Klikni za pregled priloga
> TRGOVAČKO PRAVO

> Internet trgovina

> Izrada web trgovina

> Internet trgovina u HR

> Profitabilnost Interneta

> Ugovori putem Interneta

> Incoterms 2000

> Payterms Croatia

> Oznake u trgovini

> Rječnik ekonomije

> Marine Terminology

> New Terrorism Clauses

> Marketing u trgovini

> Duhovni kapital

> Inozemna ulaganja

> Novčane jedinice i oznake

> Mjerne jedinice

> EAN bar kod

> Zakoni i propisi

> Usluge za poduzetnike

PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

UGOVORI

> Temeljna načela

> Predmet i osnova

> Sklapanje ugovora

> Forma ugovora

> Uvjeti

> Zastupanje

> Dvostrani ugovori

> Ugovor o prodaji

> Ugovor o djelu

> Ugovor o radu

> Ugovor o zajmu

> Ugovor o kreditu

> Ugovor o građenju

> Ugovor o zakupu

> Ugovor o zastupanju

> Ugovor o posredovanju

> Ugovor o nalogu

> Ugovor o ortakluku

> Ugovor o licenci

> Ugovor o komisionu

> Ugovor o kontroli

> Ugovor o osiguranju

> Ugovor o ostavi

> Ugovor o uskladištenju

> Ugovor o otpremanju

> Ugovor o prijevozu

> Ugovor o putovanju

> Posrednički ugovor o putovanju

> Ugovor o alotmanu

> Primjeri ugovora


Informacije

> Sektor za trgovinu HGK

> Poslovni WEB katalog

> Trgovačke komore

> AMCHAM

> U.S. Commercial

> Velika Britanija

> Austrija

> Njemačka

> Hrvatska

> Literatura


Poslovni web katalog Poslovni web katalog Poslovni web katalogGoogle


WWW Poslovni Forum

Pregled svih usluga za poduzetnike

WEB HOSTING

Ažurirano: 16. 10. 2021.


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>

POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaSkraćenice i oznake u međunarodnoj trgovini i prometu

 

