Klikni za pregled priloga


> NASLOVNA STR.

> RATARSTVO

> GOVEDARSTVO

> SVINJOGOJSTVO

> PERADARSTVO

> VOĆE I POVRĆE

> ZAŠTITA BILJA

> EKOLOŠKA POLJ.

> MEHANIZACIJA

> ZAKONI I PROPISI
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

> Knjige (Literatura)

> Preporuke knjiga

> Analiza tla

> Veterina

> Investicije u poljoprivredi i izrada poslovnih planova

> Poslovna baza podataka

> Veterinarska ambulanta

> Agro marketing

> Web poljoprivreda

> OPG u Hrvatskoj

> Info prilozi

> Adresar i imenik

> Poslovni web katalog

> Posebne ponude i akcije

> Kontakt adrese
Poslovni web katalog Poslovni katalog Poslovni internet katalog

Ažurirano: 1. 3. 2021.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 60. stavaka 1. i. 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 75/93, 48/99, 15/2000, 127/2000 i 59/2001) i članka 34. stavka 1. Uredbe o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj 43/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. srpnja 2003. godine, donijela

UREDBU
o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede i šumarstva

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se unutarnje ustrojstvo Ministarstva poljoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Ministarstva i njihov djelokrug, način upravljanja, okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva kao i druga pitanja od značenja za rad Ministarstva.

Članak 2.

Unutarnje ustrojstvo, upravljanje, kao i potreban broj službenika i namještenika, uređuje se tako da Ministarstvo može obavljati upravne i druge stručne poslove koji su mu Zakonom dani u nadležnost i djelokrug.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 3.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva, ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

1. Kabinet ministra

2. Samostalni odjel za unutarnji nadzor

3. Tajništvo Ministarstva

4. Uprava poljoprivredne politike i ruralnog razvitka

5. Ravnateljstvo za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi

6. Uprava poljoprivrede

7. Uprava gospodarenja poljoprivrednim zemljištem

8. Uprava šumarstva i lovstva

9. Uprava za veterinarstvo

10. Uprava ribarstva.

III. DJELOKRUG UNUTARNJIH USTROJSTVENIH JEDINICA I NAČIN UPRAVLJANJA

1. KABINET MINISTRA

Članak 4.

Kabinet ministra je posebna ustrojstvena jedinica Ministarstva, koja za ministra i njegova zamjenika obavlja protokolarne, stručne i administrativne poslove; organizira prijevoz i službena putovanja ministra i njegova zamjenika; obavlja sve poslove u odnosu na informiranje javnosti o djelatnosti Ministarstva, informiranje Ministarstva o sadržaju i stavovima medija i sveukupne javnosti; prati dnevni tisak i ostala sredstva javnog priopćavanja; obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na izdavanje povremenih publikacija i tiskovina Ministarstva.

2. SAMOSTALNI ODJEL ZA UNUTARNJI NADZOR

Članak 5.

Samostalni odjel za unutarnji nadzor provjerava pravilnost korištenja proračunskih sredstava, tako da utvrdi da li se ista sredstva koriste u visini, za namjene i u vrijeme kako je utvrđeno državnim proračunom, te provjerava primjenu zakona i drugih propisa koji su u vezi s državnim proračunom; nadzire prije plaćanja sve isplate koje obavlja Ministarstvo; upozorava čelnike unutarnjih ustrojstvenih jedinica o uočenim nezakonitostima; sastavlja mjesečna izvješća o obavljenom unutarnjem nadzoru; kontrolira rad svih službenika i namještenika u Ministarstvu; provodi istragu prije podnošenja prijedloga za pokretanje postupka zbog lakših i teških povreda službene i radne dužnosti službenika i namještenika, pred nadležnim tijelima, postupa u pojedinim predmetima po pravu nadzora; poduzima mjere za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i provodi odgovarajuće mjere.

3. TAJNIŠTVO MINISTARSTVA

Članak 6.

Tajništvo Ministarstva je posebna ustrojstvena jedinica, koja obavlja administrativne i stručne poslove za potrebe Ministarstva, a osobito obavlja poslove u svezi s usklađivanjem rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, izrađuje prijedlog Programa rada Ministarstva na temelju nacrta planova rada uprava i drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, koordinira poslove na ostvarivanju plana rada, usklađuje rad na izradi nacrta zakona i drugih propisa iz djelokruga rada Ministarstva, vodi skrb o stanju kadrova i predlaže planove stručnog usavršavanja i osposobljavanja državnih službenika i namještenika, izrađuje izvješća o ostvarivanju plana rada Ministarstva, te o drugim pitanjima u svezi s radom i ustrojstvom Ministarstva; vodi i koordinira pravne, financijske, računovodstvene, opće kadrovske, tehničke i pomoćne tehničke poslove, nadzire i koordinira poslove obrambenih i sigurnosnih mjera, kao i druge poslove koje mu povjeri ministar, odnosno zamjenik ministra.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

a) Odjel pravnih poslova

b) Odjel kadrovskih, općih, tehničkih i pomoćnih poslova

c) Odjel financijskih i računovodstvenih poslova.

a) Odjel pravnih poslova

Članak 7.

Odjel pravnih poslova obavlja poslove izrade nacrta prijedloga zakona, sudjeluje u izradi pravilnika, naredbi, naputaka i drugih akata iz djelokruga Ministarstva, objedinjuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrte prijedloga zakona drugih tijela državne uprave, daje mišljenja i objašnjenja u svezi s provedbom zakona, prati propise i predlaže izmjene u tim propisima, izrađuje nacrte prijedloga međunarodnih ugovora i koordinira postupak sklapanja i izvršavanja međunarodnih ugovora iz djelokruga Ministarstva; izrađuje nacrte prijedloga akata za pristupanje u članstvo međunarodnim tijelima i organizacijama, koordinira upravni postupak i provodi upravni nadzor u upravnim stvarima iz djelokruga Ministarstva, ako ti poslovi zakonom, drugim propisom ili ovom Uredbom nisu stavljeni u djelokrug druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ministarstva; prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa, ostvaruje suradnju s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave glede primjene zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, osigurava zakonito provođenje postupaka javnih i ostalih vrsta nabava; surađuje, nadzire i vodi evidenciju ustanova s javnim ovlastima iz djelokruga Ministarstva i daje očitovanja na pojedina pravna pitanja iz djelokruga rada Ministarstva, priprema odgovore i očitovanja na zahtjev Državnog odvjetništva RH u parnicama i postupcima ovrhe.

Za obavljanje poslova iz djelokruga odjela, ustrojavaju se sljedeći pododsjeci:

1. Pododsjek za izradu propisa

2. Pododsjek za upravne i sudske postupke.

Članak 8.

1. Pododsjek za izradu propisa

Pododsjek za izradu propisa obavlja poslove izrade nacrta prijedloga zakona, daje mišljenja na pravilnike, naredbe, naputke i druge akte iz djelokruga Ministarstva, objedinjuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrte prijedloga zakona drugih tijela državne uprave, daje mišljenja i objašnjenja u svezi s provedbom zakona, prati propise i predlaže izmjene u tim propisima; izrađuje nacrte prijedloga međunarodnih ugovora i koordinira postupak sklapanja i izvršavanja međunarodnih ugovora iz djelokruga Ministarstva, izrađuje nacrte prijedloga akata za pristupanje u članstvo međunarodnim tijelima i organizacijama; obavlja i druge poslove koje odredi tajnik neposredno ili ministar.

Članak 9.

2. Pododsjek za upravne i sudske postupke

Pododsjek za upravne i sudske postupke obavlja poslove, koordinira upravni postupak i provodi upravni nadzor u upravnim stvarima iz djelokruga Ministarstva, ako ti poslovi zakonom, drugim propisom ili ovom Uredbom nisu stavljeni u djelokrug unutarnje ustrojstvene jedinice Ministarstva; prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa; ostvaruje suradnju s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, glede primjene zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; daje očitovanja na pojedina pravna pitanja iz djelokruga rada Ministarstva; zastupa Ministarstvo u postupcima pred službenim sudovima, priprema odgovore i očitovanja na zahtjev Državnog odvjetništva u parnicama i postupcima ovrhe; obavlja i druge poslove koje odredi tajnik neposredno, odnosno ministar.

b) Odjel kadrovskih, općih, tehničkih i pomoćnih poslova

Članak 10.

Odjel kadrovskih, općih, tehničkih i pomoćnih poslova prati i provodi mjere kadrovske politike Ministarstva; obavlja poslove oko izbora kandidata za prijam u radni odnos i raspored službenika i namještenika; sudjeluje u izradi, donošenju i realizaciji plana stručnog usavršavanja; prati statusna prava državnih službenika i namještenika, njihov rad i napredovanje u službi; vodi brigu o opremanju i održavanju prostorija Ministarstva, te održavanju ostalih prostorija koje su Ministarstvu povjerene na upravljanje; obavlja poslove primitka i otpreme pošte, poslove neposredne unutarnje i vanjske dostave pismena i ostalih pošiljki, te poslove evidentiranja pismena i vodi pismohranu; obavlja poslove prijepisa i umnožavanja materijala; skrbi o urednom i pravilnom održavanju i upotrebi sredstava i opreme Ministarstva; brine o nabavi sredstava i opreme Ministarstva; koordinira i vodi poslove izrade godišnjeg plana nabave i evidencije javnih nabava, poslove oko odabira najpovoljnijih dobavljača sukladno s raspisanim javnim natječajima i postupcima ograničenog prikupljanja ponuda; brine o tehničkom održavanju računalne opreme; brine o stabilnosti i sigurnosti informacijskih sustava; brine o edukaciji državnih službenika i namještenika za rad sa standardnim informatičkim proizvodima; obavlja poslove oko civilnih i obrambenih priprema i tehničke poslove oko plana pripravnosti i popratnih akata, te prenošenje istih na pravne osobe od posebnog značenja za obranu, te organizira rad internog kafića.

