POKLON BON u vrijednosti 500 kuna
Besplatni poklon bon u vrijednosti 500 kuna koji možete iskoristiti Vi ili ga pokloniti drugoj osobi ili poslovnom subjektu. Pravi poklon za Vas ili Vaše poslovne partnere koji možete iskoristiti kako bi unaprijedili svoje poslovanje i marketing.
Link na poklon bon - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Klikni za pregled priloga


> NASLOVNA STR.

> RATARSTVO

> GOVEDARSTVO

> SVINJOGOJSTVO

> PERADARSTVO

> VOĆE I POVRĆE

> ZAŠTITA BILJA

> EKOLOŠKA POLJ.

> MEHANIZACIJA

> ZAKONI I PROPISI
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

> Knjige (Literatura)

> Preporuke knjiga

> Analiza tla

> Veterina

> Investicije u poljoprivredi i izrada poslovnih planova

> Poslovna baza podataka

> Veterinarska ambulanta

> Agro marketing

> Web poljoprivreda

> OPG u Hrvatskoj

> Info prilozi

> Adresar i imenik

> Poslovni web katalog

> Posebne ponude i akcije

> Kontakt adrese
Poslovni web katalog Poslovni katalog Poslovni internet katalog

Ažurirano: 18. 1. 2020.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 60. stavaka 1. i. 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 75/93, 48/99, 15/2000, 127/2000 i 59/2001) i članka 34. stavka 1. Uredbe o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj 43/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. srpnja 2003. godine, donijela

UREDBU
o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede i šumarstva

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se unutarnje ustrojstvo Ministarstva poljoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Ministarstva i njihov djelokrug, način upravljanja, okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva kao i druga pitanja od značenja za rad Ministarstva.

Članak 2.

Unutarnje ustrojstvo, upravljanje, kao i potreban broj službenika i namještenika, uređuje se tako da Ministarstvo može obavljati upravne i druge stručne poslove koji su mu Zakonom dani u nadležnost i djelokrug.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 3.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva, ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

1. Kabinet ministra

2. Samostalni odjel za unutarnji nadzor

3. Tajništvo Ministarstva

4. Uprava poljoprivredne politike i ruralnog razvitka

5. Ravnateljstvo za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi

6. Uprava poljoprivrede

7. Uprava gospodarenja poljoprivrednim zemljištem

8. Uprava šumarstva i lovstva

9. Uprava za veterinarstvo

10. Uprava ribarstva.

III. DJELOKRUG UNUTARNJIH USTROJSTVENIH JEDINICA I NAČIN UPRAVLJANJA

1. KABINET MINISTRA

Članak 4.

Kabinet ministra je posebna ustrojstvena jedinica Ministarstva, koja za ministra i njegova zamjenika obavlja protokolarne, stručne i administrativne poslove; organizira prijevoz i službena putovanja ministra i njegova zamjenika; obavlja sve poslove u odnosu na informiranje javnosti o djelatnosti Ministarstva, informiranje Ministarstva o sadržaju i stavovima medija i sveukupne javnosti; prati dnevni tisak i ostala sredstva javnog priopćavanja; obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na izdavanje povremenih publikacija i tiskovina Ministarstva.

2. SAMOSTALNI ODJEL ZA UNUTARNJI NADZOR

Članak 5.

Samostalni odjel za unutarnji nadzor provjerava pravilnost korištenja proračunskih sredstava, tako da utvrdi da li se ista sredstva koriste u visini, za namjene i u vrijeme kako je utvrđeno državnim proračunom, te provjerava primjenu zakona i drugih propisa koji su u vezi s državnim proračunom; nadzire prije plaćanja sve isplate koje obavlja Ministarstvo; upozorava čelnike unutarnjih ustrojstvenih jedinica o uočenim nezakonitostima; sastavlja mjesečna izvješća o obavljenom unutarnjem nadzoru; kontrolira rad svih službenika i namještenika u Ministarstvu; provodi istragu prije podnošenja prijedloga za pokretanje postupka zbog lakših i teških povreda službene i radne dužnosti službenika i namještenika, pred nadležnim tijelima, postupa u pojedinim predmetima po pravu nadzora; poduzima mjere za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i provodi odgovarajuće mjere.

3. TAJNIŠTVO MINISTARSTVA

Članak 6.

Tajništvo Ministarstva je posebna ustrojstvena jedinica, koja obavlja administrativne i stručne poslove za potrebe Ministarstva, a osobito obavlja poslove u svezi s usklađivanjem rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, izrađuje prijedlog Programa rada Ministarstva na temelju nacrta planova rada uprava i drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, koordinira poslove na ostvarivanju plana rada, usklađuje rad na izradi nacrta zakona i drugih propisa iz djelokruga rada Ministarstva, vodi skrb o stanju kadrova i predlaže planove stručnog usavršavanja i osposobljavanja državnih službenika i namještenika, izrađuje izvješća o ostvarivanju plana rada Ministarstva, te o drugim pitanjima u svezi s radom i ustrojstvom Ministarstva; vodi i koordinira pravne, financijske, računovodstvene, opće kadrovske, tehničke i pomoćne tehničke poslove, nadzire i koordinira poslove obrambenih i sigurnosnih mjera, kao i druge poslove koje mu povjeri ministar, odnosno zamjenik ministra.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

a) Odjel pravnih poslova

b) Odjel kadrovskih, općih, tehničkih i pomoćnih poslova

c) Odjel financijskih i računovodstvenih poslova.

a) Odjel pravnih poslova

Članak 7.

Odjel pravnih poslova obavlja poslove izrade nacrta prijedloga zakona, sudjeluje u izradi pravilnika, naredbi, naputaka i drugih akata iz djelokruga Ministarstva, objedinjuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrte prijedloga zakona drugih tijela državne uprave, daje mišljenja i objašnjenja u svezi s provedbom zakona, prati propise i predlaže izmjene u tim propisima, izrađuje nacrte prijedloga međunarodnih ugovora i koordinira postupak sklapanja i izvršavanja međunarodnih ugovora iz djelokruga Ministarstva; izrađuje nacrte prijedloga akata za pristupanje u članstvo međunarodnim tijelima i organizacijama, koordinira upravni postupak i provodi upravni nadzor u upravnim stvarima iz djelokruga Ministarstva, ako ti poslovi zakonom, drugim propisom ili ovom Uredbom nisu stavljeni u djelokrug druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ministarstva; prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa, ostvaruje suradnju s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave glede primjene zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, osigurava zakonito provođenje postupaka javnih i ostalih vrsta nabava; surađuje, nadzire i vodi evidenciju ustanova s javnim ovlastima iz djelokruga Ministarstva i daje očitovanja na pojedina pravna pitanja iz djelokruga rada Ministarstva, priprema odgovore i očitovanja na zahtjev Državnog odvjetništva RH u parnicama i postupcima ovrhe.

Za obavljanje poslova iz djelokruga odjela, ustrojavaju se sljedeći pododsjeci:

1. Pododsjek za izradu propisa

2. Pododsjek za upravne i sudske postupke.

Članak 8.

1. Pododsjek za izradu propisa

Pododsjek za izradu propisa obavlja poslove izrade nacrta prijedloga zakona, daje mišljenja na pravilnike, naredbe, naputke i druge akte iz djelokruga Ministarstva, objedinjuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrte prijedloga zakona drugih tijela državne uprave, daje mišljenja i objašnjenja u svezi s provedbom zakona, prati propise i predlaže izmjene u tim propisima; izrađuje nacrte prijedloga međunarodnih ugovora i koordinira postupak sklapanja i izvršavanja međunarodnih ugovora iz djelokruga Ministarstva, izrađuje nacrte prijedloga akata za pristupanje u članstvo međunarodnim tijelima i organizacijama; obavlja i druge poslove koje odredi tajnik neposredno ili ministar.

Članak 9.

2. Pododsjek za upravne i sudske postupke

Pododsjek za upravne i sudske postupke obavlja poslove, koordinira upravni postupak i provodi upravni nadzor u upravnim stvarima iz djelokruga Ministarstva, ako ti poslovi zakonom, drugim propisom ili ovom Uredbom nisu stavljeni u djelokrug unutarnje ustrojstvene jedinice Ministarstva; prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa; ostvaruje suradnju s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, glede primjene zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; daje očitovanja na pojedina pravna pitanja iz djelokruga rada Ministarstva; zastupa Ministarstvo u postupcima pred službenim sudovima, priprema odgovore i očitovanja na zahtjev Državnog odvjetništva u parnicama i postupcima ovrhe; obavlja i druge poslove koje odredi tajnik neposredno, odnosno ministar.

b) Odjel kadrovskih, općih, tehničkih i pomoćnih poslova

Članak 10.

