćnom bazenu. Trupovi pataka i gusaka uparavaju se u posebnom uređaju parom dobivenom od pitke vode.
Veličina protoćnog bazena i uređaja za uparavanje mora odgovarati kapacitetu linije kalnja i obrade peradi.
Bazen i uređaj moraju biti izrađeni od nerđajućeg materijala i opskrbljeni kontrolnim termometrima i sustavima za odvod pare.
Članak 79.

Uređaj za mehaničko skidanje (čupanje) perja s peradi mora imati štitnike koji sprečavaju prskanje vode po podu i po prostoriji za klanje.
Očupano perje mora se u tijeku rada odstranjivati iz uređaja za mehaničku skidanje (čupanje) perja kanalima ili na drugi način i transportirati u posebnu prostoriju za skupljanje perja, ili pomoću udgovarajućega transportnog sredstva, do mjesta prerade.
Prostorija za skupljanje perja mora imatii opremu za cijeđenje i sušenje perja, dovod hladne i tople vode, drenažni i kanalizacijski sustav i opremu za pranje ruku te odgovarajući ventilacijski sustav.
Vosak upotrebljen za skidanje paperja kod zaklanih gusaka i pataka mora se u tijeku rada odstranjivati iz uređaja za skidanje paperja i prenositi u posebnu prostoriju za regeneraciju i skladištenje voska.
Članak 80

Uređaj za pranje trupova peradi mora biti izrađen od nerđajućeg materijala i konstruiran tako da sprečava rasprskavanje vode po prostoriji i razlijevanje po površini poda.
Uređaj iz stavka I ovog članka nalazi se iza mjesta na kojem se perje skida, a prema mjestu na kojem se pristupa zasijecanju kože ili odsijecanju dijelova trupa.
Članak 81.

Uređaji za odstranjivanje glave, vrata, vuljke i kožica peradi moraju biti izrađeni od nerđajućeg materijala i konstruirani tako da se mogu lako prati i sanitirati.
Za transport odstranjenih dijelova mogu se koristiti kanali s gravitacijskim padom, kanali s vodom, pneumatski ili vakuumski transport ili odgovarajuće posude izrađene i označene u skladu sa člankom 23. ovog pravilnika.
Odstranjeni dijelovi i konfiskat transportiraju se s Iinije obrade trupova u prostoriju odnosno prostor za skupljanje nejestivih proizvoda ili konfiskata ili do mjesta neposredne prerade.
Članak 82.

Vađenje unutarnjih organa peradi (evisceracija) može biti ručno ili automatsko.
Za ručnu evisceraciju upotrebljava se specijalna vilica od nerđajućeg ćelika. Za automatsku evisceraciju upotrebljava se uređaj koji mora biti izrađen od nerđajućeg materijala i konstruiran tako da se može lako prati i sanitirati.
Članak 83

Uređaj za završno pranje (izvana i iznutra) trupova pilića, kokoši, biserki i pura iz kojih su izvađeni unutarnji organi mora biti izrađen od nerđajućeg materijala i konstruiran tako da sprečava prskanje vode po prostoriji i razlijevanje po površini poda.
Članak 84.

Jestivi unutarnji organi (jetra, srce, slezana i želudac) obrađuju se u izdvojenoj prostoriji odnosno prostoru.
Oprema koja se upotrebljava za obradu jetre, srca i slezene mora udovoljavati uvjetima propisanim u članku 27. ovog, pravilnika.
Uredaji koji se upotrebljavaju za poluatomatsku ili automatsku obradu želudaca moraju biti izrađeni od nerđajućeg materijala i konstruirani tako da se mogu lako prati i sanitirati.
Članak 85.

Oprema koja se upotrebljava na linijama klanja i obrade peradi, po izradi, mjestu i načinu postavljanja, upotrebe i obilježavanja, mora udovoljavati uvjetima propisanim ovim pravilnikom.
f. Klanje kunića
Članak 86.

Za prihvat kunića mora postojati rampa za istovar, prihvat i ovješanje trupova na konvejerski sustav obrade. Rampa za istovar mora udovoljavati uvjetima propisanim u članku 75. Stavku 2. Ovog pravilnika.
Članak 87.

