Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Klikni za pregled priloga


> NASLOVNA STR.

> RATARSTVO

> GOVEDARSTVO

> SVINJOGOJSTVO

> PERADARSTVO

> VOĆE I POVRĆE

> ZAŠTITA BILJA

> EKOLOŠKA POLJ.

> MEHANIZACIJA

> ZAKONI I PROPISI
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

> Knjige (Literatura)

> Preporuke knjiga

> Analiza tla

> Veterina

> Investicije u poljoprivredi i izrada poslovnih planova

> Poslovna baza podataka

> Veterinarska ambulanta

> Agro marketing

> Web poljoprivreda

> OPG u Hrvatskoj

> Info prilozi

> Adresar i imenik

> Poslovni web katalog

> Posebne ponude i akcije

> Kontakt adrese
Poslovni web katalog Poslovni katalog Poslovni internet katalog

Ažurirano: 10. 8. 2020.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga


ZAKON O VETERINARSTVU - Početak


IV. Veterinaska zaštita dobrobiti životinja

Članak 80.

(1) Zabranjeno je zlostavljati i mučiti životinje tijekom uzgoja, držanja, korištenja, radne uporabe ili posebnih oblika školovanja (dresure).

(2) Životinje se tijekom prijevoza i prilikom klanja ne smiju izlagati mučenju i patnji.

(3) Svaki posjednik životinja mora sa životinjom humano postupati i životinju zaštititi od patnji i bolova te pravovremeno zatražiti veterinarsku pomoć.

(4) Bolesnoj ili ozlijeđenoj životinji mora se, čim je to moguće prije, pružiti odgovarajuća veterinarska pomoć i potrebita njega, osim ako bolest ili ozljeda nije takva da životinju treba odmah usmrtiti.

(5) Nastambe i objekti u kojima su smještene životinje moraju biti primjerene pripadnoj vrsti i kategoriji životinja te opremljene tako da mogu zadovoljiti biološke potrebe pripadne vrste i kategorije životinja.

(6) Životinjama se mora osigurati potrebita i zdravstveno ispravna hrana i voda.

(7) Znanstveno-istraživački pokusi na životinjama mogu se obavljati samo u zdravstveno-medicinskim, veterinarskim, farmakološkim i drugim znanstvenim ustanovama, a životinje se tijekom pokusa ne smiju izlagati mučenju i patnji.


V. Sustav provedbe veterinarske djelatnosti

Članak 81.

(1) Veterinarsku djelatnost obavljaju pravne i fizičke osobe kao veterinarske ambulante, veterinarske stanice, veterinarske bolnice, veterinarske klinike, centri za reprodukciju i umjetno osjemenjivanje te veterinarske ljekarne (u daljnjem tekstu: veterinarske organizacije), pod uvjetima i na način utvrđenim ovim Zakonom.

(2) Veterinarske organizacije iz stavka 1. ovoga članka, osnivaju se kao trgovačka društva.

(3) Pojedine poslove veterinarske djelatnosti, sukladno ovome Zakonu, obavlja Veterinarski fakultet i Hrvatski veterinarski institut.

(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, pojedine poslove veterinarske djelatnosti može obavljati i veterinarska služba ustrojena u pravnoj osobi koja obavlja djelatnost uzgoja stoke i stočarske proizvodnje (u daljnjem tekstu: veterinarska služba).


Članak 82.

(1) Veterinarsku djelatnost obavljaju i fizičke osobe kao veterinarske ambulante privatne prakse (u daljnjem tekstu: privatna praksa), pod uvjetima i na način propisan ovim Zakonom, a upisuju se u upisnik koji vodi Uprava.

(2) Na poslovanje privatne prakse iz stavka 1. ovoga članka, na odgovarajući način, primjenjuju se odredbe Zakona o obrtu.

(3) Obrazac i način vođenja upisnika iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar.


Članak 83.

(1) Veterinarsku organizaciju može osnovati pravna i fizička osoba sukladno odredbama ovoga Zakona.

(2) Privatnu praksu može obavljati, sukladno odredbama ovoga Zakona diplomirani veterinar koji poslove privatne prakse obavlja osobno.

(3) Veterinarsku službu, kao unutarnju ustrojstvenu jedinicu, sukladno odredbama ovoga Zakona, osniva pravna osoba koja obavlja djelatnost uzgoja stoke i stočarske proizvodnje.

(4) Veterinarska organizacija, privatna praksa i veterinarska služba može se osnovati uz prethodno mišljenje Hrvatske veterinarske komore i veterinarsko-zdravstvenu suglasnost nadležnoga Veterinarskog ureda.

(5) Veterinarska organizacija, privatna praksa i veterinarska služba, mogu započeti radom na temelju rješenja o udovoljavanju propisanim uvjetima glede uređenja objekata, prostora, prostorija, veterinarske opreme i stručnih djelatnika.

(6) Rješenje iz stavka 5. ovoga članka donosi ravnatelj, na prijedlog stručnog povjerenstva, koje on osniva.

(7) Uvjete iz stavka 5. ovoga članka i uvjete za izdavanje suglasnosti iz stavka 4. ovoga članka propisuje ministar.


Članak 84.

(1) Na svakom epizootiološkom području mora se osigurati zaštita zdravlja životinja te provedba mjera veterinarskog javnog zdravstva.

(2) Ako na epizootiološkom području ili dijelu epizootiološkog područja nije osigurana zaštita zdravlja životinja te provedba mjera veterinarskog javnog zdravstva, pravnu osobu za obavljanje veterinarske djelatnosti dužna je osnovati jedinica lokalne uprave i samouprave.
Izmjene
1. Veterinarske organizacije

a) Veterinarska ambulanta i veterinarska stanica

Članak 85.

(1) Veterinarska ambulanta i veterinarska stanica obavljaju u okviru svoje djelatnosti, ambulantno, kućnim posjetama i u gospodarskim objektima, ove poslove:

1. provode propisana preventivna cijepljenja, propisane dijagnostičke i druge pretrage radi zaštite zdravlja životinja i ljudi te mjere za otkrivanje, suzbijanje, sprečavanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti i zoonoza,

2. provode preventivna cijepljenja, dijagnostička i druga ispitivanja radi zaštite zdravlja životinja,

3. obavljaju preglede oboljelih životinja i razudbe lešina, ispitivanja uzroka oboljenja ili uginuća životinja, osnovna laboratorijsko dijagnostička ispitivanja te promatranje životinja,

4. otkrivaju i prijavljuju pojavu zarazne bolesti ili sumnju na pojavu zarazne bolesti,

5. liječe oboljele životinje, obavljaju kirurške, porodiljske i druge veterinarske zahvate na životinjama,

6. liječe neplodnost te provode umjetno osjemenjivanje životinja i prijenos oplođenih jajnih stanica (embriotransfer),

7. provode mjere veterinarske zaštite okoliša radi sprečavanja širenja i suzbijanja zaraznih bolesti životinja (dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju i radiološku dekontaminaciju),

8. vode propisanu evidenciju i dokumentaciju,

9. izdaju svjedodžbe o zdravstvenom stanju životinja, potvrde o zdravstvenom stanju pošiljaka životinja i zdravstvenoj ispravnosti pošiljaka životinjskih proizvoda, sjemena za umjetno osjemenjivanje, oplođenih jajnih stanica, međunarodne svjedodžbe (certifikate) i druge potvrde kada je to ovim Zakonom određeno,

10. provode veterinarsko-stočarsko prosvjećivanje glede očuvanja i unapređenja zdravlja i reprodukcije životinja,

11. obavljaju propisane veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrole,

12. provode, organiziraju i kontroliraju označivanje životinja, sukladno ovom Zakonu i vode propisanu evidenciju i upisnik označenih životinja,

13. obavljaju i druge poslove određene svojim statutom u skladu s ovim Zakonom.

(2) Poslove iz stavka 1. točke 1., 7., 9., 11. i 12. ovoga članka i članka 12. ovoga Zakona može obavljati samo veterinarska ambulanta, odnosno veterinarska stanica koju na vrijeme od pet godina ovlasti Uprava kao ovlaštenu veterinarsku organizaciju.

(3) Pojedine poslove iz stavka 2. ovoga članka mogu obavljati i druge veterinarske organizacije ili privatna praksa ako udovoljavaju posebnim uvjetima koje propisuje ministar u roku od 30 dana od dana objave Zakona.

(4) Ovlaštena veterinarska organizacija iz stavka 2. ovoga članka mora osigurati obavljanje poslova svoje djelatnosti tijekom cijeloga dana i udovoljavati i posebnim uvjetima koje propisuje ministar.


Članak 86.

(1) Odluka o davanju ovlasti za obavljanje poslova iz članka 85. stavka 2. ovoga Zakona donosi se na temelju javnog natječaja.

(2) Javni natječaj raspisuje Uprava, a provodi ga povjerenstvo koje imenuje ravnatelj.

(3) Povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka predlaže Upravi najpovoljnijeg ponuditelja.

(4) O davanju ovlasti najpovoljnijem ponuditelju, rješenjem, odlučuje Uprava.

(5) Žalba na rješenje iz stavka 4. ovoga članka nije dopuštena, a može se pokrenuti upravni spor.

(6) Ako se na javni natječaj ne javi ni jedan ponuditelj, odnosno ako se ne odabere najpovoljniji ponuditelj, ravnatelj će odrediti veterinarske organizacije koje su dužne provesti mjere iz članka 12. ovoga Zakona.


Članak 87.

(1) Ravnatelj, na temelju rješenja Uprave, s najpovoljnijim ponuditeljom sklapa ugovor o povjeravanju poslova, u pisanom obliku.

(2) Ugovor obvezno sadrži odredbe o:

- vrsti i opsegu poslova,

- visini i načinu plaćanja naknade za dobivenu ovlast,

- nazivu jedne ili više epizootioloških jedinica u kojima se obavljaju povjereni poslovi,

- početku i trajanju ovlasti za obavljanje poslova,

- načinu i uvjetima obavljanja poslova,

- osiguravanju financijskih sredstava za obavljanje poslova,

- o visini i načinu plaćanja,

- mogućnosti i razlozima otkaza ugovora prije isteka vremena,

- pravu i razlozima jednostranog raskida ugovora,

- odgovornosti u obavljanju povjerenih poslova,

- drugim pravima i obvezama.


Članak 88.

(1) Ugovor o povjeravanju poslova prestaje istekom vremena za koje je ugovor sklopljen, otkazom ako je sklopljen na određeno vrijeme ili raskidom.

(2) Uprava može i prije isteka ugovora o povjeravanju poslova otkazati ugovor bez otkaznog roka ili uz otkazni rok, ako:

- ovlaštena veterinarska organizacija ne obavlja ili nepotpuno obavlja povjerene poslove,

- obavlja povjerene poslove protivno ugovoru.


Članak 89.

