Klikni za pregled priloga
> TRGOVAČKO PRAVO

> Internet trgovina

> Izrada web trgovina

> Internet trgovina u HR

> Profitabilnost Interneta

> Ugovori putem Interneta

> Incoterms 2000

> Payterms Croatia

> Oznake u trgovini

> Rječnik ekonomije

> Marine Terminology

> New Terrorism Clauses

> Marketing u trgovini

> Duhovni kapital

> Inozemna ulaganja

> Novčane jedinice i oznake

> Mjerne jedinice

> EAN bar kod

> Zakoni i propisi

> Usluge za poduzetnike

PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

UGOVORI

> Temeljna načela

> Predmet i osnova

> Sklapanje ugovora

> Forma ugovora

> Uvjeti

> Zastupanje

> Dvostrani ugovori

> Ugovor o prodaji

> Ugovor o djelu

> Ugovor o radu

> Ugovor o zajmu

> Ugovor o kreditu

> Ugovor o građenju

> Ugovor o zakupu

> Ugovor o zastupanju

> Ugovor o posredovanju

> Ugovor o nalogu

> Ugovor o ortakluku

> Ugovor o licenci

> Ugovor o komisionu

> Ugovor o kontroli

> Ugovor o osiguranju

> Ugovor o ostavi

> Ugovor o uskladištenju

> Ugovor o otpremanju

> Ugovor o prijevozu

> Ugovor o putovanju

> Posrednički ugovor o putovanju

> Ugovor o alotmanu

> Primjeri ugovora


Informacije

> Sektor za trgovinu HGK

> Poslovni WEB katalog

> Trgovačke komore

> AMCHAM

> U.S. Commercial

> Velika Britanija

> Austrija

> Njemačka

> Hrvatska

> Literatura


Poslovni web katalog Poslovni web katalog Poslovni web katalogGoogle


WWW Poslovni Forum

Pregled svih usluga za poduzetnike

WEB HOSTING

Ažurirano: 28. 9. 2022.


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>

POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaUGOVOR O OSIGURANJU


Pojam
Ugovorom o osiguranju obvezuje se ugovaratelj osiguranja da, na načelima uzajamnosti i solidarnosti, udružuje određeni iznos u zajednici osiguranja odnosno zajednici rizika (osiguratelj), a zajednica se obvezuje da, ako se desi događaj koji predstavlja osigurani slučaj, isplati osiguraniku ili nekoj trećoj osobi naknadu odnosno ugovorenu svotu ili učini nešto drugo.

Osigurani slučaj

Događaj s obzirom na koji se sklapa osiguranje (osigurani slučaj) mora biti budući, neizvjestan i nezavisan od isključive volje ugovaratelja.

Ugovor o osiguranju je ništav ako je u času njegova sklapanja već nastao osigurani slučaj, ili je taj bio u nastupanju, ili je bilo izvjesno da će nastupiti, ili ako je već tada bila prestala mogućnost da on nastane.

Ali, ako je ugovoreno da će osiguranjem biti obuhvaćeno određeno razdoblje koje prethodi sklapanju ugovora, ugovor će biti ništav samo ako je u času njegova sklapanja zainteresiranoj strani bilo poznato da se osigurani slučaj već dogodio, odnosno da je već tada bila prestala mogućnost da se on dogodi.

Isključenje nekih osiguranja

Odredbe ove glave neće se primjenjivati na plovidbeno osiguranje, a ni na druga osiguranja na koja se primjenjuju pravila o plovidbenom osiguranju.

Navedene odredbe neće se primjenjivati ni na osiguranje potraživanja, a ni na odnose iz reosiguranja.

Ugovorom se može odstupiti samo od onih odredaba ove glave u kojima je to odstupanje izričito dopušteno te od onih koje daju ugovaratelj ima mogućnost da postupe kako hoće.

Odstupanje od ostalih odredaba, ako nije zabranjeno Zakonom o obveznim odnosima ili kojim drugim zakonom, dopušteno je samo ako je u nedvojbenom interesu osiguranika.


SKLAPANJE UGOVORA

Kad je ugovor sklopljen

Ugovor o osiguranju sklopljen je kad ugovaratelji potpišu policu osiguranja ili listu pokrića.

Pismena ponuda učinjena osiguratelju za sklapanje ugovora o osiguranju vezuje ponudioca, ako on nije odredio kraći rok, za vrijeme od osam dana od dana kada je ponuda prispjela osiguratelju a ako je potreban liječnički pregled, onda za vrijeme od trideset dana.

Ako osiguratelj u tom roku ne odbije ponudu koja ne odstupa od uvjeta pod kojima on vrši predloženo osiguranje, smatrat će se da je prihvatio ponudu i da je ugovor sklopljen.

U tom slučaju ugovor se smatra sklopljenim kad je ponuda prispjela osiguratelju.

Polica i list pokrića

U polici moraju biti navedeni: ugovorne strane, osigurana stvar odnosno osigurana osoba, rizik obuhvaćen osiguranjem, trajanje osiguranja i vrijeme pokrića, svota osiguranja ili da je osiguranje neograničeno; premija ili doprinos, datum izdavanja police i potpisi ugovornih strana.

Polica osiguranja može biti privremeno zamijenjena listom pokrića u koju se unose bitni sastojci ugovora.

Osiguratelj je dužan upozoriti ugovaratelja osiguranja da su opći i posebni uvjeti osiguranja sastavni dio ugovora i predati mu njihov tekst, ako ti uvjeti nisu tiskani na samoj polici.

Izvršenje obveze iz prethodnog stava mora biti konstatirano na polici.

U slučaju neslaganja neke odredbe općih ili posebnih uvjeta i neke odredbe police primijenit će se odredba police, a u slučaju neslaganja neke tiskane odredbe police i njezine rukopisne odredbe, primijenit će se ova posljednja.

Prema sporazumu ugovaratelja, polica može glasiti na određenu osobu, po naredbi ili na donosioca.

Osiguranje bez police

Uvjetima osiguranja mogu biti predviđeni slučajevi u kojima ugovorni odnos iz osiguranja nastaje samim plaćanjem premije.

