Klikni za pregled priloga
> TRGOVAČKO PRAVO

> Internet trgovina

> Izrada web trgovina

> Internet trgovina u HR

> Profitabilnost Interneta

> Ugovori putem Interneta

> Incoterms 2000

> Payterms Croatia

> Oznake u trgovini

> Rječnik ekonomije

> Marine Terminology

> New Terrorism Clauses

> Marketing u trgovini

> Duhovni kapital

> Inozemna ulaganja

> Novčane jedinice i oznake

> Mjerne jedinice

> EAN bar kod

> Zakoni i propisi

> Usluge za poduzetnike

PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

UGOVORI

> Temeljna načela

> Predmet i osnova

> Sklapanje ugovora

> Forma ugovora

> Uvjeti

> Zastupanje

> Dvostrani ugovori

> Ugovor o prodaji

> Ugovor o djelu

> Ugovor o radu

> Ugovor o zajmu

> Ugovor o kreditu

> Ugovor o građenju

> Ugovor o zakupu

> Ugovor o zastupanju

> Ugovor o posredovanju

> Ugovor o nalogu

> Ugovor o ortakluku

> Ugovor o licenci

> Ugovor o komisionu

> Ugovor o kontroli

> Ugovor o osiguranju

> Ugovor o ostavi

> Ugovor o uskladištenju

> Ugovor o otpremanju

> Ugovor o prijevozu

> Ugovor o putovanju

> Posrednički ugovor o putovanju

> Ugovor o alotmanu

> Primjeri ugovora


Informacije

> Sektor za trgovinu HGK

> Poslovni WEB katalog

> Trgovačke komore

> AMCHAM

> U.S. Commercial

> Velika Britanija

> Austrija

> Njemačka

> Hrvatska

> Literatura


Poslovni web katalog Poslovni web katalog Poslovni web katalogGoogle


WWW Poslovni Forum

Pregled svih usluga za poduzetnike

WEB HOSTING

Ažurirano: 16. 10. 2021.


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>

POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaUGOVOR O PRODAJI


Ugovorom o prodaji obvezuje se prodavalac da stvar koju prodaje preda kupcu, tako da kupac stekne pravo raspolaganja odnosno pravo vlasništva, a kupac se obvezuje da prodavaocu plati cijenu.

Prodaja je regulirana Zakonom o obveznim odnosima i u nastvaku donosimo pregled obilježja toga pravnog posla.

Prodaja je konsenzualni ugovor jer se smatra sklopljenim samim sporazumom (konsenzusom) stranaka, a ne tek predajom stvari.
Ona je dvostrano obvezni i recipročni ugovor jer prodavatelj njegovim sklapanjem preuzima obvezu predaje stvari, a kupac obvezu isplate cijene, odnosno prodavatelj je ovlašten tražiti cijenu, a kupac je ovlašten tražiti predaju stvari, odnosno, svaka ugovorna stranka ujedno je vjerovnik i dužnik.
Prodaja je kauzalni ugovor jer se njome ostvaruje određena svrha (causa), gospodarska ili neka druga. Prodaja je samo sredstvo da se ta svrha postigne, a postiže se stjecanjem prava vlasništva na stvari.
Prodaja je i imenovani, neformalni i glavni ugovor.

Predmet ugovora o prodaji ne mora uvijek biti stvar. To može biti i neko pravo, npr. predmet prodaje može biti tražbina, a pritom se prodavatelj nekog prava obvezuje kupcu pribaviti prodano pravo. Ono što vrijedi za prodaju stvari, vrijedi i za prodaju prava tako da ulogu predaje stvari ima ustupanje prava. Modus stjecanja stvari je predaja stvari, a način stjecanja tražbine je ustupanje (cessio).
Kada prodaja prava zahtjeva posjed stvari, prodavatelj je dužan kupcu predati i stvar, dakle, prodavalac nekoga prava obvezuje se da kupcu pribavi prodano pravo, a kad vršenje tog prava zahtijeva posjed stvari, da mu i preda stvar.

Do predaje stvari kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi prodavalac, a s predajom stvari rizik prelazi na kupca.
Rizik ne prelazi na kupca ako je on zbog nekog nedostatka predane stvari raskinuo ugovor ili tražio zamjenu stvari.

Ako predaja stvari nije izvršena zbog kupčeva zakašnjenja, rizik prelazi na kupca u času kad je došao u zakašnjenje.
Kad su predmet ugovora stvari određene po rodu, rizik prelazi na kupca u zakašnjenju ako je prodavalac izdvojio stvari očito namijenjene za izvršenje predaje i o tome odaslao obavijest kupcu.
Ali, kad su stvari određene po rodu takve prirode da prodavalac ne može izdvojiti jedan njihov dio, dovoljno je da je prodavalac izvršio sve radnje koje su potrebne da bi kupac mogao preuzeti stvari i da je o tone odaslao obavijest kupcu.