Odjel kadrovskih, općih, tehničkih i pomoćnih poslova prati i provodi mjere kadrovske politike Ministarstva; obavlja poslove oko izbora kandidata za prijam u radni odnos i raspored službenika i namještenika; sudjeluje u izradi, donošenju i realizaciji plana stručnog usavršavanja; prati statusna prava državnih službenika i namještenika, njihov rad i napredovanje u službi; vodi brigu o opremanju i održavanju prostorija Ministarstva, te održavanju ostalih prostorija koje su Ministarstvu povjerene na upravljanje; obavlja poslove primitka i otpreme pošte, poslove neposredne unutarnje i vanjske dostave pismena i ostalih pošiljki, te poslove evidentiranja pismena i vodi pismohranu; obavlja poslove prijepisa i umnožavanja materijala; skrbi o urednom i pravilnom održavanju i upotrebi sredstava i opreme Ministarstva; brine o nabavi sredstava i opreme Ministarstva; koordinira i vodi poslove izrade godišnjeg plana nabave i evidencije javnih nabava, poslove oko odabira najpovoljnijih dobavljača sukladno s raspisanim javnim natječajima i postupcima ograničenog prikupljanja ponuda; brine o tehničkom održavanju računalne opreme; brine o stabilnosti i sigurnosti informacijskih sustava; brine o edukaciji državnih službenika i namještenika za rad sa standardnim informatičkim proizvodima; obavlja poslove oko civilnih i obrambenih priprema i tehničke poslove oko plana pripravnosti i popratnih akata, te prenošenje istih na pravne osobe od posebnog značenja za obranu, te organizira rad internog kafića.

Za obavljanje poslova iz djelokruga odjela ustrojavaju se sljedeći pododsjeci:

1. Pododsjek za kadrovske i opće poslove

2. Pododsjek za tehničke i pomoćne poslove.

Članak 11.

1. Pododsjek za kadrovske i opće poslove

Pododsjek za kadrovske i opće poslove prati i provodi mjere kadrovske politike Ministarstva, obavlja administrativne poslove oko izbora kandidata za prijam u radni odnos i raspored službenika i namještenika, sudjeluje u izradi, donošenju i realizaciji programa stručnog usavršavanja, prati statusna prava državnih službenika i namještenika, njihov rad i promicanje u službi; obavlja stručne i tehničke poslove, koji se odnose na pisarnicu, pismohranu i otpremu pošte, organizira rad internog kafića, te obavlja i druge poslove koje odredi tajnik neposredno ili ministar.

Za obavljanje poslova iz djelokruga pododsjeka, ustrojavaju se sljedeći odjeljci:

- Odjeljak kadrovskih poslova

- Odjeljak pisarnice

- Odjeljak općih poslova.

Članak 12.

- Odjeljak kadrovskih poslova

Odjeljak kadrovskih poslova prati i provodi mjere kadrovske politike Ministarstva, obavlja administrativne poslove oko izbora kandidata za prijam u radni odnos i raspored službenika i namještenika, sudjeluje u izradi, donošenju i realizaciji programa stručnog usavršavanja, prati statusna prava državnih službenika i namještenika, njihov rad i promicanje u službi.

Članak 13.

- Odjeljak pisarnice

Odjeljak pisarnice obavlja administrativne poslove vezane za primitak i dostavu pošte, raspoređivanje akata, arhiviranje i čuvanje registrirane građe, koja nastaje radom Ministarstva; stručne i tehničke poslove, koji se odnose na pisarnicu, pismohranu i otpremu pošte.

Članak 14.

- Odjeljak općih poslova

Odjeljak općih poslova organizira i obavlja poslove koji se odnose na održavanje čistoće prostorija, brine o servisu i usluzi prilikom održavanja stručnih i radnih skupova u prostorijama ministarstva, o pravilnom korištenju reprezentacije, organizira rad internog kafića.

Članak 15.

2. Pododsjek za tehničke i pomoćne poslove

Pododsjek za tehničke i pomoćne poslove skrbi o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava rada; obavlja poslove koji se odnose na opremanje i održavanje poslovnih prostorija, obavlja stručne i druge poslove, koji se odnose na opremanje prostorija Ministarstva; brine o tehničkom održavanju računalne opreme, o stabilnosti i sigurnosti informacijskih sustava, brine o edukaciji državnih službenika i namještenika za rad sa standardnim informatičkim proizvodima, te obavlja i druge poslove, koje odredi tajnik neposredno, odnosno ministar.

c) Odjel financijskih i računovodstvenih poslova

Članak 16.

Odjel financijskih i računovodstvenih poslova organizira, koordinira, provodi i prati izvršenje svih financijskih i računovodstvenih poslova, sukladno sa zakonskim propisima, i brine o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa; sudjeluje u izradi prijedloga potrebnih sredstava za redovit rad svih proračunskih korisnika unutar Ministarstva služeći se metodom racionalnog i svrsishodnog korištenja proračunskih i ostalih sredstava koja se, sukladno sa zakonskim aktima, ostvaruju unutar Ministarstva; priprema dokumentaciju za knjiženje i plaćanje po proračunskim pozicijama i postojećim računima unutar Ministarstva, obavlja odobrena plaćanja unutar zadužene proračunske pozicije, priprema i izrađuje periodične obračune, završne račune za sve račune unutar Ministarstva i konsolidirani račun za Ministarstvo, obračunava plaće i osobne naknade svih zaposlenih, organizira i vodi godišnji popis osnovnih sredstava i sitnog inventara, vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava i sitnog inventara i izvršava sve ostale računovodstvene poslove, za koje se ukaže potreba, po nalogu ministra.

Za obavljanje poslova iz djelokruga odjela, ustrojavaju se sljedeći pododsjeci:

1. Pododsjek za financijske poslove

2. Pododsjek za računovodstvene poslove.

Članak 17.

1. Pododsjek za financijske poslove

Pododsjek za financijske poslove organizira, koordinira, provodi i prati izvršenje financijskih poslova, sukladno sa zakonskim propisima i brine o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa; sudjeluje u izradi prijedloga potrebnih sredstava za redovit rad svih proračunskih korisnika unutar Ministarstva, služeći se metodom racionalnog i svrsishodnog korištenja proračunskih i ostalih sredstava koja se, sukladno sa zakonskim aktima, ostvaruju unutar Ministarstva: obavlja odobrena plaćanja unutar zadužene proračunske pozicije, te obavlja i druge poslove koje odredi tajnik neposredno, odnosno ministar.

Članak 18.

2. Pododsjek za računovodstvene poslove

Pododsjek za računovodstvene poslove priprema dokumentaciju za knjiženje i plaćanje po proračunskim pozicijama i postojećim računima unutar Ministarstva, obavlja odobrena plaćanja unutar zadužene proračunske pozicije, priprema i izrađuje periodične obračune, završne račune za sve račune unutar Ministarstva i konsolidirani račun za Ministarstvo, obračunava plaće i osobne naknade svih zaposlenika, organizira i vodi godišnji popis osnovnih sredstava i sitnog inventara, vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava i sitnog inventara, te izvršava sve ostale računovodstvene poslove za koje se ukaže potreba, po nalogu tajnika neposredno, odnosno ministra.

4. UPRAVA POLJOPRIVREDNE POLITIKE I RURALNOG RAZVITKA

Članak 19.

Uprava poljoprivredne politike i ruralnog razvitka obavlja poslove u svezi s rješavanjem pitanja na području tekuće gospodarske politike i gospodarskog sustava koja utječu na proizvodnju, preradu, cijene i promet poljoprivrednih proizvoda; sudjeluje u oblikovanju i provođenju mjera poljoprivredne politike i analizira utjecaj promjena poljoprivredne politike na poljoprivrednike, prerađivače i potrošače poljoprivrednih proizvoda; prati stanje i oblikuje politiku financiranja i kreditiranja poljoprivrede, ribarstva i prerade, proračunskim sredstvima; analizira ekonomiku upravljanja obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima; sudjeluje u izradi proizvodno-potrošnih bilanci poljoprivredno-prehrambenih proizvoda; koordinira izradu prijedloga poljoprivrednog proračuna; obavlja poslove oko usklađivanja domaće poljoprivredne politike prema zahtjevima međunarodnih gospodarskih organizacija; koordinira i usklađuje hrvatsko poljoprivredno zakonodavstvo i zakonodavstvo u području kakvoće hrane i genetski izmijenjene hrane s Europskom unijom; vodi dvostrane i višestrane trgovinske pregovore u području poljoprivrede, u okviru Svjetske trgovinske organizacije, te drugih europskih i svjetskih gospodarskih integracija; sudjeluje u oblikovanju i provedbi mjera poljoprivredne strukturne politike i politike ruralnog razvitka; priprema i održava baze podataka za analizu poljoprivredne politike; surađuje s ostalim ustanovama, s ciljem unaprjeđenja poljoprivredne statistike; koordinira izradu izvješća o stanju u poljoprivredi i provedbi mjera poljoprivredne politike; potiče, priprema i koordinira dvostranu i višestranu suradnju s međunarodnom zajednicom u području poljoprivrede; prati stanje i analizira gospodarski položaj pojedinih grana prehrambeno-prerađivačke industrije: mlinsko-pekarske industrije, prerade mesa, proizvodnje i prerade biljnih i životinjskih ulja i masti, proizvodnje mlijeka i mliječnih proizvoda, proizvodnje šećera, konditorske industrije, prerade i konzerviranja voća i povrća, industrije stočne hrane, prerade čaja i kave, proizvodnje začina, gotove i dijetetske hrane, vinarstva te industrije piva i slada, jakih alkoholnih pića, bezalkoholnih pića i mineralnih voda, prerade duhana i industrije cigareta; koordinira izradu zakonske regulative za područje prehrambenih proizvoda; sudjeluje u usklađivanju propisa iz područja kakvoće, nadzora kakvoće i proizvodnje prehrambenih proizvoda s propisima Europske unije; prati i analizira stanje tržišta prehrambenih proizvoda.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

a) Odjel poljoprivredne politike i ruralnog razvitka

b) Odjel za Europsku uniju i trgovinske integracije

c) Odjel međunarodne suradnje

d) Odjel prehrambene politike.

a) Odjel poljoprivredne politike i ruralnog razvitka

Članak 20.