Skraćenica

Pojam na engleskom

Tumačenje

A 1

first class prvi razred u klasifikaciji brodova
a.a. always afloat stalno u plovnom stanju
AAR against all risks protiv svih rizika
ab. about oko, otprilike
abb abbreviated skraćeno
ABM abeam popreko, bočno
ABS absent odsutan
abt. about otprilike, ovo
AC American Conditions američki uvjeti
a.c. anno currentie tekuće godine
A/C. account, account current (tekući) račun
acc. accepted akceptirano, primljeno
Actf. aircraft avion
acpt. acceptance suglasnost, odobrenje, akceptiranje
Ad. aerodrome aerodrom
a/d after date poslije datuma, od danas (u mjenicama)
ad.val. ad valorem prema vrijednosti
a.d.a.r. advise arrival najavite dolazak
a.d.a.w. advise airway bill number javite broj tovarnog lista
a.d.d.p. advise departure javite odlazak
adin advise instructions javite upute
a.d.n.o. advise if not okay javite ako nije u redu
ADP automatic data processing automatska obrada podataka
adv. advance avans
advt advertisement oglas, objava
a.f. advanced freight unaprijed plaćena vozarina
AFB airfreight bill zrakoplovni tovarni list
aflt. afloat plovni
aft. after poslije, nakon
aftn. afternoon poslije podne
a.g.b. a good brand dobra marka, dobar kvalitet
Agcy. agency agencija, zastupstvo
agd. agreed suglasan
Agt. agent agent
Agt . agreement sporazum, dogovor
a.i. ad interim međutim, za vrijeme
a.i. after inspection nakon pregleda
AM air mail avionska pošta
a/m. above mentioned gore spomenuto
a.m. ante meridiem posle podne
Am. America Amerika
amt. amount iznos
a/n. above named gore imenovani
AN arrival note obavijest o dolasku
a.n.wt actual net weight stvarna neto težina
a.o. and other(s) i ostali, i drugo
a/or. (and or) i/ili
AP additional premium posebna premija
app. appendix prilog
a/r. all risks svi rizici
AR aller et retour u oba smijera
arr. arrival dolazak
AS above said gore rečeno
AS account sales račun prodaje
A S. after sight po viđenju
a.s.a.p. as soon as possible što prije moguće
a.s.f. and so forth i tako dalje
assd. assessed oporezovani, podleže oporezivanju
assd. assigned imenovani
assd. assorted sortirani, izabrani
assd. assured osigurani
Assn. Association udruženje
a.t. all told sve obuhvaćeno
AT American Terms američki trgovački uvjeti
ATA actual time ofarrival stvarno vrijeme dolaska
ATA admission temporaire / temporary admission karnet za privremeni uvoz
ATD actual time of departure stvarno vrijeme polaska
ATL actual total loss stvarni potpuni gubitak
attn. attention of za pažnju, za znanje
Atty. attorney odvjetnik, opunomoćenik
AUG August Kolovoz
auth. authorized opunomoćeni
AV, a.v, according to value prema vrijednosti
av, A/V actual velocity stvarna brzina
av, A/V ad valorem po vrijednosti
av, A/V average šteta, havarija
av, A/V a vista po viđenju (mjenica)
Avbl. available raspoloživ
Ave. Avenue avenija
AW actual weight stvarna težina
AWB airway bill zrakoplovni tovarni list (račun)
bag baggage prtljaga
BB, b.b best best najbolji kvalitet
b.d.i. both days included oba datuma uključena
bdth. breadth širina
B/E. bill of exchange mjenica
B/G. bonded goods carinska roba
bgs. bags vreće
bgt. bought kupljen
B/H Bill of Health zdravstveni list
BK Bank banka
Bkt(s) basket(s) košara(e)
B/L Bill of Lading teretnica, konosman
blk. bulk neupakirano, rasuto
bls. bales bale
B/N booking note zaključnica
B/O buyer’s option po izboru kupca
B.O. (in) bad order u lošem stanju
BP Bill of parcels potvrda o prijemu paketa
br. brutto bruto
b.s. both sides obostrano
B/S Bill of sale kupoprodajni ugovor
B.S. British Standard britanski standardi
BSL Bills of Lading konosman
b.w. bitte wenden molimo okrenite
C. case sanduk
ca. circa cirka, oko
c/a contra protiv
c/a. current account tekući račun
CAC, c. cash and carry plati i nosi
CAC, c.a.c. cost and charges cijena i troškovi