Za obavljanje poslova iz djelokruga odjela ustrojavaju se sljedeći pododsjeci:

1. Pododsjek za kadrovske i opće poslove

2. Pododsjek za tehničke i pomoćne poslove.

Članak 11.

1. Pododsjek za kadrovske i opće poslove

Pododsjek za kadrovske i opće poslove prati i provodi mjere kadrovske politike Ministarstva, obavlja administrativne poslove oko izbora kandidata za prijam u radni odnos i raspored službenika i namještenika, sudjeluje u izradi, donošenju i realizaciji programa stručnog usavršavanja, prati statusna prava državnih službenika i namještenika, njihov rad i promicanje u službi; obavlja stručne i tehničke poslove, koji se odnose na pisarnicu, pismohranu i otpremu pošte, organizira rad internog kafića, te obavlja i druge poslove koje odredi tajnik neposredno ili ministar.

Za obavljanje poslova iz djelokruga pododsjeka, ustrojavaju se sljedeći odjeljci:

- Odjeljak kadrovskih poslova

- Odjeljak pisarnice

- Odjeljak općih poslova.

Članak 12.

- Odjeljak kadrovskih poslova

Odjeljak kadrovskih poslova prati i provodi mjere kadrovske politike Ministarstva, obavlja administrativne poslove oko izbora kandidata za prijam u radni odnos i raspored službenika i namještenika, sudjeluje u izradi, donošenju i realizaciji programa stručnog usavršavanja, prati statusna prava državnih službenika i namještenika, njihov rad i promicanje u službi.

Članak 13.

- Odjeljak pisarnice

Odjeljak pisarnice obavlja administrativne poslove vezane za primitak i dostavu pošte, raspoređivanje akata, arhiviranje i čuvanje registrirane građe, koja nastaje radom Ministarstva; stručne i tehničke poslove, koji se odnose na pisarnicu, pismohranu i otpremu pošte.

Članak 14.

- Odjeljak općih poslova

Odjeljak općih poslova organizira i obavlja poslove koji se odnose na održavanje čistoće prostorija, brine o servisu i usluzi prilikom održavanja stručnih i radnih skupova u prostorijama ministarstva, o pravilnom korištenju reprezentacije, organizira rad internog kafića.

Članak 15.

2. Pododsjek za tehničke i pomoćne poslove

Pododsjek za tehničke i pomoćne poslove skrbi o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava rada; obavlja poslove koji se odnose na opremanje i održavanje poslovnih prostorija, obavlja stručne i druge poslove, koji se odnose na opremanje prostorija Ministarstva; brine o tehničkom održavanju računalne opreme, o stabilnosti i sigurnosti informacijskih sustava, brine o edukaciji državnih službenika i namještenika za rad sa standardnim informatičkim proizvodima, te obavlja i druge poslove, koje odredi tajnik neposredno, odnosno ministar.

c) Odjel financijskih i računovodstvenih poslova

Članak 16.

Odjel financijskih i računovodstvenih poslova organizira, koordinira, provodi i prati izvršenje svih financijskih i računovodstvenih poslova, sukladno sa zakonskim propisima, i brine o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa; sudjeluje u izradi prijedloga potrebnih sredstava za redovit rad svih proračunskih korisnika unutar Ministarstva služeći se metodom racionalnog i svrsishodnog korištenja proračunskih i ostalih sredstava koja se, sukladno sa zakonskim aktima, ostvaruju unutar Ministarstva; priprema dokumentaciju za knjiženje i plaćanje po proračunskim pozicijama i postojećim računima unutar Ministarstva, obavlja odobrena plaćanja unutar zadužene proračunske pozicije, priprema i izrađuje periodične obračune, završne račune za sve račune unutar Ministarstva i konsolidirani račun za Ministarstvo, obračunava plaće i osobne naknade svih zaposlenih, organizira i vodi godišnji popis osnovnih sredstava i sitnog inventara, vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava i sitnog inventara i izvršava sve ostale računovodstvene poslove, za koje se ukaže potreba, po nalogu ministra.

Za obavljanje poslova iz djelokruga odjela, ustrojavaju se sljedeći pododsjeci:

1. Pododsjek za financijske poslove

2. Pododsjek za računovodstvene poslove.

Članak 17.

1. Pododsjek za financijske poslove

Pododsjek za financijske poslove organizira, koordinira, provodi i prati izvršenje financijskih poslova, sukladno sa zakonskim propisima i brine o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa; sudjeluje u izradi prijedloga potrebnih sredstava za redovit rad svih proračunskih korisnika unutar Ministarstva, služeći se metodom racionalnog i svrsishodnog korištenja proračunskih i ostalih sredstava koja se, sukladno sa zakonskim aktima, ostvaruju unutar Ministarstva: obavlja odobrena plaćanja unutar zadužene proračunske pozicije, te obavlja i druge poslove koje odredi tajnik neposredno, odnosno ministar.

Članak 18.

2. Pododsjek za računovodstvene poslove

Pododsjek za računovodstvene poslove priprema dokumentaciju za knjiženje i plaćanje po proračunskim pozicijama i postojećim računima unutar Ministarstva, obavlja odobrena plaćanja unutar zadužene proračunske pozicije, priprema i izrađuje periodične obračune, završne račune za sve račune unutar Ministarstva i konsolidirani račun za Ministarstvo, obračunava plaće i osobne naknade svih zaposlenika, organizira i vodi godišnji popis osnovnih sredstava i sitnog inventara, vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava i sitnog inventara, te izvršava sve ostale računovodstvene poslove za koje se ukaže potreba, po nalogu tajnika neposredno, odnosno ministra.

4. UPRAVA POLJOPRIVREDNE POLITIKE I RURALNOG RAZVITKA

Članak 19.

Uprava poljoprivredne politike i ruralnog razvitka obavlja poslove u svezi s rješavanjem pitanja na području tekuće gospodarske politike i gospodarskog sustava koja utječu na proizvodnju, preradu, cijene i promet poljoprivrednih proizvoda; sudjeluje u oblikovanju i provođenju mjera poljoprivredne politike i analizira utjecaj promjena poljoprivredne politike na poljoprivrednike, prerađivače i potrošače poljoprivrednih proizvoda; prati stanje i oblikuje politiku financiranja i kreditiranja poljoprivrede, ribarstva i prerade, proračunskim sredstvima; analizira ekonomiku upravljanja obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima; sudjeluje u izradi proizvodno-potrošnih bilanci poljoprivredno-prehrambenih proizvoda; koordinira izradu prijedloga poljoprivrednog proračuna; obavlja poslove oko usklađivanja domaće poljoprivredne politike prema zahtjevima međunarodnih gospodarskih organizacija; koordinira i usklađuje hrvatsko poljoprivredno zakonodavstvo i zakonodavstvo u području kakvoće hrane i genetski izmijenjene hrane s Europskom unijom; vodi dvostrane i višestrane trgovinske pregovore u području poljoprivrede, u okviru Svjetske trgovinske organizacije, te drugih europskih i svjetskih gospodarskih integracija; sudjeluje u oblikovanju i provedbi mjera poljoprivredne strukturne politike i politike ruralnog razvitka; priprema i održava baze podataka za analizu poljoprivredne politike; surađuje s ostalim ustanovama, s ciljem unaprjeđenja poljoprivredne statistike; koordinira izradu izvješća o stanju u poljoprivredi i provedbi mjera poljoprivredne politike; potiče, priprema i koordinira dvostranu i višestranu suradnju s međunarodnom zajednicom u području poljoprivrede; prati stanje i analizira gospodarski položaj pojedinih grana prehrambeno-prerađivačke industrije: mlinsko-pekarske industrije, prerade mesa, proizvodnje i prerade biljnih i životinjskih ulja i masti, proizvodnje mlijeka i mliječnih proizvoda, proizvodnje šećera, konditorske industrije, prerade i konzerviranja voća i povrća, industrije stočne hrane, prerade čaja i kave, proizvodnje začina, gotove i dijetetske hrane, vinarstva te industrije piva i slada, jakih alkoholnih pića, bezalkoholnih pića i mineralnih voda, prerade duhana i industrije cigareta; koordinira izradu zakonske regulative za područje prehrambenih proizvoda; sudjeluje u usklađivanju propisa iz područja kakvoće, nadzora kakvoće i proizvodnje prehrambenih proizvoda s propisima Europske unije; prati i analizira stanje tržišta prehrambenih proizvoda.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

a) Odjel poljoprivredne politike i ruralnog razvitka

b) Odjel za Europsku uniju i trgovinske integracije

c) Odjel međunarodne suradnje

d) Odjel prehrambene politike.

a) Odjel poljoprivredne politike i ruralnog razvitka

Članak 20.