Sastojci ugovora o prodaji

STVAR

Stvar o kojoj je ugovor mora biti u prometu, te je ništav ugovor o prodaji stvari koja je izvan prometa.
Za prodaju stvari čiji je promet ograničen vrijede posebni propisi.
Prodaja se može odnositi i na buduću stvar.

Kad je stvar propala prije ugovora
Ugovor o prodaji nema pravni učinak ako je u času njegova sklapanja stvar o kojoj je ugovor bila propala.
Ako je u času sklapanja ugovora stvar bila samo djelomično propala, kupac može raskinuti ugovor ili ostati pri njemu uz razmjerno sniženje cijene.
Ali će ugovor ostati na snazi i kupac će imati samo pravo na sniženje cijene ako djelomična propast ne smeta postizanju svrhe ugovora, ili ako za određenu stvar postoji takav običaj u pravnom prometu.

Prodaja tuđe stvari
Prodaja tuđe stvari obvezuje ugovaratelje, ali kupac koji nije znao ili nije morao znati da je stvar tuđa može, ako se uslijed toga ne može ostvariti svrha ugovora, raskinuti ugovor i tražiti naknadu štete.

Prodaja spornog prava
Sporno pravo može biti predmet ugovora o prodaji.
Ali je ništav ugovor kojim bi odvjetnik ili koji drugi nalogoprimac kupio sporno pravo čije mu je ostvarivanje povjereno, ili ugovorio za sebe udio u podjeli iznosa dosuđenog njegovu nalogodavcu.

CIJENA

Kad cijena nije određena
Ako ugovorom o prodaji cijena nije određena, a ni ugovor ne sadrži dovoljno podataka s pomoću kojih bi se ona mogla odrediti, ugovor nema pravni učinak.
Kad ugovorom o prodaji u privredi cijena nije određena, niti u njemu ima dovoljno podataka s pomoću kojih bi se ona mogla odrediti, kupac je dužan platiti cijenu koju je prodavalac redovno naplaćivao u vrijeme sklapanja ugovora, a kad ove nema razumnu cijenu.
Pod razumnom cijenom smatra se tekuća cijena u vrijeme sklapanja ugovora, a ako se ona ne može utvrditi onda cijena koju utvrđuje sud prema okolnostima slučaja.

Propisana cijena
Kad je ugovorena veća cijena od one koju je za određenu vrstu stvari propisao nadležni organ, kupac duguje samo iznos propisane cijene, a ako je već isplatio ugovorenu cijenu, ima pravo zahtijevati da mu se vrati razlika.

Kad je ugovorena tekuća cijena
Kad je ugovorena tekuća cijena, kupac duguje cijenu utvrđenu službenom evidencijom na tržištu mjesta prodavaoca u vrijeme kad je trebalo da uslijedi ispunjenje.
Ako takve evidencije nema, tekuća cijena se određuje na temelju elemenata s pomoću kojih se prema običajima tržišta utvrđuje cijena.

Kad je određivanje cijene povjereno trećem
Ako treća osoba kojoj je povjereno određivanje cijene neće ili je ne može odrediti, a ugovaratelji se ne slože naknadno o određivanju cijene niti ugovor raskinu, smatrat će se da je ugovorena razumna cijena.

Kad je određivanje cijene ostavljeno jednom ugovaratelju
Odredba ugovora kojom se određivanje cijene ostavlja na volju jednom ugovaratelju smatra se kao da nije ni ugovorena i tada kupac duguje cijenu kao u slučaju kad cijena nije određena.

Obveze prodavaoca

PREDAJA STVARI

Vrijeme i mjesto predaje
Prodavalac je dužan predati stvar kupcu u vrijeme i na mjestu predviđenim ugovorom.
Prodavalac je izvršio obvezu predaje kupcu, u pravilu, kad mu stvar uruči ili preda ispravu kojom se stvar može preuzeti.

Predmet predaje
Ako nije što drugo ugovoreno ili ne proizlazi iz prirode posla, prodavalac je dužan predati stvar kupcu u ispravnom stanju, zajedno s njezinim pripacima.
Plodovi i druge koristi od stvari pripadaju kupcu od dana kad je prodavalac bio dužan da mu ih preda.

Kad je ugovorena predaja u toku stanovitog razdoblja
Kad je ugovoreno da predaja stvari bude izvršena u toku stanovitog razdoblja, a nije određeno koja će strana imati pravo da odredi datum predaje u granicama tog razdoblja to pravo pripada prodavaocu, osim, kad iz okolnosti slučaja proizlazi da je određivanje datuma predaje ostavljeno kupcu.

Kad datum predaje nije određen
Kad datum predaje stvari kupcu nije određen, prodavalac je dužan izvršiti predaju u razumnom roku nakon sklapanja ugovora, s obzirom pa prirodu stvari i na ostale okolnosti.

