Klikni za pregled priloga


> NASLOVNA STR.

> RATARSTVO

> GOVEDARSTVO

> SVINJOGOJSTVO

> PERADARSTVO

> VOĆE I POVRĆE

> ZAŠTITA BILJA

> EKOLOŠKA POLJ.

> MEHANIZACIJA

> ZAKONI I PROPISI
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

> Knjige (Literatura)

> Preporuke knjiga

> Analiza tla

> Veterina

> Investicije u poljoprivredi i izrada poslovnih planova

> Poslovna baza podataka

> Veterinarska ambulanta

> Agro marketing

> Web poljoprivreda

> OPG u Hrvatskoj

> Info prilozi

> Adresar i imenik

> Poslovni web katalog

> Posebne ponude i akcije

> Kontakt adrese
Poslovni web katalog Poslovni katalog Poslovni internet katalog

Ažurirano: 1. 3. 2021.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga
PRAVILNIK

O NAČINU OBAVLJANJA VETERINARSKO-SANITARNOG PREGLEDA I KONTROLE NOJEVAI. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način obavljanja:

– veterinarsko-sanitarnog pregleda nojeva prije klanja, te pregleda mesa i organa nakon klanja.

Pod klanjem se smatraju sljedeće radnje: omamljivanje, iskrvarenje, skidanje kože i perja, vađenje grudnih i trbušnih organa, rasijecanje te postupci obrade zbog osiguranja zdravstvene ispravnosti.

Veterinarsko-sanitarnim pregledima i kontroli podliježu i:

1) proizvodi od mesa;

2) objekti, oprema i pribor za klanje životinja, objekti, oprema i pribor za obradu, rasijecanje i preradu mesa te objekti i oprema za njihovo čuvanje i uskladištenje;

3) ambalaža i prijevozna sredstva.

Članak 2.

Veterinarsko-sanitarni pregled i kontrolu iz članka 1. ovog Pravilnika obavlja nadležni veterinarski inspektor, odnosno ovlašteni veterinar nadležne veterinarske organizacije, na temelju članka 141. Zakona o veterinarstvu.

II. PREGLED UZGOJENIH NOJEVA

Članak 3.

Prijava za klanje i veterinarsko-sanitarni pregled uzgojenih nojeva obavlja se istovjetno kao i za srodne vrste životinja.

Ocjena ispravnosti mesa, organa i proizvoda istovjetna je s ocjenom nakon veterinarsko-sanitarnog pregleda srodnih vrsta životinja.

Označavanje mesa i organa nakon veterinarsko-sanitarnog pregleda obavlja se u skladu s odredbama ovog Pravilnika, te na odgovarajući način Pravilnika o načinu obavljanja stalnoga veterinarsko-sanitarnog pregleda životinja za klanje i proizvoda životinjskog podrijetla.

III. PREGLED I OBRADA NOJEVA

Prijava klanja

Članak 4.

Vlasnik životinje prijavljuje klanje nadležnoj veterinarskoj organizaciji najkasnije 12 sati prije početka klanja.           

Uz prijavu vlasnika iz stavka 1. ovog članka, prilaže se i svjedodžba o zdravstvenom stanju životinja koje se dopremaju u objekt radi klanja i obrade.

Članak 5.

Nakon dopreme životinja u klaonicu, ovlaštenom se veterinaru odnosno nadležnom veterinarskom inspektoru predaju svjedodžbe o zdravstvenom stanju životinja.

Ako je udovoljeno propisanim veterinarsko-zdravstvenim i veterinarsko-sanitarnim uvjetima, životinje se istovaruju u prostorije (ili prostore-obore) za privremeni smještaj.

Životinje koje su bolesne moraju biti smještene odvojeno od zdravih životinja.

Nakon prispijeća, životinje se ne smiju izvoditi iz prostora klaonice bez pismenog odobrenja nadležnog ovlaštenog veterinara, odnosno veterinarskog inspektora.

Svjedodžba o zdravstvenom stanju životinja poništava se otiskivanjem žiga s tekstom »Poništeno«, visine slova 3 cm.