Odjel poljoprivredne politike i ruralnog razvitka koordinira izradu izvješća o stanju u poljoprivredi i provedbi mjera i učinaka poljoprivredne politike; analizira i prati implikacije makroekonomske politike i gospodarskih kretanja u zemlji i inozemstvu na poljoprivrednu politiku; analizira cjenovnu i trgovinsku politiku; sudjeluje u oblikovanju i prilagodbi mjera poljoprivredne politike, sukladno sa zahtjevima gospodarskog integriranja; sudjeluje u izradi strategija i analitičkih podloga za dvostrane i višestrane pregovore u području poljoprivrede; promiče inovativne oblike politike kojom se pospješuju utjecaj tržišta i sposobnost prilagodbe proizvođača tržišnim uvjetima; prati ekonomiku proizvodnje na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima; prati mogućnosti i uvjete kreditiranja i financiranja na domaćem i stranom tržištu kapitala za financiranje poljoprivrede, te oblikuje politiku kreditiranja poljoprivrede, ribarstva i prerade poljoprivrednih proizvoda, proračunskim sredstvima; koordinira i prati provedbu vanjskih kreditnih linija koje su u nadležnosti Ministarstva; prati poreznu politiku u području poljoprivrede; analizira i prati promjene u agrarnoj strukturi na mikrorazini (regionalnoj) i makrorazini; prati utjecaj promjene poljoprivredne politike na postojeću agrarnu strukturu; oblikuje mjere poljoprivredne politike kojima se pospješuju mogućnosti stvaranja novih izvora dohotka i zaposlenja poljoprivrednog pučanstva, s ciljem poticanja doprinosa cjelokupnog poljoprivrednog sektora vitalnosti (održivosti) gospodarstva u seoskim područjima; potiče strukturna poboljšanja u poljoprivrednom sektoru, posebice vodeći računa o potrebama seljaka u područjima s težim uvjetima gospodarenja; poduzima aktivnosti s ciljem osiguranja zaštite okoliša i održivog upravljanja prirodnim resursima u poljoprivredi; potiče višeznačnu ulogu poljoprivrede, s ciljem suzbijanja regionalnih neusklađenosti; potiče razvitak dopunskih aktivnosti na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.

b) Odjel za Europsku uniju i trgovinske integracije

Članak 21.

Odjel za Europsku uniju i trgovinske integracije koordinira aktivnosti u području šire poljoprivredne politike i politike ruralnog razvitka, vezane za Europsku uniju unutar Ministarstva; provodi vanjsku koordinaciju aktivnosti koje se odnose na poljoprivredu i ruralna područja, s drugim relevantnim ministarstvima i ostalim ustanovama na državnoj i lokalnoj razini; potiče i koordinira suradnju s Upravom za poljoprivredu (DG Agri) pri Europskim zajednicama; surađuje s odgovarajućim ustanovama pri Europskim zajednicama, surađuje s odgovarajućim ustanovama zemalja koje su u postupku prijama u Europsku uniju, te koordinira i prati provedbu projekata u području poljoprivrede; nadzire i prati ispunjavanje preuzetih obveza; prati događanja u području poljoprivredne politike u Europskoj uniji i zemljama kandidatima za članstvo u Europskoj uniji; potiče prilagodbu hrvatske poljoprivredne politike u skladu s načelima Zajedničke poljoprivredne politike; sudjeluje u dvostranim i višestranim trgovinskim pregovorima u području poljoprivrede, u okviru Svjetske trgovinske organizacije; obavlja aktivnosti vezane za članstvo u CEFTA-i u području poljoprivrede; sudjeluje u oblikovanju pregovaračkih načela, radi sklapanja dvostranih i višestranih trgovinskih ugovora koji utječu na poljoprivredni sektor; sudjeluje u provedbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u području poljoprivrede, te sudjeluje u radu Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje; prati učinke liberalizacije trgovine poljoprivrednim proizvodima; priprema i koordinira provedbu projekata iz sredstava CARDS; priprema i planira godišnje i višegodišnje zahtjeve za projekte; izrađuje hodogram aktivnosti projekata; priprema podloge za financiranje; koordinira aktivnosti s drugim relevantnim ustanovama; nadzire i prati ispunjavanje preuzetih obveza i provedbu programa uz potporu Europske unije; izrađuje izvješća o provedbi projekata iz sredstava CARDS-a.

c) Odjel međunarodne suradnje

Članak 22.

Odjel međunarodne suradnje potiče, priprema i koordinira provedbu projekata u području poljoprivrede, s međunarodnim financijskim institucijama; priprema i koordinira provedbu projekata iz donacija i tehničke pomoći; u suradnji s Odjelom pravnih poslova, provodi učlanjivanje Republike Hrvatske u međunarodne organizacije i koordinira suradnju s njima (FAO, IFAD, EAAP, IPGRI i dr.); koordinira i izravno sudjeluje u aktivnostima regionalnih organizacija; potiče dvostranu suradnju s ministarstvima i institucijama drugih zemalja; sudjeluje u pripremi međunarodnih sporazuma i protokola o suradnji na području poljoprivrede; sudjeluje u radu mješovitih međudržavnih gospodarskih odbora u području poljoprivrede; prikuplja, dorađuje i statističko-informatički obrađuje podatke; osigurava razmjenu statističkih podataka unutar i izvan ministarstva, te surađuje s ostalim ustanovama s ciljem unapređenja poljoprivredne statistike; prikuplja informacije o cijenama i temeljnim obilježjima ponude i potražnje na lokalnim hrvatskim i međunarodnim tržištima; sudjeluje u izradi izvješća po temeljnim skupinama poljoprivrednih proizvoda, kao i za poljoprivredne inpute, s ciljem podupiranja transparentnosti hrvatskoga poljoprivrednog tržišta.

d) Odjel prehrambene politike

Članak 23.

Odjel prehrambene politike koordinira izradu zakonske regulative za područje prehrambenih proizvoda; radi na izradi i provedbi propisa o hrani, propisa za kakvoću prehrambenih proizvoda; sudjeluje u izradi propisa za područje genetski izmijenjene hrane; inicira postupak priznavanja zaštite zemljopisnog podrijetla prehrambenih proizvoda; sudjeluje u usklađivanju propisa iz područja kakvoće, nadzora kakvoće i proizvodnje prehrambenih proizvoda, s propisima Europske unije; sudjeluje u radu međunarodnih organizacija (FAO, WHO), a posebice s Povjerenstvom Codex Alimentarius; izrađuje izvješće o stanju u području prehrambene industrije; analizira gospodarski položaj pojedinih grana prehrambene industrije; prati tijekove prehrambenih proizvoda na međunarodnom tržištu; sudjeluje u izradi podloga za pregovore s Europskom unijom za područja iz nadležnosti; prati i analizira stanje tržišta pojedinih prehrambenih proizvoda; sudjeluje u provedbi projekata iz nadležnosti Uprave.

5. RAVNATELJSTVO ZA TRŽIŠNU I STRUKTURNU POTPORU U POLJOPRIVREDI

Članak 24.

Ravnateljstvo za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi prati i provodi sve zakonske i ostale akte iz područja tržišno-cjenovne i strukturne politike u poljoprivredi, u okviru svoje nadležnosti; osigurava provedbu tržnih redova kojima se uređuju tržišta pojedinih skupina proizvoda, putem pojedinih mjera tržišno-cjenovne politike; priprema stručne podloge i analize; provodi mjere tržišno-cjenovne i strukturne politike, vodi njihovu evidenciju i dostavlja ih u Poljoprivredni informacijski centar, te uspostavlja i provodi administrativni i kontrolni sustav Upisnika poljoprivrednih gospodarstava i obavlja isplatu državnih potpora.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

a) Odjel financijskih poslova i unutarnje revizije

b) Odjel za tržišnu potporu i vođenje Upisnika

c) Odjel strukturne potpore.

a) Odjel financijskih poslova i unutarnje revizije

Članak 25.

Odjel financijskih poslova i unutarnje revizije provodi financijske postupke sukladno s odredbama Zakona o izvršavanju državnog proračuna; provjerava i potvrđuje financijska sredstva za isplate; provodi financijska plaćanja; priprema periodične analize i daje preporuke; provjerava usklađenost podataka i postupaka, sukladno s hrvatskim zakonskim propisima iz područja poljoprivrede i s propisima Europske unije; provjerava točnost, potpunost i pravodobnost obračuna financijskih tijekova koji će se obavljati putem Ravnateljstva; provjerava ispravnost i pravodobnost financijskih tijekova u skladu s međunarodno preuzetim revizijskim standardima; surađuje s uredom državne revizije i revizorskim tijelima Europske unije, koordinira i potvrđuje ispravnost zahtjeva odobrenih u odjelima strukturne i tržišne potpore; kontrolira financijske transakcije; kontrolira računovodstvenu dokumentaciju; kontrolira utrošak proračunskih sredstava; koordinira rad poljoprivredne inspekcije na terenu; donosi rješenja u drugom stupnju; provodi upravni nadzor; kontrolira primjenu zakonskih propisa.

b) Odjel za tržišnu potporu i vođenje Upisnika

Članak 26.

