Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Klikni za pregled priloga
> TRGOVAČKO PRAVO

> Internet trgovina

> Izrada Internet trgovina

> Internet trgovina u HR

> Profitabilnost Interneta

> Ugovori putem Interneta

> Incoterms 2000

> Payterms Croatia

> Oznake u međunar. trgovini

> Rječnik ekonomije

> Marine Terminology

> New Terrorism Clauses

> Marketing u trgovini

> Duhovni kapital

> Inozemna ulaganja

> Novčane jedinice i oznake

> Mjerne jedinice

> EAN bar kod

> Zakoni i propisi

> Usluge za poduzetnike

PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

UGOVORI

> Temeljna načela

> Predmet i osnova

> Sklapanje ugovora

> Forma ugovora

> Uvjeti

> Zastupanje

> Dvostrani ugovori i raskid

> Ugovor o prodaji

> Ugovor o djelu

> Ugovor o radu

> Ugovor o zajmu

> Ugovor o kreditu

> Ugovor o građenju

> Ugovor o zakupu

> Ugovor o trg. zastupanju

> Ugovor o posredovanju

> Ugovor o nalogu

> Ugovor o ortakluku

> Ugovor o licenci

> Ugovor o komisionu

> Ugovor o kontroli

> Ugovor o osiguranju

> Ugovor o ostavi

> Ugovor o uskladištenju

> Ugovor o otpremanju

> Ugovor o prijevozu

> Ugovor o putovanju

> Posrednički ugovor o putovanju

> Ugovor o alotmanu

> Primjeri ugovora


Informacije

> Sektor za trgovinu HGK

> Poslovni WEB katalog

> Trgovačke komore i organizacije

> AMCHAM

> U.S. Commercial

> Velika Britanija

> Austrija

> Njemačka

> Hrvatska

> Literatura


Poslovni web katalog Poslovni web katalog Poslovni web katalogGoogle


WWW Poslovni Forum

Pregled svih usluga za poduzetnike

WEB HOSTING

Ažurirano: 7. 8. 2020.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaUGOVOR O TRGOVINSKOM ZASTUPANJU


Pojam
Ugovorom o trgovinskom zastupanju (trgovačkom zastupanju) obvezuje se zastupnik da se stalno brine da treće osobe sklapaju ugovore s njegovim nalogodavcem, i da u tom smislu posreduje između. njih i nalogodavca te da nakon dobivenog ovlaštenja sklapa ugovore s trećim osobama u ime i za račun nalogodavca, a ovaj se obvezuje da mu za svaki sklopljeni ugovor isplati određenu naknadu (proviziju).

Pod pojmom zastupanja u pravu se ne podrazumijeva uvijek isto. U najširem smislu zastupanje znači svaki oblik zastupanja interesa zastupanoga.
U trgovačkom pravu oblici zastupanja mogu se podjeliti na zastupanje što ga obavljaju određeni organi, odnosno zaposleni u trgovačkom društvu, kojim se očituje poslovna sposobnost društva i na zastupanje koje zastupnik obavlja kao svoju gospodarsku djelatnost na temelju posebnog ugovora sa zastupanim - tzv. trgovačko zastupanje.
U hrvatskom zakonodavstu se često pod zastupanjem obuhvaća i komisijski ugovor i posredovanje (tzv. indirektno, neizravno zastupanje), dok pod zastupanjem u užem smislu razumijeva zastupanje u kojem zastupnik izjavom svoje volje preuzima i za račun zastupanog prava i obveze (direktno, izravno zastupanje).
Ovdje se opisuje zastupanje u užem smislu, tj. trgovačko zastupanje.
U našem zakonodavstvu prihvaćeno je suvremeno shvaćanje zastupanja koje se ne sastoji samo u sklapanju poslova u tuđe ime i za tuđi račun, nego i obavljanje brojnih drugih faktičnih i pravnih radnji te na taj način sveobuhvatnije štiti interese zastupanoga.
U poslovnom prometu iste stranke ne sklapaju samo jedan ugovor, odnosno ne uređuju samo jedan odnos, nego s jednim ili više ugovora rješavaju više ili sve svoje ugovorne odnose. Tako se često jednim ugovorom uređuju zastupnički, komisijski, posrednički, kooperativni i slični odnosi, a poslovni ljudi često ni sami ne razlikuju te odnose podvrgnute različitim pravnim institutima.
U Zakonu o obveznim odnosima uređuju se zastupanje, komisijski poslovi, posredovanje i sl., kao zasebni imenovani ugovori koji se, iako u velikoj mjeri obavljaju slične gospodarske funkcije, razlikuju, te je na to potrebno obratiti pozornost.

