Klikni za pregled priloga


> NASLOVNA STR.

> RATARSTVO

> GOVEDARSTVO

> SVINJOGOJSTVO

> PERADARSTVO

> VOĆE I POVRĆE

> ZAŠTITA BILJA

> EKOLOŠKA POLJ.

> MEHANIZACIJA

> ZAKONI I PROPISI
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

> Knjige (Literatura)

> Preporuke knjiga

> Analiza tla

> Veterina

> Investicije u poljoprivredi i izrada poslovnih planova

> Poslovna baza podataka

> Veterinarska ambulanta

> Agro marketing

> Web poljoprivreda

> OPG u Hrvatskoj

> Info prilozi

> Adresar i imenik

> Poslovni web katalog

> Posebne ponude i akcije

> Kontakt adrese
Poslovni web katalog Poslovni katalog Poslovni internet katalog

Ažurirano: 1. 3. 2021.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga
PRAVILNIK
O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI OBJEKTI ZA VALENJE DOMAĆE PERADI I PERNATE DIVLJAČII. OPĆE ODREDBE


Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju uvjeti kojima glede izgradnje, tehničkog uređenja, načina rada i higijene moraju udovoljavati objekti za valenje domaće peradi i pernate divljači (u daljnjem tekstu: valionice), te se propisuju obrasci evidencije odobrenih objekata.

Članak 2.

Valionicama u smislu ovoga pravilnika smatraju se objekti za valenje pilića domaće peradi i pernate divljači koji glede izgradnje, broja prostorija i njihovog uređenja, načina rada, higijene i načina vođenja evidencije, ispunjavaju uvjete propisane ovim pravilnikom.

Članak 3.

Valionice se prema kapacitetu razvrstavaju u slijedeće kategorije:
l. Valionice manjeg kapaciteta do 2.000 jajnih mjesta (u daljnjem tekstu: valionica u domaćinstvu);
2. Valionice srednjeg kapaciteta od 2.000 do 30.000 jajnih mjesta (u daljnjem tekstu: obrtničke valionice);
3. Valionice većeg kapaciteta preko 30.000 jajnih mjesta (u daljnjem tekstu: industrijske valionice).


Članak 4.

Valionice za koje je utvrđeno da udovoljavaju uvjete propisane ovim pravilnikom upisuju se u službenu evidenciju odobrenih valionica.
Službena evidencija iz stavka 1. ovoga članka vodi se prema obrascu broj l, koji je tiskan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 5.

Uz zahtjev za priznavanje uvjeta propisanih ovim pravilnikom radi upisa u evidenciju odobrenih valionica iz članka 4. ovoga pravilnika podnosi se:
1. tehničko-tehnološki i građevinski projekt;
2. projekt sustava opskrbe vodom i strujom;
3. projekt kanalizacijskog sustava;
4. popis opreme i opis mjera za sanitarnu zaštitu objekta i aparata.

Iznimno, uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka za valionice u domaćinstvu se ne podnosi gradevinski projekt, već plan s prikazom prostorija i opreme.

II. OPĆI UVJETI IZGRADNJE I UREÐENJA VALIONICA


Članak 6.

Mjesto za izgradnju industrijske valionice mora biti u zoni koja u odnosu na karakteristike ove vrste proizvodnje, neće biti ugrožena od industrijskih, stambenih i stočnih objekata u bližoj okolini.
Valionice u domaćinstvu i obrtničke valionice mogu biti izgrađene u okviru ostalih poslovnih i stambenih objekata pod uvjetom da su potpuno fizički odvojene od dijelova objekta drugih namjena te da je njihov smještaj i rad u skladu s odredbama stavka 1. ovoga članka.

Članak 7.

Valionice u domaćinstvu moraju imati:
1. prostoriju za prijem i sanitarnu obradu jaja;
2. prostoriju s inkubatorima;
3. prostoriju ili prostor za vađenje i privremeno skladištenje pilića;
4. prostoriju za pranje i raskužbu valioničke opreme;
5. kontejner za valionički otpad;
6. garderobni ormar;
7. sanitarni čvor.


Članak 8.