Odjel za tržišnu potporu i vođenje Upisnika, sukladno s važećim propisima provodi mjere tržišno-cjenovne politike u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu; provodi mjere uravnoteženja ponude; unutar trgovinskih mjera provodi raspodjelu uvoznih kvota, koje proizlaze iz sklopljenih dvostranih i višestranih trgovinskih ugovora; provodi mjere intervencije na tržištu; provodi mjere poticanja prodaje i potrošnje; upravlja centralnim sustavom Upisnika (osiguranje ispravnog rada IT opreme); upravlja aplikacijom (osiguranje nesmetanog korištenja aplikacije); pruža pomoć («help desk») u pogledu korištenja programa Upisnika i funkcioniranja sustava; uspostavlja i održava mreže korisnika programa Upisnika u Ravnateljstvu; prati rad, pruža pomoć u održavanju i nadogradnji vanjske mreže korisnika programa (uredi državne uprave); sudjeluje u nabavi opreme; komunicira sa stručnjacima koji su uključeni u održavanje i nadogradnju programa Upisnika; obavlja artikuliranje programskih zadataka na inicijativu radne skupine za razvoj Upisnika; razmjenjuje podatke s tijelima državne uprave, državnim upravnim organizacijama i stručnim ustanovama u poljoprivredi u svezi s Upisnikom; kontaktira, obavještava, te obavlja obuku korisnika programa Upisnika; podnosi izvještaj o korištenju programa Upisnika.

Za obavljanje poslova iz djelokruga odjela, ustrojavaju se sljedeći pododsjeci:

1. Pododsjek za tržišnu potporu

2. Pododsjek za vođenje upisnika.

Članak 27.

1. Pododsjek za tržišnu potporu

Pododsjek za tržišnu potporu, sukladno s važećim propisima provodi mjere tržišno-cjenovne politike u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu; provodi mjere uravnoteženja ponude; unutar trgovinskih mjera, provodi raspodjelu uvoznih kvota, koje proizlaze iz sklopljenih dvostranih i višestranih trgovinskih ugovora; provodi mjere intervencije na tržištu; provodi mjere poticanja prodaje i potrošnje.

Članak 28.

2. Pododsjek za vođenje upisnika

Pododsjek za vođenje upisnika upravlja centralnim sustavom Upisnika (osiguranje ispravnog rada IT opreme); upravlja aplikacijom (osiguranje nesmetanog korištenja aplikacije); pruža pomoć («help desk») u pogledu korištenja programa Upisnika i funkcioniranja sustava; uspostavlja i održava mreže korisnika programa Upisnika u Ravnateljstvu; prati rad, pruža pomoć u održavanju i nadogradnji vanjske mreže korisnika programa (uredi državne uprave); sudjeluje u nabavi opreme; komunicira sa stručnjacima koji su uključeni u održavanje i nadogradnju programa Upisnika; obavlja artikuliranje programskih zadataka na inicijativu radne skupine za razvoj Upisnika; razmjenjuje podatke s tijelima državne uprave, državnim upravnim organizacijama i stručnim ustanovama u poljoprivredi, u svezi s Upisnikom; kontaktira, obavještava i obavlja obuku korisnika programa Upisnika; podnosi izvještaj o korištenju programa Upisnika.

c) Odjel strukturne potpore

Članak 29.

Odjel strukturne potpore, sukladno s važećim propisima, provodi mjere strukturne politike: potpora za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi (brdsko-planinska područja, otoci i poluotok Pelješac, područja s nepovoljnim hidrološkim i pedološkim obilježjima, područja od posebne državne skrbi); potpora razvitku poljoprivrede koja skrbi o prirodnom okolišu i očuvanju biološke raznovrsnosti; potpora investicijama u poljoprivredna gospodarstva; potpora stručnom osposobljavanju za rad u poljoprivredi; potpora ulasku mladih u poljoprivredu i ranijem umirovljenju poljoprivrednika; potpora regionalnom razvitku poljoprivrede; potpora dopunskim aktivnostima na poljoprivrednim gospodarstvima.

6. UPRAVA POLJOPRIVREDE

Članak 30.

Uprava poljoprivrede prati stanje u području biljne i stočarske proizvodnje; prati stanje u području zaštite bilja i sredstava za zaštitu bilja; daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja i odgovorna je za stanje u granicama svojeg djelokruga; rješava u upravnim stvarima; provodi upravni nadzor; daje stručne podloge za izradu nacrta propisa i provedbenih akata, te međunarodnih ugovora i sudjeluje u izradi proračuna iz djelokruga uprave; obavlja inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i općih akata kojima je uređeno područje poljoprivrede, prehrambene i prerađivačke industrije, korištenje poticaja i naknada za poljoprivredu i ribarstvo; obavlja zdravstveni nadzor pošiljaka bilja u prometu preko državne granice, u skladu s propisima o zaštiti bilja; prati stanje u okviru nadležnosti, te daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja i odgovorna je za stanje u svom djelokrugu, provodi nadzor u skladu s posebnim propisima i ostale poslove koji joj se stave u nadležnosti.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

a) Odjel poljoprivredne proizvodnje i zaštite bilja

b) Odjel za ekološku poljoprivredu i suradnju s proizvođačima i udrugama

c) Odjel inspekcijskih poslova

d) Odjel fito-sanitarne inspekcije.

a) Odjel poljoprivredne proizvodnje i zaštite bilja

Članak 31.

Odjel poljoprivredne proizvodnje i zaštite bilja izvršava zakone i propise i druge opće akte u okviru nadležnosti; prati stanje u području biljne proizvodnje: ratarska proizvodnja (proizvodnja žitarica, krmnog bilja, krumpira, industrijskog bilja, ljekovitog i aromatičnog bilja), voćarstvo, vinogradarstvo, vrtlarstvo, proizvodnja poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala u voćarstvu i vinogradarstvu, te stočarske proizvodnje: govedarstvo, svinjogojstvo, peradarstvo, ovčarstvo, kozarstvo, konjogojstvo, pčelarstvo, kunićarstvo, proizvodnju krznaša; proizvodnju gljiva; obavlja poslove iz dodijeljene mu nadležnosti po Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda, uređuje pitanja proizvodnje mineralnih i organskih gnojiva, uređuje pitanja iz područja poljoprivredne mehanizacije; daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja u granicama svoga djelokruga; sudjeluje u pripremanju propisa i drugih općih akata; brine o prilagodbi propisa i općih akata iz nadležnosti sa smjernicama i zakonima Europske unije; sudjeluje u izradi prijedloga proračuna iz djelokruga poljoprivredne proizvodnje, rješava u upravnim stvarima, provodi upravni nadzor i druge upravne i stručne poslove iz područja nadležnosti; prati i koordinira rad ustanova koje obavljaju upravne i stručne poslove temeljem zakona iz nadležnosti Ministarstva; obavlja upravne poslove iz zaštite bilja i sredstava za zaštitu bilja, priprema propise iz područja zaštite bilja i sredstava za zaštitu bilja, koordinira rad sa Zavodom za zaštitu bilja, surađuje s ostalim upravnim tijelima, nadležnim za poslove zaštite bilja, surađuje sa znanstvenim ustanovama, kreira i predlaže odgovarajuće mjere, s ciljem unaprjeđenja struke zaštite bilja i njenog razvoja, prati stanje u područjima koja su zaražena karantenskim štetočinjama i donosi prijedloge za poboljšanje stanja, prati i analizira rad izvještajno-prognozne službe za zaštitu bilja, vodi bilateralnu i multilateralnu suradnju na području zaštite bilja, prati propise u drugim državama iz područja zaštite bilja i sredstava za zaštitu bilja, usklađuje propise s međunarodnim standardima i normativima, surađuje sa službama za zaštitu bilja drugih država i međunarodnih institucija, izrađuje stručne naputke i izvješća, donosi rješenja - dozvole za stavljanje u promet sredstava za zaštitu bilja, vodi očevidnik o odobrenim i registriranim sredstvima za zaštitu bilja, priprema i izrađuje izvješća o proizvodnji, prometu i primjeni sredstava za zaštitu bilja, vodi evidenciju uvoza sredstava za zaštitu bilja, izrađuje izvješća prema međunarodnim standardima i dostavlja ih nadležnim međunarodnim institucijama, obavlja nadzor provedbe Zakona o vinu, te obavlja i druge poslove propisane zakonom.

b) Odjel za ekološku poljoprivredu i suradnju
s proizvođačima i udrugama

Članak 32.

Odjel za ekološku poljoprivredu i suradnju s proizvođačima i udrugama izvršava zakone te propise i druge opće akte u okviru svoje nadležnosti; prati stanje u području ekološke proizvodnje i prerade poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, vodi upisnike proizvođača u ekološkoj proizvodnji, upisnik uvoznika, upisnik ovlaštenih nadzornih stanica i upisnik laboratorija, rješava u upravnim stvarima, provodi upravni nadzor i stručne poslove u ekološkoj proizvodnji, sudjeluje u izradi stručnih podloga za izradu zakona i podzakonskih propisa; predlaže rješavanje pojedinih pitanja u okviru svog djelokruga; sudjeluje u pripremi propisa i drugih općih akata; sudjeluje u pripremi i izradi prijedloga državnog proračuna, priprema i provodi sve aktivnosti oko isplate nadoknađujući plaćanja u ratarskoj proizvodnji, provodi upravni nadzor i druge upravne i stručne poslove iz područja nadležnosti, prati i koordinira rad Hrvatskog zavoda za poljoprivredno savjetodavnu službu, koordinira suradnju s proizvodnim i interesnim udrugama poljoprivrednih proizvođača i ostalim interesnim udruženjima te seljačkom komorom.

c) Odjel inspekcijskih poslova

Članak 33.

