Klikni za pregled priloga


> NASLOVNA STR.

> RATARSTVO

> GOVEDARSTVO

> SVINJOGOJSTVO

> PERADARSTVO

> VOĆE I POVRĆE

> ZAŠTITA BILJA

> EKOLOŠKA POLJ.

> MEHANIZACIJA

> ZAKONI I PROPISI
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

> Knjige (Literatura)

> Preporuke knjiga

> Analiza tla

> Veterina

> Investicije u poljoprivredi i izrada poslovnih planova

> Poslovna baza podataka

> Veterinarska ambulanta

> Agro marketing

> Web poljoprivreda

> OPG u Hrvatskoj

> Info prilozi

> Adresar i imenik

> Poslovni web katalog

> Posebne ponude i akcije

> Kontakt adrese
Poslovni web katalog Poslovni katalog Poslovni internet katalog

Ažurirano: 24. 2. 2021.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga


MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 16. stavka 5. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 70/97. i 105/01.) i članka 4. stavka 3. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine«, broj 70/97. i 36/98.), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK
O OBVEZNOM OZNAČAVANJU I UPISU U JEDINSTVENI REGISTAR DOMAĆIH ŽIVOTINJA TE VOĐENJU EVIDENCIJA

(NN 74/03)


I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se jedinstveni sustav označavanja životinja te način vođenja Jedinstvenog registra domaćih životinja te propisanih evidencija.

Članak 2.

Radi provedbe mjera zaštite zdravlja ljudi i životinja od zaraznih i nametničkih bolesti, kontrole prometa domaćih životinja, uzgojno-selekcijskog rada i ostvarivanja prava na državne potpore u poljoprivredi, obvezno je označavanje svih domaćih životinja na način propisan ovim Pravilnikom.

Članak 3.

U smislu ovog Pravilnika pojmovi koji se koriste imaju sljedeće značenje:

1. Vlasnik domaće životinje – fizička ili pravna osoba u čijem se vlasništvu nalazi životinja.

2. Posjednik domaće životinje – fizička ili pravna osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili čuvar, izravno odgovorna za zdravlje i dobrobit životinje.

3. Domaće životinje – sva grla goveda, koza, ovaca, konja, magaraca i svinja bez obzira na dob, pasminu ili križanje i porijeklo.

4. Jedinstveni registar domaćih životinja (u daljnjem tekstu: Registar) – temeljna baza podataka o svim domaćim životinjama u Republici Hrvatskoj, koji vodi Hrvatski stočarsko selekcijski centar (u daljnjem tekstu: HSSC), u elektroničkom obliku.

5. Ovlaštena organizacija odnosno fizička osoba za označavanje domaćih životinja – pravna odnosno fizička osoba koja je ovlaštena od Ministarstva poljoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za obavljanje navedene djelatnosti u skladu s ovim Pravilnikom.

6. Obvezna dokumentacija za označavanje – svi obrasci propisani ovim Pravilnikom.

7. Označena životinja – svaka domaća životinja koja je označena na način propisan ovim Pravilnikom.

8. Ponovno označavanje – postupak kojim se domaća životinja koja je izgubila oznaku ponovno označi na način propisan ovim Pravilnikom.

9. Potvrda o označavanju – dokument koji životinja dobiva prilikom označavanja, izdaje se jednom za pojedinu životinju i prati je prilikom prometa.

Članak 4.

Posjednik domaće životinje odgovoran je da je svaka pojedina domaća životinja, odnosno cijelo stado, označeno na način propisan ovim Pravilnikom.

Članak 5.

Označavanje životinja obavljaju pravne odnosno fizičke osobe ovlaštene od Ministarstva, i to:

1. ovlaštene veterinarske organizacije;

2. veterinarske službe;

3. HSSC;

4. vlasnici/posjednici domaćih životinja na farmskim objektima većim od 20 uvjetnih grla.

Članak 6.

Ovlaštene pravne i fizičke osobe iz članka 5. ovog Pravilnika moraju voditi propisanu evidenciju označenih životinja.

Nakon označavanja ovlaštena organizacija posjedniku životinje izdaje propisanu potvrdu o označavanju.

