Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Klikni za pregled priloga


> NASLOVNA STR.

> RATARSTVO

> GOVEDARSTVO

> SVINJOGOJSTVO

> PERADARSTVO

> VOĆE I POVRĆE

> ZAŠTITA BILJA

> EKOLOŠKA POLJ.

> MEHANIZACIJA

> ZAKONI I PROPISI
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

> Knjige (Literatura)

> Preporuke knjiga

> Analiza tla

> Veterina

> Investicije u poljoprivredi i izrada poslovnih planova

> Poslovna baza podataka

> Veterinarska ambulanta

> Agro marketing

> Web poljoprivreda

> OPG u Hrvatskoj

> Info prilozi

> Adresar i imenik

> Poslovni web katalog

> Posebne ponude i akcije

> Kontakt adrese
Poslovni web katalog Poslovni katalog Poslovni internet katalog

Ažurirano: 11. 8. 2020.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga

 
ZAKON O GNOJIVIMA I POBOLJŠIVAČIMA TLA

(NN 163/03)


I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuje kakvoća, kontrola kakvoće, označavanje, promet i nadzor u prometu gnojiva (mineralnih i organskih) i poboljšivača tla te proizvodnja i nadzor organskih gnojiva i poboljšivača tla.

(2) Ako mineralna gnojiva uz hranjiva sadrže i sredstva za zaštitu bilja, njihov promet i uporaba uređuje se propisima koji uređuju zaštitu bilja.

(3) U smislu ovoga Zakona gnojiva se ne smatraju tvari koje su pretežno određene da štite biljke od štetnih organizama i bolesti, te tvari koje utječu na životni razvoj biljaka, a pri tom ne služe ishrani biljaka.

Članak 2.

(1) U smislu ovoga Zakona pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:

1. »gnojiva« jesu tvari čija je glavna namjena ishrana biljaka,

2. »mineralno (anorgansko) gnojivo« jest gnojivo u kojem su prijavljena hranjiva u obliku anorganskih soli dobivenih ekstrakcijskim i/ili fizikalnim i/ili kemijskim industrijskim postupcima,

3. »organsko gnojivo« jesu organske tvari uglavnom biljnog i/ili životinjskog podrijetla, koje se dodaju u tlo s osnovnom namjenom ishrane bilja,

4. »poboljšivač tla« jesu tvari dodane u tlo s osnovnom namjenom poboljšavanja fizikalnih i/ili kemijskih svojstava i/ili biološke aktivnosti tla,

5. »proizvodnja« je dobivanje (tehnološki proces), obrada, prerada, miješanje i ostale pripreme organskih gnojiva i poboljšivača tla,

6. »promet« je trgovina na veliko i malo gnojiva i poboljšivača tla,

7. »partija gnojiva i poboljšivača tla« jest:

– u proizvodnji: količina koja je proizvedena istim tehnološkim postupkom, pod istim uvjetima, utvrđene propisane kakvoće,

– u prometu: količina za koju je proizvođač u vrijeme otpreme utvrdio istu kakvoću,

– pri uvozu: količina određene vrste gnojiva i poboljšivača tla koja je uvezena istim prijevoznim sredstvom, jednake određene kakvoće i podrijetla.

Članak 3.

(1) U Republici Hrvatskoj dozvoljen je promet gnojivima i poboljšivačima tla koji odgovaraju kakvoći i drugim uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donijetim na temelju njega.

(2) Razvrstavanje gnojiva i poboljšivača tla prema tipovima s rječnikom njihovih pojmova propisuje ministar poljoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: ministar).


II. KAKVOĆA, OZNAČAVANJE I PROMET GNOJIVA I POBOLJŠIVAČA TLA

Članak 4.

(1) Gnojiva i poboljšivači tla mogu biti u prometu ako ispunjavaju propisane uvjete glede najmanjih zahtjeva kakvoće, ako su označena na propisani način te ako pravilnom uporabom ne ugrožavaju plodnost tla, zdravlje ljudi i životinja te okoliš.

(2) Gnojiva i poboljšivači tla moraju biti odgovarajuće kakvoće, odnosno sadržavati određeni najmanji sadržaj hranjiva, imati odgovarajuća kemijska, fizička, fiziološka, mehanička i druga svojstva te ne smiju sadržavati veće količine štetnih tvari od dozvoljenih.

