NAPOMENA!


GODINA VI

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1

GODINA V

> BROJ 6

> BROJ 5

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1> KNJIGE

> LINKOVI

> IZRADA WEB STRANICA

Klikni za pregled priloga
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE KOJE SU VAM NA RAPOLAGANJU NA POSLOVNOM FORUMUIZRADA WEB STRANICA

Samostalna izrada web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć našeg CMS-a. Moderni dizajni za Vašu web stranice. Korištenje administracije slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija te ostvarite svoju prvu web stranicu u trenu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost predstavlja prilagođavanje web stranice svim uređajima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve stranice. SEO optimizacija će omogućiti vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama (poput Google-a) za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica... 
Prikaz iz literature
 

Aymerich, M. T., M. Garriga, J. M. Monfort, I. Nes, M. Hugas (2000): Bacteriocin-producing lactobacilli in Spanish-style fermented sausages: characterization of bacteriocins. Bakteriocini laktobacila u fermentiranim kobasicama španjolskog tipa: karakterizacija bakteriocina. Food Microbiology, Vol. 17, Issue 1, 33-45.

Autori su istražili osobine triju bakteriocina. Sakacin K, bakteriocin kojeg proizvodi Lactobacillus sakei CTC494, pročišćen je u četiri stupnja precipitacijom amonijevim sulfatom, vezanjem na kationskom izmjenjivaču, hidrofobnom interakcijom i kromatografijom. Peptidne sekvence determinirane su Edmanovom degradacijom. Prvih 30 aminokiselina s N-kraja sakacina K bilo je identično onima curvacina A kojeg stvara Lactobacillus curvarus LTH1174, te sakacina A kojeg pak stvara Lactobacillus sakei Lb706. Strukturalni geni za sakacin K u Lactobacillus sakei CTC494, curvacin A u Lactobacillus curvarus LTH1174 i sakacin A u Lactobacillus sakei Lb706 su bili locirani na 60 Kpb plazmidu. Plantaricin D, spoj sličan bakteriocinu, izdvojen iz Lactobacillus plantarum CTC305 je također bio pročišćavan i sekvencioniran kao i sakacin K. Prvih 15 aminokiselina plantaricina D je bilo identično plantaricinu A kojeg stvara Lactobacillus plantarum  C11. Strukturalni gen za plantaricin D je lociran na istom EcoR1 kromosomskom fragmentu kao i gen za plantaricin A u Lactobacillus plantarum  C11. Lactobacillus sakei CTC372, treći bakteriocinogeni soj izdvojen iz fermentiranih kobasica, stvarao je bakteriocin sakacin T. On pokazuje antagonističku aktivnost spram bakterija Listeria monocytogenes i Staphylococcus aureus. Genetska determinanta sakacina T je locirana na 84-4 plazmidu.

 

Gonzáles-Fernández, C., E. M. Santos, I. J. Rovira, J. Rovira (2003): Influence of starter cultures and sugar concentrations on biogenic amine contents in chorizo dry sausage. Utjecaj starter kultura i koncentracija šećera na sastav biogenih amina u “chorizo trajnoj kobasici. Food Microbiology, Vol. 20, Issue 3, 275-284.

Istražen je sastav biogenih amina u “chorizo trajnoj kobasici uz dodavanje   dekarboksilaza-negativnih starter-kultura i  različitih koncentracija šećera. Biogeni amini su determinirani pomoću HPLC metode. Najčešće utvđeni biogeni amini u finalnom proizvodu bili su putrescin i tiramin, a potom kadaverin i triptamin. Najviše koncentracije biogenih amina su utvrđene na kraju zrenja u kobasici bez starter-kultura bez obzira na količinu dodanog šećera. Ipak, kada su upotrijebljene  starter-kulture i šećeri u istim količinama od 0,5 ili 1 %, količina biogenih amina je bila znatno manja nego u kobasici s niskom količinom dodanog šećera. U kobasicama sa starter-kulturom i niskom koncentracijom šećera (0,1 %) utvrđene su visoke koncentracije putrescina (223-252 mg/K) i tiramina (64-102 mg/K). Zbog toga upotreba dekarboksilaza-negativnih mliječnokiselinskih bakterija kao starter-kultura koje brzo snizuju pH u nadjevu i upotreba šećera (uglavnom glukoze) u rasponu od 0,5 do 1 % predstavljaju dva važna čimbenika u smanjivanju količine biogenih amina u “chorizo” kobasici. Od svih upotrijebljenih starter-kultura najdjelotvornijim u reduciranju tvorbe biogenih amina pokazao se Lactobacillus sakei K29 jer uzrokuje brzi pad pH tijekom zrenja.