Potvrda iz stavka 2. ovog članka služi kao dokaz o identitetu životinje i prati je u unutarnjem prometu.

Ovlaštene veterinarske službe i posjednici životinja, nakon označavanja životinja unose podatke u svoju evidenciju, a u roku od sedam dana moraju ishoditi potvrdu o označavanju od ovlaštene veterinarske organizacije odnosno HSSC-a.

Ovlaštene veterinarske organizacije i HSSC podatke o označenim životinjama unose u Registar jednom tjedno za prethodni tjedan.

Članak 7.

Izdavanje i distribuciju ušnih markica, potrebnih sredstava za obvezno označavanje životinja te propisanih obrazaca obavlja HSSC.

Distribucija ušnih markica ovlaštenim veterinarskim organizacijama obavlja se prema dinamici narudžbe.

Ovlaštenim veterinarskim službama odnosno fizičkim osobama HSSC ušne markice dostavlja jednom godišnje, u dostatnoj količini za označavanje podmlatka.

HSSC vodi Evidenciju o distribuciji markica i dokumentacije za označavanje, na propisanom obrascu, a Ministarstvu dostavlja mjesečna izvješća o distribuciji ušnih markica i izdavanju propisane dokumentacije.

Članak 8.

Registar vodi HSSC, i to za pojedine vrste domaćih životinja.

Podaci o uzgojno valjanim životinjama unose se i u Središnji upisnik uzgojno valjanih grla koji vodi HSSC.

Podatke u Registar upisuju:

– ovlaštene veterinarske organizacije;

– HSSC;

– nadležni veterinarski inspektori koji obavljaju obvezne veterinarsko-zdravstvene preglede na granici odnosno u objektima registriranim za klanje životinja.

Pristup Registru radi pregleda podataka imaju:

– Ministarstvo;

– Ovlaštene veterinarske organizacije;

– HSSC;

– Hrvatski zavod za poljoprivredno savjetodavnu službu (u daljnjem tekstu: HZZPSS);

– Centri za reprodukciju.

Na temelju podnesenog posebnog zahtjeva, Ministarstvo može odobriti pristup Registru i drugim korisnicima.

Praćenje i kontrolu vođenja Registra obavlja Ministarstvo – Uprava za veterinarstvo.

Članak 9.

U objektima registriranim za klanje životinja, evidenciju o klanju vode nadležni veterinarski inspektori odnosno ovlašteni veterinari u skladu s posebnim propisom, pri čemu moraju pohraniti ušne markice, a potvrde o označavanju poništiti i razdužiti kod HSSC-a.

Posjednik životinje mora odmah izvijestiti nadležnu ovlaštenu veterinarsku organizaciju o uginuću označene životinje, a s ušnom markicom i dokumentacijom ovlaštena veterinarska organizacija postupa u skladu sa stavkom 1. ovog članka.

Nadležna veterinarska inspekcija odnosno ovlaštene veterinarske organizacije, moraju voditi evidenciju o klanju odnosno uginuću životinja na propisanom obrascu, a podatke unose u Registar jedanput tjedno za prethodni tjedan.

Članak 10.

Uvezene životinje namijenjene klanju ne podliježu obilježavanju propisanom ovim Pravilnikom.

Evidenciju izvezenih životinja vodi granična veterinarska inspekcija u propisanom obliku.

Pri izvozu granični veterinarski inspektor sve potvrde o označavanju poništava i postupa u skladu s člankom 9. stavkom 1. ovog Pravilnika, a podatke unosi u Registar jednom tjedno za prethodni tjedan.

Članak 11.

Uvezenim domaćim životinjama, ako su označene u skladu s ovim Pravilnikom, ostaje nepromijenjena izvorna oznaka životinje iz zemlje porijekla.

Domaće životinje iz stavka 1. ovoga članka nije potrebno dodatno označavati te se izdaje potvrda o označavanju, a podaci se unose u Registar.

Domaće životinje koje nisu označene u skladu s ovim Pravilnikom moraju biti označene, evidentirane i upisane u Registar prije raspuštanja karantene, na način propisan ovim Pravilnikom.

U slučaju da domaća životinja izgubi izvornu ušnu markicu zemlje porijekla, potrebno ju je ponovno označiti ušnom markicom propisanom ovim Pravilnikom te izdati novu potvrdu o označavanju, na kojoj se naznačuje stari životni broj životinje.