(3) Mineralna gnojiva koja ispunjavaju propisane uvjete o kakvoći gnojiva za promet na području Europske unije mogu se u prometu označiti oznakom »EC FERTILIZER«.

(4) Kakvoću gnojiva i poboljšivača tla iz stavka 2. i 3. ovoga članka te proizvodnju organskih gnojiva i poboljšivača tla propisuje ministar.

Članak 5.

(1) Kakvoća gnojiva i poboljšivača tla označava se deklaracijom.

(2) Gnojiva i poboljšivači tla moraju odgovarati kakvoći navedenoj u deklaraciji.

(3) Deklaracija za gnojiva i poboljšivače tla u prometu mora sadržavati sljedeće podatke:

– naziv i sjedište proizvođača, odnosno uvoznika,

– trgovačko ime gnojiva ili poboljšivača tla,

– oznaku »EC FERTILIZER« ako gnojivo ispunjava uvjete za tu oznaku,

– broj rješenja kojim se dozvoljava stavljanje u promet gnojiva i poboljšivača tla ako ne udovoljavaju uvjetima za označavanje »EC FERTILIZER«,

– naziv i tip gnojiva ili poboljšivača tla,

– naziv, tip i sadržaj hranjiva,

– naziv i sadržaj drugih tvari koje gnojivo i poboljšivač tla sadržava,

– netotežinu, odnosno volumen gnojiva i poboljšivača tla,

– način rukovanja i skladištenja.

(4) Ako se gnojiva i poboljšivači tla stavljaju u promet kao pakovine, podaci iz stavka 3. ovoga članka moraju biti otisnuti na ambalaži ili neodvojivo pričvršćeni za ambalažu.

(5) Ako su gnojiva i poboljšivači tla u prometu u rasutom stanju, podaci iz stavka 3. ovoga članka moraju biti navedeni u pratećoj dokumentaciji.

(6) Podaci na ambalaži i u pratećoj dokumentaciji moraju biti navedeni jasno, čitljivo i na hrvatskom jeziku tako da se ne mogu izbrisati ili odstraniti.

(7) Način označavanja i pakiranja gnojiva i poboljšivača tla propisuje ministar.

Članak 6.

Za svaku partiju proizvedenog i uvezenog gnojiva i poboljšivača tla proizvođač mora voditi laboratorijsku evidenciju.

Članak 7.

(1) Gnojiva i poboljšivači tla u prometu moraju se skladištiti u uvjetima koji osiguravaju održavanje njihove kakvoće i mogućnost korištenja u poljoprivrednoj proizvodnji.

(2) Uvjete skladištenja i način rukovanja gnojivima i poboljšivačima tla u cilju očuvanja njihove kakvoće propisuje ministar.

Članak 8.

(1) Gnojiva i poboljšivače tla mogu proizvoditi pravne ili fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti proizvodnje gnojiva i/ili poboljšivača tla (u daljnjem tekstu: proizvođači) po propisima o trgovačkim društvima, odnosno po propisima obrta.

(2) Gnojiva i poboljšivači tla koja se proizvode u Republici Hrvatskoj ili se uvoze, prije prvog stavljanja u promet moraju biti upisana u upisnike sukladno ovom Zakonu.

(3) Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) vodi sljedeće upisnike:

– Upisnik gnojiva

– Upisnik poboljšivača tla.

(4) Ministarstvo donosi rješenje o upisu u upisnike iz stavka 3. ovoga članka ako gnojivo i/ili poboljšivač tla odgovara jednom od propisanih tipova gnojiva i poboljšivača tla.

(5) Uvjete i potrebite dokaze za upis ili brisanje iz upisnika iz stavka 3. ovoga članka, te sadržaj, oblik i način vođenja upisnika propisuje ministar.

(6) Popis gnojiva i poboljšivača tla na temelju pravomoćnog rješenja iz stavka 4. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 9.

(1) U upisnike iz članka 8. ovoga Zakona ne upisuju se:

1. gnojiva i poboljšivači tla namijenjeni izvozu,

2. gnojiva i poboljšivači tla koji se koriste u znanstveno-
-istraživačke svrhe u za to potrebnim količinama,

3. mineralna gnojiva koja su iz posebnih razloga, u određenoj količini i na određeno razdoblje stavljena u promet na tržištu Republike Hrvatske.

