Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Klikni za pregled priloga
> TRGOVAČKO PRAVO

> Internet trgovina

> Izrada Internet trgovina

> Internet trgovina u HR

> Profitabilnost Interneta

> Ugovori putem Interneta

> Incoterms 2000

> Payterms Croatia

> Oznake u međunar. trgovini

> Rječnik ekonomije

> Marine Terminology

> New Terrorism Clauses

> Marketing u trgovini

> Duhovni kapital

> Inozemna ulaganja

> Novčane jedinice i oznake

> Mjerne jedinice

> EAN bar kod

> Zakoni i propisi

> Usluge za poduzetnike

PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

UGOVORI

> Temeljna načela

> Predmet i osnova

> Sklapanje ugovora

> Forma ugovora

> Uvjeti

> Zastupanje

> Dvostrani ugovori i raskid

> Ugovor o prodaji

> Ugovor o djelu

> Ugovor o radu

> Ugovor o zajmu

> Ugovor o kreditu

> Ugovor o građenju

> Ugovor o zakupu

> Ugovor o trg. zastupanju

> Ugovor o posredovanju

> Ugovor o nalogu

> Ugovor o ortakluku

> Ugovor o licenci

> Ugovor o komisionu

> Ugovor o kontroli

> Ugovor o osiguranju

> Ugovor o ostavi

> Ugovor o uskladištenju

> Ugovor o otpremanju

> Ugovor o prijevozu

> Ugovor o putovanju

> Posrednički ugovor o putovanju

> Ugovor o alotmanu

> Primjeri ugovora


Informacije

> Sektor za trgovinu HGK

> Poslovni WEB katalog

> Trgovačke komore i organizacije

> AMCHAM

> U.S. Commercial

> Velika Britanija

> Austrija

> Njemačka

> Hrvatska

> Literatura


Poslovni web katalog Poslovni web katalog Poslovni web katalogGoogle


WWW Poslovni Forum

Pregled svih usluga za poduzetnike

WEB HOSTING

Ažurirano: 11. 8. 2020.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaUGOVOR O OTPREMANJU (ŠPEDICIJI)


Opće odredbe
Ugovorom o otpremanju obvezuje se otpremnik da radi prijevoza određene stvari sklapa u svoje ime i za račun nalogodavca ugovor o prijevozu i druge ugovore potrebne za izvršenje prijevoza te da obavi ostale uobičajene poslove i radnje, a nalogodavac se obvezuje da mu isplati određenu naknadu.
Ako je ugovorom predviđeno, otpremnik može sklapati ugovor o prijevozu i poduzimati druge pravne radnje u ime i za račun nalogodavca.

Odustajanje od ugovora
Nalogodavac može po svojoj volji odustati od ugovora: ali je u tom slučaju dužan naknaditi otpremniku sve troškove što ih je dotle imao i isplatiti mu razmjeran dio naknade za dotadašnji rad.

Primjena pravila o ugovoru o komisionu odnosno trgovinskom zastupanja
Na odnose nalogodavca i otpremnika koji nisu uređeni u ovom poglavlju, na odgovarajući se način primjenjuju pravila o ugovoru o komisionu odnosno o trgovinskom zastupanju.

Upozorenje na nedostatke naloga
Otpremnik je dužan upozoriti nalogodavca na nedostatke u njegovu nalogu, naročito na one koji ga izlažu većim troškovima ili šteti.

Upozorenje na nedostatke pakiranja
Ako stvar nije zapakirana ili inače nije spremljena za prijevoz kako treba, otpremnik je dužan upozoriti nalogodavca na te nedostatke, a kad bi čekanje da ih nalogodavac otkloni bilo od štete za njega, otpremnik ih je dužan otkloniti na račun nalogodavca.

Čuvanje interesa nalogodavca
Otpremnik je dužan u svakoj prilici postupiti kako to zahtijevaju interesi nalogodavca i s pažnjom dobrog privrednika.

On je dužan bez odgađanja obavijestiti nalogodavca o oštećenju stvari, a i o svim događajima značajnim za njega, i poduzeti sve potrebne mjere radi očuvanja njegovih prava prema odgovornoj osobi.

Postupanje po uputama nalogodavca
Otpremnik je dužan držati se uputa o pravcu puta, sredstvima i načinu prijevoza te ostalih uputa dobivenih od nalogodavca.
Ako nije moguće postupiti po uputama sadržanim u nalogu, otpremnik je dužan tražiti nove upute, a ako za to nema vremena ili je to nemoguće, otpremnik je dužan postupiti kako to zahtijevaju interesi nalogodavca.
O svakom odstupanju od naloga otpremnik je dužan bez odgađanja obavijestiti nalogodavca.
Ako nalogodavac nije odredio ni pravac puta ni sredstvo odnosno način prijevoza, otpremnik će ih odrediti kako zahtijevaju interesi nalogodavca u danom slučaju.
Ako je otpremnik odstupio od dobivenih uputa. odgovara i za štetu nastalu uslijed više sile; izuzev ako dokaže da bi se šteta dogodila i da se držao danih uputa.