Odjel poljoprivredne politike i ruralnog razvitka koordinira izradu izvješća o stanju u poljoprivredi i provedbi mjera i učinaka poljoprivredne politike; analizira i prati implikacije makroekonomske politike i gospodarskih kretanja u zemlji i inozemstvu na poljoprivrednu politiku; analizira cjenovnu i trgovinsku politiku; sudjeluje u oblikovanju i prilagodbi mjera poljoprivredne politike, sukladno sa zahtjevima gospodarskog integriranja; sudjeluje u izradi strategija i analitičkih podloga za dvostrane i višestrane pregovore u području poljoprivrede; promiče inovativne oblike politike kojom se pospješuju utjecaj tržišta i sposobnost prilagodbe proizvođača tržišnim uvjetima; prati ekonomiku proizvodnje na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima; prati mogućnosti i uvjete kreditiranja i financiranja na domaćem i stranom tržištu kapitala za financiranje poljoprivrede, te oblikuje politiku kreditiranja poljoprivrede, ribarstva i prerade poljoprivrednih proizvoda, proračunskim sredstvima; koordinira i prati provedbu vanjskih kreditnih linija koje su u nadležnosti Ministarstva; prati poreznu politiku u području poljoprivrede; analizira i prati promjene u agrarnoj strukturi na mikrorazini (regionalnoj) i makrorazini; prati utjecaj promjene poljoprivredne politike na postojeću agrarnu strukturu; oblikuje mjere poljoprivredne politike kojima se pospješuju mogućnosti stvaranja novih izvora dohotka i zaposlenja poljoprivrednog pučanstva, s ciljem poticanja doprinosa cjelokupnog poljoprivrednog sektora vitalnosti (održivosti) gospodarstva u seoskim područjima; potiče strukturna poboljšanja u poljoprivrednom sektoru, posebice vodeći računa o potrebama seljaka u područjima s težim uvjetima gospodarenja; poduzima aktivnosti s ciljem osiguranja zaštite okoliša i održivog upravljanja prirodnim resursima u poljoprivredi; potiče višeznačnu ulogu poljoprivrede, s ciljem suzbijanja regionalnih neusklađenosti; potiče razvitak dopunskih aktivnosti na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.

b) Odjel za Europsku uniju i trgovinske integracije

Članak 21.

Odjel za Europsku uniju i trgovinske integracije koordinira aktivnosti u području šire poljoprivredne politike i politike ruralnog razvitka, vezane za Europsku uniju unutar Ministarstva; provodi vanjsku koordinaciju aktivnosti koje se odnose na poljoprivredu i ruralna područja, s drugim relevantnim ministarstvima i ostalim ustanovama na državnoj i lokalnoj razini; potiče i koordinira suradnju s Upravom za poljoprivredu (DG Agri) pri Europskim zajednicama; surađuje s odgovarajućim ustanovama pri Europskim zajednicama, surađuje s odgovarajućim ustanovama zemalja koje su u postupku prijama u Europsku uniju, te koordinira i prati provedbu projekata u području poljoprivrede; nadzire i prati ispunjavanje preuzetih obveza; prati događanja u području poljoprivredne politike u Europskoj uniji i zemljama kandidatima za članstvo u Europskoj uniji; potiče prilagodbu hrvatske poljoprivredne politike u skladu s načelima Zajedničke poljoprivredne politike; sudjeluje u dvostranim i višestranim trgovinskim pregovorima u području poljoprivrede, u okviru Svjetske trgovinske organizacije; obavlja aktivnosti vezane za članstvo u CEFTA-i u području poljoprivrede; sudjeluje u oblikovanju pregovaračkih načela, radi sklapanja dvostranih i višestranih trgovinskih ugovora koji utječu na poljoprivredni sektor; sudjeluje u provedbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u području poljoprivrede, te sudjeluje u radu Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje; prati učinke liberalizacije trgovine poljoprivrednim proizvodima; priprema i koordinira provedbu projekata iz sredstava CARDS; priprema i planira godišnje i višegodišnje zahtjeve za projekte; izrađuje hodogram aktivnosti projekata; priprema podloge za financiranje; koordinira aktivnosti s drugim relevantnim ustanovama; nadzire i prati ispunjavanje preuzetih obveza i provedbu programa uz potporu Europske unije; izrađuje izvješća o provedbi projekata iz sredstava CARDS-a.

c) Odjel međunarodne suradnje

Članak 22.

Odjel međunarodne suradnje potiče, priprema i koordinira provedbu projekata u području poljoprivrede, s međunarodnim financijskim institucijama; priprema i koordinira provedbu projekata iz donacija i tehničke pomoći; u suradnji s Odjelom pravnih poslova, provodi učlanjivanje Republike Hrvatske u međunarodne organizacije i koordinira suradnju s njima (FAO, IFAD, EAAP, IPGRI i dr.); koordinira i izravno sudjeluje u aktivnostima regionalnih organizacija; potiče dvostranu suradnju s ministarstvima i institucijama drugih zemalja; sudjeluje u pripremi međunarodnih sporazuma i protokola o suradnji na području poljoprivrede; sudjeluje u radu mješovitih međudržavnih gospodarskih odbora u području poljoprivrede; prikuplja, dorađuje i statističko-informatički obrađuje podatke; osigurava razmjenu statističkih podataka unutar i izvan ministarstva, te surađuje s ostalim ustanovama s ciljem unapređenja poljoprivredne statistike; prikuplja informacije o cijenama i temeljnim obilježjima ponude i potražnje na lokalnim hrvatskim i međunarodnim tržištima; sudjeluje u izradi izvješća po temeljnim skupinama poljoprivrednih proizvoda, kao i za poljoprivredne inpute, s ciljem podupiranja transparentnosti hrvatskoga poljoprivrednog tržišta.

d) Odjel prehrambene politike

Članak 23.

Odjel prehrambene politike koordinira izradu zakonske regulative za područje prehrambenih proizvoda; radi na izradi i provedbi propisa o hrani, propisa za kakvoću prehrambenih proizvoda; sudjeluje u izradi propisa za područje genetski izmijenjene hrane; inicira postupak priznavanja zaštite zemljopisnog podrijetla prehrambenih proizvoda; sudjeluje u usklađivanju propisa iz područja kakvoće, nadzora kakvoće i proizvodnje prehrambenih proizvoda, s propisima Europske unije; sudjeluje u radu međunarodnih organizacija (FAO, WHO), a posebice s Povjerenstvom Codex Alimentarius; izrađuje izvješće o stanju u području prehrambene industrije; analizira gospodarski položaj pojedinih grana prehrambene industrije; prati tijekove prehrambenih proizvoda na međunarodnom tržištu; sudjeluje u izradi podloga za pregovore s Europskom unijom za područja iz nadležnosti; prati i analizira stanje tržišta pojedinih prehrambenih proizvoda; sudjeluje u provedbi projekata iz nadležnosti Uprave.

5. RAVNATELJSTVO ZA TRŽIŠNU I STRUKTURNU POTPORU U POLJOPRIVREDI

Članak 24.

Ravnateljstvo za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi prati i provodi sve zakonske i ostale akte iz područja tržišno-cjenovne i strukturne politike u poljoprivredi, u okviru svoje nadležnosti; osigurava provedbu tržnih redova kojima se uređuju tržišta pojedinih skupina proizvoda, putem pojedinih mjera tržišno-cjenovne politike; priprema stručne podloge i analize; provodi mjere tržišno-cjenovne i strukturne politike, vodi njihovu evidenciju i dostavlja ih u Poljoprivredni informacijski centar, te uspostavlja i provodi administrativni i kontrolni sustav Upisnika poljoprivrednih gospodarstava i obavlja isplatu državnih potpora.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

a) Odjel financijskih poslova i unutarnje revizije

b) Odjel za tržišnu potporu i vođenje Upisnika

c) Odjel strukturne potpore.

a) Odjel financijskih poslova i unutarnje revizije

Članak 25.

Odjel financijskih poslova i unutarnje revizije provodi financijske postupke sukladno s odredbama Zakona o izvršavanju državnog proračuna; provjerava i potvrđuje financijska sredstva za isplate; provodi financijska plaćanja; priprema periodične analize i daje preporuke; provjerava usklađenost podataka i postupaka, sukladno s hrvatskim zakonskim propisima iz područja poljoprivrede i s propisima Europske unije; provjerava točnost, potpunost i pravodobnost obračuna financijskih tijekova koji će se obavljati putem Ravnateljstva; provjerava ispravnost i pravodobnost financijskih tijekova u skladu s međunarodno preuzetim revizijskim standardima; surađuje s uredom državne revizije i revizorskim tijelima Europske unije, koordinira i potvrđuje ispravnost zahtjeva odobrenih u odjelima strukturne i tržišne potpore; kontrolira financijske transakcije; kontrolira računovodstvenu dokumentaciju; kontrolira utrošak proračunskih sredstava; koordinira rad poljoprivredne inspekcije na terenu; donosi rješenja u drugom stupnju; provodi upravni nadzor; kontrolira primjenu zakonskih propisa.

b) Odjel za tržišnu potporu i vođenje Upisnika

Članak 26.

