Klikni za pregled priloga
> TRGOVAČKO PRAVO

> Internet trgovina

> Izrada web trgovina

> Internet trgovina u HR

> Profitabilnost Interneta

> Ugovori putem Interneta

> Incoterms 2000

> Payterms Croatia

> Oznake u trgovini

> Rječnik ekonomije

> Marine Terminology

> New Terrorism Clauses

> Marketing u trgovini

> Duhovni kapital

> Inozemna ulaganja

> Novčane jedinice i oznake

> Mjerne jedinice

> EAN bar kod

> Zakoni i propisi

> Usluge za poduzetnike

PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

UGOVORI

> Temeljna načela

> Predmet i osnova

> Sklapanje ugovora

> Forma ugovora

> Uvjeti

> Zastupanje

> Dvostrani ugovori

> Ugovor o prodaji

> Ugovor o djelu

> Ugovor o radu

> Ugovor o zajmu

> Ugovor o kreditu

> Ugovor o građenju

> Ugovor o zakupu

> Ugovor o zastupanju

> Ugovor o posredovanju

> Ugovor o nalogu

> Ugovor o ortakluku

> Ugovor o licenci

> Ugovor o komisionu

> Ugovor o kontroli

> Ugovor o osiguranju

> Ugovor o ostavi

> Ugovor o uskladištenju

> Ugovor o otpremanju

> Ugovor o prijevozu

> Ugovor o putovanju

> Posrednički ugovor o putovanju

> Ugovor o alotmanu

> Primjeri ugovora


Informacije

> Sektor za trgovinu HGK

> Poslovni WEB katalog

> Trgovačke komore

> AMCHAM

> U.S. Commercial

> Velika Britanija

> Austrija

> Njemačka

> Hrvatska

> Literatura


Poslovni web katalog Poslovni web katalog Poslovni web katalogGoogle


WWW Poslovni Forum

Pregled svih usluga za poduzetnike

WEB HOSTING

Ažurirano: 28. 9. 2022.


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>

POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaUGOVOR O ZAKUPU


Opće odredbe
Ugovorom o zakupu obvezuje se zakupodavac da preda određenu stvar zakupna na upotrebu, a ovaj se obvezuje da mu za to plaća određenu zakupninu.
Upotreba obuhvaća i uživanje stvari (pribiranje plodova), ako nije drugačije ugovoreno ili uobičajeno.

Zakup je neformalni ugovor jer zakon u načelu ne određuje nikakav poseban oblik za njegovo sklapanje. No kako se posebnim zakonima, npr. pri sklapanju ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta, poslovnih prostorija, stana i sl., zahtijeva pisani oblik, praktički se ugovor o zakupu sklapa pretežito u tom obliku.

Bitna razlika između zakupa i najma sastoji se u tome što se najam odnosi samo na uporabu tuđe stvari, npr. najam stana, tj. ako se stvar dana na uporabu može uporabiti a da se dalje ne obrađuje. Može li se stvar dana na uporabu uživati uz marljivost i trud, onda se radi o zakupu, tj. zakup se odnosi i na uporabu i na korištenje koje je širi pojam od uporabe jer osim uporabe razumijeva i uživanje stvari te uključuje i ubiranje plodova (npr. zakup poljoprivrednog zemljišta). Inače su zakup i najam bliski ugovori pa ostalu materiju pretežito uređuju na isti način.

Primjena posebnih propisa
Pojedine vrste zakupa, kao što smo spomenuli, mogu biti uređene posebnim propisima (npr. zakup poljoprivrednog zemljišta).

Obveze zakupodavca

Predaja stvari
Zakupodavac je dužan predati zakupcu zakupljenu stvar u ispravnom stanju, zajedno s njezinim pripacima.
Stvar je u ispravnom stanju ako je u stanju određenom ugovorom, a u nedostatku ugovora, u stanju da može poslužiti za upotrebu radi koje je ugovor sklopljen.

Održavanje stvari
Zakupodavac je dužan održavati stvar u ispravnom stanju za trajanja zakupa i radi toga obavljati potrebne popravke na njoj.
On je dužan naknaditi zakupcu troškove što ih je ovaj učinio za održavanje stvari, a koje bi on sam bio dužan učiniti.
Troškovi sitnih popravaka izazvanih redovnom upotrebom stvari, a i troškovi same upotrebe, padaju na teret zakupca.
O potrebi popravka zakupac je dužan obavijestiti zakupodavca.