(1) Ovlaštene veterinarske organizacije upisuju se u upisnik koji vodi Uprava.

(2) Obrazac i način vođenja upisnika propisuje ministar.

(3) Popis ovlaštenih veterinarskih organizacija objavljuje se u "Narodnim novinama".


Članak 90.

(1) Za dobivenu ovlast iz članka 85. stavka 2. ovoga Zakona ovlaštena veterinarska organizacija plaća naknadu u korist Državnog proračuna.

(2) Visina naknade iz stavka 1. ovoga članka određuje se ovisno o opsegu povjerenih poslova, području na kojem se obavljaju te pogodnostima i učincima koji se postižu davanjem ovlasti.

(3) Visina i način plaćanja naknade iz stavka 1. ovoga članka određuje se ugovorom o povjeravanju poslova.

b) Veterinarska bolnica i veterinarska klinika

Članak 91.

(1) Veterinarska bolnica i veterinarska klinika, u okviru svoje djelatnosti, obavlja stacionarno liječenje i njegu bolesnih i ozlijeđenih životinja.

(2) Veterinarska bolnica i veterinarska klinika obavlja:

1. pregled oboljelih životinja i ispituje uzrok oboljenja,

2. liječenje oboljelih životinja te kirurški, porodiljski i drugi veterinarski zahvati,

3. liječenje neplodnosti,

4. umjetno osjemenjivanje životinja,

5. pojedine poslove u provedbi određene mjere iz članka 12. u skladu sa člankom 85. stavkom 3. ovoga Zakona,

6. savjetovanje posjednika životinja radi očuvanja zdravlja životinja,

7. vođenje propisanih evidencija i dokumentacija,

8. drugi poslovi određeni statutom u skladu s odredbama ovoga Zakona,

9. iz djelokruga svojega rada izdaje svjedodžbe o zdravstvenom stanju životinja.

c) Centri za reprodukciju i umjetno osjemenjivanje

Članak 92.

(1) Centri za reprodukciju i umjetno osjemenjivanje u okviru svoje djelatnosti mogu obavljati sljedeće poslove:

1. proizvode uzgojno valjane životinje,

2. proizvode, pripremaju, pohranjuju i stavljaju u promet sjeme za umjetno osjemenjivanje i oplođene jajne stanice,

3. obavljaju prijenos oplođenih jajnih stanica (embriotransfer),

4. obavljaju poslove uvoza i izvoza sjemena za umjetno osjemenjivanje i oplođenih jajnih stanica,

5. obavljaju reprodukcijsko testiranje rasplodnjaka,

6. obavljaju umjetno osjemenjivanje životinja,

7. organiziraju provođenje umjetnog osjemenjivanja životinja na određenom području ili provode umjetno osjemenjivanje životinja po nalogu i posebnom ovlaštenju Uprave,

8. provode umjetno osjemenjivanje životinja na određenom području putem posebno organizirane službe za reprodukciju,

9. pružaju stručnu pomoć u provođenju umjetnog osjemenjivanja i suzbijanja neplodnosti životinja,

10. obavljaju poslove kontrole i zaštite zdravlja vlastitih životinja i njihove reprodukcijske sposobnosti,

11. obavljaju poslove kontrole, laboratorijske dijagnostike i analize sjemena za umjetno osjemenjivanje i oplođenih jajnih stanica,

12. provode stručnu izobrazbu veterinara i veterinarskih djelatnika te uzgajatelja životinja za umjetno osjemenjivanje i reprodukciju stoke,

13. provode informatičku obradu i analizu podataka iz područja reprodukcije životinja,

14. prate, proučavaju i znanstveno istražuju pitanja u svezi s razmnožavanjem i genetikom kod životinja,

15. obavljaju i druge poslove utvrđene statutom u svezi s unapređenjem veterinarstva i stočarstva.

(2) Poslove iz točke 3., 4., 5., 7., 11., 13. i 14. stavka 1. ovoga članka mogu obavljati centri za umjetno osjemenjivanje i reprodukciju koji udovoljavaju posebnim uvjetima koje propisuje ministar.

d) Veterinarska ljekarna

Članak 93.

Veterinarska ljekarna se osniva prema posebnom zakonu radi opskrbe veterinarskih organizacija i posjednika životinja veterinarskim lijekovima, pomoćnim ljekovitim sredstvima, sredstvima za njegu i zaštitu životinja, veterinarskim instrumentima i opremom te hranom za životinje.

2. Veterinarski fakultet i Hrvatski veterinarski institut

a) Veterinarski fakultet

Članak 94.

Veterinarski fakultet za potrebe veterinarstva i u svrhu unapređivanja veterinarske djelatnosti i znanstveno nastavnog rada obavlja:

1. kliničku, laboratorijsku i terensku dijagnostiku bolesti životinja,

2. liječenje životinja,

3. razudbu lešina te patohistološke pretrage životinjskih organa,

4. kemijske, histološke, biološke, histokemijske, citološke, mikrobiološke, urološke, parazitološke, radijacijske, radio-kemijske i druge analize organa životinja, krvi, krvnog seruma, izlučevina životinja, životinjske hrane, namirnica životinjskog podrijetla, drugih bioloških supstrata, tla, vode i zraka, te daje o tome stručna mišljenja,

5. vještačenja i izradu ekspertiza iz područja veterinarstva i stočarske proizvodnje za potrebe zainteresiranih pravnih i fizičkih osoba,

6. istraživanja i proizvodnju farmaceutskih i bioloških sredstava za liječenje životinja i suzbijanje bolesti životinja,

7. ocjenjivanje zdravstvene ispravnosti i kakvoće namirnica životinjskog podrijetla i drugih proizvoda životinjskog podrijetla i o tome daje stručne ocjene i mišljenja.

b) Hrvatski veterinarski institut

Članak 95.

Hrvatski veterinarski institut za potrebe veterinarstva:

1. obavlja terensku i laboratorijsku dijagnostiku zaraznih, nametničkih i drugih bolesti životinja,

2. prati, analizira i proučava stanje glede pojava, kretanja, suzbijanja i iskorjenjivanja zaraznih, nametničkih i drugih bolesti životinja,

3. planira i predlaže preventivna cijepljenja te dijagnostičke pretrage životinja,

4. planira i predlaže mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije radi sprečavanja širenja i suzbijanja zaraznih bolesti životinja,

5. istražuje načine zaštite od zoonoza,

6. istražuje, unapređuje i primjenjuje metode otkrivanja, suzbijanja i prevencije zaraznih, nametničkih i drugih bolesti životinja,

7. istražuje, unapređuje, priprema i primjenjuje biološka i farmaceutska sredstva za dijagnostiku, profilaksu i terapiju,

8. obavlja laboratorijske pretrage proizvoda životinjskog podrijetla radi utvrđivanja njihove zdravstvene ili higijenske ispravnosti,

9. istražuje, unapređuje i primjenjuje metode otkrivanja, suzbijanja i prevencije zaraznih, nametničkih i drugih bolesti životinja,

10. istražuje, unapređuje, priprema i primjenjuje nova imunološka sredstva za zaštitu zdravlja životinja,

11. prati, analizira i ocjenjuje utjecaj okoliša na zdravstveno stanje životinja,

12. istražuje zoohigijenske uvjete u objektima za uzgoj stoke i stočarsku proizvodnju,

13. obavlja laboratorijske pretrage namirnica životinjskoga podrijetla i drugih proizvoda životinjskog podrijetla radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti,

14. obavlja laboratorijske pretrage na rezidue i druge biološki aktivne tvari, u životinjama, mesu i ostalim namirnicama životinjskog podrijetla,

15. obavlja kontrolu radioaktivnih tvari u životinjama, mesu i proizvodima životinjskog podrijetla i stočnoj hrani,

16. obavlja toksikološke pretrage životinja, proizvoda životinjskoga podrijetla i stočne hrane,

17. obavlja ispitivanja i kontrolu kakvoće lijekova za uporabu u veterini, u proizvodnji i prometu,

18. istražuje, unapređuje i primjenjuje razvojne metode tehnologije i kontrole namirnica životinjskog podrijetla, stočne hrane i lijekova za uporabu u veterini,

19. istražuje, unapređuje i pruža stručnu pomoć u svezi inspekcije životinja, inspekcije namirnica životinjskog podrijetla i stočne hrane,

20. pruža stručnu pomoć veterinarskim organizacijama i uzgajateljima životinja te proizvođačima namirnica životinjskog podrijetla, stočne hrane i lijekova za uporabu u veterini,

21. obavlja i druge poslove određene statutom u skladu s ovim Zakonom.

3. Privatna praksa

Članak 96.

(1) Privatnu praksu može obavljati diplomirani veterinar pod sljedećim uvjetima:

1. da ima hrvatsko državljanstvo,

2. da ima položen stručni ispit,

3. da ima potpunu poslovnu sposobnost,

4. da mu pravomoćnom sudskom presudom ili odlukom drugog nadležnog tijela nije izrečena sigurnosna ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova veterinarske djelatnosti,

5. da nije u radnom odnosu,

6. da ima odobrenje za rad (licencu) Hrvatske veterinarske komore.

(2) Privatna praksa može se obavljati samo u jednoj veterinarskoj ambulanti.


Članak 97.

(1) U privatnoj praksi mogu se obavljati poslovi iz članka 85. stavka 1. ovoga Zakona, osim poslova utvrđenih točkom 1., 7., 9., 11. i 12. stavka 1. istoga članka.

(2) U privatnoj praksi ne mogu se obavljati poslovi u provedbi mjera iz članka 12. ovoga Zakona osim u slučaju iz članka 85. stavka 3. ovoga Zakona.


Članak 98.

Diplomirani veterinar u obavljanju privatne prakse dužan je:

1) na zahtjev držatelja životinje pružiti zdravstvenu pomoć ili drugu veterinarsku uslugu u okviru odobrene djelatnosti,

2) sudjelovati na poziv nadležnog tijela Državne uprave u radu na sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti,

3) voditi propisanu dokumentaciju i evidenciju,

4) davati podatke o svom radu na zahtjev nadležnog tijela Državne uprave,

5) obavljati poslove zdravstvene zaštite životinja u skladu s pravilima struke i kodeksom veterinarske etike.

4. Veterinarska služba

Članak 99.

(1) Veterinarska služba obavlja veterinarsku djelatnost u objektima i na životinjama kod pravne osobe koja obavlja djelatnost uzgoja stoke i stočarske proizvodnje.

(2) Veterinarska služba ne može obavljati poslove iz članka 12. i članka 85. stavka 1. točke 1., 7., 9., 11. i 12., ovoga Zakona.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, pojedine poslove u provedbi mjera iz članka 12. ovoga Zakona, ravnatelj, bez provedbe javnog natječaja, rješenjem može povjeriti veterinarskoj službi, ako udovoljava posebnim uvjetima koje propisuje ministar.

