Klikni za pregled priloga
> TRGOVAČKO PRAVO

> Internet trgovina

> Izrada web trgovina

> Internet trgovina u HR

> Profitabilnost Interneta

> Ugovori putem Interneta

> Incoterms 2000

> Payterms Croatia

> Oznake u trgovini

> Rječnik ekonomije

> Marine Terminology

> New Terrorism Clauses

> Marketing u trgovini

> Duhovni kapital

> Inozemna ulaganja

> Novčane jedinice i oznake

> Mjerne jedinice

> EAN bar kod

> Zakoni i propisi

> Usluge za poduzetnike

PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

UGOVORI

> Temeljna načela

> Predmet i osnova

> Sklapanje ugovora

> Forma ugovora

> Uvjeti

> Zastupanje

> Dvostrani ugovori

> Ugovor o prodaji

> Ugovor o djelu

> Ugovor o radu

> Ugovor o zajmu

> Ugovor o kreditu

> Ugovor o građenju

> Ugovor o zakupu

> Ugovor o zastupanju

> Ugovor o posredovanju

> Ugovor o nalogu

> Ugovor o ortakluku

> Ugovor o licenci

> Ugovor o komisionu

> Ugovor o kontroli

> Ugovor o osiguranju

> Ugovor o ostavi

> Ugovor o uskladištenju

> Ugovor o otpremanju

> Ugovor o prijevozu

> Ugovor o putovanju

> Posrednički ugovor o putovanju

> Ugovor o alotmanu

> Primjeri ugovora


Informacije

> Sektor za trgovinu HGK

> Poslovni WEB katalog

> Trgovačke komore

> AMCHAM

> U.S. Commercial

> Velika Britanija

> Austrija

> Njemačka

> Hrvatska

> Literatura


Poslovni web katalog Poslovni web katalog Poslovni web katalogGoogle


WWW Poslovni Forum

Pregled svih usluga za poduzetnike

WEB HOSTING

Ažurirano: 16. 10. 2021.


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>

POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaZASTUPANJE


Mogućnost zastupanja
Ugovor kao i drugi pravni posao može se poduzeti i preko zastupnika.
Ovlaštenje za zastupanje temelji se na zakonu, statutu ili drugom općem aktu, aktu nadležnog organa ili na izjavi volje zastupanog (punomoć).

Učinci zastupanja
Ugovor što ga sklopi zastupnik u ime zastupane osobe i u granicama svojih ovlaštenja obvezuje neposredno zastupanog i drugu ugovornu stranu.
Pod istim uvjetima i ostali pravni poslovi zastupnikovi proizvode pravni učinak neposredno prema zastupanoj osobi.
Zastupnik je dužan obavijestiti drugu stranu da istupa u ime zastupanog, ali i kad on to ne uradi ugovor proizvodi pravni učinak za zastupanog i drugu stranu ako je ona znala ili je iz okolnosti mogla zaključiti da on istupa kao zastupnik.

Prenošenje ovlaštenja
Zastupnik ne može prenijeti svoja ovlaštenja na drugog, izuzev kad mu je to dopušteno zakonom ili ugovorom.
Iznimno, on to može učiniti ako je spriječen okolnostima da posao osobno obavi a interesi zastupanog zahtijevaju neodgodivo poduzimanje pravnog posla.

Prekoračenje granica ovlaštenja
Kada zastupnik prekorači granice ovlaštenja, zastupani je u obvezi samo- ako odobri prekoračenje.
Ako zastupani ne odobri ugovor u roku koji je redovno potreban da se ugovor takve vrste razmotri i ocijeni, smatrat će se da je odobrenje odbijeno.
Odobrenje iz prethodnog stava ima povratni učinak ako strane ne odrede drugačije.
Ako druga strana nije znala niti morala znati za prekoračenje ovlaštenja, može odmah nakon saznanja za prekoračenje, ne čekajući da se zastupani o ugovoru izjasni, izjaviti da se ne smatra ugovorom vezana.
Ako zastupani odbije odobrenje, zastupnik i zastupani su solidarno odgovorni za štetu koju je druga strana pretrpjela, ako ona nije znala niti je morala znati za prekoračenje ovlaštenja.