(2) Za gnojiva i poboljšivače tla iz stavka 1. točke 2. i 3. ovoga članka proizvođač, odnosno uvoznik dužan je Ministarstvu dostaviti prijavu čiji sadržaj i dokumente koji se uz nju prilažu propisuje ministar.

(3) Razlog iz stavka 1. točke 3. ovoga članka je probna proizvodnja i ostatak od izvoza.

(4) Gnojiva iz stavka 1. točke 3. ovoga članka moraju zadovoljiti uvjete iz stavka 1. i 2. članka 4. ovoga Zakona i moraju na omotu imati otisnuto: »proizvedeno prema proizvođačkoj specifikaciji« te moraju udovoljiti kakvoći navedenoj u proizvođačkoj specifikaciji.

(5) Za stavljanje u promet gnojiva iz stavka 1. točke 3. ovoga članka Ministarstvo proizvođaču izdaje rješenje.

Članak 10.

(1) Ministarstvo vodi evidenciju o prometu gnojiva i poboljšivača tla.

(2) Proizvođači, odnosno uvoznici gnojiva i poboljšivača tla dužni su do 31. ožujka tekuće godine za proteklu godinu dostaviti Ministarstvu podatke o prometu gnojiva i poboljšivača tla.

(3) Način prikupljanja podataka i način vođenja evidencije o prometu gnojiva i poboljšivača tla propisuje ministar.

Članak 11.

(1) Gnojiva se moraju koristiti u skladu s načelima dobre poljoprivredne prakse što podrazumijeva obavljanje gnojidbe određenom vrstom i količinom gnojiva u skladu s potrebama biljaka i tla, uzevši pri tom u obzir raspoložive hranjive tvari u tlu, organsku tvar tla, klimatske uvjete područja i uvjete sjetve i sadnje.

(2) Ministar će pobliže odrediti načela dobre poljoprivredne prakse iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 12.

(1) Za praćenje učinkovitosti i stanja u području proizvodnje i primjene gnojiva i poboljšivača tla, za davanje stručnih mišljenja i prijedloga u ovom području u Ministarstvu se osniva Povjerenstvo za gnojiva i poboljšivače tla.

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka rješenjem imenuje ministar iz redova stručnjaka i znanstvenika iz područja proizvodnje i primjene gnojiva i poboljšivača tla.


III. KONTROLA KAKVOĆE GNOJIVA I POBOLJŠIVAČA TLA

Članak 13.

Proizvođači gnojiva i poboljšivača tla dužni su provoditi kontrolu njihove kakvoće u proizvodnji i otpremi.

Članak 14.

(1) Analizu kakvoće gnojiva i poboljšivača tla u cilju utvrđivanja kakvoće i upisa u upisnike iz članka 8. stavka 3. ovoga Zakona obavljaju ovlaštene pravne osobe (u daljnem tekstu: ovlašteni laboratoriji) na temelju rješenja Ministarstva.

(2) Uvjete koje moraju ispunjavati pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar.

(3) Analize gnojiva i poboljšivača tla i njihovo uzorkovanje u svrhu utvrđivanja kakvoće provodi se po jedinstvenim metodama.

(4) Metode iz stavka 3. ovoga članka i dozvoljena odstupanja propisuje ministar.


IV. UPRAVNI I INSPEKCIJSKI NADZOR

Članak 15.

(1) Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja Ministarstvo.

(2) Inspekcijski nadzor u provođenju ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja Ministarstvo (u daljnjem tekstu: poljoprivredna inspekcija).

(3) Poslove inspekcijskog nadzora iz nadležnosti poljoprivredne inspekcije provode poljoprivredni inspektori.

(4) Inspekcijski nadzor u provođenju ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega u prometu izvan specijaliziranih prodavaonica obavljaju i gospodarski inspektori Državnog inspektorata, sukladno ovom Zakonu i posebnim zakonima.

Članak 16.

(1) Poslove poljoprivrednog inspektora može obavljati diplomirani inženjer poljoprivrede, s položenim državnim stručnim ispitom za poljoprivrednog inspektora i s najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci.

(2) Program posebnog dijela državnoga stručnog ispita iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar.

Članak 17.

(1) Poljoprivredni inspektor ima službenu iskaznicu i znak kojim dokazuje službeno svojstvo, identitet i ovlasti.