5. Izvješćivanje o obavljanju poslova veterinarske djelatnosti

Članak 100.

(1) Veterinarska organizacija, privatna praksa i veterinarska služba dužne su Upravi podnositi izvješća o obavljanju veterinarske djelatnosti.

(2) Veterinarski fakultet, Hrvatski veterinarski institut i Hrvatska veterinarska komora dužni su Upravi podnositi izvješća o obavljanju poslova za potrebe veterinarstva utvrđenih ovim Zakonom.

(3) Sadržaj, oblik i način podnošenja izvješća te rokove njihova dostavljanja propisuje ministar.

6. Veterinarski djelatnici

Članak 101.

(1) Izravno poslove veterinarstva iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona obavljaju veterinarski djelatnici: diplomirani veterinari (u daljnjem tekstu: veterinari), veterinarski tehničari i veterinarski bolničari, a određene specijalizirane poslove u veterinarskoj dijagnostici i analitici i stručnjaci ostalih struka.

(2) Postavljanje dijagnoze, propisivanje lijeka, liječenje, kirurške, porodiljske i druge zahvate na životinjama, veterinarsko-zdravstveni pregled i kontrolu te druge poslove veterinarskog javnog zdravstva, mogu obavljati samo veterinari.

(3) Veterinarski djelatnici iz stavka 2. ovoga članka mogu obavljati poslove veterinarske djelatnosti samo uz odobrenje za rad (licencu), koju daje Hrvatska veterinarska komora na vrijeme od pet godina.

(4) Odobrenje za rad (licenca) iz stavka 3. ovoga članka, može se produljivati i oduzimati. Postupak, uvjete i način davanja, produljivanja i oduzimanja ovoga odobrenja (licence) propisuje ministar.

(5) Poslove tehničke naravi, umjetno osjemenjivanje, dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju te higijeničarske i druge poslove veterinarstva koji nisu sadržani u odredbi stavka 2. ovoga članka, obavljaju veterinarski tehničari po nalogu veterinara i prema pravilima struke.


Članak 102.

(1) Veterinari i veterinarski tehničari obvezni su nakon završenog školovanja obaviti vježbenički staž.

(2) Vježbenički staž za veterinara traje jednu godinu, a za veterinarskog tehničara šest mjeseci.


Članak 103.

(1) Vježbenički staž obavlja se u veterinarskim organizacijama, a može se obaviti i na Veterinarskom fakultetu i u Hrvatskom veterinarskom institutu.

(2) Veterinarske organizacije dužne su primati vježbenike na vježbenički staž prema mjerilima koje će odrediti ministar.


Članak 104.

(1) Nakon obavljenog vježbeničkog staža veterinari i veterinarski tehničari polažu stručni ispit, pred ispitnim povjerenstvom.

(2) Sadržaj i način provođenja vježbeničkog staža za veterinare i veterinarske tehničare, sastav ispitnog povjerenstva te program i način polaganja stručnog ispita, kao i obrazac uvjerenja o položenom stručnom ispitu, propisuje ministar.

7. Hrvatska veterinarska komora

Članak 105.

(1) Hrvatska veterinarska komora (u daljnjem tekstu: Komora) je udruga veterinara kojoj je temeljna zadaća promicanje veterinarstva i zastupanje interesa u području veterinarstva.

(2) Članovi Komore su veterinari koji obavljaju poslove veterinarske djelatnosti na području Republike Hrvatske sukladno ovom Zakonu.

(3) Komora je pravna osoba a članstvo u Komori je obvezno.

(4) Komora ima statut kojim se utvrđuje djelatnost, tijela upravljanja, ustrojstvo i način rada.

(5) Na statut Komore suglasnost daje ministar.


Članak 106.

(1) Svoje zadaće Komora obavlja samostalno na način utvrđen ovim Zakonom i svojim statutom.

(2) Komora obavlja pojedine poslove javne ovlasti, ako je to utvrđeno ovim Zakonom.

(3) Zadaće Komore jesu:

1. promicanje i zastupanje interesa u području veterinarstva,

2. vođenje upisnika svojih članova,

3. skrb o poštivanju pravila kodeksa veterinarske etike i poduzimanje odgovarajućih mjera u slučaju njihova kršenja,

4. davanje mišljenja za osnivanje i prestanak veterinarskih organizacija, privatne prakse i veterinarskih službi,

5. daje, produljuje i oduzima veterinarima odobrenje za rad (licencu),

6. daje mišljenja i prijedloge u postupku donošenja akata kojima se uređuju pitanja, uvjeti i način obavljanja veterinarske djelatnosti,

7. predlaže cijene veterinarskih usluga,

8. skrbi o stručnom osposobljavanju i usavršavanju veterinarskih djelatnika i zastupa njihove interese,

9. utvrđuje i nadzire način promidžbe veterinarskih organizacija i privatne prakse,

10. organizira znanstvene i stručne skupove,

11. obavlja i druge poslove sukladno odredbama svoga Statuta.

(4) Poslovi iz točke 5. i 9. ovoga članka obavljaju se kao javna ovlast, a akti koje u tom svojstvu izdaje su javne isprave.

8. Nadzor nad stručnim radom u obavljanju
veterinarske djelatnosti

Članak 107.

(1) Nadzor nad stručnim radom u obavljanju veterinarske djelatnosti koji se obavlja u skladu s godišnjim programom nadzora i na prijedlog nadležnog državnog veterinarskog inspektora, provodi Uprava.

(2) Nadzor iz stavka 1. ovoga članka provodi državno povjerenstvo sastavljeno od istaknutih stručnjaka pojedinih područja veterinarske djelatnosti, nadležnog državnog veterinarskog inspektora i predstavnika Komore.

(3) Povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka, dužno je nakon obavljenog nadzora, podnijeti Upravi izvješće o činjenicama, ocjeni stručnosti i uspješnosti rada, utvrđenim nedostacima, njihovim uzrocima i posljedicama, kao i prijedlog mjera.

(4) Ravnatelj rješenjem osniva državno povjerenstvo i imenuje njegove članove.

(5) Uprava može zabraniti obavljanje veterinarske djelatnosti, ako su izvješćem iz stavka 3. ovoga članka utvrđeni nedostaci takve naravi da bi nastavljanje rada moglo prouzročiti štetne posljedice ili opasnost po zdravlje ljudi ili životinja.

(6) Uvjete i način rada te naknade i nagrade u svezi s radom državnog povjerenstva, propisuje ministar.


VI. Naknade i troškovi

a) Naknade

Članak 108.

(1) Za obavljeni obvezni veterinarsko-zdravstveni pregled, i izdavanje svjedodžbe plaća se naknada i to:

1. za obavljeni veterinarsko-zdravstveni pregled pošiljke u prometu preko granice Republike Hrvatske naknadu određuje Vlada Republike Hrvatske i prihod je Državnog proračuna,

2. za ostale veterinarsko-zdravstvene preglede naknade propisuje ministar i prihod su u visini od 30% Fonda za zdravstvenu zaštitu životinja, a u visini od 70% ovlaštene veterinarske organizacije,

3. za izdavanje svjedodžbi visinu naknade propisuje ministar i prihod je u visini 70% Fonda za zdravstvenu zaštitu životinja, a u visini 30% ovlaštene veterinarske organizacije.

(2) Način prikupljanja i plaćanja naknada iz stavka 1. ovoga članka, propisuje ministar.


Članak 109.

(1) Fond za zdravstvenu zaštitu životinja je pravna osoba a osniva ga Vlada Republike Hrvatske.

(2) Sredstva Fonda za zdravstvenu zaštitu životinja čine sredstva ostvarena od naknada prema članku 108. ovoga Zakona i sredstva koja se prema članku 114. ovoga Zakona osiguravaju u Državnom proračunu i naknade za podmirenje troškova tiskanja obrazaca i izradu propisanih oznaka iz članka 110. točke 5. i 6. ovoga Zakona.


Članak 110.

Sredstva Fonda za zdravstvenu zaštitu životinja ostvarena prema odredbama članka 109. ovoga Zakona, koriste se za:

1. isplatu naknada za ubijene ili zaklane životinje i uništene predmete tijekom provođenja naređenih mjera,

2. podmirenje troškova za suzbijanje određenih zaraznih bolesti iz ovoga Zakona,

3. podmirenje troškova utvrđivanja pojave zarazne bolesti i laboratorijske dijagnostičke pretrage zaraznih i nametničkih bolesti životinja,

4. podmirenje troškova laboratorijskih pretraga, koje se obavljaju u okvirima veterinarsko-zdravstvenih pregleda i kontrola,

5. podmirenje troškova tiskanja i distribucije propisanih obrazaca, evidencija i druge dokumentacije,

6. podmirenje troškova izrade propisanih oznaka za životinje i službenih etiketa s otisnutim žigom ili pečatom,

7. razvitak i primjenu novih dijagnostičkih i analitičiih postupaka,

8. druge svrhe u svezi kontrole bolesti i veterinarskog javnog zdravstva.


Članak 111.

(1) Županijsko poglavarstvo i poglavarstvo Grada Zagreba utvrđuje visinu naknade za:

1. upisivanje pasa u poseban upisnik,

2. neškodljivo uklanjanje lešina, nejestivih nusproizvoda životinjskog podrijetla i konfiskata,

3. neškodljivo uklanjanje pasa i mačaka, lutalica.

(2) Sredstva ostvarena od naknade iz točke 1. stavka 1. ovoga članka prihod su ovlaštene veterinarske organizacije, a sredstva ostvarena od naknada za poslove iz točke 2. i 3. stavka 1. ovoga članka, prihod su pravne osobe koja obavlja te poslove.

b) Troškovi

Članak 112.

Posjednik životinje snosi sve troškove preventivnog cijepljenja, dijagnostičkog i drugog ispitivanja, kao i sve druge troškove u svezi sa provedbom mjera koje su propisane ili naređene u skladu s ovim Zakonom, osim ako je naredbom iz članka 12. stavka 2. ovoga Zakona drukčije određeno.


Članak 113.

Posjednik životinje snosi troškove utilizacije ili neškodljivog uklanjanja lešina, dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije dvorišta, obora i staja, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.


Članak 114.

U Državnom proračunu osiguravaju se sredstva za suzbijanje osobito opasnih zaraznih bolesti iz članka 8. ovoga Zakona i to za:

- preventivna cijepljenja i dijagnostička ispitivanja,

- zaprečivanje zaraženog ili ugroženog područja,

- dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju te nabavku opreme i drugog potrebitog materijala za njihovo provođenje,

- troškove skupina veterinara i drugih veterinarskih djelatnika,

- utilizaciju i neškodljivo uklanjanje lešina ubijenih ili uginulih životinja,

- osiguranje zaliha rezervi cjepiva,

- isplatu naknada iz članka 47. stavka 1. ovoga Zakona.