Odjel za tržišnu potporu i vođenje Upisnika, sukladno s važećim propisima provodi mjere tržišno-cjenovne politike u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu; provodi mjere uravnoteženja ponude; unutar trgovinskih mjera provodi raspodjelu uvoznih kvota, koje proizlaze iz sklopljenih dvostranih i višestranih trgovinskih ugovora; provodi mjere intervencije na tržištu; provodi mjere poticanja prodaje i potrošnje; upravlja centralnim sustavom Upisnika (osiguranje ispravnog rada IT opreme); upravlja aplikacijom (osiguranje nesmetanog korištenja aplikacije); pruža pomoć («help desk») u pogledu korištenja programa Upisnika i funkcioniranja sustava; uspostavlja i održava mreže korisnika programa Upisnika u Ravnateljstvu; prati rad, pruža pomoć u održavanju i nadogradnji vanjske mreže korisnika programa (uredi državne uprave); sudjeluje u nabavi opreme; komunicira sa stručnjacima koji su uključeni u održavanje i nadogradnju programa Upisnika; obavlja artikuliranje programskih zadataka na inicijativu radne skupine za razvoj Upisnika; razmjenjuje podatke s tijelima državne uprave, državnim upravnim organizacijama i stručnim ustanovama u poljoprivredi u svezi s Upisnikom; kontaktira, obavještava, te obavlja obuku korisnika programa Upisnika; podnosi izvještaj o korištenju programa Upisnika.

Za obavljanje poslova iz djelokruga odjela, ustrojavaju se sljedeći pododsjeci:

1. Pododsjek za tržišnu potporu

2. Pododsjek za vođenje upisnika.

Članak 27.

1. Pododsjek za tržišnu potporu

Pododsjek za tržišnu potporu, sukladno s važećim propisima provodi mjere tržišno-cjenovne politike u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu; provodi mjere uravnoteženja ponude; unutar trgovinskih mjera, provodi raspodjelu uvoznih kvota, koje proizlaze iz sklopljenih dvostranih i višestranih trgovinskih ugovora; provodi mjere intervencije na tržištu; provodi mjere poticanja prodaje i potrošnje.

Članak 28.

2. Pododsjek za vođenje upisnika

Pododsjek za vođenje upisnika upravlja centralnim sustavom Upisnika (osiguranje ispravnog rada IT opreme); upravlja aplikacijom (osiguranje nesmetanog korištenja aplikacije); pruža pomoć («help desk») u pogledu korištenja programa Upisnika i funkcioniranja sustava; uspostavlja i održava mreže korisnika programa Upisnika u Ravnateljstvu; prati rad, pruža pomoć u održavanju i nadogradnji vanjske mreže korisnika programa (uredi državne uprave); sudjeluje u nabavi opreme; komunicira sa stručnjacima koji su uključeni u održavanje i nadogradnju programa Upisnika; obavlja artikuliranje programskih zadataka na inicijativu radne skupine za razvoj Upisnika; razmjenjuje podatke s tijelima državne uprave, državnim upravnim organizacijama i stručnim ustanovama u poljoprivredi, u svezi s Upisnikom; kontaktira, obavještava i obavlja obuku korisnika programa Upisnika; podnosi izvještaj o korištenju programa Upisnika.

c) Odjel strukturne potpore

Članak 29.

Odjel strukturne potpore, sukladno s važećim propisima, provodi mjere strukturne politike: potpora za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi (brdsko-planinska područja, otoci i poluotok Pelješac, područja s nepovoljnim hidrološkim i pedološkim obilježjima, područja od posebne državne skrbi); potpora razvitku poljoprivrede koja skrbi o prirodnom okolišu i očuvanju biološke raznovrsnosti; potpora investicijama u poljoprivredna gospodarstva; potpora stručnom osposobljavanju za rad u poljoprivredi; potpora ulasku mladih u poljoprivredu i ranijem umirovljenju poljoprivrednika; potpora regionalnom razvitku poljoprivrede; potpora dopunskim aktivnostima na poljoprivrednim gospodarstvima.

6. UPRAVA POLJOPRIVREDE

Članak 30.

Uprava poljoprivrede prati stanje u području biljne i stočarske proizvodnje; prati stanje u području zaštite bilja i sredstava za zaštitu bilja; daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja i odgovorna je za stanje u granicama svojeg djelokruga; rješava u upravnim stvarima; provodi upravni nadzor; daje stručne podloge za izradu nacrta propisa i provedbenih akata, te međunarodnih ugovora i sudjeluje u izradi proračuna iz djelokruga uprave; obavlja inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i općih akata kojima je uređeno područje poljoprivrede, prehrambene i prerađivačke industrije, korištenje poticaja i naknada za poljoprivredu i ribarstvo; obavlja zdravstveni nadzor pošiljaka bilja u prometu preko državne granice, u skladu s propisima o zaštiti bilja; prati stanje u okviru nadležnosti, te daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja i odgovorna je za stanje u svom djelokrugu, provodi nadzor u skladu s posebnim propisima i ostale poslove koji joj se stave u nadležnosti.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

a) Odjel poljoprivredne proizvodnje i zaštite bilja

b) Odjel za ekološku poljoprivredu i suradnju s proizvođačima i udrugama

c) Odjel inspekcijskih poslova

d) Odjel fito-sanitarne inspekcije.

a) Odjel poljoprivredne proizvodnje i zaštite bilja

Članak 31.

Odjel poljoprivredne proizvodnje i zaštite bilja izvršava zakone i propise i druge opće akte u okviru nadležnosti; prati stanje u području biljne proizvodnje: ratarska proizvodnja (proizvodnja žitarica, krmnog bilja, krumpira, industrijskog bilja, ljekovitog i aromatičnog bilja), voćarstvo, vinogradarstvo, vrtlarstvo, proizvodnja poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala u voćarstvu i vinogradarstvu, te stočarske proizvodnje: govedarstvo, svinjogojstvo, peradarstvo, ovčarstvo, kozarstvo, konjogojstvo, pčelarstvo, kunićarstvo, proizvodnju krznaša; proizvodnju gljiva; obavlja poslove iz dodijeljene mu nadležnosti po Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda, uređuje pitanja proizvodnje mineralnih i organskih gnojiva, uređuje pitanja iz područja poljoprivredne mehanizacije; daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja u granicama svoga djelokruga; sudjeluje u pripremanju propisa i drugih općih akata; brine o prilagodbi propisa i općih akata iz nadležnosti sa smjernicama i zakonima Europske unije; sudjeluje u izradi prijedloga proračuna iz djelokruga poljoprivredne proizvodnje, rješava u upravnim stvarima, provodi upravni nadzor i druge upravne i stručne poslove iz područja nadležnosti; prati i koordinira rad ustanova koje obavljaju upravne i stručne poslove temeljem zakona iz nadležnosti Ministarstva; obavlja upravne poslove iz zaštite bilja i sredstava za zaštitu bilja, priprema propise iz područja zaštite bilja i sredstava za zaštitu bilja, koordinira rad sa Zavodom za zaštitu bilja, surađuje s ostalim upravnim tijelima, nadležnim za poslove zaštite bilja, surađuje sa znanstvenim ustanovama, kreira i predlaže odgovarajuće mjere, s ciljem unaprjeđenja struke zaštite bilja i njenog razvoja, prati stanje u područjima koja su zaražena karantenskim štetočinjama i donosi prijedloge za poboljšanje stanja, prati i analizira rad izvještajno-prognozne službe za zaštitu bilja, vodi bilateralnu i multilateralnu suradnju na području zaštite bilja, prati propise u drugim državama iz područja zaštite bilja i sredstava za zaštitu bilja, usklađuje propise s međunarodnim standardima i normativima, surađuje sa službama za zaštitu bilja drugih država i međunarodnih institucija, izrađuje stručne naputke i izvješća, donosi rješenja - dozvole za stavljanje u promet sredstava za zaštitu bilja, vodi očevidnik o odobrenim i registriranim sredstvima za zaštitu bilja, priprema i izrađuje izvješća o proizvodnji, prometu i primjeni sredstava za zaštitu bilja, vodi evidenciju uvoza sredstava za zaštitu bilja, izrađuje izvješća prema međunarodnim standardima i dostavlja ih nadležnim međunarodnim institucijama, obavlja nadzor provedbe Zakona o vinu, te obavlja i druge poslove propisane zakonom.

b) Odjel za ekološku poljoprivredu i suradnju
s proizvođačima i udrugama

Članak 32.

Odjel za ekološku poljoprivredu i suradnju s proizvođačima i udrugama izvršava zakone te propise i druge opće akte u okviru svoje nadležnosti; prati stanje u području ekološke proizvodnje i prerade poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, vodi upisnike proizvođača u ekološkoj proizvodnji, upisnik uvoznika, upisnik ovlaštenih nadzornih stanica i upisnik laboratorija, rješava u upravnim stvarima, provodi upravni nadzor i stručne poslove u ekološkoj proizvodnji, sudjeluje u izradi stručnih podloga za izradu zakona i podzakonskih propisa; predlaže rješavanje pojedinih pitanja u okviru svog djelokruga; sudjeluje u pripremi propisa i drugih općih akata; sudjeluje u pripremi i izradi prijedloga državnog proračuna, priprema i provodi sve aktivnosti oko isplate nadoknađujući plaćanja u ratarskoj proizvodnji, provodi upravni nadzor i druge upravne i stručne poslove iz područja nadležnosti, prati i koordinira rad Hrvatskog zavoda za poljoprivredno savjetodavnu službu, koordinira suradnju s proizvodnim i interesnim udrugama poljoprivrednih proizvođača i ostalim interesnim udruženjima te seljačkom komorom.

c) Odjel inspekcijskih poslova

Članak 33.