Odgovornost otpremnika za druge osobe
Otpremnik odgovara za izbor prijevoznika te za izbor drugih osoba s kojima je u izvršenju naloga sklopio ugovor (uskladištenje robe i sl.), ali ne odgovara i za njihov rad, izuzev ako je tu odgovornost preuzeo ugovorom.
Otpremnik koji izvršenje naloga povjeri drugom otpremniku umjesto da ga sam izvrši, odgovara za njegov rad.
Ako nalog sadrži izričito ili prešutno ovlaštenje otpremniku da povjeri izvršenje naloga drugom otpremniku ili ako je to očito u interesu nalogodavca, on odgovara samo za njegov izbor, osim ako je preuzeo odgovornost za njegov rad.
Odgovornosti koje su u ovom paragrafu pobrojene, ne mogu se ugovorom isključiti ni ograničiti.

Carinske radnje i plaćanje carine
Ako ugovorom nije drugačije određeno, nalog za otpremu stvari preko granice sadrži obvezu za otpremnika da provede potrebne carinske radnje i isplati carinske pristojbe za račun nalogodavca.

Kad otpremnik sam obavlja prijevoz ili druge poslove
Otpremnik može i sam obaviti potpuno ili djelomično prijevoz stvari čija mu je otprema povjerena, ako nije što drugo ugovoreno.
Ako je otpremnik sam obavio prijevoz ili dio prijevoza, ima prava i obveze prijevoznika i u tom slučaju pripada mu i odgovarajuća naknada za prijevoz pored naknade po osnovi otpreme i naknade troškova u vezi s otpremom.
Isto vrijedi u pogledu drugih poslova obuhvaćenih nalogom, običajima ili općim uvjetima.

Osiguranje pošiljke
Otpremnik je dužan osigurati pošiljku samo ako je to ugovoreno.
Ako ugovorom nije određeno koje rizike treba da obuhvati osiguranje, otpremnik je dužan osigurati stvari od uobičajenih rizika.

Polaganje računa
Otpremnik je dužan nakon završenog posla položiti račun nalogodavcu.
Prema zahtjevu nalogodavca otpremnik je dužan položiti račun i u toku izvršavanja naloga.

Isplata naknade
Nalogodavac je dužan isplatiti otpremniku naknadu prema ugovoru; a ako naknada nije ugovorena, onda naknadu određenu tarifom ili nekim drugim općim aktom, a ako ovoga nema, naknadu određuje sud.

Kada otpremnik može zahtijevati nakradu
Otpremnik može zahtijevati naknadu kada izvrši svoje obvezu iz ugovora o otpremi.

Troškovi i predujam
Nalogodavac je dužan naknaditi otpremniku potrebne troškove učinjene radi izvršenja naloga o otpremanju stvari.
Otpremnik može zahtijevati naknadu troškova odmah pošto ih je učinio.
Nalogodavac je dužan na zahtjev otpremnika predujmiti mu potrebnu svotu za troškove koje zahtijeva izvršenje naloga o otpremi stvari.

Kada je ugovoreno da naknadu isplati primalac stvari
Ako je ugovoreno da će otpremnik naplatiti svoja potraživanja od primaoca stvari, otpremnik zadržava pravo tražiti isplatu naknade od nalogodavca ako mu je primalac odbije isplatiti.

Opasne stvari i dragocjenosti
Nalogodavac je dužan obavijestiti otpremnika o osobinama stvari kojima može biti ugrožena sigurnost osoba ili dobara ili nanesena šteta.
Kada se u pošiljci nalaze dragocjenosti, vrijednosni papiri ili druge skupocjene stvari, nalogodavac je dužan obavijestiti o tome otpremnika i saopćiti mu njihovu vrijednost u času predaje radi otpreme.

Otprema s fiksnom naknadom
Kad je ugovorom o otpremanju određena jedna ukupna svota za izvršenje naloga o otpremi stvari, ona obuhvaća naknadu po osnovi otpreme i naknadu za prijevoz te naknadu svih ostalih troškova, ako nije što drugo ugovoreno.
U tom slučaju otpremnik odgovara i za rad prijevoznika i drugih osoba kojima se putem ovlaštenja iz ugovora poslužio.

Zbirna otprema
Otpremnik može u izvršavanju dobivenih naloga organizirati zbirnu otprema, osim ako je ugovorom to isključeno.
Ako zbirnom otpremom postigne razliku u vozarini u korist nalogodavca, otpremnik ima pravo na posebnu dodatnu naknadu.
U slučaju zbirne otpreme otpremnik odgovara za gubitak ili oštećenje stvari nastale za vrijeme prijevoza do kojih ne bi došlo da nije bilo zbirne otpreme.

Založno pravo otpremnika
Radi osiguranja naplate svojih potraživanja nastalih u vezi s ugovorom o otpremanju, otpremnik. ima pravo zaloga na stvarima predanim radi otpremanja i u vezi s otpremanjem sve dok ih drži ili dok ima u rukama ispravu s pomoću koje može raspolagati njima.
Kad je u izvršenja otpremanja sudjelovao i drugi otpremnik, on je dužan brinuti se o naplati potraživanja i ostvarenju prava zaloga prethodnih otpremnika.
Ako drugi otpremnik isplati otpremnikova potraživanja prema nalogodavcu, ta potraživanja i otpremnikovo pravo zaloga prelaze na njega po samom zakonu.
To isto biva ako drugi otpremnik isplati prijevoznikova potraživanja.