Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Klikni za pregled priloga


> NASLOVNA STR.

> RATARSTVO

> GOVEDARSTVO

> SVINJOGOJSTVO

> PERADARSTVO

> VOĆE I POVRĆE

> ZAŠTITA BILJA

> EKOLOŠKA POLJ.

> MEHANIZACIJA

> ZAKONI I PROPISI
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

> Knjige (Literatura)

> Preporuke knjiga

> Analiza tla

> Veterina

> Investicije u poljoprivredi i izrada poslovnih planova

> Poslovna baza podataka

> Veterinarska ambulanta

> Agro marketing

> Web poljoprivreda

> OPG u Hrvatskoj

> Info prilozi

> Adresar i imenik

> Poslovni web katalog

> Posebne ponude i akcije

> Kontakt adrese
Poslovni web katalog Poslovni katalog Poslovni internet katalog

Ažurirano: 11. 8. 2020.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga

  Zakon o veterinarstvu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva
N.N. 110/04

Na temelju članka 16. stavka 5. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 70/97, 105/01 i 172/03) i članka 4. stavka 3. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine«, broj 70/97, 36/98 i 151/03), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK
O OBVEZNOM OZNAČAVANJU I UPISU
U JEDINSTVENI REGISTAR DOMAĆIH ŽIVOTINJA TE VOĐENJU EVIDENCIJA
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se jedinstveni sustav označavanja životinja te način vođenja Jedinstvenog registra domaćih životinja i propisanih evidencija.

Članak 2.

Radi provedbe mjera zaštite zdravlja ljudi i životinja od zaraznih i nametničkih bolesti, kontrole prometa domaćih životinja, uzgojno-selekcijskog rada i ostvarivanja prava na državne potpore u poljoprivredi, obvezno je označavanje svih domaćih životinja na način propisan ovim Pravilnikom.

Članak 3.

U smislu ovog Pravilnika pojmovi koji se koriste imaju sljedeće značenje:

1. Vlasnik domaće životinje – fizička ili pravna osoba u čijem se vlasništvu nalazi životinja.

2. Posjednik domaće životinje – fizička ili pravna osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili čuvar, izravno odgovorna za zdravlje i dobrobit životinje.

3. Domaće životinje – sva grla goveda, koza, ovaca, konja, magaraca i svinja bez obzira na dob, pasminu ili križanje i porijeklo.

4. Jedinstveni registar domaćih životinja (u daljnjem tekstu: Registar) – temeljna baza podataka o svim domaćim životinjama u Republici Hrvatskoj, koji vodi Hrvatski stočarski centar (u daljnjem tekstu: HSC), u elektroničkom obliku.

5. Ovlaštena organizacija za označavanje domaćih životinja – pravna osoba koja je ovlaštena od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za obavljanje navedene djelatnosti u skladu s ovim Pravilnikom.

6. Obvezna dokumentacija za označavanje – svi obrasci propisani ovim Pravilnikom.

7. Označena životinja – svaka domaća životinja koja je označena na način propisan ovim Pravilnikom.

8. Ponovno označavanje – postupak kojim se domaća životinja koja je izgubila oznaku ponovno označi na način propisan ovim Pravilnikom.

9. Potvrda o označavanju – dokument koji posjednik životinje dobiva za označenu životinju, izdaje se jednom za pojedinu životinju i služi kao dokaz o identitetu te prati životinju u prometu do dana dostave Potvrde o označavanju – Putnog lista na adresu vlasnika životinje.

10. Potvrda o označavanju – Putni list (Prilog 6.) ispisuje se iz Registra nakon označavanja i registracije goveda, a sadrži podatke o govedu, podatke o vlasniku te podatke o eventualnim prethodnim vlasnicima, te prati životinju u prometu.

Članak 4.

Posjednik domaće životinje odgovoran je da je svaka pojedina domaća životinja, odnosno cijelo stado, označeno na način propisan ovim Pravilnikom.

Ako se životinja izgubi ili je ukradena, posjednik je dužan u roku od 7 dana o tome izvijestiti ovlaštenu organizaciju.

Članak 5.