Odjel inspekcijskih poslova obavlja inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona, drugih propisa i općih akata kojima je uređeno područje poljoprivrede, prehrambene i prerađivačke industrije, gospodarenja poljoprivrednim zemljištem, korištenje poticaja i naknada za poljoprivredu i ribarstvo; obavlja nadzor i uvid nad radom tijela državne uprave u županijama i Gradu Zagrebu, koji obavljaju poslove poljoprivredne inspekcije, inspekcije bilinogojstva i zaštite bilja; usmjerava i koordinira rad inspekcije nadležne za poslove poljoprivrede u uredima državne uprave u županijama i Gradu Zagrebu; obavlja izravan uvid u ispunjavanje uvjeta i obavljanje djelatnosti nadziranih pravnih i fizičkih osoba te poduzima mjere određene zakonima i propisima, donijetim na temelju njih; rješava u upravnim stvarima; daje stručna mišljenja, objašnjenja i upute u svezi s primjenom propisa u području inspekcijskog nadzora; priprema i izrađuje godišnje planove rada i godišnja izvješća o radu; daje prijedloge i sudjeluje u pripremanju izmjena i dopuna zakona i podzakonskih propisa navedenih područja.

d) Odjel fito-sanitarne inspekcije

Članak 34.

Odjel fito-sanitarne inspekcije zaštite bilja obavlja zdravstveni nadzor bilja i biljnih proizvoda u prometu preko državne granice, zdravstveni nadzor bilja i biljnih proizvoda u unutrašnjosti zemlje (na mjestu proizvodnje, prerade, skladištenja i sl.), u skladu s propisima o zaštiti bilja, obavlja kontrolu sredstava za zaštitu bilja, obavlja kontrolu sortnosti reprodukcijskog materijala poljoprivrednog i šumskog bilja pri uvozu, rješava u upravnim stvarima, obavlja naplatu naknade za obavljene preglede, prikuplja podatke i izrađuje izvješća o radu, daje stručna mišljenja u vezi s primjenom propisa iz svoga djelokruga, sudjeluje u pripremanju i izrađuje propise iz područja biljne karantene, surađuje s upravnim tijelima, stručnim ustanovama i znanstvenim institucijama zaštite bilja, surađuje s međunarodnim organizacijama i nadležnim tijelima za zaštitu bilja drugih zemalja.

Za obavljanje poslova Odjela, ustrojavaju se odsjeci sa sjedištem u Zagrebu, Goričanu, Osijeku, Rijeci i Splitu.

7. UPRAVA GOSPODARENJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM

Članak 35.

Uprava gospodarenja poljoprivrednim zemljištem daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja i odgovorna je za stanje u granicama svojeg djelokruga; rješava u upravnim stvarima; provodi upravni nadzor; daje stručne podloge za izradu nacrta propisa i provedbenih akata, te međunarodnih ugovora i sudjeluje u izradi proračuna iz djelokruga uprave; obavlja i prati stanje u okviru nadležnosti, te daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja i odgovorna je za stanje u svom djelokrugu, surađuje s drugim tijelima u izradi prijedloga zemljišne politike, obavlja stručne poslove u svezi s postupkom natječaja, odnosno prikupljanja ponude te pripremanja odluke o koncesiji, izrađuje nacrte ugovora o koncesiji za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, pokreće postupak za otkaz ugovora o koncesiji prije isteka vremena koncesije, priprema suglasnost na odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države te suglasnost na odluku o izboru najpovoljnije ponude koju donosi općinsko odnosno gradsko vijeće, odnosno Skupština Grada Zagreba na čijem se području zemljište nalazi, priprema odluku o zamjeni poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, daje suglasnost na program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države koji donosi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, obavlja i stručne poslove u predmetima drugih oblika raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, izrađuje mišljenja o predmetima imovinsko-pravne naravi radi uređenja imovinsko-pravnih odnosa, te obavlja druge poslove u svezi s raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države; brine o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja štetnim tvarima, radi na promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta i evidenciji o poljoprivrednom zemljištu; surađuje s drugim nadležnim tijelima radi određivanja prioriteta nove geodetske izmjere i usklađenja stanja površina između stvarnog stanja u naravi i katastarske i zemljišnoknjižne evidencije; obavlja stručne poslove u svezi s programom i mjerama osposobljavanja neplodnoga zemljišta i povećanja proizvodne sposobnosti ostalog poljoprivrednog zemljišta, obavlja stručne poslove u svezi s programom i mjerama osposobljavanja neplodnoga zemljišta i povećanja proizvodne sposobnosti ostalog poljoprivrednog zemljišta; izrađuje drugostupanjska rješenja u upravnom postupku kod utvrđivanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta; obavlja poslove ruralnog uređenja poljoprivrednog zemljišta u privatnom i državnom vlasništvu; provodi upravni nadzor po posebnim propisima, te provodi nadzor u skladu s posebnim zakonom i ostale poslove koji joj se stave u nadležnost.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

a) Odjel za poljoprivredno zemljište

b) Odjel imovinsko-pravnih poslova, plana, analize i nadzora.

a) Odjel za poljoprivredno zemljište

Članak 36.

Odjel za poljoprivredno zemljište izvršava zakone, propise i druge akte koji se odnose na poljoprivredno zemljište u vlasništvu države i surađuje s drugim tijelima državne uprave u izradi prijedloga zemljišne politike, obavlja druge poslove u svezi s postupkom natječaja za koncesiju zemljišta u vlasništvu države, priprema odluke o raspisivanju natječaja za koncesiju, priprema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju, izrađuje nacrte ugovora o dodjeli koncesije i pokreće postupak za otkaz ugovora o koncesiji, priprema suglasnost na odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, te suglasnost na odluku o izboru najpovoljnije ponude, koju donosi općinsko ili gradsko vijeće, odnosno Skupština Grada Zagreba, na čijem se području zemljište nalazi, priprema odluku o zamjeni poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, daje suglasnost na program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države koji donosi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, daje mišljenje u svezi s raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, izrađuje nacrte prijedloga zakona te podzakonske akte, izrađuje drugostupanjska rješenja u upravnom postupku kod utvrđivanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, prati izvršenje ugovora koje je sklopio ministar u svezi s korištenjem poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, surađuje s drugim nadležnim tijelima u izradi prijedloga zemljišne politike s posebnim osvrtom na oblike raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, izrađuje odgovarajuće stručne podloge (izvješća, elaborate analize, evidencije), te na drugi način prikuplja saznanja o radu u svom djelokrugu, vodi bazu podataka o poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države, provodi upravni nadzor po posebnim propisima, te provodi nadzor u skladu s posebnim zakonom; obavlja zaštitu poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja štetnim tvarima, radi na promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta i evidenciji o poljoprivrednom zemljištu; daje mišljenja na prostorne planove, posebne uvjete za zahvate u prostoru izvan građevinskog područja; daje suglasnosti u svezi s izgradnjom objekata; surađuje s drugim nadležnim tijelima radi određivanja prioriteta nove geodetske izmjere i usklađenja stanja površina između stvarnog stanja u naravi i katastarske i zemljišnoknjižne evidencije; rješava pravno-geodetske poslove; daje suglasnost na promjenu stanja u katastarskom operatu; predlaže koncepte raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države; obavlja stručne poslove u svezi s programom i mjerama osposobljavanja neplodnoga zemljišta i povećanja proizvodne sposobnosti ostalog poljoprivrednog zemljišta; provodi upravni nadzor po posebnim propisima, te provodi nadzor u skladu s posebnim zakonom; usklađuje rad, utvrđuje smjernice, daje stručna mišljenja i objašnjenja i poduzima druge mjere za unaprjeđenje organizacije i rada u tijelima državne uprave u županijama i Gradu Zagrebu, u svezi s pitanjima iz nadležnosti ovog Odjela.

b) Odjel imovinsko-pravnih poslova, plana, analize i nadzora

Članak 37.

Odjel imovinsko-pravnih poslova, plana, analize i nadzora izvršava zakone, propise i druge akte koji se odnose na poljoprivredno zemljište u vlasništvu države i surađuje s drugim tijelima državne uprave u izradi prijedloga zemljišne politike, obavlja druge poslove u svezi s postupkom natječaja za koncesiju zemljišta u vlasništvu države, priprema odluke o raspisivanju natječaja za koncesiju, priprema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju, izrađuje nacrte ugovora o dodjeli koncesije i pokreće postupak za otkaz ugovora o koncesiji, priprema suglasnost na odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, te suglasnost na odluku o izboru najpovoljnije ponude, koju donosi općinsko, odnosno gradsko vijeće, odnosno Skupština Grada Zagreba, na čijem se području zemljište nalazi, priprema odluku o zamjeni poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, daje suglasnost na program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države koji donosi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, daje mišljenje u svezi s raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, izrađuje nacrte prijedloga zakona te podzakonske akte, izrađuje drugostupanjska rješenja u upravnom postupku kod utvrđivanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, prati izvršenje ugovora koje je sklopio ministar u svezi s korištenjem poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, surađuje s drugim nadležnim tijelima u izradi prijedloga zemljišne politike, s posebnim osvrtom na oblike raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, izrađuje odgovarajuće stručne podloge (izvješća, elaborate analize, evidencije), te na drugi način prikuplja saznanja o radu u svom djelokrugu, vodi bazu podataka o poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države; obavlja poslove ruralnog uređenja poljoprivrednog zemljišta u privatnom i državnom vlasništvu; provodi upravni nadzor po posebnim propisima, te provodi nadzor u skladu s posebnim zakonom.