Sve poništene svjedodžbe o zdravstvenom stanju životinja iste vrste i podrijetla povezuju se, a na poleđini posljednje mora se upisati datum dopreme i broj pod kojim su životinje upisane u evidenciju o istovaru, te potpis ovlaštenog veterinara odnosno veterinarskog inspektora.

Smještaj nojeva i pregled prije klanja

Članak 6.

Životinje se moraju pregledati pri istovaru, za vrijeme boravka u stočnoj nastambi ili oborima te neposredno prije upućivanja na klanje.

 Istovarne i utovarne rampe za životinje moraju imati minimalni nagib, ne smiju biti skliske i moraju imati bočnu zaštitu.

 Kavezima za prijevoz životinja potrebno je rukovati pažljivo, ne smije ih se bacati, ispuštati ili prevrtati dok su životinje u njima. Ako imaju perforirano dno, treba paziti da ne dođe do ozljeđivanja životinja. Tamo gdje je potrebno, životinje se iz kaveza istovaraju pojedinačno.

Pregledom iz stavka 1. ovog članka ovlašteni veterinar odnosno veterinarski inspektor utvrđuje identitet i zdravstveno stanje životinja, moguće posljedice prijevoza, kao i druge promjene.

Nakon istovara, životinje se smještaju u obilježene obore, prema podrijetlu vrstama i dobnim kategorijama, a temeljem upisanih podataka na pločici mora biti moguća identifikacija s obzirom na vlasnika, podrijetlo, datum dopreme i brojčano stanje.

 Životinje koje bi se mogle međusobno ozlijediti, moraju se smjestiti odvojeno jedne od drugih ovisno o vrsti, spolu, starosti ili podrijetlu.

 Stočne nastambe, odnosno obori moraju imati podove koji nisu skliski i na kojima se životinje ne mogu ozlijediti, odgovarajuću ventilaciju, pojilice, hranilice te osvjetljenje dovoljno jako da se može obaviti pregled životinja.

U klaonicama u kojima se obavlja klanje i klaonička obrada životinja iz uvoza moraju biti zasebne i označene stočne nastambe odnosno obori za ove životinje. Životinje iz uvoza moraju se zaklati, obraditi u propisanom roku i ne smiju se miješati s životinjama domaćeg podrijetla.

Nakon pregleda životinja, a neposredno prije početka klanja, ovlašteni veterinar odnosno nadležni veterinarski inspektor, u pisanom obliku određuje raspored klanja nojeva.

Članak 7.

Pregledom životinja prije klanja mora se utvrditi:

1) je li životinja bolesna ili sumnjiva na zaraznu bolest koja se prenosi na ljude ili životinje;

2) ispoljava li životinja simptome bolesti ili poremećaj općeg stanja koji meso može učiniti neispravnim za ljudsku hranu;

3) je li životinja primala tvari s farmakološkim djelovanjem ili neke druge tvari koje meso mogu učiniti neispravnim za ljudsku hranu;

4) je li životinja umorna, uznemirena ili ozlijeđena.

Članak 8.

Potrebu i trajanje odmora te postupak sa životinjama prispjelim u stočnu nastambu klaonice određuje ovlašteni veterinar odnosno nadležni veterinarski inspektor.

U stočnim nastambama odnosno oborima u klaonici mora se osigurati napajanje životinja, a ako se zadržavaju duže od 24 sata i hranjenje.

Prije slanja na klanje i klaoničku obradu, životinje moraju biti čiste

Članak 9.

Klanje i klaonička obrada nojeva može se obavljati u odobrenim objektima koji omogućavaju higijenski način rada te u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

Dozvoljeno je klanje nojeva u klaonicama za papkare i kopitare, registriranim u skladu s člankom 20. i 21. Zakona o veterinarstvu, ako postavljena oprema udovoljava potrebama te uz posebno odobrenje za obavljanje ove djelatnosti.

U objektima za klanje nojeva mora se osigurati postupak sa živim životinjama u skladu s propisima o dobrobiti životinja, te odgovarajući veterinarsko-sanitarni pregled i kontrola.