Označavanje životinja obavljaju pravne osobe ovlaštene od Ministarstva, i to:

1. ovlaštene veterinarske organizacije;

2. HSC.

Članak 6.

Ovlaštene pravne osobe iz članka 5. ovog Pravilnika moraju voditi propisanu evidenciju označenih životinja.

Nakon označavanja ovlaštena organizacija posjedniku životinje izdaje propisanu potvrdu o označavanju.

Potvrda iz stavka 2. ovog članka služi kao dokaz o identitetu te prati životinju u prometu do dana dostave Potvrde o označavanju – Putnog lista na adresu vlasnika životinje.

Ovlaštene veterinarske organizacije i HSC podatke o označenim životinjama unose u Registar jednom tjedno za prethodni tjedan.

Članak 7.

Izdavanje i distribuciju ušnih markica, potrebnih sredstava za obvezno označavanje životinja te propisanih obrazaca obavlja HSC.

Distribucija ušnih markica ovlaštenim veterinarskim organizacijama obavlja se prema dinamici narudžbe.

HSC vodi Evidenciju o distribuciji markica i dokumentacije za označavanje, na propisanom obrascu, a Ministarstvu dostavlja mjesečna izvješća o distribuciji ušnih markica i izdavanju propisane dokumentacije.

Članak 8.

Registar vodi HSC, i to za pojedine vrste domaćih životinja.

Podaci o uzgojno valjanim životinjama unose se i u Središnji upisnik uzgojno valjanih grla koji vodi HSC.

Podatke u Registar upisuju:

– ovlaštene veterinarske organizacije;

– HSC;

– nadležni veterinarski inspektori koji obavljaju obvezne veterinarsko-zdravstvene preglede na granici odnosno u objektima registriranim za klanje životinja.

Pristup Registru radi pregleda podataka imaju:

– Ministarstvo;

– Ovlaštene veterinarske organizacije;

– HSC;

– Hrvatski zavod za poljoprivredno savjetodavnu službu (u daljnjem tekstu: HZZPSS);

– Centri za reprodukciju.

Na temelju podnesenog posebnog zahtjeva, Ministarstvo može odobriti pristup Registru i drugim korisnicima.

Praćenje i kontrolu vođenja Registra obavlja Ministarstvo – Uprava za veterinarstvo.

Članak 9.

U objektima registriranim za klanje životinja, evidenciju o klanju vode nadležni veterinarski inspektori odnosno ovlašteni veterinari u skladu s posebnim propisom, pri čemu moraju poništiti Potvrde o označavanju – Putne listove, a ušne markice razdužiti kod HSC-a do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec.

Posjednik životinje mora odmah izvijestiti nadležnu ovlaštenu veterinarsku organizaciju o uginuću označene životinje, a s ušnom markicom i dokumentacijom ovlaštena veterinarska organizacija postupa u skladu sa stavkom 1. ovog članka.

Nadležna veterinarska inspekcija odnosno ovlaštene veterinarske organizacije moraju voditi evidenciju o klanju odnosno uginuću životinja na propisanom obrascu (prilog 10.) koji se ispisuje iz Registra nakon unosa podataka, a podatke unose u Registar jednom tjedno za prethodni tjedan.

Članak 10.

Uvezene životinje namijenjene klanju ne podliježu obilježavanju propisanom ovim Pravilnikom.

Evidenciju izvezenih životinja vodi granična veterinarska inspekcija u propisanom obliku.

Pri izvozu granični veterinarski inspektor sve Potvrde o označavanju - Putne listove poništava, a podatke unosi u Registar jednom tjedno za prethodni tjedan.

Članak 11.

Sve uvezena goveda, ovce, koze i svinje prije raspuštanja karantene potrebno je označiti, izdati Potvrdu o označavanju, evidentirati i upisati u Registar, na način propisan ovim Pravilnikom.

Označavanje životinja prije raspuštanja karantene provode ovlaštene veterinarske organizacije.

Domaćim životinjama iz stavka 1. ovoga članka uz oznaku propisanu ovim Pravilnikom ostaje oznaka zemlje porijekla odnosno zemlje izvoznice.