VII. Upravni i inspekcijski nadzor

1. Zajedničke odredbe

Članak 115.

Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donijetih temeljem ovoga Zakona obavlja Ministarstvo.


Članak 116.

(1) Inspekcijski nadzor prema ovom Zakonu i propisima donijetim na temelju ovoga Zakona, obavljaju republički veterinarski inspektori i granični veterinarski inspektori veterinarske inspekcije Uprave u sastavu Ministarstva i drugi državni službenici koje za to ovlasti ministar.

(2) Inspekcijski nadzor iz stavka 1. ovoga članka obavljaju i veterinarski inspektori u područnim jedinicama Ministarstva - Veterinarskim uredima županija, odnosno Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: županijski, odnosno gradski veterinarski inspektori).

(3) Inspektore iz stavka 1. i 2. ovoga članka postavlja i razrješuje ministar.


Članak 117.

(1) Inspekcijski nadzor u prvom stupnju obavlja županijski, odnosno gradski veterinarski inspektor i granični veterinarski inspektor u graničnoj veterinarskoj stanici kao područnim jedinicama Ministarstva, a u drugom stupnju republički veterinarski inspektor veterinarske inspekcije Uprave.

(2) Ovlaštena veterinarska organizacija, u okviru poslova Državne uprave koji su joj ovim Zakonom preneseni, riješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, a republički veterinarski inspektor veterinarske inspekcije Uprave u drugom stupnju.


Članak 118.

(1) Inspekcijski nadzor iz članka 116. ovoga Zakona podrazumijeva veterinarsko-inspekcijski, odnosno veterinarsko-zdravstveni nadzor (u udaljnjem tekstu: veterinarsko-zdravstveni nadzor) koji se provodi nad životinjama i životinjskim proizvodima i otpadnom životinjskom tvari; nad objektima, opremom, sredstvima te uvjetima za držanje, uzgoj i proizvodnju životinja i životinjskih proizvoda; nad provođenjem naređenih mjera za sprečavanje, otkrivanje i suzbijanje zaraznih bolesti životinja; nad sredstvima za prijevoz i uvjetima prijevoza te objektima, uvjetima i opremom za promet životinja i životinjskih proizvoda; nad objektima, opremom, uvjetima i načinom rada veterinarskih organizacija u obavljanju zdravstvene zaštite životinja, nad dobivanjem, proizvodnjom, pohranom sjemena za umjetno osjemenjivanje i oplođenih jajnih stanica, nad uvjetima pohrane i uporabe veterinarskih lijekova i pomoćnih ljekovitih sredstava, nad zdravstvenom ispravnošću hrane i vode za životinje, kao i nad svim drugim objektima, sredstvima, predmetima i opremom, koji mogu biti prijenosnici zaraznih bolesti životinja ili na drugi način ugrožavati njihovo zdravlje i zdravlje ljudi u prometu preko granice Republike Hrvatske.

(2) Veterinarski inspektor iz članak 116. stavka 1. i 2. ovoga zakona (u daljnjem tekstu: veterinarski inspektor) u provedbi inspekcijskog nadzora, sastavlja zapisnik i donosi rješenje kada je za to ovlašten ovim Zakonom i propisima donesenim temeljem ovoga Zakona.


Članak 119.

(1) Za republičkog veterinarskog inspektora može se postaviti osoba koja pored općih uvjeta propisanih za prijam u državnu službu ispunjava i sljedeće uvjete:

1. ima visoku stručnu spremu veterinarske struke,

2. ima položen državni stručni ispit za zvanje veterinarskog inspektora,

3. ima najmanje deset godina radnog staža u struci nakon položenog državnog stručnog ispita.

(2) Za županijskog, odnosno gradskog veterinarskog inspektora i graničnog veterinarskog inspektora može se postaviti osoba koja, pored općih uvjeta za prijam u državnu službu, ispunjava i posebne uvjete iz točke 1. i 2. stavka 1. ovoga članka te ima pet godina radnog iskustva u struci nakon položenoga državnog stručnog ispita.


Članak 120.

(1) Pravne i fizičke osobe čiji rad podliježe nadzoru veterinarskog inspektora dužne su omogućiti obavljanje nadzora, pružiti potrebite podatke i obavijesti te osigurati uvjete za nesmetan rad.

(2) Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su privremeno obustaviti poslovanje nadziranog objekta za vrijeme inspekcijskog nadzora ako veterinarski inspektor ne bi mogao na drugi način obaviti inspekcijski nadzor ili utvrditi činjenično stanje.

(3) Pravne i fizičke osobe dužne su na zahtjev veterinarskog inspektora, u primjerenom roku dostaviti ili pripremiti podatke i materijale koji su mu potrebiti za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora.


Članak 121.

(1) Ako veterinarski inspektor prigodom obavljanja inspekcijskog nadzora utvrdi da ovaj Zakon ili drugi propis nije primijenjen ili da nije pravilno primijenjen, naredit će rješenjem otklanjanje utvrđene nepravilnosti, ako je to ovim zakonom ili drugim propisom predviđeno, određujući rok u kojem se nepravilnosti moraju otkloniti.

(2) Veterinarski inspektor donijet će rješenje iz stavka 1. ovoga članka bez odgađanja, a najkasnije u roku15 dana od dana završetka nadzora.


Članak 122.

(1) Veterinarski inspektor donijet će usmeno rješenje i odmah narediti izvršenje u slučajevima, kada utvrdi da pravna ili fizička osoba obavlja djelatnost protivno izvršnoj zaštitnoj mjeri zabrane obavljanja djelatnosti, donesenoj u upravnom ili prekršajnom postupku.

(2) rješenje iz stavka 1. ovoga članka veterinarski inspektor će unijeti u zapisnik o provedenom inspekcijskom nadzoru.

(3) U provedbi rješenja iz stavka 1. ovoga članka veterinarski inspektor će pečaćenjem ili na drugi pogodan način zatvoriti prostorije ili objekt u kojima se obavlja djelatnost, te može oduzeti opremu, uređaje, sredstva za rad i prijevozna sredstva kojima se obavlja djelatnost, do konačne odluke nadležnoga tijela.


Članak 123.

(1) U obavljanju inspekcijskog nadzora veterinarski inspektor može privremeno oduzeti, do donošenja rješenja o izvršenom prekršaju ili presude o kaznenom djelu, dokumentaciju i predmete koji u prekršajnom ili sudbenom postupku mogu poslužiti kao dokaz.

(2) O privremenom oduzimanju dokumentacije ili predmeta iz stavka 1. ovoga članka izdaje se potvrda.

(3) U slučaju kada se privremeno do odluke nadležnoga državnoga tijela oduzimaju pošiljke životinja ili proizvoda, prijava ili zahtjev se mora podnijeti u roku 48 sati, a nadležno državno tijelo o prijavi ili zahtjevu postupa žurno.


Članak 124.

(1) Protiv rješenja Uprave donesenih u prvom stupnju nije dopuštena žalba ali se može pokrenuti upravni spor.

(2) Protiv rješenja veterinarskog inspektora, može se podnijeti žalba veterinarskoj inspekciji Uprave u sastavu Ministarstva, u roku osam dana od dana dostave rješenja.

(3) Žalba protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka ne zadržava izvršenje rješenja.


Članak 125.

(1) Zaključak o dozvoli izvršenja rješenja veterinarski inspektor dužan je donijeti bez odgađanja, u roku od osam dana od dana kada je rješenje postalo izvršno, a iznimno nakon isteka toga roka.

(2) Troškove izvršenja snosi stranka koja je bila dužna izvršiti naređenu upravnu mjeru.


Članak 126.

(1) Izvršno rješenje veterinarskog inspektora kojem je predmet nenovčana obveza i koje se prema prirodi obveze može izvršiti izravnom prisilom, izvršit će se tom prisilom, bez prethodne primjene prisilnih mjera iz članka 286. Zakona o općem upravnom postupku.

(3) Prisilna novčana kazna koja se na temelju stavka 2. ovoga članka izriče prvi put, izriče se u iznosu od 10.000,00 kuna za nadziranu pravnu osobu, ili 5.000,00 kuna za nadziranu fizičku osobu. Svaka kasnija prisilna novčana kazna izriče se u istom iznosu.


Članak 127.

(1) Ako veterinarski inspektor utvrdi da je povredom propisa učinjen prekršaj ili kazneno djelo, uz rješenje za čije je donošenje ovlašten ili zapisnik, dužan je bez odgode a najkasnije u roku 15 dana od dana sastavljanja zapisnika ili donošenja rješenja, podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka ili prijavu za pokretanje postupka zbog kaznenog djela.

(2) Sudbeno tijelo kojemu je podnesena prijava ili zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, dužno je o ishodu postupka obavijestiti podnositelja zahtjeva ili prijave.


Članak 128.

(1) Veterinarski inspektor o obavljenim inspekcijskim pregledima vodi očevidnik.

(2) Sadržaj, oblik i način vođenja očevidnika iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar.


Članak 129.

(1) Kad je za izvršenje poslova inspekcijskog nadzora potrebito uzeti uzorke i izvršiti analizu, veterinarski će inspektor, sukladno ovom Zakonu i drugim propisima, uzeti uzorke (u daljnjem tekstu: službeni uzorak) i dostaviti ih na laboratorijske pretrage u laboratorije utvrđene ovim Zakonom.

(2) Veterinarski inspektor dužan je u slučaju iz stavka 1. ovoga članka izvijestiti stranku, da za slučaj njenog zahtjeva za superanalizom, istodobno s uzimanjem uzorka za analizu, mora uzeti i uzorak za superanalizu.

(3) O rezultatu analize, veterinarski je inspektor dužan bez odgađanja izvijestiti stranku kod koje su uzorci uzeti.

(4) Stranka nezadovoljna rezultatom analize može, u roku od osam dana od dana primitka izvješća veterinarskog inspektora o rezultatu analize, zahtijevati da se izvrši superanaliza.

(5) Troškove analize i superanalize nastale u postupku obavljanja veterinarsko-zdravstvenog nadzora, snosi stranka, ako su rezultati analize pozitivni, odnosno ako su rezultati pretrage negativni, troškove podmiruje iz sredstava Fonda. Rezultat super analize mjerodavan je i za troškove analize.

(6) Troškove laboratorijske pretrage službenih uzoraka uzetih u okviru provođenja "monitoring" programa snosi pravna ili fizička osoba, kod koje su uzorci uzeti neovisno od rezultata pretrage.


Članak 130.

(1) Laboratorijske pretrage službenih uzoraka (analize i superanalize), obavlja Hrvatski veterinarski institut i ovlašteni laboratoriji koji udovoljavaju propisanim uvjetima i imaju ovlast ravnatelja.