Kunići se mogu klati u objektima za klanje kunića ili na linijama klanja i obrade peradi.
Klanje kunića na liniji klanja i obrade peradi dopušta se samo u vrijeme kada se ta linija ne koristi za klanje peradi.
Članak 88.

Kunići se omamljuju na human i stručan način primjenom električne energije ili ugljičnog dioksida.
Članak 89.

Kunići se obrađuju na kolosijeku, u visećem položaju. Ako se kolje i obrađuje više od 50 kunića na sat, za prijenos trupova kolosijek mora imati mehanički sustav - konvejer.
Za odsijecanje ·nogu u karpalnom odnosno tarzalnom zglobu upotrebljava se nož ili pneumohidraulične škare.
Članak 90.

Za prihvat unutarnjih organa kunića pri evisceraciji upotrebljavaju se kolica ili stol za veterinarsko-sanitarni pregled ili konvejerski stol s pokretnim posudama koji moraju udovoljavati uvjetima propisanim u članku.64. ovog pravilnika.
Članak 91.

Trupovi kunića peru se ručno ili u automatskom uređaju tuševima tako da voda ne prska po prostoriji i da se ne razlijeva po površini poda.
Članak 92.

Oprema koja se upotrebljava na linijama klanja i obrade kunića, po izradi, mjestu i načinu postavljanja, upotrebi i obilježavanju mora udovoljavati uvjetima propisanim ovim pravilnikom.
3. Prostorije za obradu želudaca i crijeva
Članak 93.

Prostorije za obradu želudaca i crijeva moraju biti građevinski izdvojene od prostorija za klanje životinja i ostalih proizvodnih prostorija s kojima su funkcionalno-tehnološki povezane.
Prostorije iz stavka 1. ovog članka moraju imati ventilacijski sustav radi sprečavanja širenja neugodnih mirisa i odvoda pare.
Ovisno o kapacitetu obrade, prostorije moraju imati dovoljan broj priključaka za hladnu i toplu vodu. Ako se priključci ili izlazne cijevi za vodu nalaze ispod razine vode u posudama ili se upotrebljavaju za pražnjenje i ispiranje pojedinih dijelova digestivnog trakta, moraju imati ugrađene ventile protiv povratne sifonaže.
Kanalizacijski sustav u prostorijama za obradu želudaca i crijeva mora udovoljavati uvjetima iz članka 17. ovog pravilnika.
Članak 94

Za obradu govedih predželudaca upotrebljava se oprema izrađena od nerđajućeg ćelika, postavljena u izdvojeni dio prostorije za obradu želudaca i crijeva ili u posebnu prostoriju. Opremu čini: stol za prihvat trbušnih organa, uređaj za pražnjenje, uređaj za pranje i čišćenje, stalak s kukama za veterinarsko-sanitarni pregled, uređaj za toplinsku obradu te druga oprema koja se upotrebljava pri obradi i preradi predželudaca.
Na stolu za prihvat trbušnih organa mora se nalaziti pokretna prihvatna posuda s dizalicom ili prihvatna iskliznica.
Iznad stola za prihvat trbušnih organa moraju biti postavljeni dovodi hladne i tople vode s ugrađenim kružnim termometrom.
Govedi predželuci prazne se i uređuju za pražnjenje na pokretnoj perforiranoj cijevi, hladnom vodom. Uređaj mora biti postavljen iza stola za prihvat trbušnih organa i mora imati uređeni kanalizacijski prostor i zaštitne zidove koji onemogućavaju prskanje vode i sadržaja predželudaca. On mora imati mehanički sustav za sprečavanje povratka neugodnih mirisa iz odvodnih cijevi.
Sadržaj iz uređaja za pražnjenje može se odstraniti pneumatskim sustavom, hidrauličnim crpkama ili kanalima s gravitacijskim padom.
Uređaj za pranje i čišćenje predželudaca (reuma i retikuluma) nalazi se u neposrednoj blizini uređaja za pražnjenje. On mora biti konstruiran tako da sprečava prskanje vode i da istovremeno osigurava odvod otpadne vode neposredno u kanalizaciju.
U uređaju za pranje i čišćenje mora postojati pokretna cjevasta kupola postavljena na perforiranu cijev za pranje predželudaca. Iznad kupole nalazi se tuš s hladnom vodom.
Mehanizam za pranje stavlja se u pogon nožnom pedalom.
U neposrednoj blizini radnog mjesta postavlja se oprema za pranje ruku, sa sterilizatorom.
Stalak s kukama za veterinarsko-sanitarni pregled opranih i očišćenih predželudaca mora biti izrađen od nerđajućeg ćelika i postavljen u blizini opreme za obradu predželudaca.
Uređaj za toplinsku obradu (šurenje) predželudaca mora biti postavljen u posebnu prostoriju i mora imati posredan odvod otpadnih voda u kanalizaciju i odgovarajući sustav odvoda pare.
Posude i bazeni što se koriste pri obradi i preradi predželudaca moraju biti u skladu sa člankom 23. ovog pravilnika.
Članak 95.

