Klikni za pregled priloga
> TRGOVAČKO PRAVO

> Internet trgovina

> Izrada web trgovina

> Internet trgovina u HR

> Profitabilnost Interneta

> Ugovori putem Interneta

> Incoterms 2000

> Payterms Croatia

> Oznake u trgovini

> Rječnik ekonomije

> Marine Terminology

> New Terrorism Clauses

> Marketing u trgovini

> Duhovni kapital

> Inozemna ulaganja

> Novčane jedinice i oznake

> Mjerne jedinice

> EAN bar kod

> Zakoni i propisi

> Usluge za poduzetnike

PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

UGOVORI

> Temeljna načela

> Predmet i osnova

> Sklapanje ugovora

> Forma ugovora

> Uvjeti

> Zastupanje

> Dvostrani ugovori

> Ugovor o prodaji

> Ugovor o djelu

> Ugovor o radu

> Ugovor o zajmu

> Ugovor o kreditu

> Ugovor o građenju

> Ugovor o zakupu

> Ugovor o zastupanju

> Ugovor o posredovanju

> Ugovor o nalogu

> Ugovor o ortakluku

> Ugovor o licenci

> Ugovor o komisionu

> Ugovor o kontroli

> Ugovor o osiguranju

> Ugovor o ostavi

> Ugovor o uskladištenju

> Ugovor o otpremanju

> Ugovor o prijevozu

> Ugovor o putovanju

> Posrednički ugovor o putovanju

> Ugovor o alotmanu

> Primjeri ugovora


Informacije

> Sektor za trgovinu HGK

> Poslovni WEB katalog

> Trgovačke komore

> AMCHAM

> U.S. Commercial

> Velika Britanija

> Austrija

> Njemačka

> Hrvatska

> Literatura


Poslovni web katalog Poslovni web katalog Poslovni web katalogGoogle


WWW Poslovni Forum

Pregled svih usluga za poduzetnike

WEB HOSTING

Ažurirano: 28. 9. 2022.


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>

POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaUGOVOR O KOMISIONU


Pojam
Ugovorom o komisionu (komisijski ugovor) obvezuje se komisionar da za naknadu (proviziju) obavi u svoje ime i za račun komitenta jedan ili više poslova koje mu povjerava komitent.
Komisionar ima pravo na naknadu i kad ona nije ugovorena.
Komisijski ugovor razlikuje se od zastupničkog po tome što komisionar radi po nalogu i za račun komitenta, ali ne u svoje ime. Ugovor koji on sklapa njegov je ugovor, a treći ne mora znati za komitenta, dok zastupnik radi i u ime i za račun komitenta.
Komisionar se od posrednika razlikuje po tome što komisionar sklapa poslove s trećima, dok posrednik samo dovodi svojeg komitenta u vezu s trećima.
od ugovora o djelu, odnosno naloga (mandata) uz naknadu, komisijski se ugovor razlikuje po tome što komisionar ne poduzima samo faktičke nego i (pretežito) pravne radnje za komitenta.
Komisijski ugovor ne smije se poistovjetiti s ugovorom o mandatu, jer komisionar uvjek nastupa u svoje ime i uvjek uz naknadu, što pri ugovoru o mandatu nije uvjek tako, a i različit je predmet obaju ugovora.

Primjena pravila o ugovoru o nalogu
Na ugovor o komisionu na odgovarajući se način primjenjuju pravila o nalogu, ako pravilima o komisionu nije drugačije određeno.

Sklapanje posla pod uvjetima različitim od naloga
Ako je komisionar sklopio neki posao pod nepovoljnijim uvjetima od onih određenih nalogom kad to nije smio, dužan je naknaditi komitentu razliku, a i uzrokovanu štetu.
U slučaju iz prethodnog stava komitent može odbiti da prihvati sklopljeni posao, pod uvjetom da o tome odmah obavijesti komisionara.
Ali, komitent gubi to pravo ako komisionar pokaže spremnost da mu odmah isplati razliku i naknadi uzrokovanu štetu.
Ako je posao sklopljen pod povoljnijim uvjetima od onih određenih nalogom, sva tako postignula korist pripada komitentu.

Prodaja robe prezaduženoj osobi
Komisionar odgovara komitentu za štetu ako je prodao robu osobi za čiju je prezaduženost znao ili je mogao znati.

Kad sam komisionar kupuje robu komitenta ili mu prodaje svoju robu
Komisionar kome je povjereno da proda ili da kupi neku robu kotiranu na burzi ili na tržištu može, ako mu je komitent to dopustio zadržati robu za sebe kao kupac, odnosno isporučiti je kao prodavalac, po cijeni u vrijeme izvršenja povjerenog posla.
U tom slučaju između komisionara i komitenta nastaju odnosi iz ugovora o prodaji.
Ako se burzovna odnosno tržišna cijena i cijena koju je odredio komitent ne slažu, komisionar prodavalac ima pravo na manju od ove dvije cijene, a komisionar - kupac dužan je platiti veću.

Čuvanje i osiguranje
Komisionar je dužan čuvati povjerenu robu s pažnjom dobrog privrednika.
On odgovara i za slučajnu propast ili oštećenja robe ako je nije osigurao, a prema nalogu je bio dužan to učiniti.

