Klikni za pregled priloga


> NASLOVNA STR.

> RATARSTVO

> GOVEDARSTVO

> SVINJOGOJSTVO

> PERADARSTVO

> VOĆE I POVRĆE

> ZAŠTITA BILJA

> EKOLOŠKA POLJ.

> MEHANIZACIJA

> ZAKONI I PROPISI
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

> Knjige (Literatura)

> Preporuke knjiga

> Analiza tla

> Veterina

> Investicije u poljoprivredi i izrada poslovnih planova

> Poslovna baza podataka

> Veterinarska ambulanta

> Agro marketing

> Web poljoprivreda

> OPG u Hrvatskoj

> Info prilozi

> Adresar i imenik

> Poslovni web katalog

> Posebne ponude i akcije

> Kontakt adrese
Poslovni web katalog Poslovni katalog Poslovni internet katalog

Ažurirano: 1. 3. 2021.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga
PRAVILNIK
O UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA SREDSTAVA ZA KREDITIRANJE RAZVITKA I OBNOVE POLJOPRIVREDE

"Narodne novine", br. 85/01, 07/02, 147/02
Neslužbeni pročišćeni tekstČlanak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i način korištenja, te namjena sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede s posebnog računa u okviru Državnog proračuna (razdjel 060 – Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva).

Članak 2.

Sredstva Posebnog računa koristit će se kao sredstva za kreditiranje razvojnih programa i programa obnove poljoprivrede Republike Hrvatske sukladno Programu kreditiranja razvitka koji donosi Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva (u daljenjm tekstu: Ministarstvo).

Članak 3.

Pravo korištenja sredstava iz članka 2. ovog Pravilnika imaju fizičke i pravne osobe vlasnici odnosno korisnici poljoprivrednog zemljišta i gospodarskih objekata koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom s prebivalištem odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj i koje udovoljavaju uvjetima iz ovog Pravilnika.

Članak 4.

Ministarstvo na prijedlog Vijeća za financiranje razvitka poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Vijeće) može određeni dio sredstava namijenjenih za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede za tekuću godinu posebnim ugovorom prenijeti na županije.

Kriteriji za utvrđivanje udjela sredstava Ministarstva u pojedinoj županiji su: udio poljoprivrednog pučanstva županije u ukupnom poljoprivrednom pučanstvu, udio poljoprivrednih površina županije u ukupnim poljoprivrednim površinama, područje s otežanim uvjetima gospodarenja i visina sredstava koje ulaže županija.

Županija može, udružena sredstva Ministarstva i županije multiplicirati i na taj način osigurati veći kreditni portfolio ukoliko se ugovorom s poslovnom bankom osigura da se krajnjim korisnicima kredit odobrava uz uvjete kreditiranja iz ovog Pravilnika.

Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka uređuje se način korištenja sredstava sukladno Programu iz članka 2. ovog Pravilnika.

Članak 5.

Odluku o odobrenju kredita iz sredstava koja se ne prenose županijama donosi ministar na prijedlog Vijeća.

Odluku o odobrenju kredita iz sredstava koja se prenose županijama donosi župan na prijedlog Županijskog povjerenstva za odabir programa kreditiranja poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Županijsko povjerenstvo). Županijska povjerenstva osnivaju župani sukladno Programu iz članka 2. ovog Pravilnika.

Na osnovi odluke Vijeća o odobrenju kredita, ovlaštena poslovna banka, koja je sklopila ugovor o obavljanju poslova u ime i za račun Ministarstva, s korisnikom kredita zaključuje ugovor o kreditu.

Na osnovu odluke o odobrenju kredita koju na prijedlog Županijskog povjerenstva donosi župan, ovlaštena poslovna banka koja je  zaključila Ugovor o obavljanju poslova u ime i za račun županije, s korisnikom kredita zaključuje ugovor o kreditu.

Članak 6.

Sredstvima iz članka 2. ovog Pravilnika kreditirat će se sljedeće namjene:

a) Stočarska proizvodnja:

1. uzgoj i nabava uzgojno valjanih grla stoke domaćeg podrijetla, te iznimno nabava rasplodnjaka iz uvoza namijenjenih korištenju putem umjetnog osjemenjivanja ili prirodnog pripusta pod nadzorom Hrvatskog stočarsko selekcijskog centra;

2. proizvodnja mlijeka;

3. proizvodnja mesa;

4. proizvodnja jaja i meda.

b) Voćarstvo i vinogradarstvo;

c) Proizvodnja povrća i cvijeća u zaštićenom prostoru;

d) Sjemenarstvo i rasadničarska proizvodnja;

e) Akvakultura i gospodarski ribolov;

f) Poljoprivredna oprema i mehanizacija;

g) Čuvanje i prerada poljoprivrednih proizvoda i prerada ribe;

h) Programi razvitka turizma na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.