Uvezenim konjima i magarcima ostaje nepromijenjena izvorna oznaka zemlje porijekla odnosno zemlje izvoznice te im se izdaje Potvrda o označavanju s opisnom listom.

Članak 12.

Propisane ušne markice i dokumentaciju može proizvoditi samo od Ministarstva ovlašteni proizvođač.

Proizvođač ušnih markica obvezan je voditi evidenciju o proizvedenim i isporučenim količinama ušnih markica.

Proizvođač je obvezan osigurati isporuku ušnih markica najmanje za trogodišnje razdoblje te proizvoditi njihove duplikate na zahtjev HSC-a.

Propisane obrasce i dokumentaciju za označavanje životinja može tiskati samo od Ministarstva ovlaštena tiskara, koja mora numerirati obrasce te voditi evidenciju o proizvedenim i distribuiranim količinama.

II. OZNAČAVANJE GOVEDA

Članak 13.

Goveda moraju biti označena ušnom markicom (Prilog 1.), u oba uha.

Goveda već označena osmeroznamenkastim markicama s oznakom HSC-a u oba uha ne moraju se ponovno označavati.

Članak 14.

Tele mora biti prijavljeno najkasnije 8 dana nakon poroda, a označeno i evidentirano do dvadesetprvog dana po prijavi.

U slučaju kada se tele ranije stavlja u promet, prethodno mora biti označeno.

U slučaju da domaća životinja izgubi ušnu markicu, posjednik mora u roku od 8 dana izvijestiti ovlaštenu organizaciju koja ju je označila, radi ponovnog označavanja.

Gubitak ušne markice ovlašteni označavatelj prijavljuje na formularu »Narudžba izgubljene ušne markice« OOG-3/SL (prilog 4) koji se piše u 3 primjerka. Jedan primjerak ostaje posjedniku i služi kao dokaz da je životinja već označena i upisana u Registar.

Proizvođač putem distributera novu ušnu markicu dostavlja ovlaštenoj organizaciji odnosno fizičkoj osobi u roku od 30 dana, s naznakom da je ušna markica duplikat.

Članak 15.

Ovlaštena osoba za označavanje izdaje posjedniku goveda potvrdu o označavanju (prilog 5.), u kojoj su navedeni sljedeći podaci:

– zemlja porijekla;

– životni broj goveda;

– datum rođenja;

– pasmina goveda;

– spol goveda;

– kategorija goveda;

– životni broj majke; u slučaju embrio transfera upisuje se životni broj biološke majke i nosioca embrija;

– HB broj oca;

– osobni podaci vlasnika/posjednika životinje i šifra gospodarstva;

– šifra osobe koja obavlja označavanje;

– potpis osobe koja obavlja označavanje;

– datum označavanja.

Potvrda o označavanju izdaje se u 3 primjerka. Prvi primjerak namijenjen je ovlaštenoj organizaciji za označavanje, drugi primjerak dostavlja se HSC-u, treći primjerak potvrde se izdaje posjedniku i služi kao dokaz o identitetu životinje.

Članak 16.

Potvrda o označavanju – Putni list ispisuje se iz Registra nakon označavanja i registracije goveda u roku od 7 dana od dana dostave podataka u Registar, a sadrži podatke o govedu, podatke o vlasniku te podatke o eventualnim prethodnim vlasnicima.

Potvrda o označavanju – Putni list prati životinju u prometu i važeća je samo ako glasi na ime vlasnika goveda, odnosno do dolaska goveda na gospodarstvo kod novog vlasnika i to uz priloženu važeću dokumentaciju o izvršenom utovaru životinje izdanu od ovlaštene veterinarske organizacije.

Prilikom promjene vlasnika, kod utovara, dotadašnji vlasnik ispunjava obrazac Odlazak (OOG-7) uz pomoć ovlaštenog veterinara koji preuzima navedeni obrazac i podatke upisuje u Registar. Novi vlasnik preuzima obrazac Dolazak (OOG-8) od dotadašnjeg vlasnika, ispunjava ga uz pomoć ovlaštenog veterinara, te ga prilikom istovara predaje ovlaštenom veterinaru koji podatke unosi u Registar.

