Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Klikni za pregled priloga


> NASLOVNA STR.

> RATARSTVO

> GOVEDARSTVO

> SVINJOGOJSTVO

> PERADARSTVO

> VOĆE I POVRĆE

> ZAŠTITA BILJA

> EKOLOŠKA POLJ.

> MEHANIZACIJA

> ZAKONI I PROPISI
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

> Knjige (Literatura)

> Preporuke knjiga

> Analiza tla

> Veterina

> Investicije u poljoprivredi i izrada poslovnih planova

> Poslovna baza podataka

> Veterinarska ambulanta

> Agro marketing

> Web poljoprivreda

> OPG u Hrvatskoj

> Info prilozi

> Adresar i imenik

> Poslovni web katalog

> Posebne ponude i akcije

> Kontakt adrese
Poslovni web katalog Poslovni katalog Poslovni internet katalog

Ažurirano: 10. 8. 2020.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga


Zakon o veterinarstvu

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VETERINARSTVU


(NN 172/03)Članak 1.

U Zakonu o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97. i 105/01.) u članku 55. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Utovar pošiljaka živih životinja, životinjskih proizvoda, lešina, životinjskih proizvoda namijenjenih utilizaciji ili neškodljivom uklanjanju i otpadne životinjske tvari, koje se otpremaju prijevoznim sredstvom, podliježu obveznom veterinarsko - zdravstvenom pregledu.«

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Istovar i pretovar pošiljaka iz stavka 1. ovoga članka podliježe obveznom veterinarsko - zdravstvenom pregledu u slučajevima koje posebnim propisima odredi ministar.«

Članak 2.

U članku 64. stavku 3. riječ: »područja« zamjenjuje se riječju: »dijela«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Vrste i način obavljanja veterinarsko-zdravstvenih pregleda i kontrola iz stavka 2. ovoga članka propisuje ministar.«

Članak 3.

U članku 65. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Uvoznici, korisnici, pošiljatelji ili njihovi pravni zastupnici obvezni su najaviti pošiljku živih životinja najkasnije 24 sata prije dolaska na granični prijelaz graničnom veterinarskom inspektoru te podnijeti zahtjev za veterinarsko-zdravstveni pregled svih pošiljaka iz članka 63. stavka 1. ovoga Zakona, na propisanom obrascu, odmah nakon njihovog prispjeća na granični veterinarski prijelaz.«

Članak 4.

U članku 67. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Objekti iz stavka 3. ovoga članka pod nadzorom su graničnoga veterinarskog inspektora.«

Članak 5.

U članku 68. stavku 4. iza riječi: »granični veterinarski inspektor«, dodaju se riječi »po skraćenom postupku, uporabom gumenog štambilja s odgovarajućim tekstom,«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Uvoz proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih ljudskoj prehrani iz stavka 1. i 3. ovoga članka dopustit će se ukoliko su proizvedeni u izvoznim objektima koji se nalaze na listi odobrenih objekata od strane Europske unije«.

Iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7) Iznimno se može dozvoliti uvoz i provoz iz drugih objekata ako se utvrdi da su propisi i standardi, prerada i nadzor, koje obavlja država izvoznica, istovjetni s propisima Republike Hrvatske te je osigurana barem jednaka zaštita potrošača.«

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 8.

Dosadašnji stavak 8. koji postaje stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Za pošiljke u provozu iz stavka 1. i 4. ovoga članka granični veterinarski inspektor izdaje popratni dokument na propisanom obrascu i zahtijeva izvješće o prispjeću pošiljke na izlazni granični prijelaz.«

Dosadašnji stavak 9. postaje stavak 10.

Iza dosadašnjeg stavka 10. koji postaje stavak 11. dodaje se stavak 12. koji glasi:

»(12) Obrazac popratnog dokumenta iz stavka 9. ovoga članka propisuje ministar.«

Članak 6.

U članku 69. stavku 4. riječi: »tri dana« zamjenjuju se riječima: »72 sata«.

Članak 7.

U članku 86. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Javni natječaj raspisuje Ministarstvo, a provodi ga povjerenstvo koje imenuje ministar na prijedlog ravnatelja.«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka predlaže ministru najpovoljnjijeg ponuditelja.«

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) O davanju ovlasti najpovoljnijem ponuditelju, rješenjem odlučuje ministar.«

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Ako se na javni natječaj ne javi ni jedan ponuditelj, odnosno ako se ne odabere najpovoljniji ponuditelj, na prijedlog ravnatelja, ministar će odrediti veterinarske organizacije koje su dužne provesti mjere iz članka 12. ovoga Zakona.«

Članak 8.