Članak 7.

Udio sredstava kredita u predračunskoj vrijednosti programa može iznositi:

1. za uzgoj i nabavu uzgojno valjanih grla stoke do 100%;

2. za sve ostale namjene do 70%.

Udio sredstava kredita u predračunskoj vrijednosti programa na strateškim područjima u smislu Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 66/01) može iznositi za sve namjene iz točke 2. ovog članka do 85%.

Članak 8.

Minimalni iznos kredita koji se može odobriti iznosi 40.000,00 kuna osim za programe:

– nabave uzgojno valjanih rasplodnjaka gdje je minimalni iznos kredita određen njihovom nabavnom cijenom;

– uzgoja ili nabave ženske teladi za uzgoj s minimalnim iznosom kredita od 12.500,00 kuna;

– nabave uzgojno valjanih jarica, šilježica i nazimica gdje je minimalni iznos kredita 20.000,00 kuna.

Maksimalni iznos kredita koji se može odobriti iznosi 1.000.000,00 kuna.

Članak 9.

Krajnji rok za korištenje kredita je tri mjeseca, a u iznimnim slučajevima i duže, što ovisno o dinamici ulaganja određuje Ministarstvo na prijedlog Vijeća odnosno župan na prijedlog Županijskog povjerenstva.

Članak 10.

Krediti se odobravaju sa sljedećim rokom otplate:

1. za peradarstvo, kunićarstvo, uzgoj krznaša i pčelarstvo – 1,5 godina

2. za uzgoj uzgojno valjanih grla u govedarstvu, za nabavu uzgojno valjanih grla u svinjogojstvu, ovčarstvu i kozarstvu za podizanje ostalih nasada, za sjemenarstvo i rasadničarstvo – 2 godine;

3. za nabavu uzgojno valjanih grla u govedarstvu i konjogojstvu, za adaptaciju i dogradnju postojećih objekata za izgradnju objekata i nabavu opreme za proizvodnju goveđeg mesa, za izgradnju objekata za tov svinja i držanje rasplodnih životinja u svinjogojstvu, za izgradnju objekata za proizvodnju peradskog mesa i konzumnih jaja – 3 godine;

4. za proizvodnju povrća i cvijeća u zaštićenom prostoru – 4 godine

5. za akvakulturu i gospodarski ribolov, za nabavu ostale poljoprivredne opreme i mehanizacije, za programe razvitka turizma na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima – 5 godina

6. za izgradnju objekata i nabavu opreme u stočarstvu za proizvodnju mlijeka, za podizanje dugogodišnjih nasada, za programe čuvanja i prerade poljoprivrednih proizvoda i prerade ribe – 7 godina

7. za nabavu grla za tov:

– junadi – 15 mjeseci

– svinja – 9 mjeseci

Članak 11.

Razdoblje početka iznosi:

– za izgradnju objekata i nabavu opreme u proizvodnji mlijeka, za podizanje dugogodišnjih nasada – 3 godine;

– za nabavu ostale poljoprivredne opreme i mehanizacije, za akvakulturu i gospodarski ribolov, čuvanje i preradu poljoprivrednih proizvoda, preradu ribe, programe razvitka turizma na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, za sjemenarstvo i rasadničarstvo – 2,5 godine;

– za izgradnju objekata i nabavu opreme za proizvodnju goveđeg mesa, tov svinja i držanje rasplodnih životinja u svinjogojstvu, proizvodnja peradskog mesa, konzumnih jaja i držanje matičnog jata peradi, proizvonju u pčelarstvu, kunićarstvu i krznaštvu – 1,5 godina;

– za nabavu uzgojno valjanih rasplodnih grla u govedarstvu, konjogojstvu, ovčarstvu i kozarstvu, podizanje ostalih nasada i proizvodnja povrća i cvijeća u zaštićenim prostorima, za adaptaciju i dogradnju postojećih objekata – 1 godinu;

– za nabavu uzgojno valjanih rasplodnih grla u peradarstvu, kunićarstvu, uzgoju krznaša, pčelarstvu te nabava rasplodnih nazimica, za nabavu nerastova, za uzgoj rasplodnih junica, nabavu grla za tov goveda i svinja – jednokratni povrat kredita nakon navedenog roka njegova trajanja;

Razdoblje počeka pripisuje se roku otplate kredita iz članka 10. ovoga Pravilnika.