Iznimno od stavka 2. i 3. ovog članka u slučaju kad novi vlasnik preuzima govedo u svrhu prodaje klaonici, uz priloženu važeću dokumentaciju o izvršenom utovaru životinje izdanu od ovlaštene veterinarske organizacije, na obrasce Odlazak i Dolazak ne upisuju se podaci o vlasniku već podaci o klaonici kojoj će vlasnik prodati govedo.

U slučaju gubitka Potvrde o označavanju – Putnog lista, vlasnik mora u roku 8 dana predati zahtjev za izdavanje duplikata Potvrde ovlaštenoj organizaciji, na kojoj mora biti vidljivo označeno da se radi o duplikatu.

Članak 17.

Posjednik goveda obvezan je voditi registar goveda na gospodarstvu te sve promjene redovito evidentirati, najkasnije do trećeg dana po nastaloj promjeni.

Registar iz stavka 1. ovoga članka sadrži sljedeće podatke:

– ime i prezime vlasnika / posjednika životinje, šifra gospodarstva;

– životni broj goveda;

– datum rođenja;

– pasmina goveda;

– spol goveda;

– životni broj majke; u slučaju embrio transfera upisuje se životni broj biološke majke i nositelja embrija;

– HB broj oca;

– datum dolaska goveda na farmu;

– podatke o privremenim odlascima s farme (pašarenje, izložbe, smotre, sajmovi);

– podatke o liječenju i karenci.

Članak 18.

Posjednik goveda odgovoran je za prijavu telenja, o čemu mora izvijestiti ovlaštenu organizaciju.

III. OZNAČAVANJE KONJA I MAGARACA

Članak 19.

Posjednici za konje i magarce moraju posjedovati Potvrdu o označavanju s opisnom listom (Prilog 7.), u koju se upisuje jedinstveni životni broj.

Konji i magarci mogu biti označeni paljenim žigom u skladu s izraženom voljom vlasnika.

Kod označavanja paljenim žigom mora biti izdana Potvrda o označavanju s opisnom listom.

Članak 20.

Životni broj sastoji se od 11 znamenki.

Članak 21.

Svakom mladom grlu mora biti izdana Potvrda o označavanju s opisnom listom, prije odbića od majke.

Nakon izdavanja Potvrde o označavanju s opisnom listom, podaci o označenoj životinji unose se u Registar.

Članak 22.

Ukoliko se konji i magarci označavaju paljenim žigom, on mora biti na lijevom, odnosno desnom butu i/ili lijevom sedlištu.

Oznaka se sastoji od numeričke oznake i pripadajućeg simbola.

Brojevi na numeričkoj oznaci moraju biti sljedećih dimenzija: visina 5 cm; širina 3 cm; dubina 2 - 3 mm.

Uzgojno valjana grla mogu se obilježiti paljenim žigom u skladu s Programom uzgoja.

Članak 23.

Potvrda o označavanju iz članka 19. stavka 1. ovog Pravilnika sadržava sljedeće podatke:

– zemlja porijekla;

– životni broj;

– datum i mjesto ždrebljenja/pulenja;

– pasmina;

– spol;

– ime grla;

– žig;

– boja;

– otac;

– majka;

– uzgajivač/vlasnik/posjednik;

– datum označavanja.

Drugi dio potvrde odnosi se samo na dijagram konja odnosno magarca, gdje se ucrtavaju osnovne karakteristike grla, i to: oznake – znakovlja i zvrci.

Članak 24.

Potvrda o označavanju i opisna lista izdaje se u 3 primjerka. Prvi primjerak namijenjen je ovlaštenoj organizaciji za označavanje, drugi primjerak dostavlja se HSC-u, a treći primjerak potvrde ostaje posjedniku i služi kao dokaz o identitetu životinje te je prati u prometu.

U slučaju gubitka potvrde o označavanju, posjednik u roku 8 dana mora predati zahtjev za izdavanje duplikata potvrde ovlaštenoj organizaciji, na kojoj je vidljivo označeno da se radi o duplikatu.

Članak 25.