Sklapanje ugovora u ime drugog bez ovlaštenja

Tko sklopi ugovor o osiguranju u ime drugog bez njegova ovlaštenja, odgovara osiguratelju za obveze iz ugovora sve dok ga onaj u čije je ime ugovor sklopljen ne odobri.

Zainteresirani može odobriti ugovor i pošto se dogodio osigurani slučaj.

Ako je odobrenje odbiveno, ugovaratelj osiguranja duguje premiju za razdoblje osiguranja u kome je osiguratelj obaviješten o odbijanju odobrenja.

Ali, ne odgovara za obveze iz osiguranja poslovođa bez naloga koji je obavijestio osiguratelja da istupa bez ovlaštenja u ime i za račun drugoga.

Osiguranje za tuđi račun ili za račun koga se tiče

U slučaju osiguranja za tuđi račun ili za račun koga se tiče obveze plaćanja premije i ostale obveze iz ugovora dužan je izvršavati ugovaratelj osiguranja, ali on ne može vršiti prava iz osiguranja, čak i kad drži policu, bez pristanka osobe čiji je interes osiguran i kojoj ona pripadaju.

Ugovaratelj osiguranja nije dužan predati policu zainteresiranoj osobi dok mu ne budu naknađene premije što ih je isplatio osiguratelju, a i troškovi ugovora.

Ugovaratelj osiguranja ima pravo prvenstvene naplate ovih potraživanja iz dugovane naknade, a i pravo zahtijevati njihovu isplatu neposredno od osiguratelja.

Osiguratelj može istaći svakom korisniku osiguranja za tuđi račun sve prigovore koje po osnovi ugovora ima prema ugovaratelju osiguranja.

Zastupnici osiguranja

Kad osiguratelj ovlasti nekoga da ga zastupa, a ne odredi opseg njegovih ovlaštenja, zastupnik je ovlašten u ime i za račun osiguratelja sklapati ugovore o osiguranju, ugovarati izmjene ugovora ili produljenje njihova važenja; izdati police osiguranja, naplaćivati premije i primati izjave upućene osiguratelju.

Ako je osiguratelj ograničio ovlaštenja svog zastupnika, a to ugovaratelju osiguranja nije bilo poznato, smatra se kao da ta ograničenja nisu ni postojala.


OBVEZA OSIGURANIKA ODNOSNO UGOVARATELJA OSIGURANJA

PRIJAVA OKOLNOSTI ZNAČAJNIH ZA OCJENU RIZIKA

Dužnost prijavljivanja

Ugovaratelj osiguranja dužan je prijaviti osiguratelju prilikom sklapanja ugovora sve okolnosti koje su značajne za ocjenu rizika, a koje su mu poznate ili mu nisu mogle ostati nepoznate.

Namjerna netočna prijava ili prešućivanje

Ako je ugovaratelj osiguranja namjerno učinio netočnu prijavu ili namjerno prešutio neku okolnost takve prirode da osiguratelj ne bi sklopio ugovor da je znao za pravo stanje stvari, osiguratelj može zahtijevati poništenje ugovora.

U slučaju poništenja ugovora iz razloga navedenih u prethodnom stavu osiguratelj zadržava naplaćene premije i ima prava zahtijevati isplatu premije za razdoblje osiguranja u kome je zatražio poništenje ugovora.

Osigurateljevo pravo da zahtijeva poništenje ugovora o osiguranju prestaje ako on u roku od tri mjeseca od dana saznanja za netočnost prijave ili za prešućivanje ne izjavi ugovaratelju osiguranja da se namjerava koristiti tim pravom.

Nenamjerna netočnost ili nepotpunost prijave

Ako je ugovaratelj osiguranja učinio netočnu prijavu ili je propusti0 dati dužnu obavijest, a to nije učinio namjerno, osiguratelj može. po svom izboru, u roku od mjesec dana od saznanja za netočnost ili nepotpunost prijave izjaviti da raskida ugovor ili predložiti povećanje premije razmjerno većem riziku.

Ugovor u tom slučaju prestaje nakon isteka četrnaest dana od kada je osiguratelj svoju izjavu o raskidu saopćio ugovaratelju osiguranja, a u slučaju osigurateljevog prijedloga da se premija poveća, raskid nastupa po samom zakonu ako ugovaratelj osiguranja ne prihvati prijedlog u roku od četrnaest dana od kada ga je primio.

U slučaju raskida osiguratelj je dužan vratiti dio premije koji otpada na vrijeme do kraja razdoblja osiguranja.

Ako se osigurani slučaj dogodio prije nego što je utvrđena netočnost ili nepotpunost prijave ili nakon toga, ali prije raskida ugovora odnosno prije postizanja sporazuma o povećanju premije, naknada se smanjuje u razmjeru između stope plaćenih premija i stope premija koje bi trebalo platiti prema stvarnom riziku.

Proširenje primjene

Odredbe prethodnih paragrafa o posljedicama netočne prijave ili prešućivanja okolnosti značajnih za ocjenu rizika primjenjuju se i u slučajevima osiguranja sklopljenih u ime i za račun drugoga, ili u korist trećeg, ili za tuđi račun, ili za račun koga se tiče, ako su te osobe znale za netočnost prijave ili prešućivanje okolnosti značajnih za ocjenu rizika.

Slučajevi u kojima se osiguratelj ne može pozivati na netočnost ili nepotpunost prijave

Osiguratelj kome su u času sklapanja ugovora bile poznate ili mu nisu mogle ostati nepoznate okolnosti koje su značajne za ocjenu rizika, a koje je ugovaratelj osiguranja netočno prijavio ili prešutio, ne može se pozivati na netočnost prijave ili prešućivanje.

Isto vrijedi u slučaju kad je osiguratelj saznao za te okolnosti za trajanja osiguranja, a nije se koristio zakonskim ovlaštenjima.


PLAĆANJE PREMIJE

Dužnost plaćanja i primanja premije

Ugovaratelj osiguranja dužan je platiti premiju osiguranja, ali je osiguratelj dužan primiti isplatu premije od svake osobe koja ima pravni interes da ona bude plaćena.

Premija se plaća u ugovorenim rokovima, a ako treba da se isplati odjednom, onda se plaća prilikom sklapanja ugovora.