U prostorijama za obradu želudaca i crijeva oprema mora biti postavljena iznad uređenoga kanalizacijskog prostora i povezana s kanalizacijom.
Posude i stolovi što se upotrebljavaju u prostorijama
za obradu želudaca i crijeva moraju udovoljavati uvjetima
propisanim u člancima 23. i 27. ovog pravilnika.
Za konzerviranje crijeva soljenjem i skladištenjem soIjenih crijeva mora se osigurati posebna prostorija s hlađenjem koja je građevinski odvojena od prostorije za obradu želudaca i crijeva.
4. Prostorije za hlađenje i zamrzavanje
Članak 96.

Ovisno o načinu rada, objekt mora imati posebne prostorije ili prostore za hlađenje trupova i polovica, hlađenje unutarnjih organa, pakiranje unutarnjih organa i odvojenih dijelova trupa, hlađenje zadržanih trupova, polovica i organa, zamrzavanje mesa i mesnih proizvoda te skladištenje zamrznutog mesa i mesnih proizvoda.
Prostorije iz stavka 1. ovog članka, osim termoelemenata daljinskog termometra, moraju na pogodnom mjestu imati postavljene kontrolne živine termometre.
U pogledu materijala i načina postavljanja, kolosijeci i nosači kolosijeka u prostorijama za hlađenje i zamrzavanje moraju udovoljavati uvjetima propisanim u članku 20. ovog pravilnika.
Ako se za hlađenje upotrebljavaju zmijasti zidni isparivači (mirno hlađenje) ili rashladna oprema za burno hlađenje (unit-cooler), ispod njih moraju biti postavljene posude za odvod vode, izrađene od nepropustljivog i nerđajućeg materijala, koje su preko zatvarača (sifona) neposredno spojene s podnom kanalizacijom. Na izvodnu cijev opreme za burno hlađenje mora se postaviti zaštitna mreža.
Članak 97.

Prostorije za hlađenje trupova i polovica, posebno za svaku vrstu životinja za klanje, moraju biti u blizini prostorija za klanje s kojima su funkcionalno povezane zatvorenim hodnicima.
Ako se za hlađenje trupova ili polovica životinja za klanje koristi protoćni sustav, segmenti u prostoriji za hlađenje moraju biti građevinski odvojeni i moraju imati konvejerski sustav za prijenos polovica odnosno trupova.
Trupovi zaklane peradi mogu se hladiti: u bazenu od nerđajućeg materijala s protoćnim sustavom dovoda hladne vode i posrednim odvodom za kanalizaciju; pod sustavom tuševa iznad uređenoga kanalizacijskog prostora; u struji hladnog zraka i upotreba ukapljenog ugljičnog dioksida ili ukapljenog dušika.
Članak 98.