Omamljivanje i klanje

Članak 10.

Prije omamljivanja nojevima se mora na glavu staviti crna vreća, nepropusna za svjetlo, a bar jedna noga mora im biti fiksirana za pod.

Dozvoljeno je omamljivanje ugljičnim dioksidom, električnom strujom i uređajem s penetrirajućim klinom.

Nakon omamljivanja odmah se pristupa iskrvarenju koje se obavlja presijecanjem velikih krvnih žila na kranijalnom dijelu vrata ili na dijelu vrata do kranijalne torakalne aperture. Trupovi moraju biti obješeni za distalni dio potkoljenice, i podignuti dovoljno visoko da tijekom iskrvarenja ne dođe do kontaminacije s poda, a razmak između obješenih trupova mora biti takav da onemogući dodirivanje tijekom klaoničke obrade.

Nakon odsijecanja nogu u intertarzalnom zglobu pristupa se skidanju kože s perjem.

Skidanje kože počinje na distalnom dijelu potkoljenice do intertarzalnog zgloba u kojem se prethodno odsijeca metatarzus i prsti. Nakon vješanja za drugu nogu, obrada se obavlja na isti način.

Prije evisceracije, a nakon skidanja kože s perjem svi zaprljani dijelovi trupa se moraju odstraniti izrezivanjem ili odsijecanjem pod nadzorom ovlaštenog veterinara.

Kružnim rezom oko kloake odvaja se od okolnog tkiva te se preko nje stavlja plastična vrećica koju treba podvezati, kako ne bi došlo do onečišćenja crijevnim sadržajem.

Glava i vrat tijekom veterinarsko-sanitarnog pregleda moraju biti na trupu, a nakon odsijecanja vrat se mora uzdužno razrezati da se omogući pregled jednjaka.

Evisceracija i egzenteracija

Članak 11.

Rasijecanjem trbušne stijenke po medijalnoj liniji, oko kloake do grudne kosti, otvara se trbušna šupljina te se vade trbušni organi.

Rasijecanjem grudne kosti po medijalnoj liniji omogućava se vađenje srca, pluća i jetre. Do grudnih organa moguće je doći i odvajanjem prsa, tako da se s obje strane prerežu rebra, a prsa povuku prema dolje.

Članak 12.

Pregled grudnih i trbušnih organa mora se obavljati odvojeno.

Zračne vrećice pregledavaju se vizualno, odmah nakon vađenja grudnih i trbušnih organa. Prema potrebi, treba ih zarezati.

Srce se pregledava vizualno i palpacijom, te razrezivanjem radi pregleda.

Pluća, jetra, slezena i bubrezi pregledavaju se vizualno i opipavanjem, a prema potrebi i zarezivanjem.

Bubrezi se moraju pregledati dok su u vezi s trupom, a nakon pregleda mogu se odvojiti od okolnog tkiva.

Glava, sinusi glave, oči, vrat i svi unutrašnji organi, uključujući jednjak i voljku, moraju se pregledati vizualno, opipati i prema potrebi zasijecati.

IV. OZNAČAVANJE

Označavanje higijenski ispravnog mesa nojeva za javnu potrošnju

Članak 13.

Za označavanje mesa nojeva upotrebljavaju se propisani žigovi.

Meso nojeva ispravno za ljudsku hranu označava se žigom na obje strane grudi, na vrat, batake i krila.

Iz objekta za klanje nojeva meso se stavlja u promet u cijelim trupovima ili u polovicama. Rasijecanje u manje komade smije se obavljati u posebno odobrenim objektima.

Označavanje u izvoznim objektima

Članak 14.

Meso ispravno za ljudsku hranu, u klaonicama registriranim za izvoz označava se ovalnim žigom širine 6,5 cm, visine 4,5 cm. Visina slova koja označavaju oznaku Republike Hrvatske (HR) mora biti 1,2 cm, kontrolni veterinarski broj objekta mora biti visok 1,2 cm, visina brojeva datuma je 0,5 cm, a širina otiska svih linija osim datuma, mora biti 1,5 mm.