Mjesto plaćanja premije je mjesto u kojem ugovaratelj osiguranja ima svoje sjedište odnosno prebivalište, ako ugovorom nije određeno neko drugo mjesto.

Posljedice neisplate premije

Ako je ugovoreno da se premija plaća prilikom sklapanja ugovora, obveza osiguratelja da isplati naknadu ili svotu određenu ugovorom počinje idućeg dana od dana uplate premije.

Ako je ugovoreno da se premija plaća nakon sklapanja ugovora, obveza osiguratelja da isplati naknadu ili svotu određenu ugovorom počinje od dana određenog u ugovoru kao dana početka osiguranja.

Ali, ako ugovaratelj osiguranja premiju koja je dospjela nakon sklapanja ugovora na plati do dospjelosti, niti to učini koja druga zainteresirana osoba, ugovor o osiguranju prestaje po samom zakonu nakon isteka roka od trideset dana od kada je ugovaratelju osiguranja uručeno preporučeno pismo osiguratelja s obaviješću o dospjelosti premije ali s tim da taj rok ne može isteći prije nego što protekne trideset dana od dospjelosti premije.

U svakom slučaju ugovor o osiguranju prestaje po samom zakonu ako premija ne bude plaćena u roku od godine dana od dospjelosti.

Odredbe ovog člana ne primjenjuju se na osiguranje života.


OBAVJEŠTAVANJE OSIGURATELJA O PROMJENAMA RIZIKA

Povećanje rizika

Ugovaratelj osiguranja dužan je, kad je u pitanju osiguranje imovine, obavijestiti osiguratelja o svakoj promjeni okolnosti koja može biti značajna za ocjenu rizika, a kad je u pitanju osiguranje osoba, onda samo ako je rizik povećan zbog toga što je osigurana osoba promijenila zanimanje.

On je dužan bez odgađanja obavijestiti osiguratelja o povećanju rizika, ako je rizik povećan nekim njegovim postupkom, a ako se povećanje rizika dogodile bez njegova sudjelovanja, on je dužan obavijestiti ga u roku od četrnaest dana od kad je za to saznao.

Ako je povećanje rizika toliko da osiguratelj ne bi sklopio ugovor da je takvo stanje postojao u času njegova zaključenja, on može raskinuti ugovor.

Ali ako je povećanje rizika toliko da bi osiguratelj sklopio ugovor samo uz veću premiju da je takvo stanje postojalo u času zaključenja ugovora, on može ugovaratelju osiguranja predložiti novu stopu premije.

Ako ugovaratelj osiguranja ne pristane na novu stopu premije u roku od četrnaest dana od primitka prijedloga nove stope, ugovor prestaje po samom zakonu.

Ali ugovor ostaje na snazi i osiguratelj se više ne može koristiti ovlaštenjima da predloži ugovaratelju osiguranja novu stopu premije ili da raskine ugovor, ako ne iskoristi ta ovlaštenja u roku od mjesec dana od kada je bilo na koji način doznao za povećanje rizika ili ako još prije isteka toga roka na neki način pokaže da pristaje na produženje ugovora (ako primi premiju isplati naknadu za osigurani slučaj koji se dogodio nakon tog povećanja i sl.).

Kad se osigurani slučaj dogodi u međuvremenu

Ako se osigurani slučaj dogodi prije nego što je osiguratelj obaviješten o povećanju rizika ili pošto je obaviješten o povećanju rizika, ali prije nego što je ugovor raskinuo ili postigao sporazum s ugovarateljem osiguranja o povećanju premije, naknada se smanjuje u razmjeru između plaćenih premija i premija koje bi trebalo platiti prema povećanom riziku.

Smanjenje rizika

U slučaju kad se nakon sklapanja ugovora o osiguranju dogodilo smanjenje rizika ugovaratelj osiguranja ima pravo zahtijevati odgovarajuće smanjenje premije, računajući od dana kad je o smanjenju obavijestio osiguratelja.

Ako osiguratelj ne pristane na smanjenje premije, ugovaratelj osiguranja može raskinuti ugovor.

Obveza obavještavanja o nastupanja osiguranog slučaja

Osiguranik je dužan, izuzev u slučaju osiguranja života. obavijestiti osiguratelja o nastupanju osiguranog slučaja najdalje u roku od tri dana od kad je to saznao.

Ako on ne izvrši ovu svoju obvezu u određeno vrijeme, dužan je naknaditi osiguratelju štetu koju bi ovaj zbog toga imao.

Ništavost odredaba o gubitku prava

Ništave su odredbe ugovora koje predviđaju gubitak prava na naknadu ili svotu osiguranja; ako osiguranik nakon nastupanja osiguranog slučaja ne izvrši neku od propisanih ili ugovorenih obveza.


OBVEZE OSIGURATELJA

Isplata naknade ili ugovorene svote

Kad se dogodi osigurani slučaj, osiguratelj je dužan isplatiti naknadu ili svotu određenu ugovorom u ugovorenom roku koji ne može biti dulji od četrnaest dana. računajući od kada je osiguratelj dobio obavijest. da se osigurani slučaj dogodio.

Ali ako je za utvrđivanje postojanja osigurateljeve obveze ili njezina iznosa potrebno stanovito vrijeme, taj rok počinje teći od dana kada je utvrđeno postojanje njegove obveze i njezin iznos.

Ako iznos osigurateljeve obveze ne bude utvrđen u roku određenom u prvom stavu ovog člana, osiguratelj je dužan; na zahtjev ovlaštene osobe, isplatiti iznos nespornog dijela svoje obveze na ime predujma.

Isključenje odgovornosti osiguratelja u slučaju namjere i prijevare

Ako je ugovaratelj osiguranja, osiguranik ili korisnik izazvao osigurani slučaj namjerno ili prijevarom, osiguratelj nije obvezan ni na kakva davanja, a suprotna ugovorna odredba nema pravnog učinka.

Prigovori osiguratelja

Protiv zahtjeva donosioca police, a i zahtjeva koje druge osobe što se na nju poziva, osiguratelj može istaći sve prigovore koje ima u vezi s ugovorom prema osobi s kojom je sklopio ugovor o osiguranju.