(2) Laboratorijske pretrage uzoraka životinjske hrane, sirovina i aditiva, radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti, pored Hrvatskog veterinarskog instituta i laboratorija utvrđenih u stavku 1. ovoga članka, mogu obavljati i drugi laboratoriji, koji glede prostorija, opreme i stručnih djelatnika udovoljavaju propisanim uvjetima.

(3) Uvjete kojima moraju udovoljavati laboratoriji iz stavka 1. i 2. ovoga članka, propisuje ministar.

(4) Rješenje o udovoljavanju propisanim uvjetima i davanju ovlasti laboratorija iz stavka 1. i 2. ovoga članka, donosi ravnatelj na prijedlog stručnog povjerenstva koje on osniva.

(5) Popis laboratorija iz stavka 1. i 2. ovoga članka objavljuje se u "Narodnim novinama".


Članak 131.

(1) Veterinarski inspektor ima službenu iskaznicu kojom dokazuje službeno svojstvo, identitet i ovlasti, a granični veterinarski inspektor ima i znak graničnog veterinarskog inspektora.

(2) Granični veterinarski inspektor obvezatan je tijekom službe nositi službenu odoru.

(3) Oblik i sadržaj obrasca službene iskaznice, izgled, sadržaj znaka, boju i kroj službene odore, te način izdavanja i vođenja upisnika o izdanim službenim iskaznicama i znakovima propisuje ministar.


Članak 132.

Ako posjednik životinja koje podliježu provedbi inspekcijskog nadzora odbije da mu se utvrdi identitet, veterinarski inspektor će pisano, a u žurnim slučajevima i na usmeni zahtjev od nadležnog tijela Ministarstva unutarnjih poslova zatražiti pomoć pri utvrđivanju identiteta posjednika životinja, ili predmeta koji podliježu veterinarsko-zdravstvenom pregledu, kontroli i nadzoru.

2. Republički veterinarski inspektor

Članak 133.

U provedbi inspekcijskog nadzora republički veterinarski inspektor obavlja nadzor nad:

1) udovoljavanjem propisanim uvjetima i načinu rada veterinarskih organizacija

2) udovoljavanjem veterinarsko-zdravstvenim uvjetima pri izgradnji i rekonstrukciji stočnih i peradarskih farmi, valionica, stočnih sajmišta, tržnica i otkupnih mjesta,

3) provedbom mjera za sprečavanje, suzbijanje, iskorjenjivanje zaraznih i nametničkih bolesti životinja,

4) provedbom mjera za zaštitu od zoonoza,

5) provedbom mjera za zaštitu zdravlja životinja,

6) uzgojem, držanjem i prometom životinja,

7) proizvodnjom pohranom i prometom proizvoda životinjskoga podrijetla,

8) proizvodnjom, pohranom i prometom stočne hrane,

9) proizvodnjom, pohranom i prometom veterinarskih lijekova i otrova,

10) objektima za klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskoga podrijetla, stočnih farmi, objekata za utilizaciju i neškodljivo uklanjanje, stočnih sajmišta, tržnica, otkupnih stanica i valionica, glede udovoljavanja propisanim uvjetima,

11) objektima, uređajima i opremom objekata za obavljanje veterinarske djelatnosti, proizvodnjom sjemena za umjetno osjemenjivanje i oplođenim jajnim stanicama, proizvodnjom jaja za nasad, mrijestilištima, stočnim sajmištima i tržnicama, glede udovoljavanja veterinarsko-zdravstvenim uvjetima,

12) ostacima štetnih tvari (reziduama), u životinjama i proizvodima životinjskoga podrijetla koji su namijenjeni ljudskoj prehrani,

13) provedbom mjera zaštite okoliša od negativnih utjecaja vezanih uz zaštitu zdravlja životinja, uzgoj životinja i obradbu, preradbu, pohranu i promet životinjskih proizvoda,

14) neškodljivim uklanjanjem i iskorištavanjem životinjskih lešina, nejestivih nusproizvoda klanja i konfiskata,

15) radom dijagnostičkih i analitičkih laboratorija i veterinarskoj zaštiti okoliša,

16) proizvodnjom i skladištenjem sjemena za umjetno osjemenjivanje životinja i oplođenih jajnih stanica i provedbom umjetnoga osjemenjivanja životinja,

17) izvoznim klaonicama i drugim izvoznim objektima i objektima za obradbu, preradbu i pohranu mesa i drugih proizvoda životinjskoga podrijetla, namijenjenih prehrani ljudi.


Članak 134.

U provedbi inspekcijskog nadzora iz članka 133. ovoga Zakona republički veterinarski inspektor ima pravo i obvezu:

1) privremeno zabraniti promet životinja, te promet i uporabu proizvoda životinjskoga podrijetla i predmeta kojima se mogu prenijeti uzročnici zaraznih bolesti u slučaju sumnje na zaraznu bolest,

2) privremeno zabraniti ili ograničiti promet i uporabu proizvoda životinjskoga podrijetla ako se posumnja u njihovu zdravstvenu ili higijensku ispravnost,

3) narediti otklanjanje nedostatka u objektima, koji glede izgradnje, tehničkih uređaja, tehnološke opreme, načina rada, higijene i veterinarske zaštite okoliša ne udovoljavaju propisanim uvjetima,

4) zabraniti uporabu objekata iz točke 3. ovoga članka ako se u određenom roku ne otklone utvrđeni nedostaci,

5) zabraniti promet veterinarskih lijekova i otrova, ako se promet obavlja protivno odredbama posebnih zakona,

6) zabraniti promet i uporabu stočne hrane i dodataka stočnoj hrani za koje se utvrdi da su škodljivi po zdravlje životinja ili zdravlje ljudi,

7) narediti neškodljivu utilizaciju ili neškodljivo uklanjanje lešina, nejestivih nusproizvoda klanja i konfiskata,

8) zabraniti obavljanje djelatnosti veterinarskim organizacijama, ako ne udovoljavaju propisanim uvjetima glede prostora, stručnih djelatnika i opreme ili nemaju suglasnost ravnatelja za početak obavljanja djelatnosti,

9) uzimati uzorke proizvoda životinjskog podrijetla, sjemena za umjetno osjemenjivanje, lijekove i druge predmete, radi ispitivanja njihove veterinarsko-zdravstvene ispravnosti i kakvoće,

10) poduzimati i druge radnje za koje je ovlašten posebnim propisima i prema ukazanim potrebama.

3. Granični veterinarski inspektor

Članak 135.

U provedbi inspekcijskog nadzora granični veterinarski inspektor provodi veterinarsko-zdravstveni pregled i kontrolu nad uvozom, izvozom i provozom pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, stočne hrane, te sirovina i aditiva što služe za proizvodnju stočne hrane, lijekova i pomoćnih ljekovitih sredstava koji se rabe u veterini, sjemena za umjetno osjemenjivanje, oplođenih jajnih stanica i predmeta kojima se mogu prenositi uzročnici zaraznih bolesti životinja u prometu preko granice Republike Hrvatske.


Članak 136.

(1) Granični veterinarski inspektor u provedbi inspekcijskog nadzora ima pravo i obvezu:

1. obaviti veterinarsku kontrolu pošiljaka iz članka 63., 66., 67., 68. i 71. ovoga Zakona i pratećih isprava,

2. pregledati prateće isprave i utvrditi njihovu valjanost, provjeriti sukladnost podataka o podrijetlu i identitetu s oznakama životinja odnosno proizvoda te jamstva koja zahtijevaju propisi Republike Hrvatske,

3. obaviti pregled pošiljke koja se uvozi, izvozi, provozi ili se privremeno skladišti glede provjere uvjeta prijevoza, pakiranja proizvoda te zdravstveno stanje životinja odnosno zdravstvene ispravnosti proizvoda,

4. pregledati poslovne knjige i isprave pravnih i fizičkih osoba u svezi s provođenjem odredaba članka 63. do 71. ovoga Zakona,

5. voditi evidenciju izvoznih, uvoznih i provoznih pošiljaka pri prijelazu granice Republike Hrvatske,

6. nadzirati skladišta na graničnim prijelazima te carinska i druga skladišta namijenjana privremenom skladištenju neocarinjene robe iz uvoza ili robe u provozu,

7. nadzirati provođenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u objektima iz točke 6. ovoga članka,

8. izvješćivati Upravu o saznanjima glede pojave i kretanja zaraznih bolesti životinja u susjednim i drugim zemljama,

9. obavljati veterinarsku kontrolu izvoznih, uvoznih i provoznih pošiljaka koje se pretovaruju ili privremeno skladište na graničnom prijelazu,

10. obavljati i druge poslove prema ovome Zakonu i propisima donesenim na temelju njega i prema pokazanim potrebama.

(2) Način obavljanja veterinarske kontrole na graničnom prijelazu, carinskom i drugim skladištima namijenjenim privremenom skladištenju robe iz uvoza i provoza, evidenciju o uvozu, izvozu i provozu, način uzimanja dijagnostičkog materijala za laboratorjska ispitivanja i druga prava i obveze graničnog veterinarskog inspektora propisuje ministar.


Članak 137.

(1) U obavljanju poslova veterinarske kontrole iz članka 136. ovoga Zakona, granični veterinarski inspektor ima pravo i obvezu:

1. zabraniti uvoz, izvoz ili provoz pošiljaka iz članka 63. do 71. ovoga Zakona:

- ako uvoz i provoz nije odobren rješenjem iz članka 68. stavka 1. ovoga Zakona,

- ako pošiljka ili prijevozno sredstvo ne udovoljava propisanim uvjetima,

- ako pregledom utvrdi, da je pošiljka zaražena, sumnjiva na zarazu ili da potječe iz zaraženog područja,

- ako utvrdi da roba koja je predmet pošiljke iz uvoza, nije proizvedena u izvoznom objektu ili objektu kojega je odobrio ministar,

- ako utvrdi da pošiljka nema propisanu svjedodžbu (certifikat) ili svjedodžba (certifikat) nije pravilno ispunjena podacima,

- ako utvrdi, da pošiljka može ugroziti zdravlje ljudi i životinja te, da je izravno ugrožena dobrobit životinja,

- ako utvrdi da su životinjski proizvodi i životinjska hrana higijenski neispravni,

- ako životinje i proizvodi nisu obilježeni na propisan način te se ne može utvrditi identitet i sukladnost između isprava i životinja odnosno životinjskih proizvoda ili druge robe u pošiljci,

- ako utvrdi, da životinjski proizvodi namijenjeni ljudskoj prehrani i hranidbi životinja sadrže radioaktivne tvari i rezidue u količinama iznad dopuštenih.