(2) Obrazac iskaznice i izgled znaka te način izdavanja i vođenja evidencije o službenim iskaznicama i znakovima propisuje ministar.

Članak 18.

(1) Poljoprivredna inspekcija obavlja sljedeće poslove:

1. nadzire kakvoću gnojiva i poboljšivača tla kod proizvođača, uvoznika i u prometu,

2. uzima uzorke gnojiva i poboljšivača tla iz skladišta, prijevoznih sredstava i iz drugih mjesta te ih dostavlja na analizu ovlaštenom laboratoriju,

3. provjerava jesu li gnojiva i poboljšivači tla označeni na propisani način,

4. pregledava poslovne knjige i druge isprave, ako je to potrebno radi kontrole kakvoće gnojiva i poboljšivača tla,

5. određuje vremenski rok u kojem je proizvođač ili uvoznik obvezan otkloniti nedostatke u pogledu kakvoće,

6. zabranjuje promet i korištenje gnojiva i poboljšivača tla ako ne odgovara deklariranoj kakvoći ili sadrži veće količine štetnih tvari od dozvoljenih,

7. naređuje izmjenu deklaracije, ako utvrdi da gnojiva i poboljšivači tla nisu deklarirane kakvoće,

8. nadzire primjenu gnojiva i poboljšivača tla,

9. izvješćuje nadležna tijela državne uprave o uočenim nepravilnostima i traži provođenje određenog postupka ako sama nije ovlaštena izravno postupiti,

10. kontrolira rad ovlaštenih laboratorija koji obavljaju analizu gnojiva i poboljšivača tla, pregledava njihove laboratorijske knjige i izdane isprave o kakvoći te provjerava pridržavanje jedinstvenih metoda prilikom obavljanja analiza,

11. prikuplja podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kad je to potrebno za obavljanje poslova,

12. podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka zbog povrede odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega,

13. poduzima i druge mjere i radnje propisane ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

Članak 19.

(1) Pravne i fizičke osobe koje podliježu nadzoru poljoprivrednog inspektora dužne su mu omogućiti obavljanje nadzora, pružiti potrebne podatke i obavijesti te osigurati uvjete za nesmetani rad.

(2) Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su na zahtjev poljoprivrednog inspektora u određenom roku dostaviti ili pripremiti podatke i materijale koji su mu potrebni za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora.

(3) Rok iz stavka 2. ovoga članka mora biti primjeren vrsti zahtjeva.

Članak 20.

(1) Poljoprivredni inspektor u provedbi inspekcijskog nadzora vodi postupak, sastavlja zapisnik i donosi rješenje kad je za to ovlašten ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

(2) Poljoprivredni inspektor obavlja inspekcijski nadzor bez prethodne najave, ali je prije početka obavljanja nadzora obavezan o svojoj nazočnosti izvijestiti odgovornu osobu u pravnoj osobi, odnosno fizičku osobu kod koje treba obaviti inspekcijski nadzor.

(3) Ukoliko je odgovorna osoba iz stavka 2. ovoga članka odsutna, poljoprivredni će inspektor obaviti nadzor u nazočnosti djelatnika kojeg je zatekao na radu u pravnoj ili fizičkoj osobi.

(4) O izvršenom inspekcijskom nadzoru i o utvrđenom stanju, kao i o podacima i obavijestima dobivenim kod obavljanja inspekcijskog nadzora, poljoprivredni inspektor sastavlja zapisnik čiji jedan primjerak uručuje stranci.

(5) Na postupak poljoprivrednog inspektora primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

Članak 21.

(1) Ako poljoprivredni inspektor u postupku inspekcijskog nadzora utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon ili propisi doneseni na temelju njega, naredit će rješenjem da se utvrđene nepravilnosti, odnosno nedostaci uklone u određenom roku.

(2) Poljoprivredni inspektor donijet će rješenje iz stavka 1. ovoga članka bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka nadzora.

(3) Protiv rješenja poljoprivrednog inspektora može se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalba povjerenstvu kojeg imenuje ministar.

Članak 22.

(1) U obavljanju inspekcijskog nadzora poljoprivredni inspektor može privremeno oduzeti dokumentaciju i predmete koji u prekršajnom ili sudskom postupku mogu poslužiti kao dokaz do donošenja rješenja o izvršenom prekršaju ili presude o kaznenom djelu.