Iznimno, protiv zahtjeva treće osobe u slučaju dobrovoljnog osiguranja od odgovornosti, i zahtjeva nosilaca određenih prava na osiguranoj stvari, čije je pravo prešlo po samom zakonu s uništene ili oštećene osigurane stvari na naknadu iz osiguranja, osiguratelj može istači samo prigovore koji su nastali prije nego što se dogodio osigurani slučaj.


TRAJANJE OSIGURANJA

Početak učinka osiguranja

Ako drugačije nije ugovoreno, ugovor o osiguranju proizvodi svoj učinak počev od dvadeset četvrtog sata dana koji je u polici označen kao dan početka trajanja osiguranja, pa sve do svršetka posljednjeg dana roka za koji je osiguranje ugovoreno.

Ako rok trajanja osiguranja nije određen ugovorom, svaka strana može raskinuti ugovor s danom dospjelosti premije, obavještavajući pismenim putem drugu stranu najkasnije tri mjeseca prije dospjelosti premije.

Ako je osiguranje sklopljeno na rok dulji od pet godina; svaka strana može nakon proteka ovog roka, uz otkazni rok od šest mjeseci, pismeno izjaviti drugoj strani da raskida ugovor.

Ugovorom se ne može isključiti pravo svake strane da raskine ugovor kako je naprijed izloženo.

Odredbe ovog članka ne vrijede za osiguranje života

Utjecaj stečaja na osiguranje

U slučaju stečaja ugovaratelja osiguranja osiguranje se nastavlja, ali svaka strana ima pravo raskinuti ugovor o osiguranju u roku od tri mjeseca od otvaranja stečaja, u kom slučaju stečajnoj masi ugovaratelja pripada dio plaćene premije koji odgovara preostalom vremenu osiguranja.

U slučaju stečaja osiguratelja ugovor o osiguranju prestaje nakon isteka trideset dana od otvaranja stečaja.


Osiguranje imovine


Interes osiguranja

Osiguranje imovine može zaključiti svaka osoba koja ima interes da se ne dogodi osigurani slučaj, pošto bi inače pretrpjela neki materijalni gubitak.

Prava iz osiguranja mogu imati samo osobe koje su u času nastanka štete imale materijalni interes da se osigurani slučaj ne dogodi.

Svrha osiguranja imovine

Osiguranjem imovine osigurava se naknada za štetu koja bi se. dogodila u imovini osiguranika zbog nastupanja osiguranog slučaja.

Iznos naknade ne može biti veći od štete koju je osiguranik pretrpio nastupanjem osiguranog slučaja.

Kod osiguranja usjeva i plodova i ostalih proizvoda zemlje iznos štete utvrđuje se s obzirom na vrijednost koju bi imali u vrijeme pribiranja, ako nije drugačije ugovoreno.

Pravovaljane su odredbe ugovora kojima se naknada ograničava na manji iznos od iznosa štete.

Pri utvrđivanju iznosa štete uzima se u obzir izmakli dobitak samo ako je to ugovoreno.

Ako se u toku istog razdoblja osiguranja dogodi više osiguranih slučajeva jedan za drugim, naknada iz osiguranja za svaki od njih određuje se i isplaćuje u potpunosti s obzirom na cijelu svotu osiguranja bez njezina umanjenja za iznos ranije isplaćenih naknada u tom razdoblju.

Ako je ugovorom o osiguranju vrijednost osigurane stvari sporazumno utvrđena, naknada se određuje prema toj vrijednosti, izuzev ako osiguratelj dokaže da je ugovorena vrijednost znatno veća od stvarne vrijednosti, a za tu razliku ne postoji opravdan razlog (kao; na primjer, osiguranje upotrebljavane stvari na vrijednost takve nove stvari, ili osiguranje subjektivne vrijednosti).

Sprečavanje osiguranog slučaja i spašavanje

Osiguranik je dužan poduzeti propisane, ugovorene i sve ostale mjere potrebne da se spriječi nastupanje osiguranog slučaja, a ako osigurani slučaj nastupi, dužan je poduzeti sve što je u njegovoj moći da se ograniče njegove štetne posljedice.

Osiguratelj je dužan naknaditi troškove, gubitke, a i druge štete uzrokovane razumnim pokušajem da se otkloni neposredna opasnost nastupanja osiguranog slučaja, te pokušajem da se ograniče njegove štetne posljedice, pa i onda ako su ti pokušaji ostali bez uspjeha.

Osiguratelj je dužan dati ovu naknadu čak i ako ona zajedno s naknadom štete od osiguranog slučaja prelazi svotu osiguranja.

Ako osiguranik ne ispuni svoju obvezu sprečavanja osiguranog slučaja ili obvezu spašavanja, a za to nema opravdanja, obveza osiguratelja smanjuje se za onoliko za koliko je nastala veća šteta zbog tog neispunjenja.

Prepuštanje oštećene osigurane stvari

Ako drugačije nije ugovoreno, osiguranik nema pravo da nakon nastupanja osiguranog slučaja prepusti osiguratelju oštećenu stvar i da od njega zahtijeva isplatu pune svote osiguranja.

Propast stvari uslijed događaja koji nije predviđen u polici

Ako osigurana stvar ili stvar u vezi s čijom je upotrebom sklopljeno osiguranje od odgovornosti propadne za razdoblja osiguranja uslijed nekog događaja koji nije predviđen u polici, ugovor prestaje važiti dalje, a osiguratelj je dužan vratiti ugovaratelju osiguranja dio premije razmjerno preostalom vremenu.

Kad jedna od više stvari obuhvaćenih jednim ugovorom propadne uslijed nekog događaja koji nije predviđen u polici, osiguranje ostaje na snazi i dalje u pogledu ostalih stvari uz potrebne izmjene zbog smanjenja predmeta osiguranja.


OGRANIČENJE OSIGURANIH RIZIKA

Štete pokrivene osiguranjem

Osiguratelj je dužan naknaditi štete nastale slučajno ili krivnjom ugovaratelja osiguranja, osiguranika ili korisnika osiguranja, izuzev ako je u pogledu određene štete ova njegova obveza izrično isključena ugovorom o osiguranju.