2. privremeno zabraniti uvoz, izvoz i provoz pošiljaka iz članka 63. do 71. ovoga Zakona, ako treba otkloniti nedostatke na pošiljci ili ispravi koja je prati,

3. narediti privremeno uskladištenje pošiljke iz članka 63. do 71. ovoga Zakona u registriranom skladištu, ako je zbog utvrđene sumnje tijekom pregleda, potrebito laboratorijski provjeriti zdravstveno stanje odnosno zdravstvenu ispravnost pošiljke,

4. u dogovoru s uvoznikom, prijevoznikom odnosno korisnikom pošiljke:

- vratiti pošiljku u određenom vremenskom razdoblju,

- uputiti pošiljku u zemlju gdje to dopušta nadležna veterinarska vlast i veterinarsko-zdravstveni uvjeti,

- dopustiti da se proizvodi upotrijebe u druge svrhe osim za ljudsku prehranu,

- uništiti pošiljku.

5. oduzeti i neškodljivo uništiti pošiljke iz članaka 63., 66., 67., 68. i 71. ovoga Zakona od osoba koje nedopušteno prelaze granicu Republike Hrvatske,

6. narediti dezinfekciju prijevoznih sredstava te objekata i opreme na graničnom prijelazu,

7. zabraniti korištenje objekata na graničnom prijelazu, ako nisu u skladu s propisanim uvjetima,

8. zabraniti uporabu prijevoznih sredstava za prijevoz pošiljaka iz članaka 63., 66., 67., 68. i 71. ovoga Zakona, ako ne udovoljavaju propisanim uvjetima,

9. narediti da se otklone nepravilnosti u prometu pošiljaka na graničnom prijelazu,

10. zabraniti korištenje životinjske hrane, vode i stelje namijenjene ishrani životinja iz pošiljke, ako ne udovoljavaju propisanim uvjetima,

11. privremeno oduzeti pošiljku, u svezi s kažnjivom radnjom i prekršajem,

12. narediti poduzimanje i drugih mjera u skladu s ovim Zakonom i obvezama po međunarodnim ugovorima o zaštiti životinja.

(2) Radnje iz točke 5. stavka 1. ovoga članka provodi veterinarski inspektor u Veterinarskom uredu na čijem su području otkrivene pošiljke koje su na nedozvoljen način prešle granicu Republike Hrvatske.

(3) Način obavljanja radnji iz točke 4., 5. i 11. stavka 1. ovoga članka propisuje ministar.

4. Županijski i gradski veterinarski inspektor

Članak 138.

U provedbi inspekcijskog nadzora županijski, odnosno gradski veterinarski inspektor:

1. nadzire rad veterinarskih organizacija, privatne prakse i veterinarske službe u obavljanju veterinarske djelatnosti,

2. nadzire provođenje mjera iz članka 11. i 12. ovoga Zakona,

3. nadzire uzgoje i proizvodnju životinja; životinja u prometu; klanje životinja i životinjske proizvode; objekte za klanje životinja, proizvodnju, obradbu, preradbu, uskladištenje i promet životinjskih proizvoda, promet sirovih koža; proizvodnju i promet stočne hrane i sirovina za proizvodnju stočne hrane, objekte i opremu za proizvodnju stočne hrane, otpadne životinjske tvari, vodu za napajanje životinja i proizvodnju životinjskih proizvoda; uzima uzorke dijagnostičkog materijala za laboratorijske pretrage i naređuje mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih i drugih bolesti životinja, odnosno sprečavanje onečišćenja životinjskih proizvoda i stočne hrane te nadzire provođenje mjera za zaštitu ljudi od zoonoza i zdravstveno neispravnih životinjskih proizvoda namijenjenih ljudskoj prehrani,

4. obavlja nadzor nad životinjama, na sajmovima, tržnicama, burzama, dogonima, otkupnim mjestima, izložbama i javnim smotrama te mjestima za utovar, pretovar i istovar životinja,

5. obavlja nadzor nad ljekarnama, prometom lijekova, otrova i sredstava za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju,

6. obavlja nadzor nad radom objekata za utilizaciju i neškodljivo uklanjanje lešina i otpadne životinjske tvari, provođenjem mjera veterinarske zaštite okoliša, kao i nadzor nad čišćenjem i dezinfekcijom objekata i prijevoznih sredstava za životinje i životinjske proizvode,

7. obavlja nadzor nad pošiljkama u prometu na domaćem tržištu kod utovara, pretovara i istovara odnosno nazdor kod istovara i pretovara, pošiljaka iz uvoza,

8. obavlja nadzor nad radom ovlaštenih veterinara te izvješćuje Upravu o radu ovlaštene veterinarske organizacije,

9. obavlja nadzor nad izdavanjem svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja i uplati naplaćenih naknada kao i nadzor nad izdavanjem druge propisane dokumentacije te nadzor nad obavljanjem veterinarsko-zdravstvenih pregleda i kontrole i izdavanjem propisane dokumentacije i naplate naknada za te preglede,

10. pregledava poslovne knjige koje se odnose na provođenje propisa o obavljanju veterinarske djelatnosti, zdravstvenoj ispravnosti životinjskih proizvoda, propisa o stavljanju lijekova u promet na malo i propisa o mjerama za promicanje stočarstva i poticajnih mjera,

11. provodi veterinarsko-zdravstvenu kontrolu dezinfekcije prijevoznih sredstava kojima su otpremane pošiljke životinja, životinjskih proizvoda ili otpadne životinjske tvari,

12. izdaje uvjerenja o udovoljavanju propisanim uvjetima objekata namijenjenih provođenju karantenskih mjera za pošiljke životinja i životinjskih proizvoda iz uvoza, obavlja nadzor nad provedbom propisanih mjera u karanteni za uvezene životinje, te donosi rješenje o zatvaranju ili produživanju karantene, odnosno daljnjem postupku sa životinjama ili životinjskim proizvodima,

13. provodi i druge propisane mjere kada je ugroženo zdravlje životinja, zdravstvena ispravnost životinjskih proizvoda i stočne hrane,

14. obavlja poslove veterinarsko-zdravstvenog nadzora koji se odnose na inspekciju životinja i inspekciju namirnica na području županije, za koje prema odredbama ovoga Zakona nije utvrđena nadležnost veterinarske inspekcije,

15. obavlja i druge poslove za koje je ovlašten ovim Zakonom i drugim propisima i prema ukazanim potrebama.


Članak 139.

Županijski, odnosno gradski veterinarski inspektor u obavljanju inspekcijskog nadzora ima pravo i obvezu zabraniti uporabu nastambi za životinje i drugih objekata, zgrada, prostorija, opreme i uređaja za koje nisu utvrđeni veterinarskozdravstveni uvjeti, odnosno zabraniti rad ako se započne s radom ili obavlja djelatnost prije no što se, u skladu s odredbama ovoga Zakona, utvrdilo da udovoljavaju propisanim uvjetima.

5. Ovlašteni veterinar

Članak 140.

(1) Ovlašteni veterinar je veterinar ovlašten za obavljanje poslova državne uprave, koji su preneseni na ovlaštene veterinarske organizacije osim za potrebe veterinarske organizacije u kojoj je zaposlen.

(2) Za ovlaštenog veterinara iz stavka 1. ovoga članka može se ovlastiti osoba koja pored udovoljavanja posebnih uvjeta iz članka 119. točke 1. i 2. ovoga Zakona, ima najmanje tri godine radnog iskustva u struci nakon položenog državnog stručnog ispita.

(3) Ovlaštenog veterinara na prijedlog ovlaštene veterinarske organizacije imenuje i razrješuje ravnatelj.

(4) Ovlašteni veterinar ima službenu iskaznicu čiji oblik i sadržaj te način izdavanja i vođenja upisnika o izdanim iskaznicama propisuje ministar.


Članak 141.

(1) Ovlašteni veterinar obavlja veterinarsko-zdravstveni pregled i kontrolu nad životinjama, proizvodima životinjskog podrijetla, objektima, opremom i sredstvima koja mogu biti prijenosnici zaraznih bolesti životinja ili na drugi način ugrožavati njihovo zdravlje, te nad provođenjem naređenih mjera za otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti životinja i nad životinjama za klanje, mesom i ostalim proizvodima životinjskog podrijetla koji su namijenjeni za prehranu ljudi.

(2) U obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka, ovlašteni službeni veterinar ima pravo i obvezu:

1. obavljati veterinarsko-zdravstveni pregled i kontrolu životinja za klanje, proizvoda životinjskog podrijetla, otpadne životinjske tvari namijenjene utilizaciji, objekata, opreme za klanje životinja, obradbu, preradbu i pohranu životinjskih proizvoda i otpadne životinjske tvari, kad je njihov pregled obvezan na način propisan ovim Zakonom i drugim propisima,

2. obavljati veterinarsko-zdravstveni pregled i kontrolu pošiljaka životinja, životinjskih proizvoda, otpadne animalne tvari te prateće dokumentacije za te pošiljke pri utovaru, pretovaru i istovaru u unutarnjem prometu, uvoznih pošiljaka pri istovaru i pretovaru te izvoznih pošiljaka pri utovaru i pretovaru,

3. obavljati kontrolu životinjskih proizvoda i prateće dokumentacije u prometu radi provjere, da li su obavljeni obvezni veterinarsko-zdravstveni pregledi,

4. izdavati svjedodžbe, potvrde o zdravstvenoj ispravnosti životinjskih proizvoda i otpadne životinjske tvari te međunarodne svjedodžbe (certifikate) za pošiljke namijenjene izvozu,

5. provoditi obvezno označivanje životinja te voditi propisanu evidenciju o označivanju životinja,

6. uzimati dijagnostički materijal od životinja, uzorke životinjskih proizvoda i otpadne životinjske tvari radi ispitivanja zdravstvenog stanja životinja, odnosno zdravstvene ispravnosti životinjskih proizvoda,

7. zabraniti klanje životinja i proizvodnju životinjskih proizvoda ako postoji sumnja da su životinje zaražene odnosno da su životinjski proizvodi ili aditivi za proizvode onečišćeni i zdravstveno neispravni,

8. zabraniti uporabu prostorija, opreme i uređaja za klanje životinja i proizvodnju životinjskih proizvoda ako ne udovoljavaju propisanim veterinarsko-zdravstvenim uvjetima, dok se ne ispune propisani uvjeti,

9. zabraniti utovar, pretovar ili istovar, odnosno otpremu životinja, životinjskih proizvoda i otpadne životinjske tvari, ako se prilikom veterinarsko-zdravstvenog pregleda utvrdi da je pošiljka zaražena ili se posumnja da je onečišćena, ako potječe iz zaraženog područja, ako ne udovoljava drugim propisanim uvjetima glede zdravstvene ispravnosti, ako je ne prati propisana i uredna dokumentacija te ako prijevozno sredstvo ne udovoljava propisanim veterinarsko-zdravstvenim uvjetima,

10. privremeno zabraniti promet i uporabu životinjskih proizvoda i otpadne životinjske tvari ako se prilikom veterinarsko-zdravstvenog pregleda posumnja u njihovu zdravstvenu ispravnost,

11. narediti da se životinjski proizvodi koji su prilikom veterinarsko-zdravstvenog pregleda proglašeni neupotrebljivim za ljudsku prehranu, označe i proglase neupotrebljivima i da se učine neškodljivima,

12. narediti otklanjanje nedostataka utvrđenih veterinarsko-zdravstvenim pregledom i kontrolom,

13. narediti karantenu za životinje zatečene u prometu bez obvezne i ispravne dokumentacije, za životinje koje nisu označene na propisani način ili iste životinje ako ne pokazuju znakove oboljenja u slučaju da ne postoje uvjeti stavljanja u karantenu ili je takovo rješenje jeftinije, uputiti na klanje pod posebnim uvjetima u najbližu klaonicu te o istome izvijestiti Veterinarski ured.