(2) O privremenom oduzimanju dokumentacije ili predmeta iz stavka 1. ovoga članka izdaje se potvrda.

Članak 23.

(1) U postupku nadzora nad prometom gnojiva i poboljšivača tla inspektor uzima uzorak, kojeg se razdijeli na dva jednaka dijela – jedan dio uzorka šalje se u ovlašteni laboratorij koji u roku od 15 dana od prijema uzorka izvrši analizu i inspektoru pošalje rezultate analize. Drugi dio uzorka inspektor čuva za potrebe ponovne analize.

(2) Analizu gnojiva i poboljšivača tla u inspekcijske svrhe obavljaju ovlašteni laboratoriji.

(3) Ako se stranka u postupku nadzora ne slaže s nalazom analize, može u roku od 15 dana od prijema nalaza analize zahtijevati ponovnu analizu, koja se vrši u drugom ovlaštenom laboratoriju.

(4) Ponovnu analizu uzorka može zahtijevati i inspektor.

(5) Nalaz ponovne analize je konačan i može se pobijati samo pod uvjetima i na način propisan za pobijanje javnih isprava.

(6) Podrobnije uvjete o načinu uzimanja uzoraka propisuje ministar.

Članak 24.

(1) Ako se analizom u inspekcijske svrhe utvrdi da gnojiva i poboljšivači tla nisu deklarirane, odnosno prema proizvođačkoj specifikaciji navedene kakvoće, poljoprivredni inspektor će donijeti rješenje o zabrani prometa navedenog gnojiva i poboljšivača tla.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, poljoprivredni inspektor će rješenjem dopustiti promet gnojiva i poboljšivača tla ukoliko ono odgovara određenoj kakvoći, iste vrste s manjim sadržajem aktivnih hranjiva, uz obvezu da proizvođač, odnosno uvoznik, izmjeni deklaraciju, odnosno proizvođačku specifikaciju prema utvrđenim rezultatima analize u inspekcijske svrhe.

Članak 25.

Troškove analize u inspekcijske svrhe snose:

1. proizvođač odnosno uvoznik koji je gnojiva i poboljšivače tla deklarirao i stavio u promet, ako se analizom u inspekcijske svrhe utvrdi da nisu deklarirane kakvoće, odnosno prema proizvođačkoj specifikaciji navedene kakvoće,

2. Ministarstvo, čiji je poljoprivredni inspektor u redovnoj kontroli poslao uzorak na analizu, ako se analizom u inspekcijske svrhe utvrdi da gnojiva i poboljšivači tla jesu deklarirane, odnosno prema proizvođačkoj specifikaciji navedene kakvoće,

3. osoba na čiji je zahtjev poslan uzorak na analizu, ako se analizom u inspekcijske svrhe utvrdi da gnojiva i poboljšivači tla jesu deklarirane, odnosno prema proizvođačkoj specifikaciji navedene kakvoće.


V. KAZNENE ODREDBE

Članak 26.

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako proizvodi, uvozi i stavlja u promet gnojiva i/ili poboljšivače tla koji ne udovoljavaju propisanoj kakvoći (članak 4.),

2. ako stavlja u promet gnojiva i/ili poboljšivače tla koji nemaju kvalitetu označenu na deklaraciji (članak 5. stavak 1.),

3. ako stavlja u promet gnojiva i/ili poboljšivače tla koje nisu označeni na propisani način (članak 5. stavak 3., članak 9. stavak 4.),

4. ako gnojiva i/ili poboljšivače tla drži u uvjetima koji ne osiguravaju održavanje njihove kakvoće (članak 7.),

5. ako stavlja u promet gnojiva i/ili poboljšivače tla, a za to nema rješenje Ministarstva (članak 8. stavak 4., članak 9. stavak 5.),

6. ako analizu gnojiva i/ili poboljšivača tla ne obavlja po jedinstvenim metodama (članak 14. stavak 3.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna.

(4) Za prekršaj iz stavka 1. točke 6. ovoga članka pravnoj osobi može se uz kaznu izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja analize gnojiva i poboljšivača tla u trajanju od jedne do dvije godine.

Članak 27.