Kad mjesto predaje nije određeno ugovorom
Kad mjesto predaje nije određeno ugovorom, stvar se predaje u mjestu u kojem je prodavalac u času sklapanja ugovora imao svoje prebivalište ili, u nedostatku ovoga, svoje boravište, a ako je prodavalac sklopio ugovor u obavljanju svoje redovne privredne djelatnosti, onda u mjestu njegova sjedišta.
Ali, ako je u času sklapanja ugovora ugovarateljima bilo poznato gdje se stvar nalazi odnosno gdje treba da bude izrađena, predaja se obavlja u tom mjestu.

Predaja prijevozniku
U slučaju kad je prema ugovoru potrebno da se izvrši prijevoz stvari, a ugovorom nije određeno mjesto
ispunjenja, predaja je izvršena uručenjem stvari prijevozniku ili osobi koja organizira otpremu.

Organiziranje prijevoza
Ako je prodavalac dužan poslati stvar kupcu, mora sklopiti na uobičajen način i pod uobičajenim uvjetima ugovore potrebne za izvršenje prijevoza do određenog mjesta.

Troškovi predaje

Troškove predaje, a i one koji joj prethode, snosi prodavalac, a troškove odnošenja stvari i sve ostale troškove poslije predaje snosi kupac, ako nije što drugo ugovoreno.

Primjeri ugovora >> ISTODOBNA PREDAJA STVARI I ISPLATA CIJENE

Odgađanje predaje do isplate cijene
Ako nije što drugo ugovoreno ili uobičajeno, prodavalac nije dužan predati stvar ako mu kupac ne isplati cijenu istodobno ili nije spreman to istodobno učiniti, ali kupac nije dužan isplatiti cijenu prije nego što je imao mogućnost pregledati stvar.

Odgađanje predaje u slučaju prijevoza stvari
Kad se predaja stvari ostvaruje uručenjem prijevozniku; prodavalac može odgoditi odašiljanje stvari do isplate cijene, ili poslati stvar tako da zadrži pravo da raspolaže njom za vrijeme prijevoza.
Ako je zadržao pravo da raspolaže stvarju za vrijeme prijevoza, prodavalac može zahtijevati da stvar ne bude predana kupcu u odredišnom mjestu dok ne isplati cijenu, a kupac nije dužan isplatiti cijenu prije nego što je imao mogućnost pregledati stvar.
Međutim, kad ugovor predviđa plaćanje uz predaju odgovarajuće isprave, kupac nema pravo odbiti isplatu cijene zbog toga što nije imao mogućnost pregledati stvar.

Sprečavanje izručenja otposlane stvari
Ako se nakon odašiljanja stvari kupcu pokaže da su njegove materijalne prilike takve da se osnovano može posumnjati da će on moći isplatiti cijenu, prodavalac može spriječiti izručenje stvari kupcu čak i kad ovaj već ima u rukama ispravu koja ga ovlašćuje da zahtijeva izručenje stvari.
Međutim, prodavalac ne može spriječiti izručenje ako ga zahtijeva neka treća osoba koja je uredan imalac isprave koja je ovlašćuje da zahtijeva izručenje stvari, osim ako isprava sadrži rezerve u pogledu učinka prijenosa, ili ako prodavalac dokaže da je imalac isprave kad ju je pribavljao postupio svjesno na štetu prodavaoca.


ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Materijalni nedostaci za kaje prodavalac odgovara
Prodavalac odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u času prijelaza rizika na kupca, bez obzira na to da li mu je to bilo poznato.
Prodavalac odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.
Neznatan materijalni nedostatak ne uzima se u obzir.

Kad postoje materijalni nedostaci
Nedostatak postoji:
1) ako stvar nema potrebna svojstva za njezinu redovnu upotrebu ili za promet;
2) ako stvar nema potrebna svojstva za naročitu upotrebu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavaocu ili mu je morala biti poznata;
3) ako stvar nema svojstva i odlike koje su izričito ili prešutno ugovorene odnosno propisane:
4) kad je prodavalac predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti.

Nedostaci za koje prodavalac ne odgovara
Prodavalac ne odgovara za nedostatke iz točke 1) i 3) naprijed navedene ako su u času sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.
Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari.
Ali, prodavalac odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

Pregled stvari i vidljivi nedostaci 
Kupac je dužan primljenu stvar no uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavaoca u roku od osam dana, a kod ugovora u privredi bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
Kad je pregled izvršen u prisutnosti obiju strana, kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka saopćiti prodavaocu odmah, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
Ako je kupac otpremio stvar dalje bez pretovara, a prodavaocu je pri sklapanju ugovora bila poznata ili morala biti poznata mogućnost takve daljnje otpreme, pregled stvari može biti odgođen do njezina prispijeća u novo odredišno mjesto, i u tom slučaju kupac je dužan prodavaoca obavijestiti o nedostacima čim je po redovnom toku stvari mogao za njih doznati od svojih klijenata.