 

Papamanoli, E., P. Kotzekidou, N. Tzanetakis, E. Lilopoulou-Tzanetaki (2002): Characterization of Micrococcaceae isolated from dry fermented sausages. Karakterizacija mikrokoka izdvojenih iz trajnih kobasica. Food Microbiology, Vol. 19, Issue 5, 441-449.

Iz dva tipa prirodno fermentiranih trajnih kobasica kroz 4 različita stadija zrenja izdvojeno je 100 sojeva mikrokoka. Cilj istraživanja bio je izdvojiti tehnološki najprikladnije, te sojeve s antagonističkim djelovanjem spram patogena iz hrane. Identifikacija izolata pokazala je da njih 91 % pripada rodu Staphylococcus, dok je 5 % identificirano kao Kocuria varians, 2 % kao Arthrobacter agilis i 2 % kao Dermacoccus nishinomiyaensis. Najčešće izdvojena vrsta bila je S. saprophyticus (22%), zatim S. carnosus (20%) i S. xylosus (10 %). Daljnja istraživanja svojstava S. carnosus (20 izolata), S. xylosus (10 izolata) i  K. varians (5 izolata) ukazala su da velika većina njih raste pri koncentraciji soli od 10-15 %, reducira nitrate pri 18 ºC i hidrolizira kazein. Većina sojeva S. xylosus je proizvodila acetoin, a 30 % je hidroliziralo tributirin. Svi sojevi S. xylosus i većina S. carnosus i  K. varians pokazali su inhibitornu aktivnost spram bakterije Listeria monocytogenes. Enzimatski potencijal izolata je bio istražen pomoću API ZYM metode. S. xylosus je pokazivao visoku aktivnost β-galaktozidaze i esteraze-lipaze, S. carnosus cistein aminopeptidaze, dok je  K. varians pokazivao vrlo nisku enzimatsku aktivnost. Na temelju enzimatske aktivnosti se pojedini sojevi mikrokoka mogu označiti kao poželjne sastavnice starter-kultura u fermentaciji kobasica. Sposobnost mikrokoka da sistiraju rast bakterije Listeria monocytogenes znatno utječe na poboljšanje higijenske kakvoće fermentiranih proizvoda.

                                                                                                 Nevijo Zdolec

 


KALENDAR DOGAĐANJA

 

9th International Congress on Engineering and Food (ICEF’9).

Event type: conference/seminar

Mar.07-11, 2004 / Montpellier / France

bimbenet@ensia.inra.fr

 

Calculating meat with content and confidence

Event type: conference/seminar

Mar.09, 2004 / Chipping Campden / UK

 

Cleaning and Disinfection - theory and practice

Event type: conference/seminar

Mar.24-25, 2004 / Chipping Campden / UK

 

Conducting Factory Inspections - technical issues

Event type: conference/seminar

Mar.30-31, 2004 / Chipping Campden / UK

 

Course on Snack Foods Processing - Extruded snacks and tortilla chips

Event type: conference/seminar

Mar.14-19, 2004 / College Station, Tx / USA

 

Food Safety - CIEH intermediate certificate

Event type: conference/seminar

Mar.09-12, 2004 / Chipping Campden / UK

 

 

Food Safety Summit 2004

Event type: conference/seminar

Mar.17-19, 2004 / Washington, DC / USA

 

Intermediate Microbiology

Event type: conference/seminar

Mar.09-12, 2004 / Chipping Campden / UK

 

Managing microbiological hazards in produce

Event type: conference/seminar

Mar.23, 2004 / Chipping Campden / UK

March 8-12, 2004 - Course in Legislation in relation ot laboratory animals - Location: The Royal Veterinary and Agricultural University Copenhagen Denmark -  Contact: Mette Sonne Brendstrup - Address: The Royal Veterinary and Agricultural University Office of Continuing Education Bülowsvej 17 1870 Frederiksberg C Denmark - Tel: +45 3528 2093 - Web

30. stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem  na temu

EKOLOGIJA-HRVATSKA-EUROPA

Zagreb, 14-16. travnja 2004.