Odjel inspekcijskih poslova obavlja inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona, drugih propisa i općih akata kojima je uređeno područje poljoprivrede, prehrambene i prerađivačke industrije, gospodarenja poljoprivrednim zemljištem, korištenje poticaja i naknada za poljoprivredu i ribarstvo; obavlja nadzor i uvid nad radom tijela državne uprave u županijama i Gradu Zagrebu, koji obavljaju poslove poljoprivredne inspekcije, inspekcije bilinogojstva i zaštite bilja; usmjerava i koordinira rad inspekcije nadležne za poslove poljoprivrede u uredima državne uprave u županijama i Gradu Zagrebu; obavlja izravan uvid u ispunjavanje uvjeta i obavljanje djelatnosti nadziranih pravnih i fizičkih osoba te poduzima mjere određene zakonima i propisima, donijetim na temelju njih; rješava u upravnim stvarima; daje stručna mišljenja, objašnjenja i upute u svezi s primjenom propisa u području inspekcijskog nadzora; priprema i izrađuje godišnje planove rada i godišnja izvješća o radu; daje prijedloge i sudjeluje u pripremanju izmjena i dopuna zakona i podzakonskih propisa navedenih područja.

d) Odjel fito-sanitarne inspekcije

Članak 34.

Odjel fito-sanitarne inspekcije zaštite bilja obavlja zdravstveni nadzor bilja i biljnih proizvoda u prometu preko državne granice, zdravstveni nadzor bilja i biljnih proizvoda u unutrašnjosti zemlje (na mjestu proizvodnje, prerade, skladištenja i sl.), u skladu s propisima o zaštiti bilja, obavlja kontrolu sredstava za zaštitu bilja, obavlja kontrolu sortnosti reprodukcijskog materijala poljoprivrednog i šumskog bilja pri uvozu, rješava u upravnim stvarima, obavlja naplatu naknade za obavljene preglede, prikuplja podatke i izrađuje izvješća o radu, daje stručna mišljenja u vezi s primjenom propisa iz svoga djelokruga, sudjeluje u pripremanju i izrađuje propise iz područja biljne karantene, surađuje s upravnim tijelima, stručnim ustanovama i znanstvenim institucijama zaštite bilja, surađuje s međunarodnim organizacijama i nadležnim tijelima za zaštitu bilja drugih zemalja.

Za obavljanje poslova Odjela, ustrojavaju se odsjeci sa sjedištem u Zagrebu, Goričanu, Osijeku, Rijeci i Splitu.

7. UPRAVA GOSPODARENJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM

Članak 35.

Uprava gospodarenja poljoprivrednim zemljištem daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja i odgovorna je za stanje u granicama svojeg djelokruga; rješava u upravnim stvarima; provodi upravni nadzor; daje stručne podloge za izradu nacrta propisa i provedbenih akata, te međunarodnih ugovora i sudjeluje u izradi proračuna iz djelokruga uprave; obavlja i prati stanje u okviru nadležnosti, te daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja i odgovorna je za stanje u svom djelokrugu, surađuje s drugim tijelima u izradi prijedloga zemljišne politike, obavlja stručne poslove u svezi s postupkom natječaja, odnosno prikupljanja ponude te pripremanja odluke o koncesiji, izrađuje nacrte ugovora o koncesiji za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, pokreće postupak za otkaz ugovora o koncesiji prije isteka vremena koncesije, priprema suglasnost na odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države te suglasnost na odluku o izboru najpovoljnije ponude koju donosi općinsko odnosno gradsko vijeće, odnosno Skupština Grada Zagreba na čijem se području zemljište nalazi, priprema odluku o zamjeni poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, daje suglasnost na program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države koji donosi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, obavlja i stručne poslove u predmetima drugih oblika raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, izrađuje mišljenja o predmetima imovinsko-pravne naravi radi uređenja imovinsko-pravnih odnosa, te obavlja druge poslove u svezi s raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države; brine o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja štetnim tvarima, radi na promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta i evidenciji o poljoprivrednom zemljištu; surađuje s drugim nadležnim tijelima radi određivanja prioriteta nove geodetske izmjere i usklađenja stanja površina između stvarnog stanja u naravi i katastarske i zemljišnoknjižne evidencije; obavlja stručne poslove u svezi s programom i mjerama osposobljavanja neplodnoga zemljišta i povećanja proizvodne sposobnosti ostalog poljoprivrednog zemljišta, obavlja stručne poslove u svezi s programom i mjerama osposobljavanja neplodnoga zemljišta i povećanja proizvodne sposobnosti ostalog poljoprivrednog zemljišta; izrađuje drugostupanjska rješenja u upravnom postupku kod utvrđivanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta; obavlja poslove ruralnog uređenja poljoprivrednog zemljišta u privatnom i državnom vlasništvu; provodi upravni nadzor po posebnim propisima, te provodi nadzor u skladu s posebnim zakonom i ostale poslove koji joj se stave u nadležnost.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

a) Odjel za poljoprivredno zemljište

b) Odjel imovinsko-pravnih poslova, plana, analize i nadzora.

a) Odjel za poljoprivredno zemljište

Članak 36.

Odjel za poljoprivredno zemljište izvršava zakone, propise i druge akte koji se odnose na poljoprivredno zemljište u vlasništvu države i surađuje s drugim tijelima državne uprave u izradi prijedloga zemljišne politike, obavlja druge poslove u svezi s postupkom natječaja za koncesiju zemljišta u vlasništvu države, priprema odluke o raspisivanju natječaja za koncesiju, priprema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju, izrađuje nacrte ugovora o dodjeli koncesije i pokreće postupak za otkaz ugovora o koncesiji, priprema suglasnost na odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, te suglasnost na odluku o izboru najpovoljnije ponude, koju donosi općinsko ili gradsko vijeće, odnosno Skupština Grada Zagreba, na čijem se području zemljište nalazi, priprema odluku o zamjeni poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, daje suglasnost na program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države koji donosi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, daje mišljenje u svezi s raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, izrađuje nacrte prijedloga zakona te podzakonske akte, izrađuje drugostupanjska rješenja u upravnom postupku kod utvrđivanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, prati izvršenje ugovora koje je sklopio ministar u svezi s korištenjem poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, surađuje s drugim nadležnim tijelima u izradi prijedloga zemljišne politike s posebnim osvrtom na oblike raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, izrađuje odgovarajuće stručne podloge (izvješća, elaborate analize, evidencije), te na drugi način prikuplja saznanja o radu u svom djelokrugu, vodi bazu podataka o poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države, provodi upravni nadzor po posebnim propisima, te provodi nadzor u skladu s posebnim zakonom; obavlja zaštitu poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja štetnim tvarima, radi na promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta i evidenciji o poljoprivrednom zemljištu; daje mišljenja na prostorne planove, posebne uvjete za zahvate u prostoru izvan građevinskog područja; daje suglasnosti u svezi s izgradnjom objekata; surađuje s drugim nadležnim tijelima radi određivanja prioriteta nove geodetske izmjere i usklađenja stanja površina između stvarnog stanja u naravi i katastarske i zemljišnoknjižne evidencije; rješava pravno-geodetske poslove; daje suglasnost na promjenu stanja u katastarskom operatu; predlaže koncepte raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države; obavlja stručne poslove u svezi s programom i mjerama osposobljavanja neplodnoga zemljišta i povećanja proizvodne sposobnosti ostalog poljoprivrednog zemljišta; provodi upravni nadzor po posebnim propisima, te provodi nadzor u skladu s posebnim zakonom; usklađuje rad, utvrđuje smjernice, daje stručna mišljenja i objašnjenja i poduzima druge mjere za unaprjeđenje organizacije i rada u tijelima državne uprave u županijama i Gradu Zagrebu, u svezi s pitanjima iz nadležnosti ovog Odjela.

b) Odjel imovinsko-pravnih poslova, plana, analize i nadzora

Članak 37.

Odjel imovinsko-pravnih poslova, plana, analize i nadzora izvršava zakone, propise i druge akte koji se odnose na poljoprivredno zemljište u vlasništvu države i surađuje s drugim tijelima državne uprave u izradi prijedloga zemljišne politike, obavlja druge poslove u svezi s postupkom natječaja za koncesiju zemljišta u vlasništvu države, priprema odluke o raspisivanju natječaja za koncesiju, priprema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju, izrađuje nacrte ugovora o dodjeli koncesije i pokreće postupak za otkaz ugovora o koncesiji, priprema suglasnost na odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, te suglasnost na odluku o izboru najpovoljnije ponude, koju donosi općinsko, odnosno gradsko vijeće, odnosno Skupština Grada Zagreba, na čijem se području zemljište nalazi, priprema odluku o zamjeni poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, daje suglasnost na program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države koji donosi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, daje mišljenje u svezi s raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, izrađuje nacrte prijedloga zakona te podzakonske akte, izrađuje drugostupanjska rješenja u upravnom postupku kod utvrđivanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, prati izvršenje ugovora koje je sklopio ministar u svezi s korištenjem poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, surađuje s drugim nadležnim tijelima u izradi prijedloga zemljišne politike, s posebnim osvrtom na oblike raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, izrađuje odgovarajuće stručne podloge (izvješća, elaborate analize, evidencije), te na drugi način prikuplja saznanja o radu u svom djelokrugu, vodi bazu podataka o poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države; obavlja poslove ruralnog uređenja poljoprivrednog zemljišta u privatnom i državnom vlasništvu; provodi upravni nadzor po posebnim propisima, te provodi nadzor u skladu s posebnim zakonom.