Obrtničke valionice moraju imati:
l. prostoriju za prijem i sortiranje jaja;
2. komoru za plinjenje jaja;
3. klimatizirano skladište jaja;
4. prostoriju s predvalionicima;
5. prostoriju s valionicima;
6. prostoriju za odvajanje i sortiranje pilića te pranje pod pritiskom i raskužbu valioničke opreme;
7. prostoriju za privremeno skladištenje pilića;
8. prostoriju ili prostor za valionički otpad s kontejnerima
9. skladište ambalaže i ostalog materijala;
10. kancelariju s garderobnim i sanitarnim čvorom
11. energetski čvor s agregatom.


Članak 9.

Industrijske valionice moraju imati:
1. istovarnu rampu za jaja;
2. prostoriju za prijem i strojno sortiranje jaja;
3. komoru za plinjenje jaja;
4. klimatizirano skladište jaja;
5. prostoriju s predvalionicima;
6. prostoriju s valionicima;
7. prostoriju za vađenje, sortiranje i pakiranje pilića;
8. prostoriju opremljenu aparatima za pranje pod pritiskom i raskužbu valioničke opreme;
9. prostoriju za sušenje i skladištenje valioničke opreme;
10. skladište pilića;
11. utovarnu rampu za piliće;
12. prostoriju za valionički otpad s kontejnerima;
13. skladište ambalaže;
14. energetski čvor s agregatom;
15. radionicu sa skladištem ;
16. kancelariju za osoblje s garderobom i sanitarnim čvorom
17. garderobu i sanitarni čvor za djelatnike;
18. kancelariju za veterinarskog inspektora.


Članak 10.

Ovisno o tehnološkom procesu, broju izvaljenih pilića i načinu njihovog plasmana valionica može imati:
- praonicu povratne ambalaže za transport jaja i pilića;
- prostoriju za sanitarnu obradu i seksiranje pilića;
- skladište sredstava za raskužbu ;
- garažu s kamionima za transport jaja i pilića ;
- druge specifične sadržaje.


Članak 11.

Krug obrtničke i industrijske valionice mora biti ograđen prikladnom ogradom koja onemogućava nekontrolirani ulaz ljudi i životinja.
Na kolnom i pješačkom ulazu moraju biti postavljene dezbarijere dimenzija 7,0 x 3,0 x 0,25 m i 1,0 x 0,8 x 0,05 m.
Sve površine kruga koje nisu betonirane ili asfaltirane moraju biti zazelenjene.
Zabranjeno je uvođenje i držanje u krugu valionice peradi, pernate divljači i ptica bilo koje vrste.

Članak 12.

Valionica se može opskrbljivati vodom iz javnog vodovoda i vlastitog bunara. Voda mora biti kontrolirana i odgovarati propisima o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.
Unutar prostorija valionice mora biti osiguran priključak hladne i tople vode.
Za gumene cijevi za pranje mora biti osiguran odgovarajući broj držača postavljenih u neposrednoj blizini priključka vode.

Članak 13.

U valionici kao i njenom krugu obvezno je provođenje dezinfekcije, a po potrebi deratizacije i dezinsekcije.
Sredstva za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju moraju se čuvati u posebno namijenjenim i označenim ormarima, ili prostoriji pod ključem.

Članak 14.

U krugu valionice mora biti posebno odvojen prostor ili prostorija za smještaj kontejnera za odlaganje valioničkog otpada, ili ostatka.

Članak 15.

Objekt valionice mora imati odgovarajuću kanalizaciju. Otpadne vode moraju se ulijevati u javnu kanalizaciju ili odgovarajuću septičku jamu.
U radnim prostorijama valionice, sva voda upotrebljena za pranje zidnih i podnih površina te aparata mora se odvoditi odgovarajućim vodnim slivnicima direktno u kanalizacijski sustav ili septičku jamu.

Članak 16.

Sve prostorije u valionici moraju imati pod od čvrstog materijala, izrađen tako da nije sklizak i da se lako pere, sa odgovarajućim nagibom prema slivniku, zaštićenim od povrata mirisa i prodora glodavaca iz kanalizacije.
Zidovi prostorija moraju biti do stropa ili najmanje do visine dva metra od poda, obloženi keramičkim pločicama ili izvedeni sa čvrstom i glatkom površinom koja omogućava pranje i raskužbu.
Površine vrata, dovratka, okvira prozora i uređaja, moraju biti od materijala i izvedeni tako da se mogu prati i raskužiti.