Obavijest o stanju primijene robe
Prilikom preuzimanja robe od prijevoznika, koju mu je poslao komitent, komisionar je dužan utvrditi njezino stanje i bez odgađanja izvijestiti komitenta o danu prispijeća robe te o vidljivim oštećenjima ili manjku, inače odgovara za štetu koja bi zbog tog propuštanja nastala za komitenta.
On je dužan poduzeti sve potrebne mjere radi očuvanja prava komitenta prema odgovornoj osobi.

Obavijest o promjenama na robi
Komisionar je dužan obavijestiti komitenta o svim promjenama na robi zbog kojih bi ona mogla izgubiti od svoje vrijednosti, a ako nema vremena za čekanje njegovih uputa, ili ako on odugovlači s davanjem uputa, u slučaju opasnosti znatnijeg oštećenja robe, komisionar je dužan prodati je na najpogodniji način.

Priopćavanje komitentu imena suugovaratelja
Komisionar je dužan priopćiti komitentu s kojom je osobom obavio posao što mu ga je komitent povjerio.
Ovo pravilo ne vrijedi u slučaju prodaje pokretnih stvari koja se obavlja preko komisionih prodavaonica, osim ako nije drugačije ugovoreno.

Polaganje računa
Komisionar je dužan položiti račun o obavljenom poslu bez nepotrebnog odgađanja.
On je dužan predati komitentu sve što je primio po osnovi posla izvršenog za njegov račun.
Komisionar je dužan prenijeti na komitenta potraživanja i ostala prava koja je stekao prema trećem s kojim je obavio posao u svoje ime i za njegov račun.

Delkredere
Komisionar odgovara za ispunjenje obveze svog suugovaratelja samo ako je posebno jamčio da će on svoje obveze ispuniti (delkredere), u kom slučaju on odgovara solidarno s njim.
Komisionar koji je jamčio za ispunjenje obveza svog suugovaratelja ima pravo i na posebnu naknadu (delkredere provizija).

Naknada (provizija)
Komitent je dužan isplatiti komisionaru naknadu kad bude izvršen posao što ga je komisionar obavio te ako izvršenje posla bude spriječeno nekim uzrokom za koji odgovara komitent.
U slučaju postupnog izvršavanja komisionar može zahtijevati razmjeran dio naknade poslije svakog djelomičnog ispunjenja.
Ako ne dođe do izvršenja sklopljenog posla iz uzroka za koji ne odgovaraju ni komisionar ni komitent komisionar ima pravo na odgovarajuću naknadu za svoj trud.
Komisionar koji je nevjerno postupio prema komitentu nema pravo na naknadu.

Visina naknade
Ako iznos naknade nije određen ugovorom ili tarifom, komisionaru pripada naknada prema obavljenom poslu i postignutom rezultatu.
Ako je u danom slučaju naknada nerazmjerno velika prema obavljenom poslu i postignutom rezultatu sud je može, na zahtjev komitenta, sniziti na pravičan iznos.

Naknada troškova
Komitent je dužan naknaditi komisionaru troškove koji su bili potrebni za izvršenje naloga, s kamatom od dana kad su učinjeni.
Komitent je dužan dati komisionaru posebna naknadu za upotrebu njegovih skladišta i transportnih sredstava, ako ona nije obuhvaćena naknadom za izvršenje posla.

Predujmljivanje novca komisionaru
Ako ugovorom o komisionu nije što drugo određeno, komitent nije dužan predujmiti komisionaru potrebna sredstva za obavljanje povjerenog posla.

Založno pravo na stvarima
Komisionar ima pravo zaloga na stvarima koje su predmet ugovora o komisionu dok se te stvari nalaze kod njega ili kod nekog koji ih drži za njega ili dok on ima u rukama ispravu s pomoću koje može raspolagati njima.
Iz vrijednosti tih stvari komisionar može naplatiti prije ostalih komitentovih vjerovnika svoja potraživanja po osnovi svih komisionih poslova s komitentom te po osnovi zajmova i predujmova danih komitentu, bez obzira na to da li su nastala u vezi s tim stvarima ili nekim drugim.
Pravo prvenstvene naplate ima komisionar iz potraživanja koja je izvršavajući nalog stekao za račun komitenta.

Komitentova prava na potraživanja iz posla s trećim
Komitent može zahtijevati ispunjenje potraživanja iz posla što ga je komisionar sklopio s trećim i za njegov račun tek pošto mu ih komisionar ustupi.
Ali, u pogledu odnosa komitenta s komisionarom i njegovim vjerovnicima, ova se potraživanja od svog nastanka smatraju komitentovim potraživanjima.

Ograničenje prava komisionarovih vjerovnika
Vjerovnici komisionara ne mogu radi naplate svojih potraživanja, ni u slučaju njegova stečaja, poduzeti mjere izvršenja na pravima i stvarima što ih je komisionar izvršavajući nalog stekao u svoje ime ali za račun komitenta, izuzev ako je riječ o potraživanjima nastalim u vezi sa stjecanjem tih prava i stvari.

Stečaj komisionara
U slučaju stečaja komisionara komitent može zahtijevati izlučenje iz stečajne mase stvari što ih je predao komisionaru radi prodaje za njegov račun, a i stvari što ih je komisionar nabavio za njegov račun.
U istom slučaju komitent može zahtijevati od trećeg kome je komisionar predao stvari da mu isplati njihovu cijenu odnosno njezin još neisplaćeni dio.