Članak 12.

Propisane ušne markice i dokumentaciju može proizvoditi samo od Ministarstva ovlašteni proizvođač.

Ušne markice moraju biti proizvedene u skladu s propisanim kriterijima (Prilog 1.).

Proizvođač ušnih markica obvezan je voditi evidenciju o proizvedenim i isporučenim količinama ušnih markica.

Proizvođač je obvezan osigurati isporuku ušnih markica najmanje za trogodišnje razdoblje te proizvoditi njihove duplikate na zahtjev HSSC-a.

Propisane obrasce i dokumentaciju za označavanje životinja može tiskati samo od Ministarstva ovlaštena tiskara, koja mora numerirati obrasce te voditi evidenciju o proizvedenim i distribuiranim količinama.

II. OZNAČAVANJE GOVEDA

Članak 13.

Goveda moraju biti označena ušnom markicom (Prilog 2.), u oba uha.

Članak 14.

Tele mora biti prijavljeno najkasnije 8 dana nakon poroda, a označeno i evidentirano do dvadesetprvog dana po prijavi.

U slučaju kada se tele ranije stavlja u promet, prethodno mora biti označeno.

U slučaju da domaća životinja izgubi ušnu markicu, posjednik mora u roku od 8 dana izvijestiti ovlaštenu organizaciju koja ju je označila, radi ponovnog označavanja.

Proizvođač putem distributera novu ušnu markicu dostavlja ovlaštenoj organizaciji odnosno fizičkoj osobi u roku od 30 dana, s naznakom da je ušna markica duplikat.

Članak 15.

Ovlaštena osoba za označavanje izdaje posjedniku goveda potvrdu o označavanju (Prilog 5.), u kojoj su navedeni sljedeći podaci:

– zemlja porijekla;

– životni broj goveda;

– datum rođenja;

– pasmina goveda;

– spol goveda;

– kategorija goveda;

– životni broj majke; u slučaju embrio transfera upisuje se životni broj biološke majke i nosioca embrija;

– osobni podaci vlasnika životinje i šifra gospodarstva;

– osobni podaci posjednika životinje i šifra gospodarstva;

– kod osobe koja obavlja označavanje, ako on nije vlasnik goveda;

– potpis osobe koja obavlja označavanje;

– datum označavanja.

Potvrda o označavanju izdaje se u 3 primjerka. Prvi primjerak namijenjen je ovlaštenoj organizaciji za obilježavanje, drugi primjerak dostavlja se HSSC-u, treći primjerak potvrde se izdaje posjedniku i služi kao dokaz o identitetu životinje.

U slučaju da posjednik goveda samostalno označava svoje životinje, potvrde o označavanju izdaje i ovjerava ovlaštena organizacija.

U slučaju gubitka potvrde o označavanju, vlasnik mora u roku 8 dana predati zahtjev za izdavanje duplikata potvrde ovlaštenoj organizaciji, na kojoj mora biti vidljivo označeno da se radi o duplikatu.

Članak 16.

Posjednik goveda obvezan je voditi registar goveda na gospodarstvu, te sve promjene redovito evidentirati najkasnije do trećeg dana po nastaloj promjeni.

Registar iz stavka 1. ovoga članka sadrži sljedeće podatke:

– ime i prezime vlasnika/posjednika životinje, šifra gospodarstva;

– životni broj goveda;

– datum rođenja;

– pasmina goveda;

– spol goveda;

– životni broj majke; u slučaju embrio transfera upisuje se životni broj biološke majke i nositelja embrija;

– životni broj oca;

– datum dolaska goveda na farmu;

– podatke o privremenim odlascima s farme (pašarenje, izložbe, smotre, sajmovi);

– podatke o liječenju i karenci.

Članak 17.

Posjednik goveda odgovoran je za prijavu telenja i promet goveda, o čemu mora izvijestiti ovlaštenu organizaciju.

III. OZNAČAVANJE KONJA I MAGARACA

Članak 18.

Konji i magarci označavaju se jedinstvenim životnim brojem.

Članak 19.

Životni broj sastoji se od 9 znamenki, a određuje ga HSSC.