E-mail: jadranka.balenovic@hzjz.hr

 

5. znanstveno stručni skup iz DDD-a s međunarodnim sudjelovanjem

POUZDAN PUT DO ZDRAVLJA ŽIVOTINJA I NJIHOVA OKOLIŠA

E-mail: vucemilo@vef.hr

Apil 21-24, June 16-19, 2004 - Basic Ethology, Animal Ethics and Animal Welfare - Location: The Royal Veterinary and Agricultural University, Copenhagen, Denmark -  Contact: Mette Sonne Brendstrup - Address: The Royal Veterinary and Agricultural University, Office of Continuing Education, Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg C, Denmark - Tel: +45 3528 2093 - Web

May 10, 2004 - Quantitative Risk Assessment - Location: The Royal Veterinary and Agricultural University, Copenhagen, Denmark -  Contact: Mette Sonne Brendstrup - Address: The Royal Veterinary and Agricultural University, Office of Continuing, Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg, Denmark - Tel: +45 3528 2093 - Web

Jun. 28-Jul.1, 2004 - 18th IPVS Congress - Location: Congress Center Hamburg, Hamburg, Germany -  Contact: Henning Bossow - Address: Von-Kronenfeldt-Str. 71 D-27318 Hoya Germany  - Tel: +49/(0)4251/2659 - Fax: +49/(0)4251/3881 
E-mail: ipvs@bossow.de -  “Science meets Practice - Healthy Pigs for Wholesome Pork ” congress motto

Sep.12-15, 2004 - International Symposium on Problems of Listeriosis (ISOPOL XV) - Location: Faculty of Veterinary Medicine, SLU, Uppsala, Sweden. -  Contact: Wilhelm Tham - Address: Dep of Food Hygiene P.O. Box 7009 Faculty of Veterinary Medicine, SLU S 750 07 Uppsala Sweden  Tel: +46 (0)18672394 - Fax: +46(0)18673334 
 wilhelm.tham@lmhyg.slu.se

Nov. 9-12, 2004 - EuroTier 2004 International DLG Exhibition for Livestock & Poultry Production and Management - Location: Exhibition Grounds, Hanover,Germany -  Contact: Dr. Karl Schloesser - Address: Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) e.V., Eschborner Landstrasse 122, D - 60489 Frankfurt a.M. - Tel: +49 (0) 69-2 47 88-2 54 or -2 59 - Fax: +49 (0) 69-2 47 88-1 13 - 
Web site: www.eurotier.de  
E- mail: eurotier@DLG-Frankfurt.de
Naslovnica

Riječ urednice

AKTUALNO

Početak osnivanja Hrvatske Agencije za hranu

TEHNLOGIJA

Baza za izvrstan mesni pripravak

IZ LITERATURE I PRAKSE

Drniški pršut

ODABRANE STRANICE

Aktualno stanje u svinjogojstvu

Oznaka sigurnosti mesnih proizvoda

Velika Britanija: Prodaja mesa peradi neupotrebljivog za prehranu ljudi

TRŽIŠTE MESA

Stanje na europskom i hrvatskom tržištu svinja u 2002. g.

Svjetski porast proizvodnje mesa pataka

TRŽIŠTE RIBA

Slatkovodna riba iz ribogojilišta

Morska riba iz ribogojilišta

Morska riba iz ulova


ZNANSTVENO - STRUČNI DIO

ZNANSTVENA BILJEŠKA

Zastupljenost različitih vrsta bjelančevina animalnog porijekla u mesnim proizvodima i stočnoj hrani u periodu 1997 - 2002 godine

ZNANSTVENI RAD

Praćenje pojavnosti bakterija roda Salmonella u izmetu peradi

STRUČNI RAD

pH vrijednost - važan parametar kakvoće

STRUČNI RAD

Ocjena svježine morske ribe upotrebom uređaja "Torrymeter"

STRUČNI RAD

Utječe li postupak s jelenima prije klanja na kvalitetu divljačine?

Prikaz iz literature

Upute autorima
Ažurirano: 29. 11. 2022.MESO
PRVI HRVATSKI ČASOPIS O MESU

Poslovni forum d.o.o. - Usluge izrade web stranica