Žig iz stavka 1. ovoga članka, otisnut na pakovini ili na naljepnici koristi se za obilježavanje upakiranog mesa.

Naljepnica koja se stavlja na preklop pakovine bijele je boje i sljedećih dimenzija: 14 x 6 cm, s natiskanim tekstom, visine slova i brojeva serije 3 mm. Otisak žiga za izvozne objekte treba biti u skladu s odredbama ovog Pravilnika, a s njegove lijeve strane treba pisati »Republika Hrvatska, Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, Uprava veterinarstva – Veterinarska inspekcija«, a s desne strane seriju tiska naljepnice kao i njen redni broj.

Označavanje u objektima za domaće tržište

Članak 15.

Za označavanje ispravnog mesa za ljudsku hranu u klaonicama koje nisu izvozni objekti, upotrebljava se žig kvadratnog oblika, dimenzija 6,5 x 6,5 cm, sa sljedećim tekstom: HR i broj županije, kontrolni veterinarski broj objekta, te datum obavljenog veterinarsko-sanitarnog pregleda. Visina slova oznake Republike Hrvatske, broja županije i kontrolnog veterinarskog broja treba biti 1,5 cm, širina otiska 1,5 mm, stranice kvadrata moraju biti široke 1,5 mm. Visina brojeva datuma mora biti 5 mm.

U objektima koji nisu registrirani za izvoz, za označavanje pakovina otiskom žiga ili naljepnicom za meso nojeva, koristi se naljepnica svjetlo žute boje, dimenzija 14 X 6 cm oblika i teksta kako je to određeno u stavku 1. ovoga članka.

Članak 16.

Meso koje je uvjetno ispravno za ljudsku hranu označava se žigom kvadratnog oblika, duljine stranica 6 cm. Žig sadrži: »UVJETNO«, datum i kontrolni veterinarski broj objekta.

Visina slova »uvjetno« i kontrolnog veterinarskog broja je 1,5 cm, a visina datuma i slova oznake vrste mesa je 0,5 cm.

Debljina okvira žiga mora biti 2 mm.

Članak 17.

Meso koje je ispravno samo za preradu označava se žigom pravokutnog oblika, duljine stranica 6x4 cm. Žig sadrži tekst »ZA PRERADU«, datum pregleda, kontrolni veterinarski broj objekta.

Visina slova »za preradu« je 1,5 cm, visina kontrolnog veterinarskog broja je 1 cm, a ostalih oznaka 0,5 cm.

Debljina okvira žiga mora biti 2 mm.

Članak 18.

Meso koje je neispravo za ljudsku hranu označava se žigom oblika istostraničnog trokuta, stranica duljine 5 cm. Žig sadrži: HR, kontrolni veterinarski broj objekta, te datum obavljenog veterinarsko-sanitarnog pregleda. Visina oznake Republike Hrvatske i kontrolnog veterinarskog broja je 1 cm, a visina brojeva datuma je 0,5 cm. Širina otiska rubova pečata, oznake HR i kontrolnog veterinarskog broja mora biti 1,5 mm.

Članak 19.

Meso nojeva neispravno je za ljudsku hranu ako:

1) potječe od životinja koje boluju od eksudativne upale zračnih vrećica (gnojna upala);

2) potječe od životinja koje boluju od antraksa;

3) potječe od životinja koje boluju od bolesti koje se mogu prenijeti na ljude;

4) potječe od kahektičnih (jako mršavih) životinja;

5) sadrži štetne mikroorganizme i ostatke štetnih tvari u količinama većim od dozvoljenih;

6) sadrži radionuklide razine aktivnosti iznad maksimalno dopuštenih granica.

V. EVIDENCIJE

Članak 20.