Područje zastupanja
Nalogodavac može imati na istom području za istu vrstu poslova više zastupnika.
Jedan zastupnik ne može bez pristanka nalogodavca preuzeti obvezu da na istom području i za istu vrstu poslova radi za drugog nalogodavca.

Forma
Ugovor o trgovinskom zastupanju mora biti sklopljen u pismenoj formi.

Sklapanje ugovora u ime nalogodavca
Zastupnik može sklapati ugovore u ime i za račun svog nalogodavca ako je za to od njega dobio posebno ili generalno ovlaštenje.

Primanje ispunjenja
Zastupnik ne može zahtijevati ni primiti ispunjenje potraživanja svog nalogodavca ako za to nije posebno ovlašten.

Izjave zastupnika za nalogodavca
Kad je ugovor sklopljen posredovanjem zastupnika, onda suugovaratelj nalogodavca može pravovaljano činiti zastupniku izjave koje se tiču nedostataka predmeta ugovora, a i druge izjave u vezi s tim ugovorom, radi očuvanja ili vršenja prava iz ugovora.

Izjave u ime nalogodavca
Zastupnik je ovlašten da radi očuvanja prava svog nalogodavca čini potrebne izjave njegovu suugovaratelju.

Mjere osiguranja
Radi zaštite interesa nalogodavca zastupnik može zahtijevati poduzimanje potrebnih mjera osiguranja.

Briga o interesima nalogodavca
Zastupnik je dužan brinuti se o interesima nalogodavca i u svim poslovima koje poduzima dužan je postupiti s pažnjom dobrog gospodarstvenika.
Pri tome je dužan držati se uputa koje mu je dao nalogodavac. On je dužan davati nalogodavcu sve potrebne obavijesti o tržišnoj situaciji, naročito one koje su značajne za svaki pojedini posao.

Sudjelovanje u sklapanju poslova
Zastupnik je dužan sudjelovati po uputama nalogodavca pri sklapanju poslova, i to do njihova potpunog okončanja.

Čuvanje poslovnih tajni
Zastupnik je dužan čuvati poslovne tajne svog nalogodavca za koje je doznao u vezi s povjerenim poslom.
On odgovara ako ih iskoristi ili drugome otkrije i poslije prestanka ugovora o trgovinskom zastupanju.

Vraćanje stvari danih na upotrebu
Nakon prestanka ugovora o trgovinskom zastupanju, zastupnik je dužan vratiti nalogodavcu sve stvari kaje mu je ovaj predao na upotrebu za trajanja ugovora.

Poseban slučaj odgovornosti
Zastupnik odgovara nalogodavcu za ispunjenje obveza iz ugovora za čije je sklapanje posredovao ili koje je po ovlaštenju on sklopio u ime nalogodavca, samo ako je za to posebno pismeno jamčio.
U tom slučaju on ima pravo i na posebnu naknadu (delkredere provizija).

Materijal i dokumentacija
Kad je za obavljanje njegovih poslova zastupniku potreban određeni materijal ili određena dokumentacija, nalogodavac je dužan staviti mu to na raspolaganje.

Dužnost obavještavanja
Nalogodavac može po svojoj volji prihvatiti ili odbaciti sklapanje ugovora pripremljenog od strane zastupnika, ali je dužan bez odlaganja obavijestiti zastupnika o svojoj odluci.
Nalogodavac je dužan bez odgađanja obavijestiti zastupnika o potrebi da se opseg poslova sklopljenih njegovim posredovanjem svede na manju mjeru nego što je zastupnik mogao osnovano očekivati kako bi ovaj pravodobno smanjio svoju poduzimljivost u odgovarajućoj mjeri, inače mu odgovara za pretrpljenu štetu.