c.a.d. cash against documents isplata uz predaju dokumenata
canc., cancl. canceling, opoziv, anuliranje
c & f cost and insurance cijena i vozarina
Carr. pd. charge paid vozarina plaćena
c.b.d. cash before delivery plaćanje prije isporuke
C & C cash and carry plati i nosi
CC charges collect troškove plaća primalac
cca. circa cirka, oko
C/D cash against documents isplata uz predaju dokumenata
C & D collected and delivered naplaćeno i isporučeno
Cert. certificate certifikat
CET Central European Time srednjeeuropsko vrijeme
CF confer usporedi
C.f. copy for kopija za
CFM confirm potvrdi
c.f.o. canceling former order otkaz prethodnog naloga
c.fwd. charges forward troškovi pouzećem
CFY clarify - your massage not understood objasnite - vaša poruka nerazumljiva
CH Customs House carinarnica
CHC cargo handling charges manipulativni troškovi
ch.ppd. charges prepaid troškovi preplaćeni
CHTR charter čarter
C/I certificate of insurance polica
c.i., c&i cost and insurance cijena i osiguranje
CIF cost, insurance, cijena, osiguranje,
(C.I.F.) freight and CIF landed vozarina i iskrcaj
c.i.f. & c. cost, insurance, freight and commission cijena, osiguranje, vozarina i provizija
c.i.f.c.i. cost, insurance, freight, commission, interests cijena, osiguranje, vozarina, provizija i kamata
c.i.f. & e. cost, insurance, freight and exchange cijena, osiguranje, vozarina i tečajna razlika
c.i.f. & i. cost, insurance, freight and interests cijena, osiguranje, vozarina i kamate
c.i.f.w. cost, insurance, freight, war risk cijena, osiguranje, vozarina i ratni rizik
CL container load kontejnerski teret
CLT code language šifrirani telegram
C/N case of need slučaj nužde
C/N circular note cirkularni akreditiv
C.N consignment note otpremnica
C/N cover note privremeno pokriće
C.N credit note izvještaj o knjiženju na račun
cn.ad consignee advised primatelj obavijesti
cnee. consignee primatelj
CO Company kompanija - tvrtka
c/o care of u ruke
C/O cache order doznaka u gotovom
C/O Certificate of origin uvjerenje o porijeklu robe
COD cash on delivery pouzećem
Comp. Company kompanija - tvrtka
c.o.s. cash on shipment plativo pri ukrcaju
c.p. carriage paid prijevoz plaćen
c.p.d. chatterer pays duties unajmitelj plaća troškove
C/R carrier’s risk na rizik prijevoznika
C/R company’s risk na rizik tvrtke
c/s. cases sanduci
CT Customs Tariff carinska tarifa
CT combined transport kombinirani transport
CTNR container kontejner
CY currency valuta
d/a. day after acceptance dan po prihvaćanju
D/A documents against acceptance dokument po uručenju menice
DAS delivered alongside ship isporučeno pod čekrkom
dbk. drawback povrat carine
d/c documents against cash dokumenta uz prethodno plaćanje
D/C. delivery clause klauzula o isporuci
D.D. delayed delivery zakašnjenje isporuke
dd. delivered isporučeno
D.d. Day after date dan nakon datuma
deb. debt na teret
DEC December Prosinac
del. delivered, delivery isporučeno, isporuka
Dem. demand zahtjev
dep. departure odlazak
dept. department odjeljenje
d.f. dead freight mrtva vozarina, prazno za puno
dfld. definitely loaded stvarno utovareno
DFS duty free shop bescarinska prodavaonica
dft. draft mjenica
D.G. dangerous goods opasna roba
DIS, dsct. discount popust, rabat
dist. distance udaljenost
dly. daily svaki dan, svakodnevno
D/N debit note terećenje
D/O delivery order nalog za izdavanje
doos. documents dokumenti, isprave
DOP documents on payment dokumenti prilikom plaćanja
d/p documents against payment dokumenti uz prethodno plaćanje
DP direct port bez prekrcavanja
DP duty paid carina plaćena
D/S days at the sight dani po viđenju
dstn. destination odredište
d.w. dead weight mrtva težina
d.w.t.c. dead weight capacity nosivost broda
E East istok
EDP electronic data processing elektronička obrada podataka
EE errors excepted izuzevši greške
E.& O.E errors and omissions excepted izuzevši greške i propuste