Sklapanje ugovora od strana neovlaštene osobe
Ugovor što ga neka osoba sklopi kao punomoćnik u ime drugoga bez njegova ovlaštenja obvezuje neovlašteno zastupanog samo ako on ugovor naknadno odobri.
Strana s kojom je ugovor sklopljen može zahtijevati od neovlašteno zastupanog da se u primjerenom roku izjasni da li ugovor odobrava.
Ako neovlašteno zastupani ni u ostavljenom roku ugovor ne odobri, smatra se da ugovor nije ni sklopljen.
U tom slučaju strana s kojom je ugovor sklopljen može od osobe koja je kao punomoćnik bez ovlaštenja zaključila ugovor tražiti naknadu štete, ako u trenutku zaključenja ugovora nije znala niti je morala znati da ta osoba nije imala ovlaštenje za sklapanje ugovora.

PUNOMOĆ

Davanje punomoći
Punomoć je ovlaštenje za zastupanje što ga vlastodavac pravnim poslom daje punomoćniku.
Postojanje i opseg punomoći nezavisni su od pravnog odnosa na čijoj je podlozi punomoć dana.
Punomoćnik može biti i pravna osoba.

Posebna forma punomoći
Forma propisana zakonom za neki ugovor ili koji drugi pravni posao važi i za punomoć za sklapanje tog ugovora odnosno za poduzimanje tog posla.

Opseg ovlaštenja
Punomoćnik može poduzimati samo one pravne poslove za čije je poduzimanje ovlašten.
Punomoćnik kome je dana opća punomoć može poduzimati samo pravne poslove koji dolaze u redovno poslovanje.
Posao koji ne dolazi u redovno poslovanje može punomoćnik poduzeti samo ako je posebno ovlašten za poduzimanje tog posla odnosno vrste poslova među koje on spada.
Punomoćnik ne može bez posebnog ovlaštenja za svaki pojedini slučaj preuzeti mjeničnu obvezu, sklopiti ugovor o jamstvu, o nagodbi, o izbranom sudu, a ni odreći se nekog prava bez naknade.

Opozivanje i sužavanje punomoći
Vlastodavac može po svojoj volji suziti ili opozvati punomoć, čak i ako se ugovorom odrekao tog prava.
Opozivanje i sužavanje svake punomoći može se učiniti izjavom bez posebne forme.
Ako je opozivanjem ili sužavanjem punomoći povrijeđen, ugovor o nalogu ili ugovor o djelu ili neki drugi ugovor, punomoćnik ima pravo na naknadu time nastale štete.

Učinak prestanka i sužavanja punomoći prema trećim osobama
Opozivanje punomoći te njezino sužavanje nema učinak prema trećoj osobi koja je sklopila ugovor s punomoćnikom ili obavila drugi pravni posao, a nije znala niti je morala znati da je punomoć opozvana odnosno sužena.
U tom slučaju vlastodavac ima pravo zahtijevati od punomoćnika. naknadu štete koju bi zbog toga pretrpio, izuzev kad punomoćnik nije znao ni morao znati za opozivanje odnosno za sužavanje punomoći.
Isto vrijedi i u ostalim slučajevima prestanka punomoći.

Drugi slučajevi prestanka punomoći
Punomoć prestaje prestankom pravne osobe kao punomoćnika ako zakonom nije drugačije određeno.
Punomoć prestaje smrću punomoćnika.
Punomoć prestaje prestankom pravne osobe odnosno smrću osobe koja ju je dala, osim ako se započeti posao ne može prekinuti bez štete za pravne sljedbenike ili ako punomoć važi i za slučaj smrti davaoca, bilo po njegovoj volji, bilo s obzirom na prirodu posla.