(3) Iznimno, veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrolu životinja, životinjskih proizvoda i otpadne životinjske tvari, proizvedenih u okviru drugih registriranih djelatnosti ovlaštenih veterinarskih organizacija, obavlja Veterinarski ured.


Članak 142.

Odredbe koje se odnose na postupak i donošenje upravnih rješenja veterinarskih inspektora odgovarajuće se primjenjuju i na ovlaštene veterinare.


VIII. Kaznene odredbe

Članak 143.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba:

1. ako ne izvrši jednu ili više preventivnih mjera da bi se spriječila pojava ili utvrdilo postojanje zarazne bolesti (članak 11.),

2. ako ne poduzme neku od mjera naređenih na temelju stavka 1. članka 12. stavka 1. ovoga Zakona,

3. ako ne provede mjere iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona,

4. ako objekti u kojima se prerađuju i skladište životinjski proizvodi rade suprotno odredbi članka 41. stavka 4. ovoga Zakona,

5. ako izda svjedodžbu suprotno članku 52. stavku 5. ovoga Zakona,

6. ako stavi u promet proizvode životinjskog podrijetla koji su namijenjeni prehrani ljudi a sadrže u količinama većim od dopuštenih zagađivače biološkoga ili kemijskoga podrijetla škodljive za ljudsko zdravlje (članak 78. stavak 2.),

7. ako otpočne s radom bez rješenja kojim je utvrđeno da udovoljava propisanim uvjetima za početak rada (članak 83. stavak 5.),

8. ako obavlja poslove suprotno članku 85. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 8.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.


Članak 144.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba:

1. ako na zahtjev posjednika životinje ne pruži odgovarajuću veterinarsku pomoć (članak 5. stavak 1.),

2. ako obavlja poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije bez prethodnog ovlaštenja (članak 13. stavak 3. i 4.),

3. ako ne nabavi, ne uskladišti i ne kontrolira imunogenost cjepiva (članak 14. stavak 1.),

4. ako koristi objekt iz članka 18. stavka 1. ovoga Zakona koji ne udovoljava propisanim veterinarsko-zdravstvenim i zoohigijenskim uvjetima,

5. ako koristi objekte iz članka 19. stavka 1. ovoga Zakona koji ne udovoljavaju propisanim veterinarsko-zdravstvenim uvjetima,

6. ako koristi izvoznu klaonicu i objekte iz članka 19. stavka 1. ovoga Zakona koji ne udovoljavaju veterinarsko-zdravstvenim uvjetima države uvoznice, a klaonice za klanje životinja iz uvoza i posebnim veterinarsko-zdravstvenim uvjetima (članak 19. stavak 2.),

7. ako gradi i rekonstruira objekte iz članka 19. stavka 1. i 2. ovoga Zakona bez prethodno pribavljene dozvole iz članka 21. stavka 1. ovoga Zakona,

8. ako koristi ili rabi objekte protivno članku 21. stavku 1. ovoga Zakona,

9. ako proizvodi, stavlja u promet i uporablja životinjsku hranu, životinjske proizvode namijenjene ishrani životinja i sirovine koje služe za njihovu proizvodnju protivno članku 24. stavku 2. ovoga Zakona,

10. ako obavlja laboratorijske pretrage uzoraka životinjske hrane, sirovina i aditiva bez udovoljavanja propisanim uvjetima (članak 130. stavak 2.),

11. ako koristi objekte za proizvodnju životinjske hrane i sirovina, mješaonice i objekte za uskladištenje koji ne udovoljavaju propisanim veterinarsko-zdravstvenim uvjetima i nema rješenje o udovoljavanju propisanim veterinarsko-zdravstvenim uvjetima (članak 25. stavak 1. i 3.),

12. ako muška rasplodna grla za proizvodnju sjemena za umjetno osjemenjivanje i za prirodni pripust, ili rasplodnjaci i plotkinje za proizvodnju oplođenih jajnih stanica (embrija), nisu slobodni od zaraznih i nametničkih bolesti (članak 26. stavak 2.),

13. ako koristi objekt za dobivanje, razrjeđivanje i pripremu životinjskoga sjemena za umjetno osjemenjivanje i oplođenih jajnih stanica koji ne udovoljava propisanim veterinarsko-zdravstvenim uvjetima i nema rješenje da udovoljava veterinarsko-zdravstvenim uvjetima (članak 27. stavak 1. i 3.),

14. ako stavi u promet goveđe, ovčje i kozje kože prije pretrage na bedrenicu (askolizacija) (članak 30. stavak 2.),

15. ako ne prijavi pojavu zarazne bolesti ili pojavu znakova po kojima se može posumnjati da je životinja oboljela ili uginula od zarazne bolesti te ne izolira oboljelu životinju ili lešinu do veterinarskog pregleda ili dok se ne isključi sumnja na pojavu zarazne bolesti (članak 36.),

16. ako ne prijavi sumnju na zaraznu bolest Veterinarskom uredu (članak 37. stavak 1.),

17. ako izda svjedodžbu bez dokaza o izvršenim naređenim mjerama te dijagnostičkim i drugim pretragama (članak 53. stavak 3.),

18. ako utovari, pretovari i istovari pošiljke životinja, životinjskih proizvoda i otpadnu životinjsku tvar, koja se otprema prijevoznim sredstvom te ako kopitare i papkare otprema pješice izvan epizootiološkog područja bez obveznog veterinarsko-zdravstvenog pregleda (članak 55. stavak 1.),

19. ako obavi utovar ili pretovar pošiljke iz članka 55. stavka 1. ovoga Zakona suprotno članku 56. stavku 1. ovoga Zakona,

20. ako obavi promet i istovar pošiljke suprotno članku 56. stavku 2. ovoga Zakona,

21. ako uvozi, izvozi i provozi pošiljke životinja, životinjske proizvode i druge robe koje u svojem sastavu sadrže životinjske proizvode, sjeme za umjetno osjemenjivanje i oplođene jajne stanice, jaja za nasad, životinjsku hranu uključujući i hranu poljoprivrednog podrijetla i stelju, sirovine i aditive što služe za proizvodnju životinjske hrane, pošiljke lijekova i drugih predmeta kojima se može prenositi zarazna bolest ili ugroziti zdravlje ljudi i životinja i izvan određenih graničnih prijelaza (članak 63. stavak 1.),

22. ako pošiljke životinja, životinjskih proizvoda i druge robe koje u svojem sastavu sadrže životinjske proizvode, sjeme za umjetno osjemenjivanje i oplođene jajne stanice te jaja za nasad koje se uvoze ili izvoze pri utovaru i pretovaru nisu podvrgnuti obveznom veterinarsko-zdravstvenom pregledu i kontroli (članak 66. stavak 1. i 2.),

23. ako životinje, mesne proizvode i objekte ne podvrgne veterinarsko-zdravstvenom pregledu i kontroli (članak 73. stavak 1., 3., 4., 5. i 8.),

24. ako kopitare i goveda ne podvrgne veterinarsko-zdravstvenom pregledu i kontroli iz članka 73. ovoga Zakona (članak 74. stavak 1.),

25. ako kolje životinje iz članka 2. točke 2. ovoga Zakona čije je meso namijenjeno javnoj potrošnji ili za izvoz, ako obrađuje ili prerađuje meso, ribu, mlijeko ili jaja, ili druge proizvode životinjskoga podrijetla namijenjene javnoj potrošnji ili izvozu, ili ako skladišti životinjske proizvode, u objektu koji ne udovoljava propisanim uvjetima (članak 76. stavak 1.),

26. ako životinje, životinjske proizvode, meso te druge sirovine, aditive i dodatne sastojke koji služe u proizvodnji proizvoda životinjskoga podrijetla namijenjenih prehrani ljudi koji su prosuđeni zdravstveno ili higijenski neispravnim, ne obilježi, ne zaplijeni i neškodljivo ne ukloni (članak 77.),

27. ako za obavljeni veterinarsko-zdravstveni pregled ne plaća naknadu (članak 108. stavak 1.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 6.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.


Članak 145.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 7.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba:

1. ako ovlaštena veterinarska organizacija ne obavi dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju (članak 13. stavak 4.),

2. ako ne označi životinju (članak 16.),

3. ako drži i postupa sa psima, divljim životinjama i zvjerima na način suprotan članku 17. stavku 8. ovoga Zakona,

4. ako stavlja u promet sol koja nije jodirana (članak 24. stavak 3.),

5. ako odbije snositi troškove analize ili superanalize iz članka 129. stavka 4. ovoga Zakona,

6. ako sajmovi, tržnice, dražbe i druga mjesta za trgovinu životinjama te objekti i mjesta za izložbe i športska natjecanja i javne smotre nisu pod nadzorom i kontrolom veterinarske inspekcije i ako ne udovoljavaju propisanim veterinarsko-zdravstvenim uvjetima (članak 28. stavak 1.),

7. ako na sajmu, tržnici, izložbama, dogonima i drugim otkupnim mjestima, te na javnim smotrama izlaže životinje koje nisu zdrave (članak 28. stavak 2.),

8. ako nema prethodne suglasnosti i dozvole Veterinarskog ureda za održavanje izložbi, športskih natjecanja i drugih priredbi sa životinjama te za prodaju životinja i proizvoda životinjskoga podrijetla izvan poslovnih prostorija (članak 29.),

9. ako sirove kože kopitara i papkara zaklanih bez veterinarsko-zdravstvenog pregleda ili sirove kože uginulih kopitara i papkara za koje nije utvrđen uzrok uginuća ne skladišti u posebnim prostorijama (članak 30. stavak 1.),

10. ako ne vodi evidenciju o podrijetlu otkupljenih sirovih koža (članak 30. stavak 3.),

11. ako se otkup, smještaj ili uskladištenje sirovih koža koristi objekt ili prostorije, koji ne ispunjavaju propisane uvjete (članak 31. stavak 2.),

12. ako lešine, klaoničke otpatke, konfiskate i valioničke otpatke ne učini neškodljivima u objektima za utilizaciju (članak 32. stavak 1.),