Posjednik konja odnosno magaraca mora voditi registar konja odnosno magaraca na gospodarstvu te sve promjene redovito evidentirati najkasnije u roku od tri dana od nastanka promjene.

Registar iz stavka 1. ovoga članka sadrži sljedeće podatke:

– ime i prezime posjednika životinje, šifru gospodarstva;

– životni broj životinje;

– šifru vlasnika životinje;

– datum rođenja i pasminu konja ili magarca;

– spol;

– životni broj majke;

– životni broj oca;

– datum dolaska grla na gospodarstvo;

– podatke o privremenim odlascima s farme (izložbe, sajmovi, smotre, sportska natjecanja);

– datum izlučivanja životinje iz uzgoja;

– podatke o liječenju i karenci;

– pojedine napomene.

Članak 26.

Posjednik konja odnosno magaraca odgovoran je za prijavu ždrijebljenja odnosno pulenja, o čemu mora izvijestiti ovlaštenu organizaciju u roku od 8 dana.

IV. OZNAČAVANJE SVINJA

Članak 27.

Svinje se označavaju ušnim markicama sa životnim brojem (Prilog 2.), koje se stavljaju na desno uho.

Uzgojno valjane životinje mogu se dodatno označiti tetoviranjem u lijevo uho.

Nakon označavanja, podaci o označenoj životinji unose se u Registar.

Članak 28.

Životni broj je jedinstveni broj od 10 znamenaka, koji se sastoji od kontrolnog i tekućeg dijela broja.

Prva znamenka broja je kontrolna, a preostalih 9 znamenki tvore tekući slijed.

Kontrolna znamenka dobije se prema određenoj formuli i osigurava neponovljivost pojedinog broja.

Članak 29.

Označavanje grla ušnom markicom obavlja se po prijavi vlasnika, prilikom provođenja imunoprofilaktičkih mjera, a najkasnije prije stavljanja grla u promet.

Članak 30.

Nakon obavljenog označavanja, ovlaštena organizacija za označavanje izdaje posjedniku životinja potvrdu o označavanju (prilog 8.).

Potvrda o označavanju izdaje se u 3 primjerka. Prvi primjerak namijenjen je ovlaštenoj organizaciji za označavanje, drugi primjerak potvrde dostavlja se HSC-u, a treći primjerak ostaje posjedniku i služi kao dokaz o identitetu životinje.

Članak 31.

Potvrda o označavanju svinja sadrži sljedeće podatke:

– zemlja porijekla;

– životni broj grla;

– datum rođenja grla;

– spol;

– broj majke (ako je poznata);

– broj oca (ako je poznat);

– podatke o vlasniku/posjedniku (ime i prezime, adresa, šifra gospodarstva);

– datum označavanja;

– potpis označavatelja i ovjeru ovlaštene organizacije.

Članak 32.

Prilikom klanja svinja za potrebe vlastitog domaćinstva, posjednik mora, uz propisani uzorak za pregled mesa na trihinelozu, dostaviti ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji i ušnu markicu zaklane životinje.

Članak 33.

Posjednik svinja obvezan je voditi registar svinja na gospodarstvu te sve promjene evidentirati u roku od 7 dana od nastale promjene.

Registar iz stavka 1. ovoga članka sadrži sljedeće podatke:

– ime i prezime vlasnika/posjednika životinje, šifru gospodarstva;

– životni broj životinja;

– podatke o prometu životinja (datum stavljanja životinja u promet, broj životinja koje se stavljaju u promet, novo brojno stanje);

– podatke o liječenju i karenci.

V. OZNAČAVANJE OVACA I KOZA

Članak 34.

Ovce i koze označavaju se ušnom markicom (prilog 3.), u desno uho, a uzgojno valjane životinje i tetoviranjem u lijevo uho.

Označavanje grla ušnom markicom obavlja se po prijavi posjednika, prilikom provođenja imunoprofilaktičkih mjera, a najkasnije prije stavljanja grla u promet.

Članak 35.