Članak 20.

Svako mlado grlo mora biti označeno prije odbića od majke.

Nakon označavanja, podaci o označenoj životinji unose se u Registar.

Nakon svakog označavanja, izdaje se potvrda o označavanju grla s opisnom listom (Prilog 6.).

Članak 21.

Konji i magarci označavaju se vrućim paljenim žigom na lijevom, odnosno desnom butu i/ili lijevom sedlištu i opisuju se detaljnom opisnom listom.

Žig se sastoji od brojeva sljedećih dimenzija: visina 5 cm; širina 3 cm; dubina 2-3 mm.

Oznaka se sastoji od zadnje četiri znamenke pripadajućeg životnog broja.

Uzgojno valjana grla mogu se obilježiti vrućim paljenim žigom u skladu s Programom uzgoja.

Članak 22.

Potvrda o označavanju iz članka 20. stavka 3. ovog Pravilnika sadržava sljedeće podatke:

– zemlja porijekla;

– životni broj;

– datum i mjesto ždrebljenja/pulenja;

– pasmina;

– spol;

– matični broj;

– ime grla;

– žig;

– boja;

– otac;

– majka;

– uzgajivač/vlasnik/posjednik;

– datum označavanja.

Drugi dio potvrde odnosi se samo na dijagram konja odnosno magarca, gdje se ucrtavaju osnovne karakteristike grla, i to: oznake – znakovlja i zvrci te osnovne mjere grla.

Članak 23.

Potvrda o označavanju i opisna lista izdaje se u 3 primjerka. Prvi primjerak namijenjen je ovlaštenoj organizaciji za označavanje, drugi primjerak dostavlja se HSSC-u, a treći primjerak potvrde ostaje posjedniku i služi kao dokaz o identitetu životinje.

U slučaju da vlasnik/posjednik konja odnosno magaraca samostalno označava svoje životinje, potvrdu o označavanju izdaje i ovjerava ovlaštena organizacija za označavanje.

U slučaju gubitka potvrde o označavanju, posjednik u roku 8 dana mora predati zahtjev za izdavanje duplikata potvrde ovlaštenoj organizaciji, na kojoj je vidljivo označeno da se radi o duplikatu.

Članak 24.

Posjednik konja mora voditi registar konja na gospodarstvu te sve promjene redovito evidentirati najkasnije u roku od tri dana od nastanka promjene.

Registar iz stavka 1. ovoga članka sadrži sljedeće podatke:

– ime i prezime vlasnika/posjednika životinje, šifru gospodarstva;

– životni broj životinje;

– datum rođenja i pasminu konja ili magarca;

– spol;

– životni broj majke;

– životni broj oca;

– datum dolaska grla na gospodarstva;

– podatke o privremenim odlascima s farme (izložbe, sajmovi, smotre, sportska natjecanja);

– datum izlučivanja životinje iz uzgoja;

– podatke o liječenju i karenci;

– pojedine napomene.

Članak 25.

Posjednik konja odnosno magaraca odgovoran je za prijavu ždrijebljenja odnosno pulenja i promet životinja, o čemu mora izvijestiti ovlaštenu organizaciju.

IV. OZNAČAVANJE SVINJA

Članak 26.

Svinje se označavaju ušnim markicama sa životnim brojem (Prilog 3.), koje se stavljaju na desno uho.

Uzgojno valjane životinje mogu se dodatno označiti tetoviranjem u lijevo uho.

Članak 27.

Životni broj je jedinstveni broj od 10 znamenaka, koji se sastoji od kontrolnog i tekućeg dijela broja. Prva znamenka broja je kontrolna, a preostalih 9 znamenki tvore tekući slijed. Kontrolna znamenka dobije se prema određenoj formuli i osigurava neponovljivost pojedinog broja.

Članak 28.

Označavanje grla ušnom markicom obavlja se po prijavi vlasnika, prilikom provođenja imunoprofilaktičkih mjera, a najkasnije prije stavljanja grla u promet.

Članak 29.

Nakon obavljenog označavanja, ovlaštena organizacija za označavanje izdaje posjedniku životinja potvrdu o označavanju (Prilog 7.).