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako za svaku partiju proizvedenog i/ili uvezenog gnojiva i poboljšivača tla ne vodi laboratorijsku evidenciju (članak 6.),

2. ako Ministarstvu ne dostavi podatke iz članka 10. ovoga Zakona,

3. ako koristi gnojiva suprotno načelima dobre poljoprivredne prakse (članak 11.),

4. ako poljoprivrednom inspektoru ne omogući obavljanje nadzora, ne pruži potrebne podatke i obavijesti te ne osigura uvjete za nesmetani rad (članak 19. stavak 1.),

5. ako na zahtjev poljoprivrednog inspektora u određenom roku ne dostavi ili pripremi podatke i materijale koji su mu potrebni za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora (članak 19. stavak 2.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 1.000,00 do 3.000,00 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom od 3.000,00 do 5.000,00 kuna.


VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

(1) Propise koje je ovlašten donijeti prema odredbama ovoga Zakona ministar će donijeti u roku od jedne godine od dana njegovog stupanja na snagu.

(2) Do stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovoga članka ostaju na snazi propisi donijeti na temelju Zakona iz članka 31. ovoga Zakona.

Članak 29.

(1) Najkasnije do 1. siječnja 2005. Ministarstvo će od ureda državne uprave u jedinicama područne (regionalne) samouprave, odnosno upravnog tijela Grada Zagreba, nadležnih za poslove poljoprivredne inspekcije, preuzeti obavljanje inspekcijskih poslova u prometu i potrošnji mineralnih gnojiva kao i određeni broj državnih službenika zatečenih na tim poslovima na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, a razmjerno opsegu preuzetih poslova.

(2) Do preuzimanja poslova iz stavka 1. ovoga članka uredi državne uprave u jedinicama područne (regionalne) samouprave, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba, nadležni za poslove poljoprivredne inspekcije, nastavit će obavljati inspekcijske poslove u prometu i potrošnji mineralnih gnojiva s djelokrugom određenim do stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) S danom preuzimanja poslova i državnih službenika iz stavka 1. ovoga članka, uredi državne uprave u jedinicama područne (regionalne) samouprave, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba, nadležni za poslove poljoprivredne inspekcije, prestaju s obavljanjem inspekcijskih poslova u prometu i potrošnji mineralnih gnojiva.

Članak 30.

Gnojiva koja su proizvedena i registrirana po propisima iz članka 28. stavka 2. ovoga Zakona ostat će u prometu do isteka roka njihove uporabe.

Članak 31.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o kvaliteti, kontroli kvalitete i prometu mineralnih gnojiva (»Narodne novine«, br. 1/75., 47/89., 39/92. i 43/92.- pročišćeni tekst).

Članak 32.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.


Klasa: 320-02/03-01/01
Zagreb, 1. listopada 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.


Zakoni i propisi

Zakon o poljoprivredi

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

Zakon o stočarstvu

Zakon o veterinarstvu

Zakon o dobrobiti životinja

Zakon o vinu

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti

Uredba o ciljnoj cijeni svježeg sirovog mlijeka

Uredba o ciljnoj cijeni utovljenih svinja

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za klanje životinja...

Zakon o sanitarnoj inspekciji

Pravilnik: valenje domaće peradi i pernate divljači

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede

Pravilnik o načinu obavljanja veterinarsko - sanitarnog pregleda i kontrole nojeva

Pravilnik o zaštiti gljiva

Pravilnik o uvjetima i načinu prijevoza životinja

Pravilnik o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava

Objava naziva referentnog laboratorija za provjeru rada ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće svježeg sirovog mlijeka

Naredba o zabrani uporabe proteina podrijetlom od preživača

Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u peradarstvu i proizvodnji jaja

Zabrana uvoza i provoza peradi iz Nizozemske

Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Pravilnik o kakvoći svježeg sirovog mlijeka

ZAKONSKA REGULATIVA EKOLOŠKE PROIZVODNJE

Pravilnik o kakvoći stočne hrane

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede i šumarstva

Zakon o popisu poljoprivrede 2003

Metodologija za popis poljoprivrede 2003

Pravilnik o kapitalnim ulaganjima

Popis ekoloških proizvođača

Metodologija za procjenu štete od elementarnih nepogoda

PREGLED DRUGIH ZNAČAJNIH ZAKONA


Poslovni Forum d.o.o. za informatiku i poslovne usluge


Istraživanje tržišta - Izrada poslovnih planova - Izrada web stranica - Savjetovanje
Kontakt e-mail adrese i telefoni