Raskid ugovora i sniženje zakupnine zbog popravaka
Ako potrebni popravci zakupljene stvari ometaju njezinu upotrebu u znatnoj mjeri i za dulje vrijeme, zakupac može raskinuti ugovor.
On ima pravo na sniženje zakupnine razmjerno ograničenju upotrebe stvari zbog tih popravaka.

Izmjene na zakupljenoj stvari
Zakupodavac ne može bez pristanka zakupca činiti izmjene na zakupljenoj stvari za trajanja zakupa, ako bi to ometalo upotrebu stvari.
Ako bi izmjenama stvari bila smanjena u stanovitoj mjeri zakupčeva upotreba stvari, smanjit će se i zakupnina u odgovarajućem razmjeru.

Odgovornost za materijalne nedostatke
Zakupodavac odgovara zakupcu za sve nedostatke zakupljene stvari koji smetaju njezinoj ugovorenoj ili redovnoj upotrebi, bez obzira na to da li je znao za njih ili ne te za nedostatke svojstava ili odlika predviđenih izrično ili prešutno ugovorom.
Ne uzimaju se u obzir nedostaci koji su manjeg značenja.

Nedostaci za koje zakupodavac ne odgovara
Zakupodavac ne odgovara za nedostatke zakupljene stvari koji su u času sklapanja ugovora bili poznati zakupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.
Ali, zakupodavac odgovara za nedostatak zakupljene stvari koji je zakupcu uslijed krajnje nepažnje ostao nepoznat, ako je on znao za taj nedostatak i namjerno propustio o njemu obavijestiti zakupca.

Proširenje odgovornosti za materijalne nedostatke
Zakupodavac odgovara za sve nedostatke zakupljene stvari ako je tvrdio da ona nema nikakvih nedostataka.

Ugovorno isključenje ili ograničenje odgovornosti
Odgovornost za materijalne nedostatke zakupljene stvari može biti ugovorom isključena ili ograničena.
Odredba ugovora kojom se ova odgovornost isključuje ili ograničava ništava je ako je zakupodavac znao za nedostatke i namjerno propustio o njima obavijestiti zakupca ili ako je nedostatak takav da onemogućuje upotrebu zakupljene stvari te onda kad je zakupodavac nametnuo tu odredbu koristeći se svojim monopolskim položajem.

Obavještavanje zakupodavca o nedostacima i opasnostima
Zakupac je dužan obavijestiti zakupodavca bez nepotrebnog odgađanja o svakom nedostatku zakupljene stvari koji bi se pokazao u toku zakupa, osim ako zakupodavac zna za nedostatak.
On je isto tako dužan obavijestiti zakupodavca o svakoj nepredviđenoj opasnosti koja bi u toku zakupa zaprijetila zakupljenoj. stvari, da bi mogao poduzeti potrebne mjere.
Zakupac koji ne obavijesti zakupodavca o pojavljenom nedostatku ili o nastaloj opasnosti, za koje ovaj nije znao, gubi pravo na naknadu štete koju bi pretrpio zbog postojanja nedostataka ili nastale opasnosti za zakupljenu stvar, a dužan je naknaditi štetu koju bi zakupodavac pretrpio zbog toga.

Prava zakupca kad stvar ima neki nedostatak
Ako u času predaje zakupljena stvar ima neki nedostatak koji se ne može otkloniti, zakupac može, po svom izboru, raskinuti ugovor ili zahtijevati sniženje zakupnine.
Kad stvar ima neki nedostatak koji se može otkloniti bez većih nezgoda za zakupca, a predaja stvari u određenom roku nije bila bitni sastojak ugovora, zakupac može zahtijevati od zakupodavca ili otklanjanje nedostataka u primjerenom roku ili sniženje zakupnine.
Ako zakupodavac ne otkloni nedostatak u naknadnom primjerenom roku koji mu je zakupac odredio, zakupac može raskinuti ugovor ili zahtijevati sniženje zakupnine.
U svakom slučaju zakupac ima pravo na naknadu štete.

Kad nedostatak nastane u toku zakupa i kad stvar nema ugovoreno ili uobičajeno svojstvo
Odredbe o pravu zakupca kad stvar ima neki nedostatak primjenjuju se i u slučaju kad u roku zakupa nastane neki nedostatak na zakupljenoj stvari.
One se primjenjuju i u slučajevima kad zakupljena stvar nema neko svojstvo koje po ugovoru ili običaju treba da ima ili kad to svojstvo izgubi u toku zakupa.