Skriveni nedostaci
Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se njime mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari (skriveni nedostatak), kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavaoca u roku od osam dana računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod ugovora u privredi - bez odgađanja.
Prodavalac ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto protekne šest mjeseci od predaje stvari, izuzev kad je ugovorom određen dulji rok.

Rokovi u slučaju popravka, zamjene i sl.
Kad je zbog nekog nedostatka došlo do popravka stvari, isporuke druge stvari, zamjene dijelova i slično, rokovi iz prethodna dva člana počinju teći od predaje popravljene stvari, predaje druge stvari, izvršene zamjene dijelova i slično.

Obavijest o nedostatku
U obavijesti o nedostatku stvari kupac je dužan potanje opisati nedostatak i pozvati prodavaoca da pregleda stvar.
Ako obavijest o nedostatku koju je kupac pravodobno poslao prodavaocu preporučenim pismom, telegramom ili na neki drugi pouzdan način, zakasni ili uopće ne stigne prodavaocu smatra se da je kupac izvršio svoju obvezu da obavijesti prodavaoca.

Značenje činjenice da je prodavalac znao za nedostatak
Kupac ne gubi pravo da se pozove na neki nedostatak i kad nije izvršio svoju obvezu da stvar pregleda bez odgađanja, ili obvezu da u određenom roku obavijesti prodavaoca o postojanju nedostatka, a i kad se nedostatak pokazao tek nakon proteka šest mjeseci od predaje stvari, ako je taj nedostatak bio poznat prodavaocu ili mu nije mogao ostati nepoznat.

Ugovorno ograničenje ili isključenje prodavaočeve odgovornosti za materijalne nedostatke
Ugovaratelji mogu ograničiti ili sasvim isključiti prodavaočevu odgovornost za materijalne nedostatke stvari.
Odredba ugovora o ograničenju ili isključenju odgovornosti za nedostatke stvari ništava je ako je nedostatak bio poznat prodavaocu, a on o njemu nije obavijestio kupca, a i onda kad je prodavalac nametnuo tu odredbu koristeći se svojim posebnim monopolskim položajem.
Kupac koji se odrekao prava da raskine ugovor zbog nedostatka stvari zadržava ostala prava zbog tih nedostataka.

Prinudna javna prodaja
Imalac čija je stvar prodana na prinudnoj javnoj prodaji ne odgovara za nedostatke stvari.


PRAVA KUPCA PREMA ZAKONU O OBVEZNIM ODNOSIMA

Ispunjenje, sniženje cijene, raskid ugovora, naknada štete
Kupac koji je pravodobno i uredno obavijestio prodavaoca o nedostatku može:
1) zahtijevati od prodavaoca da nedostatak ukloni ili da mu preda drugu stvar bez nedostatka (ispunjenje ugovora);
2) zahtijevati sniženje cijene;
3) izjaviti da raskida ugovor.
U svakom od tih slučajeva kupac ima pravo i na naknadu štete.
Pored toga, i neovisno o tome, prodavalac odgovara kupcu i za štetu koju je ovaj zbog nedostatka stvari pretrpio na drugim svojim dobrima, i to prema općim pravilima o odgovornosti za štetu.

Neispunjenje ugovora u razumnom roku
Ako kupac ne dobije zahtijevano ispunjenje ugovora u razumnom roku, zadržava pravo da raskine ugovor ili da snizi cijenu.

Kad kupac može raskinuti ugovor
Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno ostavio prodavaocu naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora.
Kupac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je prodavalac nakon obavijesti o nedostacima saopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da prodavalac neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku.

Neispunjenje ugovora u naknadnom roku
Ako prodavalac u naknadnom roku ne ispuni ugovor, on se raskida po samom zakonu, ali ga kupac može održati ako bez odgađanja izjavi prodavaocu da ugovor održava na snazi.

Djelomični nedostaci
Kad samo dio predane stvari ima nedostatke ili kad je predan samo dio stvari odnosno manja količina od ugovorene, kupac može raskinuti ugovor u smislu prethodnih članova samo u pogledu dijela koji ima nedostatke, ili samo u pogledu dijela ili količine što nedostaju.
Kupac može raskinuti cijeli ugovor samo ako ugovorena količina ili predana stvar čini cjelinu, ili ako kupac inače ima opravdan interes da primi ugovorenu stvar ili količinu u cjelini.

Kad je prodavalac dao kupcu veću količinu
Ugovorom o prodaji u privredi, kad je prodavalac stvari određenih po rodu dao kupcu veću količinu nego što je ugovoreno, a kupac u razumnom roku ne izjavi: da višak odbija, smatra se da je primio i taj višak te je dužan platiti ga po istoj cijeni.
Ako kupac odbije primiti višak, prodavalac je dužan naknaditi kupcu štetu.