Potvrda o označavanju izdaje se u 3 primjerka. Prvi primjerak namijenjen je ovlaštenoj organizaciji za označavanje, drugi primjerak potvrde dostavlja se HSSC-u, a treći primjerak ostaje posjedniku i služi kao dokaz o identitetu životinje.

Članak 30.

Potvrda o označavanju svinja sadrži sljedeće podatke:

– zemlja porijekla;

– životni broj grla;

– datum rođenja grla;

– spol;

– broj majke (ako je poznata);

– broj oca (ako je poznat);

– podatke o vlasniku/posjedniku (ime i prezime, adresa, šifra gospodarstva)

– datum označavanja;

– potpis djelatnika i ovjeru ovlaštene organizacije.

Članak 31.

Prilikom klanja svinja za potrebe vlastitog domaćinstva, posjednik mora, uz propisani uzorak za pregled mesa na trihinelozu, dostaviti ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji i ušnu markicu zaklane životinje.

Članak 32.

Posjednik svinja obvezan je voditi registar svinja na gospodarstvu te sve promjene evidentirati u roku od 7 dana od nastale promjene.

Registar iz stavka 1. ovoga članka sadrži sljedeće podatke:

– ime i prezime vlasnika/posjednika životinje, šifru gospodarstva;

– životni broj životinja;

– podatke o prometu životinja (datum stavljanja životinja u promet, broj životinja koje se stavljaju u promet, novo brojno stanje).

V. OZNAČAVANJE OVACA I KOZA

Članak 33.

Ovce i koze označavaju se ušnom markicom (Prilog 4.), u desno uho, a uzgojno valjane životinje i tetoviranjem u lijevo uho.

Označavanje grla ušnom markicom obavlja se po prijavi posjednika, prilikom provođenja imunoprofilaktičkih mjera, a najkasnije prije stavljanje grla u promet.

Članak 34.

Nakon označavanja ovlaštena organizacija izdaje i ovjerava potvrdu o označavanju (Prilog 8.), koja sadrži sljedeće podatke:

– zemlja porijekla;

– životni broj životinje;

– vrstu životinje;

– pasminu životinje;

– spol životinje;

– datum rođenja (ako je poznat);

– životni broj majke (ako je poznat);

– životni broj oca (ako je poznat);

– ime i prezime vlasnika životinje, adresu te šifru njegova gospodarstva;

– ime i adresu posjednika životinje te šifru njegova gospodarstva;

– podaci o organizaciji i osobi koja je označila životinju;

– datum označavanja životinja;

– potpis osobe koja je obavila označavanje.

Potvrda o označavanju izdaje se u 3 primjerka. Prvi primjerak namijenjen je ovlaštenoj organizaciji za označavanje, drugi primjerak potvrde dostavlja se HSSC-u, a treći primjerak ostaje posjedniku.

Nakon označavanja, podaci o označenoj životinji upisuju se u Registar.

Ako vlasnik/posjednik samostalno označava životinje, u roku od 8 dana mora ishoditi potvrdu o označavanju od ovlaštene organizacije.

Članak 35.

Posjednik ovaca odnosno koza mora voditi registar ovaca odnosno registar koza na gospodarstvu, a sve promjene evidentirati u roku od 7 dana od nastale promjene.

Registar iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

– ime i prezime vlasnika/posjednika životinje, adresa, šifra gospodarstva;

– životne brojeve odraslih grla (sve životinje nakon prvog janjenja i jarenja);

– podatke o prometu životinja (datum stavljanja životinja u promet, svrha prometa, broj životinja u prometu i novo stanje broja životinja);

– podatke o izgubljenim odnosno ukradenim životinjama; ako se životinja izgubi ili je ukradena posjednik je dužan u roku od 7 dana o tome izvijestiti ovlaštenu organizaciju.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Nadzor nad provedbom obveznog označavanja životinja obavljaju županijski veterinarski inspektori i veterinarski inspektori Grada Zagreba te Državni inspektorat, u okviru nadležnosti određene posebnim Zakonima.

Članak 37.

Goveda, konji i magarci koji nisu označeni na način propisan ovim Pravilnikom, moraju biti označeni u roku od 180 dana njegovog stupanja na snagu.

Članak 38.