Nadležni ovlašteni veterinari odnosno veterinarski inspektori u objektu vode sljedeće evidencije:

– Evidencije o pregledu životinja prije klanja:

Evidencija o pregledu životinja za klanje pri istovaru i smještaju u objekt Evidencija o pregledu životinja prije klanja;

Izvještaj o pregledu životinja prije klanja;    

Evidencija o pregledu sumnjivih – bolesnih životinja prije klanja;      

Evidencija o pregledu sumnjivih – bolesnih životinja prije klanja;      

Evidencija o zapljenama trupova uginulih životinja;  

– Evidencije o pregledu mesa i organa klaonički obrađenih životinja:

Evidencija o pregledanim količinama i ocjeni higijenske ispravnosti mesa i organa klaonički obrađenih životinja;        

Evidencija o nalazu tijekom veterinarsko sanitarnog pregleda;          

Evidencija o zapljenama tijekom veterinarsko sanitarnog pregleda;  

Evidencija o zadržanim trupovima – polovicama i organima tijekom klaoničke obrade;

Evidencija o uvjetno higijenski ispravnim trupovima – polovicama i organima klaonički obrađenih životinja;  

– Evidencije o kontroli proizvodnje odobrenih sredstava, dodataka i pregledu objekata;

– Evidencije o zaduženim i utrošenim oznakama i dokumentima;

– Ostale evidencije;

u skladu s odredbama Pravilnika o načinu obavljanja stalnoga veterinarsko-sanitarnog pregleda životinja za klanje i proizvoda životinjskog podrijetla.

 VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Oblici pečata, žigova i naljepnica koji se upotrebljavaju za označavanje propisano ovim Pravilnikom, otiskani su uz Pravilnik o načinu obavljanja stalnoga veterinarsko-sanitarnog pregleda životinja za klanje i proizvoda životinjskog podrijetla.

Članak 22.

Na obavljanje veterinarsko-sanitarnog pregleda i kontrole koji nisu posebno propisani ovim Pravilnikom na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Pravilnika o načinu obavljanja stalnoga veterinarsko-sanitarnog pregleda životinja za klanje i proizvoda životinjskog podrijetla.

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/02-01/109

Urbroj: 525-01-02-01

Zagreb, 9. prosinca 2002.

Ministar
poljoprivrede i šumarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.


(Na temelju članka 75. stavka 4. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 70/97. i 105/01.), ministar poljoprivrede i šumarstva donio je PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA VETERINARSKO-SANITARNOG PREGLEDA I KONTROLE NOJEVA.)

"Narodne novine", broj 150/2002

Uzgoj nojeva
 Zakoni i propisi

Zakon o poljoprivredi

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

Zakon o stočarstvu

Zakon o veterinarstvu

Zakon o dobrobiti životinja

Zakon o vinu

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti

Uredba o ciljnoj cijeni svježeg sirovog mlijeka

Uredba o ciljnoj cijeni utovljenih svinja

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za klanje životinja...

Zakon o sanitarnoj inspekciji

Pravilnik: valenje domaće peradi i pernate divljači

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede

Pravilnik o načinu obavljanja veterinarsko - sanitarnog pregleda i kontrole nojeva

Pravilnik o zaštiti gljiva

Pravilnik o uvjetima i načinu prijevoza životinja

Pravilnik o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava

Objava naziva referentnog laboratorija za provjeru rada ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće svježeg sirovog mlijeka

Naredba o zabrani uporabe proteina podrijetlom od preživača

Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u peradarstvu i proizvodnji jaja

Zabrana uvoza i provoza peradi iz Nizozemske

Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Pravilnik o kakvoći svježeg sirovog mlijeka

ZAKONSKA REGULATIVA EKOLOŠKE PROIZVODNJE

Pravilnik o kakvoći stočne hrane

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede i šumarstva

Zakon o popisu poljoprivrede 2003

Metodologija za popis poljoprivrede 2003

Pravilnik o kapitalnim ulaganjima

Popis ekoloških proizvođača

Metodologija za procjenu štete od elementarnih nepogoda

PREGLED DRUGIH ZNAČAJNIH ZAKONA


Poslovni Forum d.o.o. za informatiku i poslovne usluge


Istraživanje tržišta - Izrada poslovnih planova - Izrada web stranica - Savjetovanje
Kontakt e-mail adrese i telefoni