On ne odgovara za štetu koju su te osobe uzrokovale namjerno, te je ništava odredba u polici koja bi predviđala njegovu odgovornost i u tom slučaju.

Ali, ako se ostvario osigurani slučaj, osiguratelj je dužan naknaditi svaku štetu uzrokovanu od neke osobe za čije postupke osiguranik odgovara po bilo kojoj osnovi, bez obzira na to da li je šteta uzrokovana nepažnjom ili namjerno.

Šteta uzrokovana nedostacima osigurane stvari

Osiguratelj ne odgovara za štetu na osiguranoj stvari koja potječe od njezinih nedostataka; osim ako je drugačije ugovoreno.

Štete uzrokovane ratnim operacijama i pobunama

Osiguratelj nije dužan naknaditi štete uzrokovane ratnim operacijama ili pobunama, osim ako je drugačije ugovoreno.

Osiguratelj je dužan dokazati da je šteta uzrokovana nekim od tih događaja.


NADOSIGURANJE I UGOVORI S VIŠE OSIGURATELJA

Nadosiguranje

Ako se pri sklapanju ugovora jedna strana posluži prijevarom i tako ugovori svotu osiguranja veću od stvarne vrijednosti osigurane stvari, druga strana može tražiti poništenje ugovora.

Ako je ugovorena svota osiguranja veća od vrijednosti osigurane stvari, a pri tome nijedna strana nije postupila nesavjesno, ugovor ostaje na snazi, svota osiguranja se snižava do iznosa stvarne vrijednosti osigurane stvari, a premije se razmjerno smanjuju,

U oba slučaja savjesni osiguratelj zadržava primjerne premije i ima pravo na nesmanjenu premiju za tekuće razdoblje.

Naknadno smanjenje vrijednosti

Ako se osigurana vrijednost smanji za trajanja osiguranja, svaka ugovorna strana ima pravo na odgovarajuće sniženje svote osiguranja i premije, počev od dana kad je svoj zahtjev za sniženje saopćila drugoj strani.

Višestruko i dvostruko osiguranje

Ako je neka stvar osigurana kod dva ili više osiguratelja od istog rizika, za isti interes i za isto vrijeme, tako da zbroj svota osiguranja ne prelazi vrijednost te stvari (višestruko osiguranje), svaki osiguratelj odgovara za izvršenje u potpunosti obveza nastalih iz ugovora koji je on sklopio.

Ako, pak, zbroj svota osiguranja prelazi vrijednost osigurane stvari (dvostruko osiguranje), a pri tome ugovaratelj osiguranja nije postupio nesavjesno sva ta osiguranja pravovaljana su, i svaki osiguratelj ima pravo na ugovorenu premiju za razdoblje osiguranja u toku, a osiguranik ima pravo zahtijevati od svakoga pojedinog osiguratelja naknadu prema ugovoru sklopljenom s njim, ali ukupno ne više od iznosa štete.

Kad se dogodi osigurani slučaj, ugovaratelj osiguranja dužan je obavijestiti o tome svakog osiguratelja istog rizika i saopćiti mu imena i adrese ostalih osiguratelja te svote osiguranja pojedinih ugovora sklopljenih s njima.

Nakon isplate naknade osiguraniku svaki osiguratelj snosi dio naknade u razmjeru u kojem stoji svota osiguranja na koju se on obvezao prema ukupnom zbroju svota osiguranja, te osiguratelj koji je platio više ima pravo zahtijevati od ostalih osiguratelja naknadu više plaćenog.

Ako je neki ugovor sklopljen bez naznake svote osiguranja ili uz neograničeno pokriće, smatra se ugovorom sklopljenim uz najvišu svotu osiguranja.

Za dio osiguratelja koji ne može platiti odgovaraju ostali osiguratelji razmjerno svojim dijelovima.

Ako je ugovaratelj osiguranja sklopio ugovor o osiguranju kojim je nastalo dvostruko osiguranje ne znajući za ranije zaključeno osiguranje; on može, bez obzira na to da li je prijašnje osiguranje sklopio on ili netko drugi, u roku od mjesec dana od kad je saznao za to osiguranje, zahtijevati odgovarajuće sniženje svote osiguranja i premija kasnijeg osiguranja, ali osiguratelj zadržava primljene premije i ima pravo na premiju za tekuće razdoblje.

Ako je do dvostrukog osiguranja došlo zbog smanjenja vrijednosti osigurane stvari za trajanja osiguranja, ugovaratelj osiguranja ima pravo na odgovarajuća sniženja svota osiguranja i premija, počev od dana kada je svoj zahtjev za sniženja saopćio osiguratelju.

Ako je pri nastanku dvostrukog osiguranja ugovaratelj osiguranja postupio nesavjesno, svaki osiguratelj može tražiti poništenje ugovora, zadržati primljene premije i zahtijevati nesmanjenu premiju za tekuće razdoblje.

Suosiguranje

Kad je ugovor o osiguranju sklopljen s više osiguratelja koji su se sporazumjeli o zajedničkom snošenju i raspodjeli rizika, svaki osiguratelj naznačen u polici osiguranja odgovara osiguraniku za potpunu naknadu.


PODOSIGURANJE

Kad se utvrdi da je u početku dotičnog razdoblja osiguranja vrijednost osigurane stvari bila veća od svote osiguranja, iznos naknade koju duguje osiguratelj smanjuje se razmjerno, izuzev ako je drugačije ugovoreno.

Osiguratelj je dužan dati potpunu naknadu sve do iznosa svote osiguranja, ako je ugovoreno da odnos između vrijednosti stvari i svote osiguranja nema značenja za određivanje iznosa naknade.


PRIJELAZ UGOVORA I ISPLATA NAKNADE IZ OSIGURANJA DRUGOME


Prijelaz ugovora na pribavioca osigurane stvari

U slučaju otuđenja osigurane svari, a i stvari u vezi s čijom je upotrebom zaključeno osiguranje od odgovornosti, prava i obveze ugovaratelja osiguranja prelaze po samom pravu na pribavioca, osim ako drugačije nije ugovoreno.