Nakon označavanja ovlaštena organizacija izdaje i ovjerava potvrdu o označavanju (prilog 9.), koja sadrži sljedeće podatke:

– zemlju porijekla;

– životni broj životinje;

– vrstu životinje;

– pasminu životinje;

– spol životinje;

– datum rođenja (ako je poznat);

– životni broj majke (ako je poznat);

– životni broj oca (ako je poznat);

– ime i prezime vlasnika životinje, adresu te šifru njegova gospodarstva;

– ime i adresu posjednika životinje te šifru njegova gospodarstva;

– podatke o organizaciji i osobi koja je označila životinju;

– datum označavanja životinja;

– potpis osobe koja je obavila označavanje.

Potvrda o označavanju izdaje se u 3 primjerka. Prvi primjerak namijenjen je ovlaštenoj organizaciji za označavanje, drugi primjerak potvrde dostavlja se HSC-u, a treći primjerak ostaje posjedniku.

Nakon označavanja, podaci o označenoj životinji upisuju se u Registar.

Članak 36.

Posjednik ovaca odnosno koza mora voditi registar ovaca odnosno registar koza na gospodarstvu, a sve promjene evidentirati u roku od 7 dana od nastale promjene.

Registar iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

– ime i prezime vlasnika/posjednika životinje, adresa, šifra gospodarstva;

– životne brojeve odraslih grla (sve životinje nakon prvog janjenja i jarenja);

– podatke o prometu životinja (datum stavljanja životinja u promet, svrha prometa, broj životinja u prometu i novo stanje broja životinja);

– podatke o izgubljenim odnosno ukradenim životinjama;

– podatke o liječenju i karenci.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

Nadzor nad provedbom obveznog označavanja životinja obavljaju državni veterinarski inspektori, županijski veterinarski inspektori i veterinarski inspektori Grada Zagreba te stočarski inspektori, u okviru nadležnosti određene posebnim Zakonima.

Članak 38.

Goveda koja nisu označena na način propisan ovim Pravilnikom, moraju biti označena u roku od mjesec dana od njegovog stupanja na snagu, a konji, magarci, svinje, ovce i koze u roku od godine dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Goveda označena markicama u skladu s Pravilnikom o obveznom označavanju i upisu u jedinstveni registar domaćih životinja te vođenju evidencija (»Narodne novine«, br. 74/03) ne moraju se ponovno označavati, a markice propisane istim Pravilnikom (s oznakom MPŠ) ostaju u upotrebi do isteka zaliha.

Ovce, svinje i koze označene markicama u skladu s Pravilnikom o obveznom označavanju životinja (»Narodne novine«, br. 139/97) ne moraju se ponovno označavati u skladu s ovim Pravilnikom.

Svinje, ovce i koze počinju se označavati u skladu s ovim Pravilnikom nakon određivanja ovlaštenog proizvođača ušnih markica u skladu s člankom 12. st 1. ovog Pravilnika.

Članak 39.

Oblici pojedinih vrsta propisanih ušnih markica nalaze se u prilogu ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Oblici pojedinih vrsta propisanih obrazaca nalaze se u prilogu ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 40.

Početkom primjene ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obveznom označavanju i upisu u jedinstveni registar domaćih životinja te vođenju evidencija (»Narodne novine«, br. 74/03).

Članak 41.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a počinje se primjenjivati danom stupanja na snagu.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, odredbe koje se odnose na upis podataka u Jedinstveni registar domaćih životinja za označene svinje, ovce, koze, konje i magarce počinju se primjenjivati od 1. siječnja 2006. godine do kada je potrebno za svinje, ovce i koze voditi Registar označene rasplodne stoke i Evidenciju označene stoke kako je propisano u Pravilniku o obveznom označavanju životinja (»Narodne novine«, br. 139/97).

Klasa: 112-01/04-01/2
Urbroj: 525-06-04-03
Zagreb, 23. srpnja 2004.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

Prilog 1.