e.t.a. expected time of arrival predviđeno vrijeme dolaska
etc. et cetera itd.
e.t.d. expected time of departure predviđeno vrijeme odlaska
Ex exchange burza, tečaj, mjenjačnica
Exd. examined pregledano
excl. exclusive- excluding izuzetno (isključivo)
F first class prvi razred
f.a. free alongside slobodno uz bok (broda)
FAA free of all average slobodno od svake štete
f.a.c. fast as can koliko moguće brzo
f.a.c. forwarding agent’s commission špediterska provizija
f.a.q. fair average quality prosječno dobar kvalitet
f.a.q. free at quay slobodno na doku - obali
FAS free alongside ship slobodno uz bok broda
f.c.l. full car load kompletna kolska pošiljka
FCL full container-load kompletna kontejnerska pošiljka
fco. franco franko
FCR Forwarding Agent’s Certificate of Receipt špediterska potvrda
f.c.& s. free of capture and seizure slobodno od zapljene i otmice
f.c.s.r.& c.c. free of capture, seizure, riots and civil commotions slobodno od zapljene, otmice, pobune i građanskih nemira
FCT Forwarding Agent’s Certificate of Transport špediterska transportna potvrda
f.d., f/d free discharge franko iskrcaj
FEB February Veljača
FET Far East Time dalekoistočno vrijeme
FGA free of general overage slobodno od zajedničke štete
f.i. for instance na primjer
f.i. free in slobodno
FIB free into bunkers slobodno u bunker
f.i.o. free in and out slobodno, franko ukrcaj i iskrcaj
firavf. first available flight prvi raspoloživi let
firavv. first available vessel prvi raspoloživi brod
f.i.t. free on truck slobodno u kamion
f.i.t. free of income tax oslobođeno poreza
f.i.w. free in wagon slobodno u vagon, franko vagon
f.o. firm offer čvrsta ponuda
f.o. for order po nalogu
f.o. free out slobodan istovar
f.o.a. free of average slobodno od štete
f.o.a. free on aircraft slobodno u avion (zrakoplov)
f.o.a. free on airport slobodno na aerodrom
FOB free on board slobodno na brod
fob/fob free on board - free off board slobodno na / slobodno sa broda
f.o.c. free of charges besplatno
f.o.c. free on car slobodno u kamion
f.o.d. free of damage slobodno od oštećenja
FOQ free on quay slobodno na obali franko obala
FOR free on rail franko otpremna stanica
FOS free on ship slobodno na brod franko brod
FOT free on truck slobodno u kamion/vagon
FOW first open water prva voda slobodna od leda
FOW free on wagon slobodno u vagon franko vagon
FPA free of particular average slobodno od djelomične štete
FRAV first available prvi raspoloživi
Frt. freight vozarina
frt.ppd. freight prepaid vozarina plaćena unaprijed
Ft foot - feet stopa (0,305 m)
GA general agent glavni zastupnik
G/A general average opća havarija
g.b.o. goods in bad order roba u lošem stanju
GC general cargo komadna - denčana roba
GCT Greenwich Civil Time vrijeme po Greenwichu
gds. goods roba
gencar. general cargo komadna roba
GIP general insurance policy generalna polica osiguranja
g.m. general merchandises komadna roba
GMB good merchantable brand standardni kvalitet
g.m.q. good merchantable (marketable) quality dobar tržišni kvalitet
GNP gross - national product bruto nacionalni proizvod
gr.wt gross weight bruto težina
hbr harbor luka
Hav. havarie havarija
H.d. hooks damage šteta od kuka
HP Hors Power konjska snaga
HW high water plima
i. interest kamata
IB in bond roba pod carinskim nadzorom
i/b. in bulk rasuto, neupakirano
i.e. id est. to jest
incl. inclusive including, uključeno, zajedno sa
Ins. insurance osiguranje
inst. instant ovaj mjesec
inv. invoice račun, faktura
i.o.p. irrespective of percentage bez obzira na postotak
IOU I owe you dugujem vam
IV increased value povećana vrijednost
IV invoice value fakturirana vrijednost
JAN January Siječanj
JUL July Srpanj
JUN June Lipanj
k.d. knocked down rastavljen, demontiran
KT knot čvor (nautička milja na sat)
L/A landing account obračun troškova iskrcaja