Kad je određena jedna cijena za više stvari
Kad je jednim ugovorom i za jednu cijenu prodano više stvari ili jedna skupina stvari, pa samo neke od njih imaju nedostatke, kupac može raskinuti ugovor samo u pogledu tih stvari, a ne i ostalih.
Međutim, ako one čine jednu cjelinu tako da bi njihovo razdvajanje bilo štetno, kupac može raskinuti cijeli ugovor, ili ako on ipak izjavi da raskida ugovor samo u pogledu stvari s nedostatkom, prodavalac sa svoje strane može raskinuti ugovor i u pogledu ostalih stvari.

Gubljenje prava da se raskine ugovor zbog nedostatka
Kupac gubi pravo da raskine ugovor zbog nedostatka stvari kad mu je nemoguće vratiti stvar ili je vratiti u stanju u kojem ju je primio.
Ipak, kupac može raskinuti ugovor zbog nekog nedostatka stvari ako je stvar potpuno ili djelomično propala ili oštećena uslijed nedostatka koji opravdava raskid ugovora, ili uslijed nekog događaja koji ne potječe od njega niti od neke osobe za koju on odgovara.
Isto vrijedi ako je stvar potpuno ili djelomično propala ili oštećena uslijed obveze kupca da pregleda stvar, ili ako je kupac prije nego što je otkriven nedostatak potrošio ili izmijenio jedan dio stvari u toku njezine redovne upotrebe te ako je oštećenje ili izmjena bez značenja.

Očuvanje ostalih prava
Kupac koji je zbog nemogućnosti da vrati stvar ili da je vrati u stanju u kojem ju je primio izgubio pravo da raskine ugovor, zadržava ostala prava koja mu daje zakon zbog postojanja nekog nedostatka.

Učinci raskida zbog nedostatka
Raskid ugovora zbog nedostatka stvari ima isti učinak kao i raskid dvostranih ugovora zbog neispunjenja.
Kupac duguje prodavaocu naknadu za korist od stvari i kad mu je nemoguće da je vrati cijelu ili njezin jedan dio, a ugovor je ipak raskinut.

Sniženje cijene
Cijena se snižava prema odnosu između vrijednosti stvari bez nedostatka i vrijednosti stvari s nedostatkom, u vrijeme sklapanja ugovora.

Postupno otkrivanje nedostataka
Kupac koji je postigao sniženje cijene zbog postojanja nekog nedostatka može raskinuti ugovor ili zahtijevati novo sniženje cijene ako se naknadno otkrije neki drugi nedostatak.

Gubitak prava kupca
Prava kupca koji je pravodobno obavijestio prodavaoca o postojanju nedostatka gase se nakon isteka jedne godine, računajući od dana odašiljanja obavijesti prodavaocu, izuzev ako je prodavaočevom prijevarom kupac bio spriječen da ih upotrijebi.
Međutim, kupac koji je pravodobno obavijestio prodavaoca o postojanju nedostatka može nakon proteka ovog roka, ako još nije isplatio cijenu, istaći svoj zahtjev da se cijena snizi ili da mu se naknadi šteta kao prigovor protiv prodavaočevog zahtjeva da mu se isplati cijena.


GARANCIJA ZA ISPRAVNO FUNKCIONIRANJE PRODANE STVARI

Odgovornost prodavaoca i proizvođača
Kad je prodavalac nekog stroja, motora kakvog aparata ili drugih sličnih stvari koje spadaju u takozvanu tehničku robu predao kupcu garancijski list kojim proizvođač garantira ispravno funkcioniranje stvari u toku određenog vremena, računajući od njezine predaje kupcu, kupac može, ako stvar ne funkcionira ispravno, zahtijevati kako od prodavaoca tako i od proizvođača da stvar popravi u razumnom roku ili ako to ne učini da mu mjesto nje preda stvar koja funkcionira ispravno.
Ovim se pravilima ne dira u pravila o odgovornosti prodavaoca za nedostatke stvari.

Traženje popravka ili zamjene
Kupac može zbog neispravnog funkcioniranja zahtijevati od prodavaoca odnosno od proizvođača popravak ili zamjenu stvari u toku garancijskog roka, bez obzira na to kad se nedostatak u funkcioniranju pojavio.
On ima pravo na naknadu štete koju je pretrpio uslijed toga što je bio lišen upotrebe stvari od trenutka traženja popravka ili zamjene do njihova izvršenja.

Produljenje garancijskog roka
U slučaju manjeg popravka garancijski rok se produljuje onoliko koliko je kupac bio lišen upotrebe stvari.
Međutim, kad je zbog neispravnog funkcioniranja izvršena zamjena stvari ili njezin bitni popravak, garancijski rok počinje teći ponovo od zamjene odnosno od vraćanja popravljene stvari.
Ako je zamijenjen ili bitno popravljen samo neki dio stvari, garancijski rok počinje teći ponovo samo za taj dio.