Trupovi peradi koji se hlade u bazenu moraju se odmah nakon evisceracije dobro oprati izvana i iznutra hladnom vodom pod tlakom.
Za pranje trupova peradi mora se upotrebljavati najmanje:
1. 1,5 l vode po trupu mase do 2,5 kg:
2. 2,5 l vode po trupu mase izmedu 2.5 i 5 kg;
3. 3,5 l vode po trupu mase od 5 kg ili veće.
Hlađenje u bazenu mora udovoljavati ovim zahtjevima
1. trup mora proći kroz jedan bazen ili više bazena s ohlađenom protoćnom vodom;
2. temperatura vode u bazenu ili bazenima, mjerena na mjestima izlaska trupova, ne smije biti viša od +4 oC;
3. minimalni protok vode u tijeku cijelog postupka hlađenja mora iznositi:
- 2.5 l po trupu mase od 2,5 kg ili manje,
- 4 l po trupu mase između 2,5 - 5 kg,
- 6 l po trupu mase od 5 kg ili veće.
Ako ima nekoliko bazena, dovod svježe vode i odvod upotrijebljene vode u svakome pojedinom bazenu mora se regulirati tako da protok vode kroz posljednji bazen nije manj i od :
- 1 l po trupu mase od 2,5 kg ili manje.
- 1,5 l po trupu mase izmedu 2,5 i 5 kg,
- 2 I po trupu masc od 5 kg ili veće:
Voda upotrijebljena za prvo punjenje bazena ne smije se uračunati u ove količine;
4. trupovi ne smiju ostati u prvom dijelu opreme ili prvom bazenu duže od pola sata ili u ostalom dijelu opreme ili drugom bazenu tj. ostalim bazenima duže nego što je tehnološki potrebno;
5. za hlađenje trupova peradi potapanjem u jedan bazen iIi više bazena može se koristiti samo oprema koja mehanički pokreće trupove kroz vodu koja teče u suprotnom smjeru;
6. oprema što se koristi za pranje i hlađenje trupova peradi mora biti opskrbljena kontrolnim uređajima za mjerenje i registriranje;
- potrošnje vode za vrijeme pranja pod tlakom prije potapanja,
- temperature vode u bazenu ili bazenima na mjestima ulaska i izlaska trupova,
- potrošnje vode za vrijeme potapanja,
- broja trupova.
Članak 99.

Unutarnji organi (jezik, srce, jetra, slezena i dr.) i odvojeni dijelovi trupa (glava, rep, salo i dr.) hlade se u posebnoj prostoriji ili izdvojenom prostoru, koji po uređaju i tehničkoj opremljenosti odgovara prostoriji za hlađenje trupova i polovica zaklanih životinja.
Ako se unutarnji organi peradi hlade zajedno s trupovima na konvejerskom sustavu, mora se sprijačiti dodir trupova s posudama u kojima se nalaze unutarnji organi.
Oprema za transport i skladištenje unutarnjih organa ili odvojenih dijelova mora biti izrađena od nerđajućeg materijala.
Unutarnji organi i odvojeni dijelovi trupa moraju se pakirati samo u posebnoj prostoriji koja ima odgovarajuću opremu (stol za pakiranje, vagu i opremu za pranje ruku) i materijal za pakiranje (plastične folije, kartonske kutije i dr.).
Članak 100.

Prostorija za hlađenje zadržanih trupova, polovica i organa, po uređenju i tehničkoj opremljenosti, mora odgovarati prostoriji za hlađenje trupova i polovica zaklanih životinja.
Vrata na prostoriji iz stavka 1. ovog članka moraju biti vidljivo i jasno obilježena oznakom crvene boje - ZADRŽANO - VETERINARSKA INSPEKCIJA. Vrata se moraju zaključavati, a ključ se mora nalaziti kod veterinarskog inspektora.
Članak 101.

Ako se meso i mesni proizvodi zamrzavaju u objektu, mora postojati posebna prostorija odgovarajućeg kapaciteta, u koju se ulazi kroz pretkomoru ili tampon-prostoriju.
Ulazna vrata na pretkomori, na prostoriji za zamrzavanje i na prostoriji za skladištenje mesa i mesnih proizvoda moraju imati vlastiti sustav otapanja.
Za zamrzavanje mesa pakiranog u kartonske kutije ili u drugu vrstu ambalaže, prostorija za zamržavanje mora imati podmetače ili postolja:
Članak 102.