la. last poslijednji
L/C letter of credit akreditiv
LCL less than carload manje utovareno
l.& d. loss and damage gubitak i oštećenje
LDC Low Density Cargo kabasta roba
lgt. long ton dugačka tona (1.016 kg)
l.J. laufendes Jahr tekuće godine
lkg. & bkg. leakage & breakage curenje i lom
Lstg. pound sterling funta sterlinga
LT local time lokalno vrijeme
Ltd Limited društvo s ograničenom odgovornošću
LW low water oseka
M measurement mjera, zapremina
M. Monday ponedjeljak
MAR March Ožujak
m/d months after date mjeseci nakon datuma
mise. miscellaneous razno, razna roba
m/l. more or les više ili manje
msbl. missing bill nedostaje teretnica
msca. missing cargo nema tereta
mstbl. missing through bill of lading nedostaje direktna teretnica
m.t. mail transfer doznaka poštom
N North sjever
n number broj
N.B nota bene dobro uočiti
NCH number changed promenjen broj
n.c.v. no commercial value nema komercijalnu vrijednost
N/D non-delivery neisporuka
n.e.m. not elsewhere mentioned drugdje nespomenuto
n.l.t. not later than ne kasnije od
n.o.c. not otherwise classified drugdje neklasificirano
n.o.e. not otherwise enumered drugdje nenavedeno
n.o.p. not otherwise provided drugdje nepredviđen
n.o.r. not otherwise rated drugdje netarifirano
NOR Notice of readiness pismo spremnosti
NOV. November Studeni
NR no risk nema rizika
n.r.a.d. no risk after dispatch rizik osiguran samo do iskrcaja
n.r.a.s. no risk after shipment rizik osiguran samo do ukrcaja
nt.wt net weight neto težina
N.Y. New York država
N.Y.C. New York City grad
o/a on account za račun
O.B/L order bill of Lading prenosiva teretnica
O/C open cover otvoreno pokriće (polica)
OCT October Listopad
od. order narudžba
o.d. on deck na palubi
o.e. omissions excepted popusti izuzeti
O.K. all correct u redu
O/o on order po nalogu
O/p open policy otvorena polica osiguranja
o.r. owner’s risk na rizik vlasnika
o.t. on truck kamionom
o.r.d. owner’s risk of damage šteta na rizik vlasnika
P/A particular average djelomična šteta
p.a. pro anno za godinu
payt. payment plaćanje
P/c. prices current dnevne cijene
pcl. parcel omot, svežanj, zamotuljak, paket
pcs. pieces komadi
p.c. par example na primjer
pd. paid plaćen, plaćeno
P.D. partial delivery djelomična isporuka
P/L partial loss djelomični gubitak
PLP parcel post paketna pošta
p.m. post meridiem poslije podne
pmt. prompt odmah, bez odlaganja
P.O. postal order poštanska doznaka
P.O. post office poštanski ured
POB Post office box poštanski pretinac
p.o.d. payment on delivery plativo prilikom isporuke
POD port of delivery luka isporuke
POE port of embarkation luka ukrcaja
P.O.O. Post office order poštanska doznaka
p.p. parcel post paketna pošta
p.p. per procurationen po ovlašćenju
ppd. prepaid unapred plaćeno
pprs. papers papiri, isprave
ppt. prompt odmah
prox. proximo idući mjesec
PS Postscriptum dodatak po završetku pisma
Psgr passenger putnik
p.t. pro tempore privremeno
PT port luka
pt/dest. port of destination uputna luka
pt/disch. port of discharge luka iskrcaja
p.t.o. please turn over molimo okrenite
qlty. quality kvalitet
qty. quantity kvantitet, količina
qu. quotation ponuda
R receipt potvrda
R recommend preporučeno
rcd. received primljeno
rct. receipt potvrda
RCVD received primljeno
R/D refer to drawer (ček) vratiti izdavatelju - nema pokrića
r.d. running days tekući dani
(računato bez izuzetka praznika)
R/E refer to endorser vratiti natrag indosantu
regd. registered registrirano
resp. respective odnosno
r.i. reinsurance reosiguranje
RMK remark primjedba
R/O. Routing Order dispozicija
ROC reference our cable pozivom na naš telegram
ROD refused on delivery odbijeno pri isporuci
ROG receipt of goods potvrda o prijemu robe
ROL reference our letter pozivom na naše pismo
ROT reference our telex pozivom na naš teleks
RP reply paid plaćeni odgovor