Odgovornost zakupodavca za pravne nedostatke
Kad netko treći pretendira da na zakupljenoj stvari ili na nekom njezinu dijelu vrši neko pravo, i obrati se svojim zahtjevom zakupcu, te ako samovlasno oduzme stvar od zakupca, ovaj je dužan obavijestiti o tome zakupodavca, izuzev kad to ovaj već zna, inače će odgovarati za štetu.
Ako se utvrdi da trećem pripada neko pravo koje sasvim isključuje pravo zakupca na upotrebu stvari, ugovor o zakupu se raskida po samom zakonu a zakupodavac je dužan naknaditi zakupcu štetu.
U slučaju kad se pravom trećeg samo ograničava zakupčevo pravo ovaj može, po svojem izboru, raskinuti ugovor ili zahtijevati sniženje zakupnine, i u svakom slučaju naknadu štete.


Obveze zakupca

Upotreba stvari prema ugovoru
Zakupac je dužan upotrebljavati stvar kao dobar privrednik odnosno dobar domaćin.
On je može upotrebljavati samo onako kako je određeno ugovorom ili namjenom stvari.
On odgovara za štetu koja nastane upotrebom zakupljene stvari protivno ugovoru ili njezinoj namjeni, bez obzira na to je li stvar upotrebljavao on, ili neka osobe koja radi po njegovu nalogu, podzakupac ili koja druga osoba kojoj je on omogućio da upotrebljava stvar.

Otkaz zbog upotrebe protivne ugovoru
Ako zakupac i nakon opomene zakupodavca upotrebljava stvar protivno ugovoru ili njezinoj namjeni ili zanemaruje njezino održavanje, te postoji opasnost znatne štete za zakupodavca, ovaj može otkazati ugovor bez davanja otkaznog roka.

Plaćanje zakupnine
Zakupac je dužan plaćati zakupninu u rokovima određenim ugovorom ili zakonom, a u nedostatku ugovora i zakona, kako je uobičajeno u mjestu gdje je stvar predana zakupcu.
Ako nije drugačije ugovoreno ili u mjestu predaje stvari uobičajeno, zakupnina se plaća polugodišnje kad je stvar dana u zakup za jednu ili više godina, a ako je dana za kraće vrijeme, onda nakon isteka tog vremena.

Otkaz zbog neplaćanja zakupnine
Zakupodavac može otkazati ugovor o zakupu ako zakupac ne plati zakupninu ni u roku od 15 dana pošto ga je zakupodavac pozvao na plaćanje.
Ali će ugovor ostati na snazi ako zakupac isplati iznos dužne zakupnine prije nego što mu otkaz bude saopćen.

Vraćanje zakupljene stvari
Zakupac je dužan čuvati zakupljenu stvar i nakon prestanka zakupa vratiti je neoštećenu.
Stvar se vraća u mjestu u kojem je bila predana.
Zakupac ne odgovara za istrošenost stvari koja nastaje njezinom redovnom upotrebom, a ni za oštećenja koja potječu od njezine dotrajalosti.
Ako je za vrijeme zakupa izvršio kakve promjene na stvari, dužan je vratiti je u stanje u kojem je bila kad mu je predana u zakup.
On može odnijeti dodatke koje je učinio na stvari ako se mogu odvojiti bez njezina oštećenja, ali ih zakupodavac može zadržati ako mu naknadi njihovu vrijednost u vrijeme vraćanja.


Podzakup

Kad se stvari mogu dati u podzakup
Ako nije drugačije ugovoreno, zakupac može zakupljenu stvar dati u zakup drugome (podzakup) ili mu je po kojoj drugoj osnovi predati na upotrebu, ali samo ako se time ne nanosi šteta zakupodavcu.
Zakupac jamči zakupodavcu da će podzakupac upotrebljavati stvar prema ugovoru o zakupu.

Kad zakupodavac može odbiti dopuštenje
Kad je za davanje zakupljene stvari u podzakup potrebno dopuštenje zakupodavca, ovaj ga može odbiti samo iz opravdanih razloga.

Otkaz zbog nedopuštenog podzakupa
Zakupodavac može otkazati ugovor o zakupu ako je zakupljena stvar dana u podzakup bez njegova dopuštenja, kad je to prema zakonu ili prema ugovoru potrebno.