Raskid ugovora i sniženje cijene 
Ako prodavalac ne izvrši u razumnom roku popravak ili zamjenu stvari, kupac može raskinuti ugovor ili sniziti cijenu i zahtijevati naknadu štete.

Troškovi i rizik
Prodavalac odnosno proizvođač dužan je o svom trošku prenijeti stvar do mjesta gdje treba da se popravi odnosno zamijeni te popravljenu odnosno zamijenjenu stvar vratiti kupcu.
Za to vrijeme prodavalac odnosno proizvođač snosi rizik za propast ili oštećenje stvari.

Odgovornost kooperanata
Kad je u izradi pojedinih dijelova stvari ili u izvršenju pojedinih radnji sudjelovalo više samostalnih proizvođača, njihova odgovornost prema finalnom proizvođaču za neispravno funkcioniranje stvari koje potječe od tih dijelova ili od tih radnji prestaje kad prestane odgovornost finalnog proizvođača prema kupcu stvari.

Gubitak prava
Prava kupca prema proizvođaču po osnovi garancijskog lista gase se nakon isteka jedne godine računajući od dana kad je tražio od njega popravak ili zamjenu stvari.

ODGOVORNOST ZA PRAVNE NEDOSTATKE
(ZAŠTITA OD EVIKCIJE)

Pravni nedostaci
Prodavalac odgovara ako na prodajnoj stvari postoji neko pravo trećeg koje isključuje, umanjuje ili ograničava kupčevo pravo, a o čijem postojanju kupac nije obaviješten. niti je pristao da uzme stvar opterećenu tim pravom.
Prodavalac nekoga drugog prava garantira da ono postoji i da nema pravnih smetnji za njegovo ostvarenje.

Obavještavanje prodavaoca
Kad se pokaže da treća osoba polaže neko pravo na stvar, kupac je dužan obavijestiti prodavaoca o tome, izuzev kad je to prodavaocu već poznato, i pozvati ga da u razumnom roku oslobodi stvar od prava ili pretenzije trećeg ili da mu, kad su predmet ugovora stvari određene po rodu, isporuči drugu stvar bez pravnog nedostatka.

Sankcije pravnih nedostataka
Ako prodavalac ne postupi po zahtjevu kupca, u slučaju oduzimanja stvari od kupca ugovor se raskida po samom zakonu, a u slučaju umanjenja ili ograničenja kupčeva prava kupac može po svom izboru raskinuti ugovor ili zahtijevati razmjerno sniženje cijene.
Ako prodavalac ne udovolji kupčevu zahtjevu da u razumnom roku oslobodi stvar od prava ili pretenzija trećeg, kupac može raskinuti ugovor ako se zbog toga njegova svrha ne može ostvariti.
U svakom slučaju kupac ima pravo na naknadu pretrpljene štete.
Međutim, ako je kupac u času sklapanja ugovora znao za mogućnost da mu stvar bude oduzeta, ili da njegovo pravo bude smanjeno ili ograničeno, nema pravo na naknadu štete ako se ta mogućnost ostvari, ali ima pravo zahtijevati vraćanje odnosno sniženje cijene.

Kad kupac ne obavijesti prodavaoca, a upusti se u spor
Kupac koji se, ne obavještavajući prodavaoca, upustio u spor s trećim i spor izgubio, može se ipak pozvati na prodavaočevu odgovornost za pravne nedostatke, izuzev ako prodavalac dokaže da je on raspolagao sredstvima da se odbije zahtjev treće osobe.

Kad je pravo trećeg očito osnovano
Kupac ima pravo pozvati se na prodavaočevu odgovornost za pravne nedostatke i kad je bez obavijesti prodavaoca i bez spora priznao očito osnovano pravo trećeg.
Ako je kupac isplatio trećem stanovitu svotu novca da bi odustao od svoga očitog prava, prodavalac se može osloboditi svoje odgovornosti ako naknadi kupcu isplaćenu svotu i pretrpljenu štetu.

Ugovorno ograničenje ili isključenje prodavaočeve odgovornosti
Odgovornost prodavaoca za pravne nedostatke može se ugovorom ograničiti ili sasvim isključiti.
Ali, ako je u vrijeme sklapanja ugovora prodavaocu bio poznat ili mu nije mogao ostati nepoznat neki nedostatak u njegovu pravu, odredba ugovora o ograničenju ili o isključenju odgovornosti za pravne nedostatke ništava je.

Ograničenje javnopravne prirode
Prodavalac odgovara i za posebna ograničenja javnopravne prirode koja kupcu nisu bila poznata, ako je on za njih znao ili je znao da se mogu očekivati, a nije ih kupcu saopćio.