Zamrznuto meso i mesni proizvodi skladište se u prostoriji za skladištenje na podmetače i/ili boks-palete koji su postavljeni na dovoljnoj udaljenosti od površina zidova.
Nepakirano meso skladišti se u posebnu prostoriju, odvojeno od pakiranog mesa odnosno mesnih proizvoda.
U prostoriji za zamrzavanje mesa i mesnih proizvoda ili u prostoriji za skladištenje zamrznutog mesa i mesnih proizvoda mora postojati prostor za smještaj ikričavog mesa, koji je potpuno odvojen od ostalog dijela prostorije rešetkastom ogradom od nerđajućeg materijala koja je postavljena od poda do stropa. Vrata toga ograđenog prostora moraju se zaključavati, a ključ se mora nalaziti kod veterinarskog inspektora.
Članak 103.

Na vanjskim zidovima prostorija navedenih u člancima 101. i 102. ovog pravilnika moraju postojati termostati
- termopisalo za kontinuirano registriranje temperature prostorija.
Termografi iz stavka 1. ovog članka nisu potrebni ako postoji centralno registriranje temperature tih prostorija pomoću termopisala.
5. Prostorija za rasijecanje - četvrtanje polovica
Članak 104.

Ako se u objektu obavlja rasijecanje - četvrtanje polovica ili makrokonfekcija, u neposrednoj blizini prostorija za hlađenje mora postojati posebna prostorija za hlađenje samo u tu svrhu, povezana kolosijecima s drugim prostorijama.
U toj prostoriji moraju postojati: dvovisinski kolosijeci, postolja, umivaonik sa sterilizatorom, električna ili ručna pila i sterilizator za pilu, zidni termometar i termograf odnosno termoelement daljinskog termografa.
6. Prostorija za proizvodnju masti i loja
Članak 105.

U objektu u kojem se proizvodi mast ili loj za javnu potrošnju moraju postojati prostorije za pripremu, topljenje masnog tkiva ili Ioja, prihvat, hlađenje, pakiranje i skladištenje masti ili loja.
Članak 106.

U prostoriji za pripremu masnog tkiva ili loja mora biti postavljena oprema za usitnjavanje masnog tkiva ili loja. Prostorija za topljenje masnog tkiva ili loja mora imati opremu za suho ili vlažno topljenje i za prihvat jestivih proizvoda, opremu za pranje ruku i ventilacijsku opremu.
Radi odvođenja otpadne vode nastale u tijeku tehnoloških postupaka ili pri pranju uređaja i prostorije, mora biti osiguran sustav odvoda odgovarajućeg kapaciteta.
Članak 107.

Prostorija za prihvat, hlađenje i pakiranje masti ili loja mora imati opremu za prihvat i stabiliziranje masti ili loja (bazeni, spremnici s miješalicom i sl.), uređaj za hlađenje i uz-eđaj za pakiranje (za konfekcioniranje ili veleprodaju) i drugu potrebnu tehnološku opremu te opremu za pranje ruku.
Članak 108.

U prostoriji za skladištenje moraju se osigurati rashladni uređaji kojima se omogućuje hlađenje do 10 oC, kontrolni termometri i podmetači na koje se slažu pakirani proizvodi (kartonke, plastične kante, limeni kontejneri i d r.).
7. Prostorije za otpremu mesa
Članak 109.

U objektu u kojem se kolju životinje, rasijecaju trupovi ili četvrtaju polovice mora postojati prostorija za otpremu mesa koja je odvojena od prostorije za otpremu pakiranih proizvoda. Ta prostorija mora imati odgovarajuću opremu: kolosijek za utovar trupova, polovica ili četvrtina, koji se ne križa s putom prijenosa pakiranih proizvoda, utovarnu rampu, koja je opskrbljena zračnom zavjesom i drugom vrstom zaštite protiv ulaska kukaca, glodavaca i neugodnih mirisa (vrata, gumeni ili plastični štitnici i sl.) i opremu za pranje ruku sa sterilizatorom.
Prostorija za otpremu mesa mora biti funkcionalno povezana hodnicima i kolosijecima s ostalim prostorijama za hlađenje trupova, polovica ili četvrtina pripremljenih za utovar i mora imati živin termometar i termograf odnosno termoelement daljinskog termografa.
8. Prostorija za pranje i sanitaciju opreme
Članak 110.