Članak 12.

Kamatna stopa utvrđuje se u visini od 5%, osim za strateška područja iz članka 7. ovog Pravilnika gdje iznosi 3% godišnje.

Kamate za vrijeme korištenja kredita i razdoblje počeka obračunava se u visini redovne kamate, dodaje iznosu iskorištenog kredita te zajedno čine osnovicu za utvrđivanje obroka.

Zatezna kamata za dospjele, a nenaplaćene obveze po kreditu obračunavat će se u visini zakonom propisane.

Krediti se vraćaju u polugodišnjim obrocima osim kredita koji se jednokratno vraćaju, a prenose u otplatu 6 (šest) mjeseci prije dospijeća prvog obroka.

Članak 13.

Ukoliko kreditni program predviđa više namjena ulaganja, određuju se rokovi i uvjeti prema pretežitoj namjeni ulaganja iz programa.

Članak 14.

Za pojedine programe Ministarstvo može utvrditi cjenik određenih sastavnica ulaganja (nabava uzgojno valjanih grla stoke, podizanje dugogodišnjih nasada i dr.), što će biti jedan od kriterija za pribavljanje mišljenja Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu (u daljnjem tekstu: Savjetodavna služba)

Članak 15.

Zahtjev za odobrenje kredita iz članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika podnosi se Ministarstvu putem ovlaštene poslovne banke.

Zahtjev za odobrenje kredita iz članka 5. stavka 2. ovog Pravilnika podnosi se nadležnoj županiji.

Članak 16.

Uz zahtjev za odobrenje kredita obvezatno se prilaže:

I. FiziČke osobe:

1. troškovnik, a za ulaganje čija je predračunska vrijednost veća od 150.000,00 kuna investicijski elaborat;

2. dokaz o vlasništvu odnosno korištenju zemljišta;

3. mišljenje Savjetodavne službe o opravdanosti traženog ulaganja;

4. potvrdu nadležnog Ureda za obranu za hrvatske branitelje koji su u postrojbama proveli najmanje tri mjeseca.

II. Pravne osobe:

1. investicijski program u dva primjerka;

2. dokaz o vlasništvu odnosno korištenju zemljišta;

3. bilanca i račun dobiti i gubitka, BON-1 i BON-2;

4. izvod iz registra nadležnog trgovačkog suda;

5. mišljenje ureda državne uprave u jedinici regionalne samouprave nadležnog za poslove poljoprivrede o opravdanosti traženog ulaganja.

Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

Članak 17.

Fizičke osobe koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost na području od posebne državne skrbi uz zahtjev za kredit obvezatno prilažu potvrdu o prebivalištu na tom području.

Članak 18.

Korisnik kredita kod zaljučivanja ugovora o kreditu prilaže:

A) Dokumente za sklapanje ugovora:

I. Fizičke osobe:

1. osobnu iskaznicu;

2. dokaz o vlasništvu nekretnina.

II. Pravne osobe:

1. izvod iz registra nadležnog trgovačkog suda;

2. odluku uprave o prihvatu kreditnog zaduženja;

3. potpisni karton ovjeren po nadležnoj službi za platni promet;

4. šifru djelatnosti i matični broj subjekta.

B) Instrumente za osiguranje vraćanja kredita:

I. Fizičke osobe:

1. »izvadak iz zemljišne knjige na kojem ne postoji teret za provedbu založnog prava na nekretnine u korist Republike Hrvatske – Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, te procjenu vrijednosti nekretnine odnosno pokretnine na koju se upisuje zalog za iznose kredita veće od 80.001,00 kuna. Za kredite čiji je iznos manji od 80.000,00 kuna ne provodi se založno pravo.

2. četiri bianco mjenice potpisne od korisnika kredita, i jamaca i to:

– za kredite do 40.000,00 kuna dva jamca

– za kredite od 40.001,00 do 80.000,00 kuna tri jamca

– za kredite veće od 80.001,00 kuna jedan jamac

Jamci moraju biti:

– registrirani poljoprivrednici u sustavu PDV-a ili

– registrirani poljoprivrednici u sustavu novčanih poticaja ili

– u radnom odnosu.