Oblici pojedinih vrsta propisanih ušnih markica nalaze se u prilogu ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Obrasci potvrda o označavanju domaćih životinja nalaze se u prilogu ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 39.

Početkom primjene ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o označavanju domaćih životinja u (»Narodne novine«, broj 139/97. i 164/98.) te članci 57 – 74. Pravilnika o upisu i obilježavanju uzgojno valjanih životinja (»Narodne novine«, broj 22/98.).

Članak 40.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a počinje se primjenjivati 1. srpnja 2003. godine u dijelu koji se odnosi na označavanje goveda, konja i magaraca, a 1. siječnja 2004. godine u dijelu koji se odnosi na označavanje svinja, ovaca i koza.

Klasa: 322-01/03-01/38
Urbroj: 525-0103-01
Zagreb, 14. travnja 2003.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

Prilog 1.

KRITERIJI KOJIMA MORA UDOVOLJAVATI UŠNA MARKICA ZA OZNAČAVANJE GOVEDA

– ušna markica mora biti izrađena od materijala koji nije škodljiv po zdravlje, izrađena tako da ne ozljeđuje životinju, te da za životinju predstavlja minimum diskomfora;

– ušna markica se mora lako aplicirati, mora biti tako izrađena da nakon aplikacije nije moguće razdvajanje spojenih dijelova, kao ni ispadanje markice tj. da istu markicu nije moguće više puta aplicirati;

– nakon aplikacije mora biti osigurana nesmetana rotacija lica oko naličja markice,

– materijal od kojeg se izrađuju markice mora biti fleksibilan tj. savitljiv i otporan prema hladnoći i toplini, te na ultraljubičasta zračenja, mora biti rezistentna na atmosferske prilike;

– materijal od kojega je izrađena markica mora biti mekan i elastičan, nakon savijanja vraćati se u prvobitan oblik, kompletna markica mora biti sačinjena u cijelosti od istog materijala;

– proizvođač mora jamčiti da se kvaliteta ispisa brojeva, slova i oznaka na markici neće mijenjati, odnosno da je neizbrisiv;

– ispis na markici mora osigurati mogućnost dvojakog očitavanja markice (pomoću numeričkih oznaka i bar coda);

– ispis na markici mora biti postojan na kemijske spojeve koji nastaju u staji te isto tako otporan na kiseline i postojeća organska otapala (keton, alkohol itd.);

– proizvođač mora osigurati kompjuterski nadzor proizvodnje, te dokaz o tehnološkom postupku u svezi osiguranja neponovljivosti brojčanih oznaka tijekom proizvodnje;

– sve oznake na markici moraju biti ispisane laserski;

– oznake na markici moraju biti vidljivo otisnute i jasno čitljive s distance s prednje i stražnje strane;

– proizvođač mora posjedovati zaštitu od mogućeg krivotvorenja;

– markica mora osigurati higijenske uvjete zaštite s obzirom na mogućnost prijenosa infekcije pri primjeni i aplikaciji;

– proizvođač mora posjedovati atest za izradu markica o netoksičnosti i biološkoj neškodljivosti plastične mase od koje je izrađena ušna markica za ljude, životinje i okolinu;

– proizvođač mora osigurati stalnu zalihu bianco markica i uvid u dnevnu i mjesečnu proizvodnju;

– proizvođač mora osigurati dovoljan broj odgovarajućeg pribora za aplikaciju ušnih markica (kliješta) i rezervnog pribora (igala, opruga, podložnih pločica);

– proizvođač mora posjedovati laboratorijski test ušne markice na razvlačenje (pull test).

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2003/0894.htm

Prilog 2.

UŠNA MARKICA ZA GOVEDA

Ušna markica za označavanje goveda žute je boje, u donjem dijelu pravokutnog oblika, s izduženim gornjim dijelom. Na vrhu ušne markice istaknuta je oznaka Ministarstva (MPŠ). U drugom retku vidljiva je oznaka Republike Hrvatske (HR) i tekući životni broj koji se sastoji od deset znamenaka. U donjem retku vidno su istaknute zadnje četiri znamenke životnog broja. Na licu »a« ušne markice nalazi se bar code veličine 10 mm. Na licu »b« ne nalazi se barcode već se na tom mjestu nalaze uvećane četiri znamenke, dok se na dnu markice nalazi prazan prostor predviđen za upis imena goveda. Na oba naličja markice nalazi se istovjetan bar code putem kojega je omogućeno elektronsko očitavanje životnog broja. Izgled životnog broja određuje HSSC.http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2003/0894.htmPrilog 3.