Ali, ako je otuđen samo jedan dio osiguranih stvari koji u pogledu osiguranja ne čine zasebnu cjelinu, ugovor o osiguranju prestaje po samom zakonu u pogledu otuđenih stvari.

U slučaju kad se zbog otuđenja stvari poveća ili smanji vjerojatnost nastupanja osiguranog slučaja, primjenjuju se opće odredbe o povećanju ili smanjenju rizika.

Ugovaratelj osiguranja koji ne obavijesti osiguratelja da je osigurana stvar otuđena ostaje u obvezi na plaćanje premija koje dospijevaju i poslije dana otuđenja.

Osiguratelj i pribavilac osigurane stvari mogu odustati od osiguranja uz otkazni rok od petnaest dana, s tim što su otkaz dužni podnijeti najdulje u roku od trideset dana od saznanja za otuđenje.

Ugovor o osiguranju ne može se raskinuti ako je polica osiguranja izdana na donosioca ili po naredbi.

Dodjela naknade nosiocima zaloga i drugih prava

Nakon nastupanja osiguranog slučaja, založna prava i ostala prava koja su ranije postojala na osiguranoj stvari imaju za predmet dugovanu naknadu, kako u slučaju osiguranja vlastite stvari, tako i u slučaju osiguranja tuđih stvari zbog obveze njihova čuvanja i vraćanja, te osiguratelj ne može isplatiti naknadu osiguraniku bez suglasnosti nosilaca tih prava.

Te osobe mogu zahtijevati neposredno od osiguratelja da im u granicama svote osiguranja i prema zakonskom redu isplati njihova potraživanja.

Međutim, ako u času isplate osiguratelj nije znao niti je mogao znati za ta prava, izvršena isplata naknade osiguraniku ostaje pravovaljana.


PRIJELAZ OSIGURANIKOVIH PRAVA PREMA ODGOVORNOJ OSOBI NA OSIGURATELJA (SUBROGACIJA)

Isplatom naknade iz osiguranja prelaze na osiguratelja, po samom zakonu, do visine isplaćene naknade sva osiguranikova prava prema osobi koja je po bilo kojoj osnovi odgovorna za štetu,

Ako je krivnjom osiguranika onemogućen ovaj prijelaz prava na osiguratelja, u potpunosti ili djelomično, osiguratelj se oslobađa u odgovarajućoj mjeri svoje obveze prema osiguraniku.

Prijelaz prava s osiguranika na osiguratelja ne može biti na štetu osiguranika, te ako je naknada koju je osiguranik dobio od osiguratelja iz bilo kog uzroka niža od štete koju je pretrpio, osiguranik ima pravo da mu se iz sredstava odgovorne osobe isplati ostatak naknade prije isplate osigurateljeva potraživanja po osnovi prava koja su prešla na njega.

Iznimno od pravila o prijelazu osiguranikovih prava na osiguratelja, ova prava ne prelaze na osiguratelja ako je štetu uzrokovala osoba u srodstvu u pravoj liniji s osiguranikom ili osoba za čije postupke osiguranik odgovara, ili koja živi s njim u istom domaćinstvu, ili osoba koja je radnik osiguranika, osim ako su te osobe štetu uzrokovale namjerno.

Ali, ako je neka od osoba spomenutih u prethodnom stavu bila osigurana od odgovornosti, osiguratelj može zahtijevati od njezina osiguratelja naknadu iznosa koji je isplatio osiguraniku.


OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Odgovornost osiguratelja
 
U slučaju osiguranja od odgovornosti osiguratelj odgovara za štetu nastalu osiguranim slučajem samo ako treća oštećena osoba zahtijeva njezinu naknadu.

Osiguratelj snosi, u granicama svote osiguranja, troškove spora o osiguranikovoj odgovornosti.

Vlastito pravo oštećenika i direktna tužba


U slučaju osiguranja od odgovornosti oštećena osoba može zahtijevati neposredno od osiguratelja naknadu štete koju je pretrpjela događajem za koji odgovara osiguranik, ali najviše do iznosa osigurateljeve obveze.

Oštećena osoba ima, od dana kada se dogodio osigurani slučaj, vlastito pravo na naknadu iz osiguranja te je svaka kasnija promjena u pravima osiguranika prema osiguratelju bez utjecaja na pravo oštećene osobe na naknadu.


Osiguranje osoba


OPĆE ODREDBE

Utvrđivanje osigurane svote

U ugovorima o osiguranju osoba (osiguranje života i osiguranje od nesretnog slučaja), visina osigurane svote koju je osiguratelj dužan isplatiti kad nastupi osigurani slučaj utvrđuje se u polici prema sporazumu ugovornih strana.

Polica osiguranja života

Pored sastojaka koje mora imati svaka polica, u polici osiguranja života moraju biti naznačeni: ime i prezime osobe na čiji se život odnosi osiguranje, datum njezina rođenje i događaj ili rok o kojem ovisi nastanak prava da se zahtijeva isplata osigurane svote.

Polica osiguranja života može glasiti na određenu osobu ili po naredbi, ali ne može glasiti na donosioca.

Za pravovaljanost indosamenta police po naredbi potrebno je da sadrži ime korisnika, datum indosiranja i potpis indosanta.

Netočna prljava starosti osiguranika

Iznimno od općih odredaba ove glave o posljedicama netočnih prijava i prešućivanja okolnosti značajnih za ocjenu rizika, za netočne prijave godina života u ugovorima o osiguranju života vrijede ova pravila:

1) ugovor o osiguranju života je ništav, i osiguratelj je dužan u svakom slučaju vratiti sve primljene premije ako su pri njegovu sklapanju netočno prijavljene godine života osiguranika, a njegove stvarne godine života prelaze granicu do koje osiguratelj po svojim uvjetima i tarifama vrši osiguranje života;

2) ako je netočno prijavljeno da osiguranik ima manje godina, a njegove stvarne godine života ne prelaze granicu do koje osiguratelj vrši osiguranje života, ugovor je pravovaljan, a osigurana svota se smanjuje u razmjeru ugovorene premije i premije predviđene za osiguranje života osobe osiguranikovih godina;

3) kad osiguranik ima manje godina nego što je prijavljeno pri sklapanju ugovora, premija se smanjuje na odgovarajući iznos, a osiguratelj je dužan vratiti razliku između primljenih premija i premija na koje ima pravo.