Izgradnja i uređenje prostorija za pranje i sanitaciju opreme moraju biti u skladu sa člankom 33 ovog pravilnika.
9. Prostorije za nejestive proizvode klanja i konfiskat
Članak 111.

Objekti za klanje životinja moraju imati prostorije za sakupljanje i prihvat proizvoda koji nisu upotrebljivi za ljudsku hranu - nejestive proizvode (koža, rogovi, papci, dlaka, kosti i dr.) i prostoriju ili prostor za prihvat konfiskata.
Prostorije iz stavka 1. ovog članka moraju biti potpuno odvojene od proizvodnih prostorija i locirane tako da pri transportu ne dode do križanja putova za jestive proizvode i putova za nejestive proizvode i konfiskat.
Ako se nejestivi proizvodi i konfiskat ne odvoze svakog dana iz objekta, prostorije se moraju zaključavati, moraju biti zaštićene od ulaska kukaca i glodavaca i moraju imati rashladne uređaje koji osiguravaju postizanje i održavanje temperature do +4 oC.
Transport nejestivih proizvoda i konfiskata od mjesta dobivanja do prostorija može se obavljati kanalima s gravitacijskim padom, pneumatskim cjevovodima ili u nepropustljivim posudama.
Kanali s gravitacijskim padom koji se koriste za transport nejestivih proizvoda i konfiskata moraju biti opskrbljeni opremom za sprečavanje povratka neugodnih mirisa.
Prostorija za nejestive proizvode i prostorija za konfiskat moraju biti građevinski konstruirane tako da udovoljavaju uvjetima predviđenim ovim pravilnikom u pogledu opskrbe vodom, kanalizacije i opreme (posude za primanje i prijenos, oprema za pranje ruku itd.).
Prostorija za konfiskat mora imati i priključak za toplu vodu, temperature najmanje 83oC, čiji je dovod opskrbljen kontrolnim kružnim termometrom. U toj prostoriji mora biti postavljena odgovarajuća oprema koja omogućava stalnu i efikasnu dekarakterizaciju konfiskata (karbolna kiselina, metilensko plavilo i sl.).
Ako se nejestivi proizvodi, konfiskat ili sadržaj predželudaca transportiraju pneumatski ili vakuumskim sustavom izvan proizvodnog objekta, prostor za njihov prihvat mora imati spremnik smješten iznad uređene kanalizacijske površine, priključke za hladnu vodu i toplu vodu temperature najmanje 83oC (s ugrađenim kružnim termometrom) i transportno sredstvo u koje se prazni sadržaj spremnika. Transportno sredstvo mora biti zatvoreno i nepropustljivo za vodu i tkivne sokove.
10. Prostorije za veterinarsku inspekciju
Članak 112.

Uređenje prostorija za veterinarsku inspekciju i oprema u tim prostorijama moraju biti u skladu sa člankom 34. ovog pravilnika.
11. Prostorije za pregled mesa na trihinele
Članak 113.

U objektu u kojem se kolju svinje moraju postojati na odgovarajući način opremljene prostorije za pregled mesa na trihinele, ovisno o metodi koja se primjenjuje za pregled.
Prostorije za pregled mesa na trihinele trebaju biti u neposrednoj blizini linije klanja svinja, a mogu biti i u sklopu prostorija za veterinarsku inspekciju.
Te prostorije, po izgradnji i uređenju, moraju udovoljavati uvjetima propisanim u članku 18. stavcima 2, 5, 6. i 11. i člancima 31. i 32. ovog pravilnika.
Ako se meso pregledava metodom kompresije, moraju postojati posebne prostorije za prihvat i pripremu uzorka, za pregled uzorka i za pranje i sanitaciju pribora i opreme. Prostorija za pregled uzoraka mora imati potreban broj trihineloskopa i pomoćnu opremu, u skladu s kapacitetom linije klanja svinja.
Ako se meso pregleda metodom umjetne digestije zbirnih uzoraka, mora postojati posebna prostorija za pripremu uzoraka, pranje i sanitaciju pribora i opreme i prostorija za digestiju i pregled. Te prostorije moraju imati potrebnu opremu za pranje i sanitaciju opreme, pripremu, umjetnu probavu i pregled uzoraka pomoću trihineloskopa ili stereomikroskopa, prema kapacitetu klanja svinja.
Za skupljanje ostataka uzoraka mesa mora se osigurati posebna posuda koja se zaključava, s oznakom "Konfiskat".
12. Garderobe i sanitarne prostorije
Članak 114.

