NAPOMENA!


GODINA VI

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1

GODINA V

> BROJ 6

> BROJ 5

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1> KNJIGE

> LINKOVI

> IZRADA WEB STRANICA

Klikni za pregled priloga
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE KOJE SU VAM NA RAPOLAGANJU NA POSLOVNOM FORUMUIZRADA WEB STRANICA

Samostalna izrada web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć našeg CMS-a. Moderni dizajni za Vašu web stranice. Korištenje administracije slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija te ostvarite svoju prvu web stranicu u trenu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost predstavlja prilagođavanje web stranice svim uređajima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve stranice. SEO optimizacija će omogućiti vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama (poput Google-a) za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica... 
ZAKON O HRANI

POČETAK OSNIVANJA HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU

Hadžiosmanović1, M.

Tijekom listopada 2003.godine Vlada republike Hrvatske raspisala je natječaj za članove Upravnog Vijeća Hrvatske agencije za hranu. Time je i faktično počeo njezin ustroj jer je čl.109. Zakona o hrani NN 117/2003 propisano da će Vlada u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Zakona imenovati članove Upravnog vijeća.
Naime, Zakonom o hrani osniva se Hrvatska agencija za hranu koja obavlja znanstvene i stručne poslove vezano za zdravstvenu ispravnost i higijenu hrane i hrane za životinje. Agencija ima svojstvo pravne osobe. Za svoj rad sredstva se osiguravaju u Državnom proračunu a ima i vlastite prihode iz drugih aktivnosti. I pored navedenog agencija je neprofitna pravna osoba. Djelatnost agencije jest analiza rizika glede zdravstvene ispravnosti hrane i hrane za životinje ali i drugi poslovi utvrđeni Zakonom , Statutom i drugim propisima.

Tijela agencije su Upravno vijeće, ravnatelj, Savjetodavno vijeće, Znanstveno vijeće i Znanstveni odbori.

Upravno vijeće

Uloga Upravnog vijeća pretežno je administrativne naravi a sastoji se od toga da:
- odobrava, odnosno usvaja interne propise Agencije,
- donosi mišljenje o propisima za područje hrane i hrane za životinje,
- usvaja financijske propise Agencije,
- osigurava da Agencija obavlja svoje funkcije,
- osigurava da programi budu u skladu s prioritetima Vlade u području zdravstvene ispravnosti i higijene hrane,
- čini dostupnim javnosti dokumente i interne propise Agencije,
- usvaja program aktivnosti za razdoblje od 4 godine,
- izvješćuje o svojem radu u prethodnoj godini,
- donosi odluke većinom glasova članova,
- sastaje se na poziv predsjednika ili ravnatelja ili na zajednički zahtjev 3 člana

Ravnatelj

Ravnatelja i zamjenika ravnatelja Agencije imenuje Upravno vijeće na mandat od 5 godina. Ravnatelj rukovodi Agencijom, predstavlja je i zastupa.

Savjetodavno vijeće, znanstveno vijeće i znanstveni odbori

Savjetodavno vijeće ima 13 članova koji ne mogu biti članovi Upravnog vijeća, Znanstvenog vijeća i Znanstvenih odbora. Savjetuje ravnatelja u izvršavanju poslova Agencije. Zadaće i način rada utvrđuju se statuom i općim aktima Agencije. Agencija ima znanstveno Vijeće i Znanstvene odbore kao stručna tijela za utvrđivanje znanstvenih mišljenja u okviru djelokruga Agencije. Znanstveno vijeće daje znanstvena mišljenja u vezi s predmetom njegove nadležnosti te zakonodavstvom koje predviđa da se konzultira Znanstveno vijeće.

Cijeli članak dostupan je u tiskanom izdanju
1 Dr.sc. Mirza Hadžiosmanović, redoviti profesor, Zavod za higijenu i tehnologiju animalnih namirnica, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Heinzelova 55

Naslovnica

Riječ urednice

AKTUALNO

Početak osnivanja Hrvatske Agencije za hranu

TEHNLOGIJA

Baza za izvrstan mesni pripravak

IZ LITERATURE I PRAKSE

Drniški pršut

ODABRANE STRANICE

Aktualno stanje u svinjogojstvu

Oznaka sigurnosti mesnih proizvoda

Velika Britanija: Prodaja mesa peradi neupotrebljivog za prehranu ljudi

TRŽIŠTE MESA

Stanje na europskom i hrvatskom tržištu svinja u 2002. g.

Svjetski porast proizvodnje mesa pataka

TRŽIŠTE RIBA

Slatkovodna riba iz ribogojilišta

Morska riba iz ribogojilišta

Morska riba iz ulova


ZNANSTVENO - STRUČNI DIO

ZNANSTVENA BILJEŠKA

Zastupljenost različitih vrsta bjelančevina animalnog porijekla u mesnim proizvodima i stočnoj hrani u periodu 1997 - 2002 godine

ZNANSTVENI RAD

Praćenje pojavnosti bakterija roda Salmonella u izmetu peradi

STRUČNI RAD

pH vrijednost - važan parametar kakvoće

STRUČNI RAD

Ocjena svježine morske ribe upotrebom uređaja "Torrymeter"

STRUČNI RAD

Utječe li postupak s jelenima prije klanja na kvalitetu divljačine?

Prikaz iz literature

Upute autorima
Ažurirano: 29. 11. 2022.MESO
PRVI HRVATSKI ČASOPIS O MESU

Poslovni forum d.o.o. - Usluge izrade web stranica