Članak 17.

Sve prostorije u valionici moraju biti pravilno provjetravane i grijane prema tehnološkim normativima i u skladu s procesom rada. Kondicioniranje zraka (grijanje i navlaživanje ) može biti centralno ili odvojeno po sektorima.
Skladište jaja peradi posebnih uvjeta mikroklime mora biti zasebno kondicionirano.
Obim provjetravanja planira se prema maksimalnom broju uloženih jaja, odnosno prema punom radnom kapacitetu valionice.

Članak 18.

U predvalionike i valionike moraju se ulagati jaja samo jedne vrste peradi i od istog proizvodača.
Čišćenje, pranje i raskužba aparata vrši se poslije svakog prelaganja jaja ili vađenja pilića.
O raskužbi jaja prije ulaganja, tijekom inkubiranja, kao i raskužbi aparata i prostorija vodi se uredna evidencija koja uključuje i kontrolu učinka raskužbe uzimanjem obrisaka za mikrobiološku pretragu.

Članak 19.

Jaja što dolaze na valenje moraju biti podrijetlom od jata koja su pod stalnom veterinarskosanitarnom kontrolom i slobodna od salmonela.

Članak 20.

Pilići izleženi u valionici mogu se staviti u promet samo ako su zdravi i pakirani u odgovarajuće kutije za transport.
Papirnate kutije jednom upotrebljene ne mogu se vraćati u valionicu.
Višekratna uporaba plastične ambalaže dozvoljena je uz uvjet da je prethodno oprana i raskužena.

Članak 21.

Proizvođači jednodnevnih pilića dužni su voditi evidenciju o: podrijetlu starosti u sanitarnoj obradi jaja za inkubiranje, starosti, broju uloženih jaja, datumu ulaganja, rezultatu lampiranja, postotku izleženih pilića, sanitarnoj obradi pilića, higijenskoj ispravnosti valionice i kontroli valioničkog otpada.
Evidencija iz stavka 1. ovog članka vodi se u obliku knjige obrasca broj 2 koji je tiskan uz ovaj pravilnik i čini njegov saslavni dio.

III . PRIJELAZNE 1 ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 22.

Postojeće valionice (prostorije i opremu) treba uskladiti s odredbama ovog Pravilnika u roku godine dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa:322-01/95-01/334
Urbroj: 525-06-95-l

"Narodne novine"; 36/95

 Zakoni i propisi

Zakon o poljoprivredi

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

Zakon o stočarstvu

Zakon o veterinarstvu

Zakon o dobrobiti životinja

Zakon o vinu

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti

Uredba o ciljnoj cijeni svježeg sirovog mlijeka

Uredba o ciljnoj cijeni utovljenih svinja

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za klanje životinja...

Zakon o sanitarnoj inspekciji

Pravilnik: valenje domaće peradi i pernate divljači

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede

Pravilnik o načinu obavljanja veterinarsko - sanitarnog pregleda i kontrole nojeva

Pravilnik o zaštiti gljiva

Pravilnik o uvjetima i načinu prijevoza životinja

Pravilnik o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava

Objava naziva referentnog laboratorija za provjeru rada ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće svježeg sirovog mlijeka

Naredba o zabrani uporabe proteina podrijetlom od preživača

Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u peradarstvu i proizvodnji jaja

Zabrana uvoza i provoza peradi iz Nizozemske

Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Pravilnik o kakvoći svježeg sirovog mlijeka

ZAKONSKA REGULATIVA EKOLOŠKE PROIZVODNJE

Pravilnik o kakvoći stočne hrane

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede i šumarstva

Zakon o popisu poljoprivrede 2003

Metodologija za popis poljoprivrede 2003

Pravilnik o kapitalnim ulaganjima

Popis ekoloških proizvođača

Metodologija za procjenu štete od elementarnih nepogoda

PREGLED DRUGIH ZNAČAJNIH ZAKONA


Poslovni Forum d.o.o. za informatiku i poslovne usluge


Istraživanje tržišta - Izrada poslovnih planova - Izrada web stranica - Savjetovanje
Kontakt e-mail adrese i telefoni