Neposredan zahtjev zakupodavca
Zakupodavac može, radi naplate svojih potraživanja od zakupca nastalih iz zakupa, zahtijevati neposredno od podzakupca isplatu iznosa koje ovaj duguje zakupcu po osnovi podzakupa.

Prestanak podzakupa po samom zakonu
Podzakup prestaje u svakom slučaju kada prestane zakup.


Otuđenje zakupljene stvari

Otuđenje nakon predaje u zakup
U slučaju otuđenja stvari koja je prije toga predana nekom drugom u zakup, pribavilac stvari stupa na mjesto zakupodavca te nakon toga prava i obveze iz zakupa nastaju između njega i zakupca.
Pribavilac ne može zahtijevati od zakupca da mu preda stvar prije proteka vremena za koje je zakup ugovoren, a ako trajanje zakupa nije određeno ni ugovorom ni zakonom, onda prije isteka otkaznog roka.
Za pribaviočeve obveze iz zakupa prema zakupcu odgovara prenosilac kao solidarni jamac.

Pravo na zakupninu
Ako nije što drugo ugovoreno, pribavilac stvari predane u zakup ima pravo na zakupninu počev od prvoga idućeg roka nakon pribavljanja stvari, a ako je prenosilac primio tu zakupninu unaprijed, dužan je da mu je ustupi.
Od časa kad je obaviješten o otuđenju zakupljene stvari zakupac može isplatiti zakupninu samo pribaviocu.

Otuđenje zakupljene stvari prije predaje zakupcu
Kad je stvar o kojoj je sklopljen ugovor o zakupu predana pribaviocu, a ne zakupcu, pribavilac stupa na mjesto zakupodavca i preuzima njegove obveze prema zakupcu ako je u trenutku sklapanja ugovora o otuđenju znao za postojanje ugovora o zakupu.
Pribavilac koji u trenutku sklapanja ugovora o otuđenju nije znao za postojanje ugovora o zakupu nije dužan predati stvar zakupcu, a zakupac može samo tražiti naknadu štete od zakupodavca.
Za pribaviočeve obveze iz zakupa prema zakupcu odgovara prenosilac kao solidarni jamac.

Otkaz ugovora zbog otuđenja stvari
Kad uslijed otuđenja zakupljene stvari prava i obveze zakupodavca prijeđu na pribavioca, zakupac može otkazati ugovor u svakom slučaju, poštujući zakonske otkazne rokove.


Prestanak zakupa

Protek određenog vremena
Ugovor o zakupu sklopljen za određeno vrijeme prestaje samim protekom vremena za koje je sklopljen.
Isto vrijedi i u slučajevima kad je u nedostatku volje ugovaratelja, trajanje zakupa određeno zakonom.

Prešutno obnavljanje zakapa
Kad nakon proteka vremena za koje je ugovor o zakupu bio sklopljen zakupac produži upotrebljavati stvar, a zakupodavac se tome ne protivi, smatra se da je sklopljen nov ugovor o zakupu neodređenog trajanja, pod istim uvjetima kao i prethodni.
Osiguranja koja su treće osobe dale za prvi zakup prestaju protekom vremena za koje je bio zaključen.

Otkaz
Ugovor o zakupu čije trajanje nije određeno niti se može odrediti iz okolnosti ili mjesnih običaja prestaje otkazom koji svaka strana može dati drugoj, poštujući određeni otkazni rok.
Ako dužina otkaznog roka nije određena ugovorom ili zakonom ili mjesnim običajima, ona iznosi osam dana, s tim da otkaz ne može biti dan u nevrijeme.
Ako su zakupljene stvari opasne za zdravlje, zakupac može otkazati ugovor bez davanja otkaznog roka, čak i ako je u času sklapanja ugovora to znao. Zakupac se ne može odreći tog prava.

Propast stvari uslijed više sile
Zakup prestaje ako zakupljena stvar bude uništena nekim slučajem više sile.
Ako zakupljena stvar bude djelomično uništena ili samo oštećena, zakupac može raskinuti ugovor ili ostati i dalje u zakupu i zahtijevati odgovarajuće sniženje zakupnine.

Smrt
U slučaja smrti zakupca ili zakupodavca zakup se nastavlja s njegovim nasljednicima ako nije drugačije ugovoreno.


Primjeri ugovora >>