8. UPRAVA ŠUMARSTVA I LOVSTVA

Članak 38.

Uprava šumarstva i lovstva izvršava zakone, propise i druge opće akte u okviru nadležnosti; prati stanje u okviru nadležnosti i inicira rješavanje pojedinih pitanja, te je odgovorna za stanje u okviru nadležnosti; prati rad i djelovanje tijela državne uprave u županijama i Gradu Zagrebu; rješava u upravnim stvarima i pruža stručnu pomoć; obavlja druge upravne i stručne poslove u svezi s gospodarenjem šumama, lovištima, zaštitom šuma, očuvanjem genofonda, šumskog sjemena i sadnica, surađuje s međunarodnim organizacijama iz navedenih područja, brine o prilagodbi propisa i općih akata iz nadležnosti sa smjernicama i zakonima Europske unije.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

a) Odjel gospodarenja šumama i lovištima

b) Odjel zaštite šuma, očuvanja genofonda, šumskog sjemena i sadnica.

a) Odjel gospodarenja šumama i lovištima

Članak 39.

Odjel gospodarenja šumama i lovištima prati izvršavanje zakona, propisa i drugih općih akata u okviru svoje nadležnosti; radi na izradi nacrta provedbenih propisa iz djelokruga uređivanja šuma, šumarske ekologije i lovstva; prati provedbu međunarodnih konvencija i ugovora, te stanje u djelokrugu planiranja šumarstva i lovstva; nadzire upravne i stručne poslove u svezi s provedbom propisa šumskogospodarske osnove područja, osnova gospodarenja, programa za gospodarenje i godišnjih planova; prati stanje u djelokrugu šumarske ekologije, stanje šuma i šumskog zemljišta kao i njihove općekorisne funkcije; daje suglasnosti na prostorno-plansku dokumentaciju i posebne uvjete građenja; sudjeluje u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa nad šumama i šumskim zemljištem; obavlja poslove u svezi s davanjem koncesija i zakupa prava lova i prati ostvarivanje prava lova; vodi evidencije i izrađuje iskaze o brojnosti divljači, površinama lovišta, stanju zakupljenosti lovišta u Republici Hrvatskoj i dostavlja ih nadležnim tijelima; raspoređuje lovozakupnine za državna lovišta; inicira rješavanje pojedinih pitanja iz ovih područja; daje stručne upute i pruža pomoć odgovarajućim pravnim i fizičkim osobama.

b) Odjel zaštite šuma, očuvanja genofonda, šumskog sjemena i sadnica

Članak 40.

Odjel zaštite šuma, očuvanja genofonda, šumskog sjemena i sadnica prati izvršavanje zakona, propisa i drugih općih akata u okviru svoje nadležnosti; sudjeluje u pripremanju propisa i drugih općih akata iz djelokruga zaštite bilja u šumarstvu, zaštite šuma od požara, šumskog sjemenarstva i šumskih sadnica; vodi upisnike propisane Zakonom o šumskom sjemenu i šumskim sadnicama; usklađuje rad organizacija kojima su povjereni poslovi izvjestiteljsko-prognostičke službe; prati stanje u području rada i inicira rješavanje pojedinih pitanja te predlaže sprječavajuće mjere za očuvanje postojećih ekosustava; usklađuje rad tijela državne uprave u županijama i Gradu Zagrebu, glede zaštite državnih i privatnih šuma od biljnih bolesti i štetnika te zaštite od požara; provodi postupak odobravanja programa za gospodarenje priznatim sjemenskim sastojinama i plantažama i njihovu reviziju; vodi postupak priznavanja novostvorenih sorata šumskog bilja; brine o prilagodbi propisa i općih akata iz nadležnosti sa smjernicama i zakonima Europske unije; sudjeluje u radu međunarodnih organizacija i institucija; sudjeluje u izradi i provedbi nacionalnih standarda za certificiranje šuma; obavlja druge upravne i stručne poslove u svezi s djelokrugom rada, te daje stručne upute i pruža pomoć odgovarajućim pravnim i fizičkim osobama.

9. UPRAVA ZA VETERINARSTVO

Članak 41.

Uprava za veterinarstvo obavlja poslove zaštite zdravlja životinja, osiguravanja zdravstveno ispravnih i neškodljivih proizvoda životinjskog podrijetla i provedbe drugih mjera veterinarskog javnog zdravstva, unaprjeđenja reprodukcije životinja; određuje ustroj i prati funkcioniranje veterinarske službe i veterinarske inspekcije; određuje i provodi mjere veterinarske zaštite okoliša, nadzire proizvodnju, promet i uporabu veterinarskih lijekova i veterinarsko-medicinskih proizvoda, te brine o dobrobiti životinja time što određuje i kontrolira način držanja, smještaja, hranidbe, zaštite i odnosa prema životinjama.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

a) Odjel zdravstvene zaštite životinja i veterinarske prakse

b) Odjel higijene proizvoda životinjskog podrijetla i veterinarskog javnog zdravstva

c) Odjel inspekcijskih poslova

d) Odjel granične veterinarske inspekcije.

a) Odjel zdravstvene zaštite životinja i veterinarske prakse

Članak 42.

Odjel zdravstvene zaštite životinja i veterinarske prakse obavlja poslove zaštite zdravlja životinja radi osiguranja proizvodnje zdravih životinja, higijenski i zdravstveno ispravnih životinjskih proizvoda, zaštite ljudi od zoonoza, osiguranja dobrobiti životinja, određivanja i provođenja mjera veterinarske zaštite okoliša, te određivanja i praćenja ustroja i funkcioniranja veterinarske prakse; priprema programe mjera za otkrivanje i sprječavanje pojave zaraznih i nametničkih bolesti životinja i zoonoza, u skladu s epizootiološkim stanjem; u tom smislu permanentno prati i analizira pojave i kretanja zaraznih i nametničkih bolesti u Republici Hrvatskoj; priprema i izrađuje izvješća o pojavnosti i kretanju zaraznih i nametničkih bolesti, te o tome izvješćuje međunarodne institucije (O.I.E. i druge); s ciljem suzbijanja i iskorjenjivanja zaraznih i nametničkih bolesti priprema programe kontrole zaraznih i nametničkih bolesti životinja i zoonoza; u slučaju pojave naročito opasnih zaraznih bolesti (lista A) predlaže i organizira rad ekipa koje provode mjere suzbijanja i iskorjenjivanja bolesti; planira i predlaže zalihe lijekova i drugih sredstava za zaštitu zdravlja životinja; priprema izradu sustava označavanja životinja, prati njegovu provedbu, te priprema sustav kontrole prometa životinja; priprema propise kojima se reguliraju veterinarsko-zdravstveni i zoohigijenski uvjeti objekata za uzgoj i držanje kopitara, papkara, peradi, kunića, valionica, farmi za uzgoj divljači i krznaša, uzgajališta puževa, ribnjaka, drugih objekata akvakulture, zooloških vrtova, te vodi upisnik navedenih odobrenih objekata; priprema programe financiranja mjera zaštite zdravlja životinja, te prati provedbu financiranja mjera zaštite zdravlja životinja, uz praćenje provedbe financiranja mjera koje se plaćaju iz državnog proračuna; obavlja isplate šteta vlasnicima u slučajevima provođenja mjera suzbijanja zaraznih i nametničkih bolesti životinja i zoonoza; obavlja druge poslove određene zakonom koji se odnose na zaštitu zdravlja i veterinarsku praksu; provodi upravni i stručni nadzor u području zaštite zdravlja životinja; utvrđuje uvjete i vodi registar pravnih i fizičkih osoba za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije; priprema propise za uvjete kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti; utvrđuje uvjete, te vodi upisnik pravnih i fizičkih osoba u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti; provodi postupak dodjele javnih ovlasti veterinarskim organizacijama; sudjeluje u izradi prijedloga jedinstvene nomenklature veterinarskih usluga, te izradi propisanih obrazaca obveznih očevidnika dokumentacije i izvješća o obavljanju veterinarske djelatnosti; provodi stalna usklađivanja propisa i općih akata iz područja zaštite zdravlja životinja sa smjernicama i zakonima Europske unije; priprema propise kojima se uređuje dobrobit životinja glede držanja, smještaja životinja, hranidbe, te zaštite i odnosa prema životinjama.

b) Odjel higijene proizvoda životinjskog podrijetla i veterinarskog javnog zdravstva

Članak 43.