Posljedice neplaćanja premije i smanjenje osigurane svote

Ako ugovaratelj osiguranja života ne plati neku premiju o dospjelosti, osiguratelj nema pravo njezinu isplatu tražiti sudskim putem.

Ako ugovaratelj osiguranja na poziv osiguratelja, koji mu mora biti dostavljen preporučenim pismom, ne isplati dospjelu premiju u roku određenom u tom pismu. a koji ne može biti kraći od mjesec dana, računajući od kad mu je pismo uručeno; niti to učini koja druga zainteresirana osoba, osiguratelj može samo, ako su dotle plaćene barem tri godišnje premije, izjaviti ugovaratelju osiguranja da smanjuje osiguranu svotu na iznos otkupne vrijednosti osiguranja, a u suprotnom slučaju da raskida ugovor.

Ako se osigurani slučaj dogodio prije raskida ugovora ili smanjenja osigurane svote, smatra se kao da je osigurana svota smanjena odnosno da je ugovor raskinut, prema tome da li su premije bile plaćene barem za tri godine ili ne.

Osiguranje treće osobe


Osiguranje života može se odnositi na život ugovaratelja osiguranja, a može se odnositi i na život nekog trećeg.

Isto vrijedi i za osiguranje od nesretnog slučaja.

Ako se osiguranje odnosi na slučaj smrti nekog trećeg, za pravovaljanost ugovora potrebna je njegova pismena suglasnost dana u polici ili u odvojenom pismenu, prilikom potpisivanja police, s naznakom osigurane svote.

Osiguranje za slučaj smrti maloljetnika i osoba lišenih. poslovne sposobnosti

Ništavo je osiguranje za slučaj smrti treće osobe mlađe od četrnaest godina, a i osobe potpuno lišene poslovne sposobnosti, te je osiguratelj dužan vratiti ugovaratelju osiguranja sve premije primijene po osnovi takva ugovora.

Za pravovaljanost osiguranja za slučaj smrti treće osobe starije od četrnaest godina potrebna je pismena suglasnost njezina zakonskog zastupnika te pismena suglasnost svake osigurane osobe.

Kumuliranje naknade i osigurane svote

U osiguranju osoba osiguratelj koji je isplatio osiguranu svotu ne može imati ni po kojoj osnovi pravo na naknadu od treće osobe odgovorne za nastupanje osiguranog slučaja.

Pravo na naknadu od treće osobe odgovorne za nastupanje osiguranog slučaja pripada osiguraniku odnosno korisniku nezavisno od njegova prava na osiguranu svotu.

Odredbe prethodnih stavova ne odnose se na slučaj kad je osiguranje od posljedica nesretnog slučaja ugovoreno kao osiguranje od odgovornosti.


ISKLUČENI RIZICI

Samoubojstvo osiguranika

Ugovorom o osiguranju za slučaj smrti nije obuhvaćen rizik samoubojstva osiguranika ako se dogodilo u prvoj godini osiguranja.

U slučaju da se samoubojstvo dogodilo u roku od tri godine od dana sklapanja ugovora, osiguratelj nije dužan isplatiti korisniku osiguranu svotu, nego samo matematičku rezervu ugovora.

Namjerno ubojstvo osiguranika

Osiguratelj se oslobađa obveze da korisniku isplati osiguranu svotu ako je ovaj namjerno izazvao smrt osiguranika, ali je dužan, ako su dotle bile uplaćene barem tri godišnje premije, isplatiti matematičku rezervu ugovora ugovaratelju osiguranja, a ako je on osiguranik - njegovim nasljednicima.

Namjerno uzrokovanje nesretnog slučaja

Osiguratelj se oslobađa obveze iz ugovora o osiguranju od nesretnog slučaja ako je osiguranik namjerno uzrokovao nesretni slučaj.

Ratne operacije

Ako je smrt osiguranika uzrokovana ratnim operacijama, osiguratelj, ako što drugo nije ugovoreno, nije dužan isplatiti korisniku osiguranu svotu, ali je dužan isplatiti mu matematičku rezervu iz ugovora.

Ako nije što drugo ugovoreno, osiguratelj se oslobađa obveze iz ugovora o osiguranju od nesretnog slučaja, ako je nesretni slučaj uzrokovan ratnim operacijama.

Ugovorno isključenje rizika

Ugovorom o osiguranju za, slučaj smrti ili od nesretnog slučaja mogu biti isključeni iz osiguranja i drugi rizici.


PRAVA UGOVARATELJA OSIGURANJA PRIJE NASTUPANJA OSIGURANOG SLUČAJA

Otkup

Na zahtjev ugovaratelja osiguranja života sklopljenog za cijeli život osiguranika, osiguratelj je dužan isplatiti mu otkupnu vrijednost police, ako su dotle plaćene barem tri godišnje premije.

U polici moraju biti navedeni uvjeti pod kojima ugovaratelj može zahtijevati isplatu njezine otkupne vrijednosti, a i način kako se ta vrijednost izračunava, u skladu s uvjetima osiguranja.

Pravo zahtijevati otkup ne mogu vršiti vjerovnici ugovaratelja osiguranja, a ni korisnik osiguranja, ali će otkupna vrijednost biti isplaćena korisniku na njegov zahtjev, ako je određivanje korisnika neopozivo.

Iznimno od prethodnog stava, otkup police može zahtijevati vjerovnik kome je polica predana u zalog, ako potraživanje radi čijeg je osiguranja dan zalog ne bude namireno o dospjelosti

Predujam

Na traženje ugovaratelja osiguranja života sklopljenog za cijeli život osiguranika, može mu osiguratelj isplatiti unaprijed dio osigurane svote do visine otkupne vrijednosti police, koji ugovaratelj osiguranja može vratiti kasnije.

Na primljeni predujam ugovaratelj osiguranja dužan je plaćati određenu kamatu.

Ako ugovaratelj osiguranja zakasni s plaćanjem dospjele kamate, postupit će se kao da je zahtijevao otkup.