3. izjavu kojom korisnik kredita dozvoljava naplatu duga po kreditu iz ostvarenog poticaja u poljoprivredi.

II. Pravne osobe:

1. solidarno i neopozivo jamstvo poslovne banke s izjavom »na prvi poziv« u korist Republike Hrvatske – Ministarstva poljoprivrede i šumarstva koja važi do konačne otplate kredita zajedno sa sporednim potraživanjima ili založnim pravom na nekretnine;

2. mjenice korisnika kredita.

3. izjavu kojom korisnik kredita dozvoljava naplatu duga po kreditu iz ostvarenog poticaja u poljoprivredi.

»Pravne osobe – korisnici kredita dužni su svaka tri mjeseca poslovnoj banci koja u ime i za račun obavlja poslove kreditiranja dostavljati dokaz o solventnosti – obrazac BON 2.

Članak 19.

Korisnik kredita mora pružiti dokaze o osiguranju ukupnih sredstava do predračunske vrijednosti ulaganja tj. osigurati vlastito učešće i ostale izvore sredstava ako su navedeni u predračunskom iznosu ulaganja (vlastita sredstva, kredit banke ili drugog kreditora, ostalo).

Članak 20.

Korisnik kredita dužan je odobrena sredstva koristiti isključivo za namjenu za koju su odobrena, a za korištenje kredita dostavljati izvorne dokumente.

Kontrolu namjenskog korištenja kredita obavlja poljoprivredna inspekcija u Ministarstvu i ovlaštena poslovna banka.

U slučaju nenamjenskog korištenja sredstava, prilaganja neistinite dokumentacije u svrhu odobrenja i korištenja sredstava ili uzastopnog neredovitog vraćanja tri obroka dospjela na naplatu, Ministarstvo i ovlaštena poslovna banka tražit će povrat cjelokupnog iznosa kredita, sa sporednim potraživanjima i zateznim kamatama u visini koja je zakonom propisana.

Kredit se otkazuje pismenim putem uz otkazni rok od 30 dana računajući od dana dostave otkaza.

Članak 21.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede (»Narodne novine« br. 57/00 i 112/00.)

Članak 22.

Odredbe ovog Pravilnika koje su povoljnije za podnositelje zahtjeva primjenjivat će se na već zaprimljene zahtjeve.

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 403-01/01-01/611
Urbroj: 525-05-01-01


Ministar poljoprivrede i šumarstva                Ministar  financija         
mr. sc. Božidar Pankretić,                           dr. sc. Mato Crkvenac

 Zakoni i propisi

Zakon o poljoprivredi

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

Zakon o stočarstvu

Zakon o veterinarstvu

Zakon o dobrobiti životinja

Zakon o vinu

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti

Uredba o ciljnoj cijeni svježeg sirovog mlijeka

Uredba o ciljnoj cijeni utovljenih svinja

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za klanje životinja...

Zakon o sanitarnoj inspekciji

Pravilnik: valenje domaće peradi i pernate divljači

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede

Pravilnik o načinu obavljanja veterinarsko - sanitarnog pregleda i kontrole nojeva

Pravilnik o zaštiti gljiva

Pravilnik o uvjetima i načinu prijevoza životinja

Pravilnik o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava

Objava naziva referentnog laboratorija za provjeru rada ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće svježeg sirovog mlijeka

Naredba o zabrani uporabe proteina podrijetlom od preživača

Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u peradarstvu i proizvodnji jaja

Zabrana uvoza i provoza peradi iz Nizozemske

Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Pravilnik o kakvoći svježeg sirovog mlijeka

ZAKONSKA REGULATIVA EKOLOŠKE PROIZVODNJE

Pravilnik o kakvoći stočne hrane

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede i šumarstva

Zakon o popisu poljoprivrede 2003

Metodologija za popis poljoprivrede 2003

Pravilnik o kapitalnim ulaganjima

Popis ekoloških proizvođača

Metodologija za procjenu štete od elementarnih nepogoda

PREGLED DRUGIH ZNAČAJNIH ZAKONA


Poslovni Forum d.o.o. za informatiku i poslovne usluge


Istraživanje tržišta - Izrada poslovnih planova - Izrada web stranica - Savjetovanje
Kontakt e-mail adrese i telefoni