UŠNA MARKICA ZA GOVEDA

Ušna markica za označavanje goveda žute je boje, u donjem dijelu pravokutnog oblika, s izduženim gornjim dijelom. Na vrhu ušne markice istaknuta je oznaka Ministarstva (MPŠVG). U drugom retku vidljiva je oznaka Republike Hrvatske (HR) i tekući životni broj koji se sastoji od deset znamenaka. U donjem retku vidno su istaknute zadnje četiri znamenke životnog broja. Na licu »a« ušne markice nalazi se bar code veličine 10 mm. Na licu »b« ne nalazi se barcode već se na tom mjestu nalaze uvećane četiri znamenke, dok se na dnu markice nalazi prazan prostor predviđen za upis imena goveda. Na oba naličja markice nalazi se istovjetan bar code putem kojega je omogućeno elektronsko očitavanje životnog broja. Izgled životnog broja određuje HSC.PRILOG 2.

UŠNA MARKICA ZA OZNAČAVANJE SVINJA

Ušna markica za označavanje svinja žute je boje, oblika izduženog pravokutnika sa zaobljenim vrhovima, najvećih dimenzija 60 x 17 mm. Na prednjoj strani (lice), markica je podijeljena po duljini. U gornjem dijelu je životni broj, veličine znamenki najmanje 6 mm, crne boje, a u donjem dijelu je bar code. Drugi dio ušne markice je okruglog oblika, promjera 30 mm, a na njemu je oznaka HR i MPŠVG.PRILOG 3.

UŠNA MARKICA ZA OZNAČAVANJE OVACA I KOZA

Ušna markica za označavanje ovaca je žute, a za označavanje koza bijele boje. Osim u boji, u svim drugim pojedinostima ušna markica za ovce i koze je identična. Ušna markica je plastična, sastavljena od dva dijela jednakih dimenzija, koja se prilikom obilježavanja ovaca i koza spajaju i nakon toga se više ne mogu rastaviti i uporabiti. Ušna markica je pravokutnog oblika i zaobljenih stranica.

Širina ušne markice je 33 mm, dok je visina 19 mm.

Na prednjoj strani ušne markice (strana na kojoj se nalazi izdanak – lice) nalazi se životni broj grla i bar code putem kojeg je moguće elektronsko očitavanje životnog broja. Životni broj se sastoji od 9 znamenaka, od kojih je prva znamenka kontrolna, a dobije se po zadanoj formuli i osigurava neponovljivost životnog broja ovce i koze.

Na drugom dijelu ušne markice (poleđina/naličje) upisana je slovna oznaka Republike Hrvatske (HR), oznaka Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodnog gospodarstva Republike Hrvatske (MPŠVG) i životni broj grla.Zakoni i propisi

Zakon o poljoprivredi

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

Zakon o stočarstvu

Zakon o veterinarstvu

Zakon o dobrobiti životinja

Zakon o vinu

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti

Uredba o ciljnoj cijeni svježeg sirovog mlijeka

Uredba o ciljnoj cijeni utovljenih svinja

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za klanje životinja...

Zakon o sanitarnoj inspekciji

Pravilnik: valenje domaće peradi i pernate divljači

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede

Pravilnik o načinu obavljanja veterinarsko - sanitarnog pregleda i kontrole nojeva

Pravilnik o zaštiti gljiva

Pravilnik o uvjetima i načinu prijevoza životinja

Pravilnik o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava

Objava naziva referentnog laboratorija za provjeru rada ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće svježeg sirovog mlijeka

Naredba o zabrani uporabe proteina podrijetlom od preživača

Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u peradarstvu i proizvodnji jaja

Zabrana uvoza i provoza peradi iz Nizozemske

Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Pravilnik o kakvoći svježeg sirovog mlijeka

ZAKONSKA REGULATIVA EKOLOŠKE PROIZVODNJE

Pravilnik o kakvoći stočne hrane

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede i šumarstva

Zakon o popisu poljoprivrede 2003

Metodologija za popis poljoprivrede 2003

Pravilnik o kapitalnim ulaganjima

Popis ekoloških proizvođača

Metodologija za procjenu štete od elementarnih nepogoda

PREGLED DRUGIH ZNAČAJNIH ZAKONA


Poslovni Forum d.o.o. za informatiku i poslovne usluge


Istraživanje tržišta - Izrada poslovnih planova - Izrada web stranica - Savjetovanje
Kontakt e-mail adrese i telefoni