Odjel higijene proizvoda životinjskog podrijetla i veterinarskog javnog zdravstva priprema propise kojima se reguliraju veterinarsko-zdravstveni uvjeti kojima moraju udovoljavati objekti za klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla, za mješaonice i tvornice stočne hrane; utvrđuje uvjete za rad navedenih objekata, te vodi njihov upisnik; priprema propise kojima se određuje način obavljanja veterinarsko-sanitarnog pregleda životinja prije klanja i proizvoda životinjskog podrijetla; priprema program sustavnog praćenja rezidua i drugih za ljudsko zdravlje štetnih onečišćivača u proizvodima životinjskog podrijetla koji su namijenjeni prehrani ljudi; prati ostvarivanje plana monitoringa rezidua i izrade izvješća o provedbi plana; priprema programe praćenja i kontrole elimentarnih infekcija i intoksikacija, te antimikrobne rezistencije; priprema propise kojima se određuje proizvodnja, promet i uporaba veterinarskih lijekova i veterinarsko-medicinskih proizvoda; provodi postupak registracije veterinarskih lijekova i veterinarsko-medicinskih proizvoda, vodi očevidnik o odobrenim i registriranim lijekovima, izdaje suglasnost i dozvole za stavljanje lijekova u promet, uvoz i kontrolu uvezenih lijekova; priprema propise i bilateralne konvencije u okviru prometa lijekova; obavlja upravni i stručni nadzor u području higijene proizvoda životinjskog podrijetla i veterinarskog javnog zdravstva; obavlja stalno usklađivanje propisa i općih akata iz područja higijene proizvoda životinjskog podrijetla i veterinarskog javnog zdravstva; obavlja i druge upravne i stručne poslove određene zakonom koji se odnose na higijenu proizvoda životinjskog podrijetla i veterinarsko-javno zdravstvo.

c) Odjel inspekcijskih poslova

Članak 44.

Odjel inspekcijskih poslova obavlja inspekcijski nadzor prema odredbama Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97 i 105/2001), Zakona o veterinarskim lijekovima i veterinarsko-medicinskim proizvodima (»Narodne novine«, broj 79/98) i Zakona o dobrobiti životinja (»Narodne novine«, broj 19/99).

Inspekcijski nadzor u prvom stupnju obavljaju županijski i gradski veterinarski inspektori, a u drugom stupnju državni veterinarski inspektori. Nadzor podrazumijeva veterinarsko-inspekcijski, odnosno veterinarsko-zdravstveni nadzor koji se provodi nad životinjama i životinjskim proizvodima i otpadnom tvari životinjskoga podrijetla; nad objektima, opremom, sredstvima; nad uvjetima za držanje, uzgoj i proizvodnju životinja i životinjskih proizvoda; nad provođenjem mjera sprječavanja pojave, suzbijanja i iskorjenjivanja zaraznih i nametničkih bolesti životinja i zoonoza; nad sredstvima za prijevoz i uvjetima prijevoza životinja i proizvoda životinjskog podrijetla; nad objektima, opremom, uvjetima i načinom rada veterinarskih organizacija u obavljanju zdravstvene zaštite životinja; nad dobivanjem, proizvodnjom, pohranom i prometom sjemena za U.O. i oplođenih jajnih stanica; nad proizvodnjom, prometom i uporabom veterinarskih lijekova i veterinarsko-medicinskih proizvoda; nad zdravstvenom ispravnošću životinjske hrane i vode; nad provođenjem mjera zaštite dobrobiti životinja, te na svim drugim objektima, sredstvima, predmetima i opremi, gdje se mogu pojaviti prijenosnici zaraznih bolesti životinja. Odjel inspekcijskih poslova uz navedene obavlja i veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrole u odnosu na kontrolu zdravlja životinja, kontrolu prometa životinja, te obavlja veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrole životinja prije klanja i proizvoda životinjskog podrijetla; predlaže imenovanje ovlaštenih veterinara ovlaštenih veterinarskih organizacija, te vodi njihov registar; priprema godišnji plan aktivnosti veterinarske inspekcije i prati njegovu provedbu; nadzire rad ovlaštenih veterinara ovlaštenih veterinarskih organizacija, te predlaže oduzimanje javnih ovlasti, ako se isti ne obavljaju u skladu sa zakonom, odnosno sklopljenim ugovorom; obavlja i druge poslove propisane zakonom.

Za obavljanje inspekcijskog nadzora uz državne veterinarske inspektore, u Upravi za veterinarstvo utvrđuju se područne jedinice – veterinarski uredi županija, odnosno Veterinarski ured grada Zagreba

1. Veterinarski ured županije Zagrebačke, sa sjedištem u Dugom Selu

Ispostava Dugo Selo

Ispostava Sveti Ivan Zelina

Ispostava Vrbovec

Ispostava Samobor

Ispostava Velika Gorica

Ispostava Zaprešić

Ispostava Ivanić Grad

2. Veterinarski ured županije Krapinsko-zagorske, sa sjedištem u Donjoj Stubici

Ispostava Donja Stubica

Ispostava Zlatar

Ispostava Krapina

3. Veterinarski ured županije Sisačko-moslavačke, sa sjedištem u Sisku

Ispostava Sisak

Ispostava Petrinja

Ispostava Kutina

Ispostava Novska

Ispostava Glina

4. Veterinarski ured županije Karlovačke, sa sjedištem u Karlovcu

Ispostava Karlovac

Ispostava Ogulin

Ispostava Duga Resa

5. Veterinarski ured županije Varaždinske, sa sjedištem u Varaždinu

Ispostava Varaždin

6. Veterinarski ured županije Koprivničko-križevačke, sa sjedištem u Križevcima

Ispostava Križevci

Ispostava Koprivnica

Ispostava Đurđevac

7. Veterinarski ured županije Bjelovarsko-bilogorske, sa sjedištem u Bjelovaru

Ispostava Bjelovar

Ispostava Garešnica

Ispostava Grubišno Polje

Ispostava Daruvar

Ispostava Čazma

8. Veterinarski ured županije Primorsko-goranske, sa sjedištem u Rijeci

Ispostava Rijeka

Ispostava Mrkopalj

9. Veterinarski ured županije Ličko-senjske, sa sjedištem u Gospiću

Ispostava Gospić

10. Veterinarski ured županije Virovitičko-podravske, sa sjedištem u Slatini

Ispostava Virovitica

Ispostava Slatina

Ispostava Orahovica

11. Veterinarski ured županije Požeško-slavonske, sa sjedištem u Požegi

Ispostava Požega

Ispostava Pakrac

12. Veterinarski ured županije Brodsko-posavske sa sjedištem, u Slavonskom Brodu

Ispostava Slavonski Brod

Ispostava Nova Gradiška

13. Veterinarski ured županije Zadarske, sa sjedištem u Zadru

Ispostava Zadar

Ispostava Biograd na Moru

Ispostava Pag

14. Veterinarski ured županije Osječko-baranjske, sa sjedištem u Osijeku

Ispostava Osijek

Ispostava Donji Miholjac

Ispostava Đakovo

Ispostava Našice

Ispostava Valpovo

15. Veterinarski ured županije Šibensko-kninske, sa sjedištem u Šibeniku

Ispostava Šibenik

Ispostava Drniš

16. Veterinarski ured županije Vukovarsko-srijemske, sa sjedištem u Vinkovcima

Ispostava Vinkovci

Ispostava Borovo Naselje

Ispostava Županja

17. Veterinarski ured županije Splitsko-dalmatinske, sa sjedištem u Sinju

Ispostava Split

Ispostava Sinj

Ispostava Imotski

18. Veterinarski ured županije Istarske, sa sjedištem u Rovinju

Ispostava Rovinj

Ispostava Pula

Ispostava Labin

Ispostava Pazin

Ispostava Poreč

19. Veterinarski ured županije Dubrovačko-neretvanske, sa sjedištem u Metkoviću

Ispostava Metković

Ispostava Dubrovnik

Ispostava Korčula

20. Veterinarski ured županije Međimurske sa sjedištem u Čakovcu

Ispostava Čakovec

21. Veterinarski ured Grada Zagreba.

Državna veterinarska inspekcija ustrojava se kao poseban Odsjek, područni veterinarski uredi u Zagrebu, Dugom Selu, Osijeku i Rovinju, također se ustrojavaju kao odsjeci, dok se u ostalim uredima predviđaju samostalni izvršitelji na čelu s koordinatorom ureda.

d) Odjel granične veterinarske inspekcije

Članak 45.

Odjel granične veterinarske inspekcije obavlja poslove analize zdravstvenog stanja uvezenih životinja i zdravstvenog stanja uvezenih proizvoda životinjskog podrijetla; obavlja analizu rizika u svezi s međunarodnim prometom živih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla, te otpadne animalne tvari; prati uvjete izdavanja svjedodžbi o zdravstvenom stanju u međunarodnom prometu i radi na pripremi adekvatnih certifikata; određuje veterinarsko-zdravstvene uvjete za uvoz, izvoz i provoz životinja i proizvoda životinjskog podrijetla, te u tom smislu priprema rješenja o nepostojanju veterinarsko-zdravstvenih smetnji.

Za obavljanje poslova granične veterinarske inspekcije, osnivaju se granične stanice Zagreb, Goričan, Rijeka, Osijek i Split.

10. UPRAVA RIBARSTVA

Članak 46.

Uprava ribarstva prati stanje u okviru nadležnosti i daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja i odgovorna je za stanje u okviru nadležnosti; prati poslovanje pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju gospodarsku djelatnost iz ribarstva i riboprerađivačke industrije te drugih morskih i vodenih organizama; priprema i izrađuje izvješća, analize, prijedloge mjera i rješenja u ribarstvu; provodi upravni nadzor; priprema stručne podloge za sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija iz ribarstva; surađuje u izradbi prijedloga međunarodnih sporazuma i ugovora te prati njihovu primjenu; analizira dostavljene podatke o ribolovu i uzgoju, ribolovnim alatima, plovilima i opremi za ribolov, podatke o uzgajanim kulturama i proizvodima; analizira prikupljene podatke o ekonomici ribarstva te priprema stručne podloge i predlaže potrebne državne mjere u ribarstvu; predlaže način praćenja stanja biološkog bogatstva mora i voda, u svrhu racionalnog gospodarenja ribama i drugim morskim i vodenim organizmima, kao i način njihove zaštite; predlaže mjere unaprjeđenja ribarstva, očuvanje prirodnih resursa, ekološke ravnoteže i biološke raznolikosti; daje stručne podloge za donošenje zakona i drugih propisa; rješava u upravnim stvarima; obavlja poslove u svezi s provođenjem zakona i drugih propisa iz područja morskog i slatkovodnog ribarstva; izdaje povlastice za gospodarske djelatnosti ribarstva, te odobrenja za mali ribolov, dozvole za rekreacijsko-športski ribolov; obavlja operativne poslove u svezi s naplatom naknade za obavljanje gospodarskog, malog i rekreacijsko-športskog ribolova; organizira i provodi ispite za provjeru stručne osposobljenosti ribara i uzgajivača riba i drugih morskih organizama, koji obavljaju gospodarsku djelatnost; organizira i provodi stručne ispite građana za obavljanje malog ribolova; brine o prilagodbi propisa i općih akata iz nadležnosti sa smjernicama i zakonima Europske unije.