13. ako objekti i mjesta za sakupljanje i neškodljivo uklanjanje ili utilizaciju, te prijevozna sredstva nisu pod nadzorom veterinarske inspekcije i ne udovoljavaju propisanim uvjetima (članak 32. stavak 7.),

14. ako ne osigura preuzimanje i prijevoz lešina, klaoničkih otpadaka, konfiskata i valioničkih otpadaka radi neškodljivog uklanjanja (članak 34. stavak 1.),

15. ako se ne odazove pozivu za sudjelovanje u radu skupina u slučajevima iz članka 42. stavka 3. i članka 43. ovoga Zakona (članak 45. stavak 2.),

16. ako nema svjedodžbe (članak 52. stavak 1. i 2.),

17. ako ne vodi propisani upisnik (članak 53. stavak 3.),

18. ako ne vodi propisani upisnik (članak 52. stavak 4.),

19. ako ne prijavi utovar, pretovar ili istovar pošiljaka nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji (članak 53. stavak 2. i 3.),

20. ako prijevozno sredstvo kojim su otpremljene pošiljke iz članka 53. ovoga Zakona nije nakon istovara, a u slučajevima što ih odredi ovlašteni veterinar i prije utovara, očišćeno i dezinficirano pod veterinarsko-zdravstvenim nadzorom (članak 59. stavak 1.),

21. ako kopitari i papkari nisu pojedinačno i trajno označeni službenim oznakama, a kontejneri, palete, paketi i stokinete s proizvodima, ili spremnici sa živom ribom i ambalaža s utovarenim žabama, rakovima, pijavicama i mekušcima službeno numeriranom naljepnicom i kontrolnim brojem objekta (članak 64. stavak 1.),

22. ako se pošiljke uvoze suprotno članku 68. stavku 1. i 6. ovoga Zakona,

23. ako se veterinarski lijekovi uvoze bez suglasnosti Uprave (članak 68. stavak 2.),

24. ako uvezene životinje ne drže u karanteni radi pretraživanja (članak 69. stavak 1.),

25. ako se životinje uvezene radi klanja ne zakolju u roku tri dana nakon prijelaza granice Republike Hrvatske i ako se ne kolju u klaonicama koje udovoljavaju propisanim uvjetima (članak 69. stavak 4.),

26. ako ne snosi troškove iz članka 70. stavka 3. ovoga Zakona,

27. ako ne prijavi klanje životinja nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji najkasnije 24 sata prije klanja (članak 74. stavak 2.),

28. ako mliječne proizvode, jaja i med, namijenjene javnoj potrošnji na tržnicama ne podvrgne veterinarsko-zdravstvenom pregledu i kontroli iz članka 73. stavka 5. ovoga Zakona (članak 74. stavak 3.),

29. ako životinju kolje suprotno članku 75. stavku 1. ovoga Zakona,

30. ako posjednik klaonice ne primi na klanje bolesnu životinju ili na obradu iz nužbe zaklanu životinju uz predočenje uputnice (članak 75. stavak 3.),

31. ako se posjednici životinja, veterinarski djelatnici i proizvođači životinjskih proizvoda ne pridržavaju preventivnih mjera kod uporabe tvari koje ostavljaju rezidue (članak 78. stavak 1.),

32. ako u područjima koja su proglašena zaraženima od trihineloze ne kolje svinje u klaonici ili ne osigura veterinarsko-zdravstveni pregled svinja i u slučaju kada je njihovo meso i mesni proizvodi dobiveni njegovom preradom, namijenjeno potrošnji u vlastitom kućanstvu (članak 79.),

33. ako čini bilo koju radnju suprotno članku 80. ovoga Zakona,

34. ako ne vodi propisanu evidenciju i dokumentaciju (članak 85. stavak 1. točka 8.),

35. ako ne primi vježbenika na vježbenički staž (članak 103. stavak 2.),

36. ako ne dostavlja propisana izvješća (članak 100. stavak 1. i 2.),

37. ako ne plati naknadu za izdanu svjedodžbu (članak 108. stavak 1.),

38. ako ne snosi troškove iz članka 112. i 113. ovoga Zakona,

39. ako ne postupi po rješenju veterinarskog inspektora (članak 122. stavak 1.),

40. ako onemogućuje veterinarskog inspektora u obavljanju nadzora ili mu ne pruži potrebite obavijesti i podatke (članak 120.),

41. ako u propisanom roku ne uskladi svoje poslovanje s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na osnovi njega (članak 149.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 5.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.


Članak 146.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

1) ako psa ne podvrgne propisanim ili naređenim mjerama ili ako ne nosi propisani znak (članak 17. stavak 2.),

2) ako ne prijavi nabavku, otuđenje ili nestanak psa (članak 17. stavak 5.).


Članak 147.

(1) Za prekršaje iz članaka 143. do 145. ovoga Zakona izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja predmeta koji su upotrijebljeni u izvršenju prekršaja ili su pribavljeni odnosno nastali prekršajem.

(2) Za prekršaj iz članka 143. ovoga Zakona počinjenog drugi puta, uz novčanu kaznu izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti u trajanju do tri godine, a za prekršaj počinjen treći puta, uz novčanu kaznu izreći će se i mjera oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti u trajanju od šest godina.


Članak 148.

(1) Diplomirani veterinar koji započne privatnu veterinarsku praksu bez rješenja ravnatelja iz članka 83. stavka 5. ovoga Zakona kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 15.000,00 do 30.000,00 kuna.

(2) Fizička osoba koja nije diplomirani veterinar, a protivno odredbama ovoga Zakona provodi mjere zaštite zdravlja životinja kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 7.000,00 do 20.000,00 kuna.


IX. Prijelazne i završne odredbe

Članak 149.

(1) Postojeće veterinarske stanice, Veterinarski fakultet, Hrvatski veterinarski institut, Centar za reprodukciju u stočarstvu Hrvatske i Hrvatska veterinarska komora, dužni su uskladiti svoje akte, rad i poslovanje s odredbama ovoga Zakona do 31. prosinca 1997.

(2) Veterinarske stanice iz stavka 1. ovoga članka koje obavljaju poslove iz članka 85. stavka 2. ovoga Zakona, nastavljaju obavljati te poslove do dobivanja ovlasti, a najdulje do 31. prosinca 1997.

(3) Fizičke osobe koje su do stupanja na snagu ovoga Zakona obavljale veterinarsku djelatnost samostalno osobnim radom u specijaliziranoj veterinarskoj ambulanti i specijaliziranoj klinici za mesojede i druge male životinje te pravne i fizičke osobe što su u vlastitim objektima specijalizirane stočarske proizvodnje obavljale poslove zdravstvene zaštite životinja, dužne su uskladiti svoje akte, rad i poslovanje s odredbama ovoga Zakona do 31. prosinca 1997. a u protivnom prestaju radom.

(4) Ovlašteni veterinarski inspektori u veterinarskim stanicama iz stavka 2. ovoga članka nastavljaju s radom kao ovlašteni veterinari sukladno ovome Zakonu, dok ravnatelj ne odluči drukčije.

(5) Do osnivanja Fonda za zdravstvenu zaštitu životinja, poslove iz njegove nadležnosti obavljat će Ministarstvo, a sredstva prikupljena na temelju članka 108., članka 109. stavka 2. i članka 114. ovoga Zakona koja su prihod Fonda, prihod su državnog proračuna i vode se na posebnom računu Ministarstva a koriste se za namjene iz članka 110. ovoga Zakona.

(6) Sredstva iz članka 114., namijenjena suzbijanju osobito opasnih zaraznih bolesti iz članka 8., ovoga Zakona, osiguravaju se u državnom proračunu od 1. siječnja 1998.


Članak 150.

(1) Vlada Republike Hrvatske u roku 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona ustrojit će Veterinarske urede, kao područne jedinice Ministarstva.

(2) Danom stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovoga članka nadležni uredi županija i nadležni ured Grada Zagreba, prestaju obavljati poslove veterinarstva.

(3) Danom stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo preuzima službenike i namještenike u uredima iz stavka 2. ovoga članka, zatečene na obavljanju poslova veterinarstva.

(4) Djelatnicima iz stavka 3. ovoga članka, koji ne budu raspoređeni na rad u Ministarstvu, prestaje radni odnos na temelju propisa kojima se uređuju položaj, prava, obveze i odgovornosti državnih službenika.


Članak 151.

Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se na sve započete postupke u kojima nije, do stupanja na snagu ovoga Zakona, donijeto konačno rješenje.


Članak 152.

(1) Propise za čije je donošenje ovlašten, ministar će donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Do stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovoga članka, ostaju na snazi propisi doneseni za provedbu Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 52/91., 64/91., 26/93. i 29/94.), ako nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.


Članak 153.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 52/91., 64/91., 26/93. i 29/94.) i članak 4. Zakona o određivanju poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", br. 75/93.).


Članak 154.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 322-01/95-01/08

Zagreb, 18. lipnja 1997.

 

Izmjene i dopune Zakona o veterinarstvu


Pregled drugih najvažnijih zakona

Veterinarska ambulanta
Knjiga o uzgoju pasa

Zakoni i propisi

Zakon o poljoprivredi

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

Zakon o stočarstvu

Zakon o veterinarstvu

Zakon o dobrobiti životinja

Zakon o vinu

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti

Uredba o ciljnoj cijeni svježeg sirovog mlijeka

Uredba o ciljnoj cijeni utovljenih svinja

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za klanje životinja...

Zakon o sanitarnoj inspekciji

Pravilnik: valenje domaće peradi i pernate divljači

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede

Pravilnik o načinu obavljanja veterinarsko - sanitarnog pregleda i kontrole nojeva

Pravilnik o zaštiti gljiva

Pravilnik o uvjetima i načinu prijevoza životinja

Pravilnik o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava

Objava naziva referentnog laboratorija za provjeru rada ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće svježeg sirovog mlijeka

Naredba o zabrani uporabe proteina podrijetlom od preživača

Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u peradarstvu i proizvodnji jaja

Zabrana uvoza i provoza peradi iz Nizozemske

Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Pravilnik o kakvoći svježeg sirovog mlijeka

ZAKONSKA REGULATIVA EKOLOŠKE PROIZVODNJE

Pravilnik o kakvoći stočne hrane

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede i šumarstva

Zakon o popisu poljoprivrede 2003

Metodologija za popis poljoprivrede 2003

Pravilnik o kapitalnim ulaganjima

Popis ekoloških proizvođača

Metodologija za procjenu štete od elementarnih nepogoda

PREGLED DRUGIH ZNAČAJNIH ZAKONA


Poslovni Forum d.o.o. za informatiku i poslovne usluge


Istraživanje tržišta - Izrada poslovnih planova - Izrada web stranica - Savjetovanje
Kontakt e-mail adrese i telefoni