Naknada (provizija)
Nalogodavac je dužan isplatiti zastupniku naknadu za ugovore sklopljene njegovim posredovanjem te za ugovore što ih je sam zastupnik zaključio, ako je za to bio ovlašten.
Zastupnik ima pravo na naknadu i za ugovore što ih je nalogodavac sklopio neposredna s klijentima koje je zastupnik našao.

Stjecanje prava na naknadu
Ako između ugovornih strana nije drugačije ugovoreno, pravo na naknadu stječe zastupnik kad ugovor bude izvršen, ali mu to pravo pripada i kad ugovor ostane neizvršen, ako je do toga došlo iz uzroka koji je na strani nalogodavca.

Visina naknade
Ako iznos naknade nije određen ugovorom ili tarifom, zastupnik ima pravo na uobičajenu naknadu.
Ako je u danom slučaju naknada nerazmjerno velika prema učinjenoj usluzi, sud je može na zahtjev nalogodavca sniziti na pravičan iznos.

Posebna naknada
Zastupnik koji je po ovlaštenju nalogodavca izvršio naplatu nekoga njegovog potraživanja ima pravo na posebnu naknadu od naplaćene svote.

Troškovi
Zastupnik nema pravo na naknadu troškova koji proizlaze iz redovnog obavljanja posredničkih poslova, osim ako je drugačije ugovoreno.
Ali, on ima pravo na naknadu posebnih troškova koje je učinio u korist nalogodavca ili na njegov nalog.

Založno pravo
Radi osiguranja naplate svojih dospjelih potraživanja nastalih u vezi s ugovorom, zastupnik ima pravo zaloga na svotama što ih je naplatio za nalogodavca po njegovu ovlaštenju te na svim nalogodavčevim stvarima koje je u vezi s ugovorom primio od nalogodavca ili od nekog drugog, dok se nalaze kod njega ili kod nekog koji ih drži za njega, ili dok ima a rukama ispravu s pomoću koje može raspolagati njima.

Raskid ugovora sklopljenog za neodređeno vrijeme
Kad trajanje ugovora o trgovinskom zastupanju nije određeno ugovorom niti se iz okolnosti
posla može odrediti, svaka strana može raskinuti ugovor koncem svakoga kalendarskog tromjesečja.
Otkaz mora biti saopćen drugoj strani najmanje mjesec dana prije isteka kalendarskog tromjesečja, a ako je ugovor trajao tri godine, otkaz joj mora biti saopćen dva mjeseca prije isteka kalendarskog tromjesečja.
Ugovorne strane mogu drugačije odrediti rokove otkaza i prestanka ugovora, ali između otkaza i prestanka ugovora mora biti ostavljen rok od najmanje mjesec dana.

Raskid ugovora bez otkaznog roka
Iz ozbiljnih uzroka svaka strana može navodeći te uzroke raskinuti ugovor bez otkaznog roka.
Ako je izjava o raskidu učinjena bez ozbiljnih. uzroka, ona se smatra otkazom s redovnim otkaznim rokom.
Zastupnik koji je uslijed neosnovanog otkaza prekinuo svoju djelatnost ima pravo na naknadu štete zbog izgubljene provizije, a ako je on neosnovano otkazao ugovor, pravo na naknadu štete pripada nalogodavcu.
Neosnovani otkaz daje pravo drugoj strani da raskine ugovor bez otkaznog roka.

Prestanak ugovora sklopljenog za određeno vrijeme
Kad je ugovor o trgovinskom zastupanju sklopljen za određeno vrijeme, on prestaje samim istekom određenog vremena.
Ako se takav ugovor prešutno produlji, smatra se i nadalje ugovorom sklopljenim za neodređeno vrijeme.
 


Primjeri ugovora >>