Za obavljanje poslova iz odjela, ustrojavaju se sljedeći pododsjeci:

a) Odjel ribolova

b) Odjel akvakulture.

a) Odjel ribolova

Članak 47.

Odjel ribolova analizira prikupljene podatke o morskom i slatkovodnom ribolovu, predlaže mjere za racionalno, odgovorno i održivo gospodarenje ribolovnim područjima; predlaže način praćenja stanja bioloških bogatstava (monitoring); analizira prikupljene podatke o riboprerađivačkoj industriji; priprema stručne podloge za donošenje zakona i drugih propisa iz područja morskog i slatkovodnog ribarstva i daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja razvoja ribarstva; vodi upisnik ribolovnih područja i ribolovnih, zona; vodi upisnike o izdanim povlasticama i dozvolama; vodi postupak u svezi s tiskanjem i raspodjelom dozvola za rekreacijsko-športski ribolov.

Za obavljanje upravnih i drugih poslova iz područja morskog ribarstva u županijama na Jadranskoj obali, predviđaju se područne jedinice, i to za:

- Istarsku županiju, sa sjedištem u Puli,

- Primorsko-goransku županiju, sa sjedištem u Rijeci,

- Ličko-senjsku županiju, sa sjedištem u Senju,

- Zadarsku županiju, sa sjedištem u Zadru,

- Šibensko-kninsku županiju, sa sjedištem u Šibeniku,

- Splitsko-dalmatinsku županiju, sa sjedištem u Splitu,

- Dubrovačko-neretvansku županiju, sa sjedištem u Dubrovniku.

U područnim jedinicama iz stavka 2. ovoga članka, predviđaju se samostalni izvršitelji.

Područne jedinice će izdavati povlastice za gospodarski ribolov i uzgoj u moru, odobrenja za mali ribolov i dozvole za rekreacijsko-športski ribolov, obavljat će naplatu za obavljanje gospodarskog, malog i rekreacijsko-športskog ribolova, prikupljati podatke o ribolovu i uzgoju u moru, ribolovnim alatima, plovilima i opremi za ribolov. Temeljem prikupljenih podataka o stanju ribarstva na svome području djelovanja, područne jedinice potiču aktivnosti i razvoj ribarstva, te predlažu mjere odgovornog i održivog gospodarenja živim bogatstvima mora.

b) Odjel akvakulture

Članak 48.

Odjel akvakulture obavlja upravne i druge stručne poslove, koji se odnose na proizvodnju riblje mlađi, uzgoj riba i drugih akvatičkih organizama, prikuplja i analizira podatke o uzgoju, predlaže normativna rješenja za poticanje uzgoja, prometa i prerade uzgojene ribe i drugih akvatičnih organizama, vodi brigu o prilagodbi propisa i općih akata iz akvakulture; daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja razvoja, obavlja i ostale poslove iz svoje nadležnosti.

IV. UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM

Članak 49.

Ministar predstavlja Ministarstvo i upravlja njegovim radom.

Zamjenik ministra zamjenjuje ministra u slučaju njegova izbivanja ili spriječenosti, te obavlja i druge poslove koje mu povjeri ministar.

Tajnik Ministarstva upravlja radom Tajništva.

Pomoćnik ministra u pravilu upravlja radom odgovarajuće unutarnje ustrojstvene jedinice Ministarstva, te obavlja i druge poslove koje mu povjeri ministar.

U Kabinetu ministra mogu biti imenovani pomoćnici ministra za koordinaciju određene grupe poslova iz nadležnosti Ministarstva.

Članak 50.

Na čelu Kabineta ministra je tajnik kabineta.

Na čelu odjela u Ministarstvu su načelnici.

Na čelu odsjeka, pododsjeka i odjeljaka su voditelji.

Članak 51.

Zamjenik ministra odgovoran je za svoj rad ministru i Vladi Republike Hrvatske.

Tajnik Ministarstva i pomoćnici ministra odgovorni su za svoj rad ministru.

Načelnici odjela u sastavu Tajništva Ministarstva odgovorni su za svoj rad tajniku ministarstva i ministru.

Načelnici odjela u sastavu uprava, odgovorni su za svoj rad pomoćniku ministra koji upravlja tom upravom, te ministru.

Voditelji odsjeka, pododsjeka i odjeljaka u sastavu odjela, odgovorni su za svoj rad načelniku i pomoćniku ministra koji upravlja tom upravom, te ministru.

Samostalni izvršitelji odgovorni su za svoj rad načelniku odjela u okviru kojeg su ustrojeni.

Članak 52.

Ovlasti i odgovornosti državnih službenika i namještenika pobliže će se utvrditi Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva.

V. SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI MINISTARSTVA

Članak 53.

Poslove i zadatke iz djelokruga Ministarstva, ovisno o vrsti, složenosti, stručnoj spremi i drugim uvjetima, obavljaju državni službenici i namještenici, raspoređeni na radna mjesta, sukladno s propisima.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika, potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva, prikazan je u tablici, koja je sastavni dio ove Uredbe, a koja se neće objaviti u »Narodnim novinama«.

VI. SURADNJA S DRUGIM TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE TE S PRAVNIM OSOBAMA KOJE IMAJU JAVNE OVLASTI

Članak 54.

Ministarstvo surađuje s drugim tijelima državne uprave i s pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, u svezi s ostvarivanjem stručnih i upravnih poslova iz djelokruga Ministarstva.

Ministarstvo surađuje i sa stručnim, znanstvenim i drugim ustanovama i institucijama, radi rješavanja pojedinih stručnih i upravnih pitanja iz djelokruga Ministarstva.

Članak 55.

Za raspravljanje o pojedinim pitanjima iz djelokruga Ministarstva, utvrđivanja nacrta propisa, davanja stručnih mišljenja i prijedloga o značajnim pitanjima iz djelokruga Ministarstva, ministar može osnivati stručne savjete, odnosno radne grupe.

Aktom o osnivanju utvrđuje se djelokrug i način rada savjeta, odnosno radne grupe.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 56.

Pitanja od značenja za rad Ministarstva koja nisu uređena Zakonom, Uredbom o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave i ovom Uredbom, uredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva poljoprivrede i šumarstva.

Pravilnikom iz stavka 1. ovoga članka utvrdit će se broj potrebnih državnih službenika i namještenika, s naznakom njihovih osnovnih poslova i zadaća, stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti, te druga pitanja od značenja za rad Ministarstva.

Nakon stupanja na snagu ove Uredbe, ministar poljoprivrede i šumarstva će, u roku od 60 dana, donijeti Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove opće uprave.

Članak 57.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede i šumarstva (»Narodne novine«, broj 70/2001).

Članak 58.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/03-01/12
Urbroj: 5030116-03-1
Zagreb, 10. srpnja 2003.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.
Zakoni i propisi

Zakon o poljoprivredi

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

Zakon o stočarstvu

Zakon o veterinarstvu

Zakon o dobrobiti životinja

Zakon o vinu

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti

Uredba o ciljnoj cijeni svježeg sirovog mlijeka

Uredba o ciljnoj cijeni utovljenih svinja

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za klanje životinja...

Zakon o sanitarnoj inspekciji

Pravilnik: valenje domaće peradi i pernate divljači

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede

Pravilnik o načinu obavljanja veterinarsko - sanitarnog pregleda i kontrole nojeva

Pravilnik o zaštiti gljiva

Pravilnik o uvjetima i načinu prijevoza životinja

Pravilnik o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava

Objava naziva referentnog laboratorija za provjeru rada ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće svježeg sirovog mlijeka

Naredba o zabrani uporabe proteina podrijetlom od preživača

Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u peradarstvu i proizvodnji jaja

Zabrana uvoza i provoza peradi iz Nizozemske

Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Pravilnik o kakvoći svježeg sirovog mlijeka

ZAKONSKA REGULATIVA EKOLOŠKE PROIZVODNJE

Pravilnik o kakvoći stočne hrane

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede i šumarstva

Zakon o popisu poljoprivrede 2003

Metodologija za popis poljoprivrede 2003

Pravilnik o kapitalnim ulaganjima

Popis ekoloških proizvođača

Metodologija za procjenu štete od elementarnih nepogoda

PREGLED DRUGIH ZNAČAJNIH ZAKONA


Poslovni Forum d.o.o. za informatiku i poslovne usluge


Istraživanje tržišta - Izrada poslovnih planova - Izrada web stranica - Savjetovanje
Kontakt e-mail adrese i telefoni