8. UPRAVA ŠUMARSTVA I LOVSTVA

Članak 38.

Uprava šumarstva i lovstva izvršava zakone, propise i druge opće akte u okviru nadležnosti; prati stanje u okviru nadležnosti i inicira rješavanje pojedinih pitanja, te je odgovorna za stanje u okviru nadležnosti; prati rad i djelovanje tijela državne uprave u županijama i Gradu Zagrebu; rješava u upravnim stvarima i pruža stručnu pomoć; obavlja druge upravne i stručne poslove u svezi s gospodarenjem šumama, lovištima, zaštitom šuma, očuvanjem genofonda, šumskog sjemena i sadnica, surađuje s međunarodnim organizacijama iz navedenih područja, brine o prilagodbi propisa i općih akata iz nadležnosti sa smjernicama i zakonima Europske unije.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

a) Odjel gospodarenja šumama i lovištima

b) Odjel zaštite šuma, očuvanja genofonda, šumskog sjemena i sadnica.

a) Odjel gospodarenja šumama i lovištima

Članak 39.

Odjel gospodarenja šumama i lovištima prati izvršavanje zakona, propisa i drugih općih akata u okviru svoje nadležnosti; radi na izradi nacrta provedbenih propisa iz djelokruga uređivanja šuma, šumarske ekologije i lovstva; prati provedbu međunarodnih konvencija i ugovora, te stanje u djelokrugu planiranja šumarstva i lovstva; nadzire upravne i stručne poslove u svezi s provedbom propisa šumskogospodarske osnove područja, osnova gospodarenja, programa za gospodarenje i godišnjih planova; prati stanje u djelokrugu šumarske ekologije, stanje šuma i šumskog zemljišta kao i njihove općekorisne funkcije; daje suglasnosti na prostorno-plansku dokumentaciju i posebne uvjete građenja; sudjeluje u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa nad šumama i šumskim zemljištem; obavlja poslove u svezi s davanjem koncesija i zakupa prava lova i prati ostvarivanje prava lova; vodi evidencije i izrađuje iskaze o brojnosti divljači, površinama lovišta, stanju zakupljenosti lovišta u Republici Hrvatskoj i dostavlja ih nadležnim tijelima; raspoređuje lovozakupnine za državna lovišta; inicira rješavanje pojedinih pitanja iz ovih područja; daje stručne upute i pruža pomoć odgovarajućim pravnim i fizičkim osobama.

b) Odjel zaštite šuma, očuvanja genofonda, šumskog sjemena i sadnica

Članak 40.

Odjel zaštite šuma, očuvanja genofonda, šumskog sjemena i sadnica prati izvršavanje zakona, propisa i drugih općih akata u okviru svoje nadležnosti; sudjeluje u pripremanju propisa i drugih općih akata iz djelokruga zaštite bilja u šumarstvu, zaštite šuma od požara, šumskog sjemenarstva i šumskih sadnica; vodi upisnike propisane Zakonom o šumskom sjemenu i šumskim sadnicama; usklađuje rad organizacija kojima su povjereni poslovi izvjestiteljsko-prognostičke službe; prati stanje u području rada i inicira rješavanje pojedinih pitanja te predlaže sprječavajuće mjere za očuvanje postojećih ekosustava; usklađuje rad tijela državne uprave u županijama i Gradu Zagrebu, glede zaštite državnih i privatnih šuma od biljnih bolesti i štetnika te zaštite od požara; provodi postupak odobravanja programa za gospodarenje priznatim sjemenskim sastojinama i plantažama i njihovu reviziju; vodi postupak priznavanja novostvorenih sorata šumskog bilja; brine o prilagodbi propisa i općih akata iz nadležnosti sa smjernicama i zakonima Europske unije; sudjeluje u radu međunarodnih organizacija i institucija; sudjeluje u izradi i provedbi nacionalnih standarda za certificiranje šuma; obavlja druge upravne i stručne poslove u svezi s djelokrugom rada, te daje stručne upute i pruža pomoć odgovarajućim pravnim i fizičkim osobama.

9. UPRAVA ZA VETERINARSTVO

Članak 41.

Uprava za veterinarstvo obavlja poslove zaštite zdravlja životinja, osiguravanja zdravstveno ispravnih i neškodljivih proizvoda životinjskog podrijetla i provedbe drugih mjera veterinarskog javnog zdravstva, unaprjeđenja reprodukcije životinja; određuje ustroj i prati funkcioniranje veterinarske službe i veterinarske inspekcije; određuje i provodi mjere veterinarske zaštite okoliša, nadzire proizvodnju, promet i uporabu veterinarskih lijekova i veterinarsko-medicinskih proizvoda, te brine o dobrobiti životinja time što određuje i kontrolira način držanja, smještaja, hranidbe, zaštite i odnosa prema životinjama.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

a) Odjel zdravstvene zaštite životinja i veterinarske prakse

b) Odjel higijene proizvoda životinjskog podrijetla i veterinarskog javnog zdravstva

c) Odjel inspekcijskih poslova

d) Odjel granične veterinarske inspekcije.

a) Odjel zdravstvene zaštite životinja i veterinarske prakse

Članak 42.

Odjel zdravstvene zaštite životinja i veterinarske prakse obavlja poslove zaštite zdravlja životinja radi osiguranja proizvodnje zdravih životinja, higijenski i zdravstveno ispravnih životinjskih proizvoda, zaštite ljudi od zoonoza, osiguranja dobrobiti životinja, određivanja i provođenja mjera veterinarske zaštite okoliša, te određivanja i praćenja ustroja i funkcioniranja veterinarske prakse; priprema programe mjera za otkrivanje i sprječavanje pojave zaraznih i nametničkih bolesti životinja i zoonoza, u skladu s epizootiološkim stanjem; u tom smislu permanentno prati i analizira pojave i kretanja zaraznih i nametničkih bolesti u Republici Hrvatskoj; priprema i izrađuje izvješća o pojavnosti i kretanju zaraznih i nametničkih bolesti, te o tome izvješćuje međunarodne institucije (O.I.E. i druge); s ciljem suzbijanja i iskorjenjivanja zaraznih i nametničkih bolesti priprema programe kontrole zaraznih i nametničkih bolesti životinja i zoonoza; u slučaju pojave naročito opasnih zaraznih bolesti (lista A) predlaže i organizira rad ekipa koje provode mjere suzbijanja i iskorjenjivanja bolesti; planira i predlaže zalihe lijekova i drugih sredstava za zaštitu zdravlja životinja; priprema izradu sustava označavanja životinja, prati njegovu provedbu, te priprema sustav kontrole prometa životinja; priprema propise kojima se reguliraju veterinarsko-zdravstveni i zoohigijenski uvjeti objekata za uzgoj i držanje kopitara, papkara, peradi, kunića, valionica, farmi za uzgoj divljači i krznaša, uzgajališta puževa, ribnjaka, drugih objekata akvakulture, zooloških vrtova, te vodi upisnik navedenih odobrenih objekata; priprema programe financiranja mjera zaštite zdravlja životinja, te prati provedbu financiranja mjera zaštite zdravlja životinja, uz praćenje provedbe financiranja mjera koje se plaćaju iz državnog proračuna; obavlja isplate šteta vlasnicima u slučajevima provođenja mjera suzbijanja zaraznih i nametničkih bolesti životinja i zoonoza; obavlja druge poslove određene zakonom koji se odnose na zaštitu zdravlja i veterinarsku praksu; provodi upravni i stručni nadzor u području zaštite zdravlja životinja; utvrđuje uvjete i vodi registar pravnih i fizičkih osoba za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije; priprema propise za uvjete kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti; utvrđuje uvjete, te vodi upisnik pravnih i fizičkih osoba u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti; provodi postupak dodjele javnih ovlasti veterinarskim organizacijama; sudjeluje u izradi prijedloga jedinstvene nomenklature veterinarskih usluga, te izradi propisanih obrazaca obveznih očevidnika dokumentacije i izvješća o obavljanju veterinarske djelatnosti; provodi stalna usklađivanja propisa i općih akata iz područja zaštite zdravlja životinja sa smjernicama i zakonima Europske unije; priprema propise kojima se uređuje dobrobit životinja glede držanja, smještaja životinja, hranidbe, te zaštite i odnosa prema životinjama.

b) Odjel higijene proizvoda životinjskog podrijetla i veterinarskog javnog zdravstva

Članak 43.

Odjel higijene proizvoda životinjskog podrijetla i veterinarskog javnog zdravstva priprema propise kojima se reguliraju veterinarsko-zdravstveni uvjeti kojima moraju udovoljavati objekti za klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla, za mješaonice i tvornice stočne hrane; utvrđuje uvjete za rad navedenih objekata, te vodi njihov upisnik; priprema propise kojima se određuje način obavljanja veterinarsko-sanitarnog pregleda životinja prije klanja i proizvoda životinjskog podrijetla; priprema program sustavnog praćenja rezidua i drugih za ljudsko zdravlje štetnih onečišćivača u proizvodima životinjskog podrijetla koji su namijenjeni prehrani ljudi; prati ostvarivanje plana monitoringa rezidua i izrade izvješća o provedbi plana; priprema programe praćenja i kontrole elimentarnih infekcija i intoksikacija, te antimikrobne rezistencije; priprema propise kojima se određuje proizvodnja, promet i uporaba veterinarskih lijekova i veterinarsko-medicinskih proizvoda; provodi postupak registracije veterinarskih lijekova i veterinarsko-medicinskih proizvoda, vodi očevidnik o odobrenim i registriranim lijekovima, izdaje suglasnost i dozvole za stavljanje lijekova u promet, uvoz i kontrolu uvezenih lijekova; priprema propise i bilateralne konvencije u okviru prometa lijekova; obavlja upravni i stručni nadzor u području higijene proizvoda životinjskog podrijetla i veterinarskog javnog zdravstva; obavlja stalno usklađivanje propisa i općih akata iz područja higijene proizvoda životinjskog podrijetla i veterinarskog javnog zdravstva; obavlja i druge upravne i stručne poslove određene zakonom koji se odnose na higijenu proizvoda životinjskog podrijetla i veterinarsko-javno zdravstvo.

c) Odjel inspekcijskih poslova

Članak 44.