RPT repeat ponovite
RQS request molba, zahtjev
R/R railroad željeznica
r & t rail & truck željeznica i kamion
r.w.d. running working days tekući radni dani
Ry railway žjeleznica
RYC reference your cable pozivom na vaš telegram
RYL reference your letter pozivom na vaše pismo
RYT reference your telex pozivom na vaš teleks
S/A subject to approval uvjetno odobrenje
s.a.p. as soon as possible što brže moguće
s.c. surcharge dodatna vozarina
shed. schedule red vožnje
s.d. short delivery  
s/d. sea damaged od mora oštećen
S.E.& O salvo errore et omissione greške i propusti pridržani
(navodi u fakturi)
SEP September Rujan
SF storage factor faktor slaganja
SFA shipping and forwarding agent brodski agent i špediter
SE Stock Exchange robna burza
S/G Salvage charges troškovi spasavanja
s.& h.e. Sundays and holidays excepted nedjelje i praznici izuzeti
S&h.i. Sundays and holidays included nedjelje i praznici uključeni
SHPR shipper osoba koje tovari
SHPT shipment pošiljka
Sld. sailed otplovio
S/N shipping not brodski tovarni list
SO seller’s option po izboru prodavatelja
Soc. society udruženje
SOL ship owner’s liability odgovornost vlasnika broda
SOS Save our souls „spasite naše duše“ - poziv u pomoć
SPD steamer pays dues brod plaća troškove
sq.ft square foot kvadratna stopa
sq.m square meter kvadratni metar
s.r.& c.c. strike, riots and civil commotions štrajk, pobune i građanski nemiri
s/s steamship parobrod
s.s. or b. stranded, sunk or burnt nasukao, potonuo ili izgorio
s.t. short ton kratka tona (907 kg)
Stg. Sterling sterling (valuta)
stk. stock zaliha
Str. Street ulica
strm. storage room skladišni prostor
s.w. shipper’s weight težina koju je naznačio krcatelj (utovaritelj)
TBL Through Bill of Lading direktna teretnica
T/C time charter vremenski čarter
TD time of departure vrijeme polaska
TDO telegraph delivery order telegrafski nalog za isporuku
tdw. tons deadweight težina broda
T.E.O. telegraph expenses order telegrafska novčana uputnica
t/h tons per hour tona na sat
TIR Transport International Routier Međunarodni robni cestovni transport
tk. truck kamion
TKS thanks hvala
T/L time loss gubitak vremena
t.l. total loss potpuni gubitak
t.l.o. total loss only osigurano samo od potpunog gubitka
TM trade mark trgovačka (robna) marka
T.O. turnover promet, prihod
TOR time of receipt vrijeme prijema
t.& p. theft and pilferage krađa i otimačina (u osiguranju)
tpm. teleprinter message teleks poruka (obavijest)
t.p.n.d. theft, pilferage and non-delivery krađa, otimačina i neisporuka
(u osiguranju)
t.& r. truck and rail kamionom i željeznicom
TR tons registered registarske tone
trf. transfer transfer (doznake)
TT telegraphic transfer telegrafska doznaka
u.c. usual conditions uobičajeni uvjeti
UK United Kingdom Ujedinjeno kraljevstvo
ult. ultimo prošli mjesec
Uncov. uncovered nepokriven, otvoren
USA United States of America SAD
u.t. usual terms uobičajeni uvjeti
U/W underwriter osiguravatelj
v.d. value declared označena vrijednost
VIC very important cargo vrlo važan teret
VIP very important person vrlo važna osoba
vou. voucher vaučer
v.v. vice versa i obratno
W weight težina
W West zapad
WA with average sa havarijom
W/B waybill tovarni list
W.C. without charges besplatno
wd. warranted garantirano
w.d. without date bez datuma
w.g. weight guaranteed zajamčena težina
wgt. weight težina
wkds. weekdays radni dani
W/M weight or measurement težina ili zapremina (obračun vozarine)
w.p. weather permitting ako vrijeme dopusti
WPA with particular average sa partikularnom havarijom
W/R warehouse receipt potvrda o uskladištenju
w.r.o. war risks only samo ratni rizici
WT weight težina
wtd. warranted garantirano
WW warehouse warrant skladišnica
wwd. weather working days vremenski pogodni radni dani
x. ex bez
xch exchange burza
y year godina
Yr. your vaš
Z zero nula