Objekt mora imati garderobe i sanitarne prostorije odgovarajućih veličina ovisno o broju osoblja zaposlenog u jednoj smjeni.
Garderobe i sanitarne prostorije moraju biti posebno locirane za osoblje zaposleno:
1. u depou;
2. u proizvodnim prostorijama;
3. na skupljanju i transportu sporednih proizvoda klanja i konfiskata:
4. u službi tehničkog održavanja, službi transporta i u prostorijama za skladištenje;
5. u veterinarskoj inspekciji;
6. u laboratoriju;
7. u upravnoj zgradi.
Izgradnja, uređenje i oprema u garderobama i sanitarnim prostorijama moraju biti u skladu sa člankom 35. ovog pravilnika.
13. Prostorije za odmor i prehranu radnika
Članak 115.

Prostorije za odmor i prehranu radnika moraju udovoljavati uvjetima propisanim u članku 35. stavcima 11. i 12. ovog pravilnika.
14. Prostorije za čišćenje, pranje i dezinfekciju prijevoznih sredstava
Članak 116.

Objekt odnosno mjesto za pranje i dezinfekciju prijevoznih sredstava mora imati:
1. krovnu zaštitu, betonsko ili metalno postolje ili kanal za pranje vozila koji ima kanalizacijski sustav odgovarajućeg kapaciteta;
2. prostoriju za držanje pribora i dezinfekcijskih sredstava;
3. prostoriju u koju je smješten spremnik s dezinfekcijskim sredstvom i crpkom;
4. priključke za hladnu i toplu vodu temperature najmanje 83 oC, ugrađenim termdmetrom na izlaznoj cijevi tople vode;
5. sanitarne prostorije odgovarajuće veličine za potrebe radnika zaposlenih u ovom objektu, ili se te prostorije moraju nalaziti u neposrednoj blizini.
Članak 117.

Objekt za čišćenje, pranje i dezinfekciju sredstava za prijevoz životinja mora biti lociran u nečistom dijelu kruga klaonice, blizu depoa.
Objekt za pranje i dezinfekciju sredstava za prijevoz gotovih - jestivih proizvoda mora biti lociran u čistom dijelu kruga klaonice.Nastavak...


Zakoni i propisi

Zakon o poljoprivredi

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

Zakon o stočarstvu

Zakon o veterinarstvu

Zakon o dobrobiti životinja

Zakon o vinu

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti

Uredba o ciljnoj cijeni svježeg sirovog mlijeka

Uredba o ciljnoj cijeni utovljenih svinja

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za klanje životinja...

Zakon o sanitarnoj inspekciji

Pravilnik: valenje domaće peradi i pernate divljači

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede

Pravilnik o načinu obavljanja veterinarsko - sanitarnog pregleda i kontrole nojeva

Pravilnik o zaštiti gljiva

Pravilnik o uvjetima i načinu prijevoza životinja

Pravilnik o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava

Objava naziva referentnog laboratorija za provjeru rada ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće svježeg sirovog mlijeka

Naredba o zabrani uporabe proteina podrijetlom od preživača

Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u peradarstvu i proizvodnji jaja

Zabrana uvoza i provoza peradi iz Nizozemske

Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Pravilnik o kakvoći svježeg sirovog mlijeka

ZAKONSKA REGULATIVA EKOLOŠKE PROIZVODNJE

Pravilnik o kakvoći stočne hrane

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede i šumarstva

Zakon o popisu poljoprivrede 2003

Metodologija za popis poljoprivrede 2003

Pravilnik o kapitalnim ulaganjima

Popis ekoloških proizvođača

Metodologija za procjenu štete od elementarnih nepogoda

PREGLED DRUGIH ZNAČAJNIH ZAKONA


Poslovni Forum d.o.o. za informatiku i poslovne usluge


Istraživanje tržišta - Izrada poslovnih planova - Izrada web stranica - Savjetovanje
Kontakt e-mail adrese i telefoni