U članku 87. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ministar na temelju rješenja s najpovoljnijim ponuditeljom sklapa ugovor o povjeravanju poslova, u pisanom obliku.«

Članak 9.

U članku 119. stavku 1. i 2. riječi: »nakon položenoga državnoga stručnog ispita« zamjenjuju se riječima: »i položen državni stručni ispit«.

Članak 10.

U članku 137. stavku 1 . podstavku 4. iza riječi: »izvoznom objektu« dodaju se riječi: »odobrenom od strane Europske unije«.

Članak 11.

U članku 140. stavku 2. umjesto riječi: »u struci nakon položenog državnoga stručnoga ispita« zamjenjuju se riječima: »i položen državni stručni ispit«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ovlaštenog veterinara na prijedlog odgovorne osobe u veterinarskoj organizaciji u kojoj je zaposlen, imenuje i razrješuje ministar.«

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Ovlaštenog veterinara razrješuje:

– ministar, na prijedlog odgovorne osobe u veterinarskoj organizaciji u kojoj je ovlašteni veterinar bio zaposlen, u slučaju kada mu prestaje radni odnos,

– ministar, na prijedlog ravnatelja u slučaju kada se inspekcijskim nadzorom utvrdi da ovlašteni veterinar ne obavlja povjerene poslove ili obavlja protivno propisima i ugovoru o povjeravanju poslova.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 12.

U članku 141. stavku 2. točka 6. mijenja se i glasi:

»6. uzimati dijagnostički materijal od životinja,«.

Iza točke 6. dodaje se nova točka 7. koja glasi:

»7. uzimati uzorke životinjskih proizvoda i otpadne životinjske tvari radi ispitivanja zdravstvenog stanja životinja, odnosno zdravstvene ispravnosti životinjskih proizvoda, na način kako je to propisano posebnim propisima«.

Dosadašnje točke 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 13. postaju točke 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 14.

U stavku 3. iza riječi: »obavlja Veterinarski ured« dodaju se riječi: »odnosno ovlaštena veterinarska organizacija koju na prijedlog ravnatelja odredi ministar«.

Članak 13.

U svim člancima Zakona, riječi: »međunarodna svjedodžba« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »međunarodna veterinarska svjedodžba« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 14.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o veterinarstvu.

Članak 15.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
(Objavljeno; 29.10.2003.)


Klasa: 322-01/03-01/01
Zagreb, 15. listopada 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.Pregled drugih najvažnijih zakona

Veterinarska ambulanta
Knjiga o uzgoju pasa

Zakoni i propisi

Zakon o poljoprivredi

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

Zakon o stočarstvu

Zakon o veterinarstvu

Zakon o dobrobiti životinja

Zakon o vinu

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti

Uredba o ciljnoj cijeni svježeg sirovog mlijeka

Uredba o ciljnoj cijeni utovljenih svinja

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za klanje životinja...

Zakon o sanitarnoj inspekciji

Pravilnik: valenje domaće peradi i pernate divljači

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede

Pravilnik o načinu obavljanja veterinarsko - sanitarnog pregleda i kontrole nojeva

Pravilnik o zaštiti gljiva

Pravilnik o uvjetima i načinu prijevoza životinja

Pravilnik o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava

Objava naziva referentnog laboratorija za provjeru rada ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće svježeg sirovog mlijeka

Naredba o zabrani uporabe proteina podrijetlom od preživača

Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u peradarstvu i proizvodnji jaja

Zabrana uvoza i provoza peradi iz Nizozemske

Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Pravilnik o kakvoći svježeg sirovog mlijeka

ZAKONSKA REGULATIVA EKOLOŠKE PROIZVODNJE

Pravilnik o kakvoći stočne hrane

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede i šumarstva

Zakon o popisu poljoprivrede 2003

Metodologija za popis poljoprivrede 2003

Pravilnik o kapitalnim ulaganjima

Popis ekoloških proizvođača

Metodologija za procjenu štete od elementarnih nepogoda

PREGLED DRUGIH ZNAČAJNIH ZAKONA


Poslovni Forum d.o.o. za informatiku i poslovne usluge


Istraživanje tržišta - Izrada poslovnih planova - Izrada web stranica - Savjetovanje
Kontakt e-mail adrese i telefoni