UŠNA MARKICA ZA OZNAČAVANJE SVINJA

Ušna markica za označavanje svinja žute je boje, oblika izduženog pravokutnika sa zaobljenim vrhovima, najvećih dimenzija 60 x 17 mm. Na prednjoj strani (lice), markica je podijeljena po duljini. U gornjem dijelu je životni broj, veličine znamenki najmanje 6 mm, crne boje, a u donjem dijelu je bar code. Drugi dio ušne markice je okruglog oblika, promjera 30 mm, a na njemu je oznaka HR i MPŠNaličje

Lice markice

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2003/0894.htmPrilog 4.

UŠNA MARKICA ZA OZNAČAVANJE OVACA
I KOZA

Ušna markica za označavanje ovaca je žute, a za označavanje koza bijele boje. Osim u boji, u svim drugim pojedinostima ušna markica za ovce i koze je identična. Ušna markica je plastična, sastavljena od dva dijela jednakih dimenzija, koja se prilikom obilježavanja ovaca i koza spajaju i nakon toga se više ne mogu rastaviti i uporabiti. Ušna markica je pravokutnog oblika i zaobljenih stranica.

Širina ušne markice je najmanje 40 mm, dok je visina najmanje 15 mm.

Na prednjoj strani ušne markice (strana na kojoj se nalazi izdanak-lice) nalazi se životni broj grla i bar code putem kojeg je moguće elektronsko očitavanje životnog broja. Životni broj se sastoji od 9 znamenaka, od kojih je prva znamenka kontrolna, a dobije se po zadanoj formuli i osigurava neponovljivost životnog broja ovce i koze.

Na drugom dijelu ušne markice (poleđina/naličje) upisana je slovna oznaka Republike Hrvatske (HR) i oznaka Ministarstva (MPŠ).

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2003/0894.htmPrilog 5.

POTVRDA O OZNAČAVANJU GOVEDA


http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2003/0894.htm


Prilog 6.POTVRDA O OZNAČAVANJU KONJA/MAGARACA
http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2003/0894.htm

Prilog 7.

POTVRDA O OZNAČAVANJU SVINJA


http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2003/0894.htm Zakoni i propisi

Zakon o poljoprivredi

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

Zakon o stočarstvu

Zakon o veterinarstvu

Zakon o dobrobiti životinja

Zakon o vinu

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti

Uredba o ciljnoj cijeni svježeg sirovog mlijeka

Uredba o ciljnoj cijeni utovljenih svinja

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za klanje životinja...

Zakon o sanitarnoj inspekciji

Pravilnik: valenje domaće peradi i pernate divljači

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede

Pravilnik o načinu obavljanja veterinarsko - sanitarnog pregleda i kontrole nojeva

Pravilnik o zaštiti gljiva

Pravilnik o uvjetima i načinu prijevoza životinja

Pravilnik o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava

Objava naziva referentnog laboratorija za provjeru rada ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće svježeg sirovog mlijeka

Naredba o zabrani uporabe proteina podrijetlom od preživača

Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u peradarstvu i proizvodnji jaja

Zabrana uvoza i provoza peradi iz Nizozemske

Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Pravilnik o kakvoći svježeg sirovog mlijeka

ZAKONSKA REGULATIVA EKOLOŠKE PROIZVODNJE

Pravilnik o kakvoći stočne hrane

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede i šumarstva

Zakon o popisu poljoprivrede 2003

Metodologija za popis poljoprivrede 2003

Pravilnik o kapitalnim ulaganjima

Popis ekoloških proizvođača

Metodologija za procjenu štete od elementarnih nepogoda

PREGLED DRUGIH ZNAČAJNIH ZAKONA


Poslovni Forum d.o.o. za informatiku i poslovne usluge


Istraživanje tržišta - Izrada poslovnih planova - Izrada web stranica - Savjetovanje
Kontakt e-mail adrese i telefoni