Odjel inspekcijskih poslova obavlja inspekcijski nadzor prema odredbama Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97 i 105/2001), Zakona o veterinarskim lijekovima i veterinarsko-medicinskim proizvodima (»Narodne novine«, broj 79/98) i Zakona o dobrobiti životinja (»Narodne novine«, broj 19/99).

Inspekcijski nadzor u prvom stupnju obavljaju županijski i gradski veterinarski inspektori, a u drugom stupnju državni veterinarski inspektori. Nadzor podrazumijeva veterinarsko-inspekcijski, odnosno veterinarsko-zdravstveni nadzor koji se provodi nad životinjama i životinjskim proizvodima i otpadnom tvari životinjskoga podrijetla; nad objektima, opremom, sredstvima; nad uvjetima za držanje, uzgoj i proizvodnju životinja i životinjskih proizvoda; nad provođenjem mjera sprječavanja pojave, suzbijanja i iskorjenjivanja zaraznih i nametničkih bolesti životinja i zoonoza; nad sredstvima za prijevoz i uvjetima prijevoza životinja i proizvoda životinjskog podrijetla; nad objektima, opremom, uvjetima i načinom rada veterinarskih organizacija u obavljanju zdravstvene zaštite životinja; nad dobivanjem, proizvodnjom, pohranom i prometom sjemena za U.O. i oplođenih jajnih stanica; nad proizvodnjom, prometom i uporabom veterinarskih lijekova i veterinarsko-medicinskih proizvoda; nad zdravstvenom ispravnošću životinjske hrane i vode; nad provođenjem mjera zaštite dobrobiti životinja, te na svim drugim objektima, sredstvima, predmetima i opremi, gdje se mogu pojaviti prijenosnici zaraznih bolesti životinja. Odjel inspekcijskih poslova uz navedene obavlja i veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrole u odnosu na kontrolu zdravlja životinja, kontrolu prometa životinja, te obavlja veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrole životinja prije klanja i proizvoda životinjskog podrijetla; predlaže imenovanje ovlaštenih veterinara ovlaštenih veterinarskih organizacija, te vodi njihov registar; priprema godišnji plan aktivnosti veterinarske inspekcije i prati njegovu provedbu; nadzire rad ovlaštenih veterinara ovlaštenih veterinarskih organizacija, te predlaže oduzimanje javnih ovlasti, ako se isti ne obavljaju u skladu sa zakonom, odnosno sklopljenim ugovorom; obavlja i druge poslove propisane zakonom.

Za obavljanje inspekcijskog nadzora uz državne veterinarske inspektore, u Upravi za veterinarstvo utvrđuju se područne jedinice – veterinarski uredi županija, odnosno Veterinarski ured grada Zagreba

1. Veterinarski ured županije Zagrebačke, sa sjedištem u Dugom Selu

Ispostava Dugo Selo

Ispostava Sveti Ivan Zelina

Ispostava Vrbovec

Ispostava Samobor

Ispostava Velika Gorica

Ispostava Zaprešić

Ispostava Ivanić Grad

2. Veterinarski ured županije Krapinsko-zagorske, sa sjedištem u Donjoj Stubici

Ispostava Donja Stubica

Ispostava Zlatar

Ispostava Krapina

3. Veterinarski ured županije Sisačko-moslavačke, sa sjedištem u Sisku

Ispostava Sisak

Ispostava Petrinja

Ispostava Kutina

Ispostava Novska

Ispostava Glina

4. Veterinarski ured županije Karlovačke, sa sjedištem u Karlovcu

Ispostava Karlovac

Ispostava Ogulin

Ispostava Duga Resa

5. Veterinarski ured županije Varaždinske, sa sjedištem u Varaždinu

Ispostava Varaždin

6. Veterinarski ured županije Koprivničko-križevačke, sa sjedištem u Križevcima

Ispostava Križevci

Ispostava Koprivnica

Ispostava Đurđevac

7. Veterinarski ured županije Bjelovarsko-bilogorske, sa sjedištem u Bjelovaru

Ispostava Bjelovar

Ispostava Garešnica

Ispostava Grubišno Polje

Ispostava Daruvar

Ispostava Čazma

8. Veterinarski ured županije Primorsko-goranske, sa sjedištem u Rijeci

Ispostava Rijeka

Ispostava Mrkopalj

9. Veterinarski ured županije Ličko-senjske, sa sjedištem u Gospiću

Ispostava Gospić

10. Veterinarski ured županije Virovitičko-podravske, sa sjedištem u Slatini

Ispostava Virovitica

Ispostava Slatina

Ispostava Orahovica

11. Veterinarski ured županije Požeško-slavonske, sa sjedištem u Požegi

Ispostava Požega

Ispostava Pakrac

12. Veterinarski ured županije Brodsko-posavske sa sjedištem, u Slavonskom Brodu

Ispostava Slavonski Brod

Ispostava Nova Gradiška

13. Veterinarski ured županije Zadarske, sa sjedištem u Zadru

Ispostava Zadar

Ispostava Biograd na Moru

Ispostava Pag

14. Veterinarski ured županije Osječko-baranjske, sa sjedištem u Osijeku

Ispostava Osijek

Ispostava Donji Miholjac

Ispostava Đakovo

Ispostava Našice

Ispostava Valpovo

15. Veterinarski ured županije Šibensko-kninske, sa sjedištem u Šibeniku

Ispostava Šibenik

Ispostava Drniš

16. Veterinarski ured županije Vukovarsko-srijemske, sa sjedištem u Vinkovcima

Ispostava Vinkovci

Ispostava Borovo Naselje

Ispostava Županja

17. Veterinarski ured županije Splitsko-dalmatinske, sa sjedištem u Sinju

Ispostava Split

Ispostava Sinj

Ispostava Imotski

18. Veterinarski ured županije Istarske, sa sjedištem u Rovinju

Ispostava Rovinj

Ispostava Pula

Ispostava Labin

Ispostava Pazin

Ispostava Poreč

19. Veterinarski ured županije Dubrovačko-neretvanske, sa sjedištem u Metkoviću

Ispostava Metković

Ispostava Dubrovnik

Ispostava Korčula

20. Veterinarski ured županije Međimurske sa sjedištem u Čakovcu

Ispostava Čakovec

21. Veterinarski ured Grada Zagreba.

Državna veterinarska inspekcija ustrojava se kao poseban Odsjek, područni veterinarski uredi u Zagrebu, Dugom Selu, Osijeku i Rovinju, također se ustrojavaju kao odsjeci, dok se u ostalim uredima predviđaju samostalni izvršitelji na čelu s koordinatorom ureda.

d) Odjel granične veterinarske inspekcije

Članak 45.

Odjel granične veterinarske inspekcije obavlja poslove analize zdravstvenog stanja uvezenih životinja i zdravstvenog stanja uvezenih proizvoda životinjskog podrijetla; obavlja analizu rizika u svezi s međunarodnim prometom živih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla, te otpadne animalne tvari; prati uvjete izdavanja svjedodžbi o zdravstvenom stanju u međunarodnom prometu i radi na pripremi adekvatnih certifikata; određuje veterinarsko-zdravstvene uvjete za uvoz, izvoz i provoz životinja i proizvoda životinjskog podrijetla, te u tom smislu priprema rješenja o nepostojanju veterinarsko-zdravstvenih smetnji.

Za obavljanje poslova granične veterinarske inspekcije, osnivaju se granične stanice Zagreb, Goričan, Rijeka, Osijek i Split.

10. UPRAVA RIBARSTVA

Članak 46.

Uprava ribarstva prati stanje u okviru nadležnosti i daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja i odgovorna je za stanje u okviru nadležnosti; prati poslovanje pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju gospodarsku djelatnost iz ribarstva i riboprerađivačke industrije te drugih morskih i vodenih organizama; priprema i izrađuje izvješća, analize, prijedloge mjera i rješenja u ribarstvu; provodi upravni nadzor; priprema stručne podloge za sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija iz ribarstva; surađuje u izradbi prijedloga međunarodnih sporazuma i ugovora te prati njihovu primjenu; analizira dostavljene podatke o ribolovu i uzgoju, ribolovnim alatima, plovilima i opremi za ribolov, podatke o uzgajanim kulturama i proizvodima; analizira prikupljene podatke o ekonomici ribarstva te priprema stručne podloge i predlaže potrebne državne mjere u ribarstvu; predlaže način praćenja stanja biološkog bogatstva mora i voda, u svrhu racionalnog gospodarenja ribama i drugim morskim i vodenim organizmima, kao i način njihove zaštite; predlaže mjere unaprjeđenja ribarstva, očuvanje prirodnih resursa, ekološke ravnoteže i biološke raznolikosti; daje stručne podloge za donošenje zakona i drugih propisa; rješava u upravnim stvarima; obavlja poslove u svezi s provođenjem zakona i drugih propisa iz područja morskog i slatkovodnog ribarstva; izdaje povlastice za gospodarske djelatnosti ribarstva, te odobrenja za mali ribolov, dozvole za rekreacijsko-športski ribolov; obavlja operativne poslove u svezi s naplatom naknade za obavljanje gospodarskog, malog i rekreacijsko-športskog ribolova; organizira i provodi ispite za provjeru stručne osposobljenosti ribara i uzgajivača riba i drugih morskih organizama, koji obavljaju gospodarsku djelatnost; organizira i provodi stručne ispite građana za obavljanje malog ribolova; brine o prilagodbi propisa i općih akata iz nadležnosti sa smjernicama i zakonima Europske unije.