Gubitak prava
Pravo kupca po osnovi pravnih nedostataka gasi se istekom godine dana od saznanja za postojanje prava trećeg.
Ali ako je treća osoba prije isteka toga roka pokrenula spor, a kupac pozvao prodavaoca da se u spor umiješa, pravo kupca se gasi tek istekom šest mjeseci nakon pravomoćno okončanog spora.

Obveze kupca

ISPLATA CIJENE

Vrijeme i mjesto isplate
Kupac je dužan platiti cijenu u vrijeme i na mjestu određenom u ugovoru.
U nedostatku ugovorne odredbe ili drugačijih običaja plaćanje se obavlja u času i u mjestu u kome se obavlja predaja stvari.
Ako se cijena ne mora platiti u času predaje, plaćanje se obavlja u prebivalištu odnosno sjedištu prodavaoca.

Kamata u slučaju prodaje na kredit
Ako stvar prodana na kredit daje plodove ili kakve druge koristi, kupac duguje kamatu od kad mu je stvar predana bez obzira na to je li dospjela obveza za isplatu cijene.

Isplata cijena u slučaju uzastopnih isporuka
U slučaju uzastopnih isporuka. kupac je dužan isplatiti cijenu za svaku isporuku u času njezina preuzimanja, izuzev ako je što drugo ugovoreno i1i proizlazi iz okolnosti posla.
Ako je u ugovoru s uzastopnim isporukama kupac dao prodavaocu predujam, prve isporuke naplaćuju se iz predujma, ako nije što drugo ugovoreno.

PREUZIMANJE STVARI
Preuzimanje stvari sastoji se u poduzimanju potrebnih radnji da bi predaja bila moguća te u odnošenju stvari.
Ako kupac bez opravdanog razloga odbije preuzeti stvar čija mu je predaja ponuđena na ugovoren
ili uobičajen način i na vrijeme, prodavalac može, ako ima osnovanog razloga da posumnja da kupac neće isplatiti cijenu, izjaviti da raskida ugovor.

Obveza čuvanja stvari za račun suugovaratelja
Kad je zbog kupčeva zakašnjenja rizik prešao na kupca prije predaje stvari, prodavalac je dužan čuvati stvar s pažnjom dobrog privrednika odnosno dobrog domaćina i u tu svrhu poduzeti potrebne mjere.
Isto vrijedi i za kupca kad mu je stvar uručena, a on hoće da je vrati prodavaocu, bilo što je raskinuo ugovor, bilo što je zahtijevao drugu stvar mjesto nje.
I u jednom i u drugom slučaju ugovaratelj koji je dužan poduzeti mjere za očuvanje stvari ima pravo na naknadu troškova potrebnih radi očuvanja stvari.

Kad kupac neće da primi stvar što mu je upućena
Kupac koji neće da primi stvar što mu je upućena u odredišno mjesto i tamo stavljena na raspolaganje dužan je da je preuzme za račun prodavaoca ako ovaj nije prisutan u odredišnom mjestu niti tamo ima nekog koji bi je za njega preuzeo, a pod uvjetom da je to moguće bez isplate cijene i bez većih nezgoda ili pretjeranih troškova.

Prava strane dužne da čuva stvar
Ugovorna strana koja je prema prethodnim odredbama dužna poduzeti mjere za čuvanje stvari može je, pod uvjetima i s posljedicama navedenim u odredbama ovog zakona o polaganju kod suda i prodaji dugovane stvari, položiti kod suda, predati na čuvanje nekom drugom ili prodati je za račun druge strane.


Naknada štete u slučaju raskida prodaje

Opće pravilo
Kad je prodaja raskinuta zbog povrede ugovora od strane jednog ugovaratelja, druga strana ima pravo na naknadu štete koju zbog toga trpi, prema općim pravilima o naknadi štete nastale povredom ugovora.

Kad stvar ima tekuću cijenu
Kad je prodaja raskinuta zbog povrede ugovora od strane jednog ugovaratelja, a stvar ima tekuću cijenu, druga strana može zahtijevati razliku između cijene određene ugovorom i tekuće cijene na dan raskida ugovora na tržištu mjesta u kojem je posao obavljen.
Ako na tržištu mjesta u kojem je pasao obavijen nema tekuće cijene, za izračunavanje visine naknade uzima se u račun tekuća cijena tržišta koje bi ga moglo zamijeniti u danom slučaju, kojoj treba dodati razliku u troškovima prijevoza.

Kad je izvršena prodaja ili kupnja radi pokrića
Kad je predmet prodaje stanovita količina stvari određenih po rodu, pa jedna strana ne izvrši svoju obvezu na vrijeme, druga strana može izvršiti prodaju radi pokrića, odnosno kupnju radi pokrića, i zahtijevati razliku između cijene određene ugovorom i cijene prodaje odnosno kupnje radi pokrića.
Prodaja odnosno kupnja radi pokrića mora biti izvršena u razumnom roku i na razuman način.
O namjeravanoj prodaji odnosno kupnji vjerovnik je dužan obavijestiti dužnika.