U polici osiguranja moraju biti navedeni uvjeti davanja predujma, mogućnost da se iznos primljen na ime predujma vrati osiguratelju, visina kamatne stope, posljedice neplaćanja dospjele kamate, kako je određeno uvjetima osiguranja.

Zalaganje police

Polica osiguranja života može biti dana u zalog.

Zalaganje police ima učinak prema osiguratelju samo ako je pismeno obaviješten da je polica založena određenom vjerovniku.

Kad polica glasi po naredbi, zalaganje se obavlja indosamentom.


OSIGURANJE ŽIVOTA U KORIST TREĆE OSOBE

Određivanje korisnika

Ugovaratelj osiguranja života može u ugovoru, a i nekim kasnijim pravnim poslom, pa i oporukom, odrediti osobu kojoj će pripasti prava iz ugovora.

Ako se osiguranje odnosi na život neke druge osobe, za određivanje korisnika potrebna je i njezina pismena suglasnost.

Korisnik ne mora biti određen po imenu, dovoljno je ako akt sadrži nužne podatke za njegovo određivanje.

Kad su za korisnike određena djeca ili potomci, korist pripada i onima koji su rođeni kasnije, a korist namijenjena suprugu pripada osobi koja je bila u braku s osiguranikom u času njegove smrti.

Podjela koristi između više korisnika

Kad su za korisnike određena djeca, potomci, i uopće nasljednici, ako ugovaratelj osiguranja nije odredio kako će se izvršiti podjela između njih, podjela će se izvršiti razmjerno njihovim nasljedničkim dijelovima, a ako korisnici nisu nasljednici, osigurana svota bit će podijeljena na jednake dijelove.

Opoziv odredbe o određivanja korisnika

Odredbu kojom se korist iz osiguranja dodjeljuje određenoj osobi može opozvati samo ugovaratelj osiguranja, i to njegovo pravo ne mogu vršiti ni njegovi vjerovnici, ni njegovi zakonski nasljednici.

Ugovaratelj osiguranja može opozvati odredbu o koristi sve dok korisnik ne izjavi bilo na koji način da je prima, kad ona postaje neopoziva.

Ipak, ugovaratelj može opozvati odredbu o koristi i poslije izjave korisnika da je prima, ako je korisnik pokušao ubojstvo osiguranika, a ako je korist dodijeljena bez naknade, za opoziv vrijede i odredbe o opozivu dara.

Smatra se da je korisnik odbio namijenjenu mu korist ako se poslije smrti ugovaratelja osiguranja na poziv njegovih nasljednika ne izjasni u roku od mjesec dana da je prima.

Vlastito i neposredno pravo korisnika

Osigurana svota koja treba da bude isplaćena korisniku ne ulazi u ostavštinu ugovaratelja osiguranja, pa ni kad su za korisnike određeni njegovi nasljednici.

Pravo na osiguranu svotu ima samo korisnik, i to od samog sklapanja ugovora o osiguranju, i bez obzira na to kako je i kad određen za korisnika, i bez obzira na to da li je izjavio svoje prihvaćanje prije ili poslije smrti osiguranika, te se može obratiti neposredno osiguratelju sa zahtjevom da mu se isplati osigurana svota.

Ako je ugovaratelj osiguranja odredio za korisnike svoju djecu; svoje potomke, ili nasljednike uopće, svakom tako određenom korisniku pripada pravo na odgovarajući dio osigurane svote i ako se odrekne nasljeđa.

Vjerovnici ugovaratelja osiguranja i osiguranika

Vjerovnici ugovaratelja osiguranja i osiguranika nemaju nikakvo pravo na osiguranu svotu ugovorenu za korisnika.

Ali, ako su premije koje je uplatio ugovaratelj osiguranja bile nerazmjerno velike prema njegovim mogućnostima u času kad su bile uplaćene, njegovi vjerovnici mogu zahtijevati da im se preda dio premija koji premaša njegove mogućnosti, ako je udovoljeno uvjetima pod kojima vjerovnici imaju pravo na poboj dužnikovih pravnih radnji.

Ustupanje osigurane svote

Svoje pravo na osiguranu svotu može korisnik prenijeti na drugoga i prije osiguranog slučaja, ali mu je zato potreban pismeni pristanak ugovaratelja osiguranja, u kome mora biti navedeno ime osobe na koju pravo prenosi, a ako se osiguranje odnosi na život neke druge osobe, onda je potreban isti takav pristanak i te osobe. .

Kada određeni korisnik umre prije dospjelosti

Kad osoba koja je bez naknade određena za korisnika umre prije dospjelosti osigurane glavnice ili rente korist iz osiguranja ne pripada njezinim nasljednicima, nego narednom korisniku, a ako ovaj nije određen, onda imovini ugovaratelja osiguranja.

Osiguranje za slučaj smrti bez određenog korisnika

Ako ugovaratelj osiguranja za slučaj smrti ne odredi korisnika. ili ako odredba o određivanju korisnika ostane bez učinka zbog opoziva, ili zbog odbijanja određene osobe, ili iz kojeg drugog uzroka, a ugovaratelj osiguranja ne odredi drugog korisnika, osigurana svota pripada imovini ugovaratelja osiguranja i kao njezin dio prelazi s ostalim njegovim pravima na njegove nasljednike.

Savjesna isplata osigurane svote neovlaštenoj osobi

Kad osiguratelj isplati osiguranu svotu osobi koja bi na nju imala pravo da ugovaratelj osiguranja nije odredio korisnika, on se oslobađa obveze iz ugovora a osiguranju ako u času izvršene isplate nije znao niti je mogao znati da je korisnik određen oporukom ili nekim drugim aktom koji mu nije dostavljen, a korisnik ima pravo zahtijevati vraćanje od osobe koja je primila osiguranu svotu.  Isto vrijedi i u slučaju promjene korisnika.Croatia osiguranje Jadransko osiguranje Veritas osiguranje Helios osiguranje Sunce osiguranje
Zagreb Osijek Rijeka Dubrovnik Split Zadar Šibenik Pula Karlovac Opatija Vinkovci Varaždin