Za obavljanje poslova iz odjela, ustrojavaju se sljedeći pododsjeci:

a) Odjel ribolova

b) Odjel akvakulture.

a) Odjel ribolova

Članak 47.

Odjel ribolova analizira prikupljene podatke o morskom i slatkovodnom ribolovu, predlaže mjere za racionalno, odgovorno i održivo gospodarenje ribolovnim područjima; predlaže način praćenja stanja bioloških bogatstava (monitoring); analizira prikupljene podatke o riboprerađivačkoj industriji; priprema stručne podloge za donošenje zakona i drugih propisa iz područja morskog i slatkovodnog ribarstva i daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja razvoja ribarstva; vodi upisnik ribolovnih područja i ribolovnih, zona; vodi upisnike o izdanim povlasticama i dozvolama; vodi postupak u svezi s tiskanjem i raspodjelom dozvola za rekreacijsko-športski ribolov.

Za obavljanje upravnih i drugih poslova iz područja morskog ribarstva u županijama na Jadranskoj obali, predviđaju se područne jedinice, i to za:

- Istarsku županiju, sa sjedištem u Puli,

- Primorsko-goransku županiju, sa sjedištem u Rijeci,

- Ličko-senjsku županiju, sa sjedištem u Senju,

- Zadarsku županiju, sa sjedištem u Zadru,

- Šibensko-kninsku županiju, sa sjedištem u Šibeniku,

- Splitsko-dalmatinsku županiju, sa sjedištem u Splitu,

- Dubrovačko-neretvansku županiju, sa sjedištem u Dubrovniku.

U područnim jedinicama iz stavka 2. ovoga članka, predviđaju se samostalni izvršitelji.

Područne jedinice će izdavati povlastice za gospodarski ribolov i uzgoj u moru, odobrenja za mali ribolov i dozvole za rekreacijsko-športski ribolov, obavljat će naplatu za obavljanje gospodarskog, malog i rekreacijsko-športskog ribolova, prikupljati podatke o ribolovu i uzgoju u moru, ribolovnim alatima, plovilima i opremi za ribolov. Temeljem prikupljenih podataka o stanju ribarstva na svome području djelovanja, područne jedinice potiču aktivnosti i razvoj ribarstva, te predlažu mjere odgovornog i održivog gospodarenja živim bogatstvima mora.

b) Odjel akvakulture

Članak 48.

Odjel akvakulture obavlja upravne i druge stručne poslove, koji se odnose na proizvodnju riblje mlađi, uzgoj riba i drugih akvatičkih organizama, prikuplja i analizira podatke o uzgoju, predlaže normativna rješenja za poticanje uzgoja, prometa i prerade uzgojene ribe i drugih akvatičnih organizama, vodi brigu o prilagodbi propisa i općih akata iz akvakulture; daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja razvoja, obavlja i ostale poslove iz svoje nadležnosti.

IV. UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM

Članak 49.

Ministar predstavlja Ministarstvo i upravlja njegovim radom.

Zamjenik ministra zamjenjuje ministra u slučaju njegova izbivanja ili spriječenosti, te obavlja i druge poslove koje mu povjeri ministar.

Tajnik Ministarstva upravlja radom Tajništva.

Pomoćnik ministra u pravilu upravlja radom odgovarajuće unutarnje ustrojstvene jedinice Ministarstva, te obavlja i druge poslove koje mu povjeri ministar.

U Kabinetu ministra mogu biti imenovani pomoćnici ministra za koordinaciju određene grupe poslova iz nadležnosti Ministarstva.

Članak 50.

Na čelu Kabineta ministra je tajnik kabineta.

Na čelu odjela u Ministarstvu su načelnici.

Na čelu odsjeka, pododsjeka i odjeljaka su voditelji.

Članak 51.

Zamjenik ministra odgovoran je za svoj rad ministru i Vladi Republike Hrvatske.

Tajnik Ministarstva i pomoćnici ministra odgovorni su za svoj rad ministru.

Načelnici odjela u sastavu Tajništva Ministarstva odgovorni su za svoj rad tajniku ministarstva i ministru.

Načelnici odjela u sastavu uprava, odgovorni su za svoj rad pomoćniku ministra koji upravlja tom upravom, te ministru.

Voditelji odsjeka, pododsjeka i odjeljaka u sastavu odjela, odgovorni su za svoj rad načelniku i pomoćniku ministra koji upravlja tom upravom, te ministru.

Samostalni izvršitelji odgovorni su za svoj rad načelniku odjela u okviru kojeg su ustrojeni.

Članak 52.

Ovlasti i odgovornosti državnih službenika i namještenika pobliže će se utvrditi Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva.

V. SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI MINISTARSTVA

Članak 53.

Poslove i zadatke iz djelokruga Ministarstva, ovisno o vrsti, složenosti, stručnoj spremi i drugim uvjetima, obavljaju državni službenici i namještenici, raspoređeni na radna mjesta, sukladno s propisima.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika, potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva, prikazan je u tablici, koja je sastavni dio ove Uredbe, a koja se neće objaviti u »Narodnim novinama«.

VI. SURADNJA S DRUGIM TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE TE S PRAVNIM OSOBAMA KOJE IMAJU JAVNE OVLASTI

Članak 54.

Ministarstvo surađuje s drugim tijelima državne uprave i s pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, u svezi s ostvarivanjem stručnih i upravnih poslova iz djelokruga Ministarstva.

Ministarstvo surađuje i sa stručnim, znanstvenim i drugim ustanovama i institucijama, radi rješavanja pojedinih stručnih i upravnih pitanja iz djelokruga Ministarstva.

Članak 55.

Za raspravljanje o pojedinim pitanjima iz djelokruga Ministarstva, utvrđivanja nacrta propisa, davanja stručnih mišljenja i prijedloga o značajnim pitanjima iz djelokruga Ministarstva, ministar može osnivati stručne savjete, odnosno radne grupe.

Aktom o osnivanju utvrđuje se djelokrug i način rada savjeta, odnosno radne grupe.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 56.

Pitanja od značenja za rad Ministarstva koja nisu uređena Zakonom, Uredbom o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave i ovom Uredbom, uredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva poljoprivrede i šumarstva.

Pravilnikom iz stavka 1. ovoga članka utvrdit će se broj potrebnih državnih službenika i namještenika, s naznakom njihovih osnovnih poslova i zadaća, stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti, te druga pitanja od značenja za rad Ministarstva.

Nakon stupanja na snagu ove Uredbe, ministar poljoprivrede i šumarstva će, u roku od 60 dana, donijeti Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove opće uprave.

Članak 57.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede i šumarstva (»Narodne novine«, broj 70/2001).

Članak 58.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/03-01/12
Urbroj: 5030116-03-1
Zagreb, 10. srpnja 2003.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.
Zakoni i propisi

Zakon o poljoprivredi

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

Zakon o stočarstvu

Zakon o veterinarstvu

Zakon o dobrobiti životinja

Zakon o vinu

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti

Uredba o ciljnoj cijeni svježeg sirovog mlijeka

Uredba o ciljnoj cijeni utovljenih svinja

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za klanje životinja...

Zakon o sanitarnoj inspekciji

Pravilnik: valenje domaće peradi i pernate divljači

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede

Pravilnik o načinu obavljanja veterinarsko - sanitarnog pregleda i kontrole nojeva

Pravilnik o zaštiti gljiva

Pravilnik o uvjetima i načinu prijevoza životinja

Pravilnik o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava

Objava naziva referentnog laboratorija za provjeru rada ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće svježeg sirovog mlijeka

Naredba o zabrani uporabe proteina podrijetlom od preživača

Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u peradarstvu i proizvodnji jaja

Zabrana uvoza i provoza peradi iz Nizozemske

Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Pravilnik o kakvoći svježeg sirovog mlijeka

ZAKONSKA REGULATIVA EKOLOŠKE PROIZVODNJE

Pravilnik o kakvoći stočne hrane

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede i šumarstva

Zakon o popisu poljoprivrede 2003

Metodologija za popis poljoprivrede 2003

Pravilnik o kapitalnim ulaganjima

Popis ekoloških proizvođača

Metodologija za procjenu štete od elementarnih nepogoda

PREGLED DRUGIH ZNAČAJNIH ZAKONA


Poslovni Forum d.o.o. za informatiku i poslovne usluge


Istraživanje tržišta - Izrada poslovnih planova - Izrada web stranica - Savjetovanje
Kontakt e-mail adrese i telefoni