Naknada ostale štete
Pored prava na naknadu štete prema pravilima iz prethodnih članova, ugovoru vjerna strana ima pravo i na naknadu veće štete ako ju je pretrpjela.


Slučajevi prodaje s naročitim pogodbama

PRODAJA S PRAVOM PRVOKUPA

Pojam prodaje s pravom prvokupa
Ugovornom odredbom o pravu prvokupa obvezuje se kupac da izvijesti prodavaoca o namjeravanoj prodaji stvari određenoj osobi, a i o uvjetima te prodaje, i da mu ponudi da on stvar kupi za istu cijenu.

Rokovi za vršenje prava i za isplatu cijene
Prodavalac je dužan obavijestiti kupca na po uzdan način o svojoj odluci da se koristi pravom prvokupa u roku od mjesec dana, računajući od dana kad ga je kupac obavijestio o namjeravanoj prodaji trećoj osobi.
Istodobno s izjavom da on kupuje stvar, prodavalac je dužan isplatiti cijenu dogovorenu s trećom osobom, ili je položiti kod suda.
Ako je u ugovoru s trećim predviđen rok za isplatu cijene. prodavalac se može koristiti tim rokom samo ako dade dovoljno osiguranje.

Mogućnost nasljeđivanja i otuđenja
Pravo prvokupa pokretnih stvari ne može se ni otuđiti ni naslijediti, ako zakonom nije drugačije određeno.

U slučaju prinudne javne prodaje
U slučaju prinudne javne prodaje prodavalac se ne može pozivati na svoje pravo prvokupa.
Ali, prodavalac čije je pravo prvokupa bilo upisano u javnoj knjizi može zahtijevati poništenje javne prodaje, ako nije bio posebno pozvan da joj prisustvuje.

Trajanje prava prvokupa
Pravo prvokupa prestaje poslije pet godina od sklapanja ugovora, ako nije ugovoreno da će ono prestati prije.
Ugovoren dulji rok svodi se na rok od pet godina.

Kad je izvršen prijenos vlasništva bez obavještavanja prodavaoca
Ako je kupac prodao stvar i prenio vlasništvo na trećeg ne obavještavajući prodavaoca; i ako je trećem bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da prodavalac ima pravo prvokupa, prodavalac može u roku od šest mjeseci računajući od dana kad je saznao za ovaj prijenos zahtijevati da se prijenos poništi i da se stvar njemu ustupi pod istim uvjetima.
Ako je kupac netočno obavijestio prodavaoca o uvjetima prodaje trećem, i ako je trećem to bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato, ovaj rok od šest mjeseci počinje teći od dana kad je prodavalac saznao za točne uvjete ugovora.
Pravo prvokupa prestaje u svakom slučaju nakon proteka pet godina od prijenosa vlasništva stvari na trećeg.

Zakonsko pravo prvokupa
Za određene osobe pravo prvokupa može biti ustanovljeno zakonom.
Trajanje zakonskog prava prvokupa nije ograničeno.
Osobe koje po samom zakonu imaju pravo prvokupa moraju biti obaviještene pismeno o namjeravanoj prodaji i o njezinim uvjetima, inače imaju pravo zahtijevati poništenje prodaje.
Pravila o prodaji s pravom prvokupa na odgovarajući se način primjenjuju i na zakonsko pravo prvokupa.


KUPNJA NA POKUS

Pojam kupnje na pokus
Kad je ugovoreno da kupac uzima stvar pod uvjetom da je isproba da bi utvrdio da li odgovara njegovim željama, dužan je o tome da li ostaje pri ugovoru obavijestiti prodavaoca u roku utvrđenom ugovorom ili običajem, a ako takvog nema, onda u pri mjerenom roku koji mu bude odredio prodavalac, inače se smatra da je odustao od ugovora.
Ako je stvar predana kupcu da bi je isprobao do određenog roka, a on je ne vrati bez odgađanja nakon isteka roka, ili ne izjavi prodavaocu da odustaje od ugovora - smatra se da je ostao pri ugovoru.

Objektivni pokus
Kad je pokus ugovoren da bi se utvrdilo da li stvar ima određeno svojstvo ili da li je prikladna za određenu upotrebu, opstanak ugovora ne zavisi od kupčeva nahođenja, već od toga da li ona zaista ima ta svojstva, odnosno da li je prikladna za određenu upotrebu.

Rizik
Rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari predane kupcu radi pokusa snosi prodavalac do kupčeve izjave da ostaje pri ugovoru, odnosno do isteka roka kad je kupac bio dužan vratiti stvar prodavaocu.

Kupnja po pregledu odnosno s rezervom pokusa
Odredbe o kupnji na pokus na odgovarajući se način primjenjuju na kupnju po pregledu i na kupnju s rezervom pokusa.


PRODAJA PO UZORKU ILI MODELU

U slučaju prodaje po uzorku ili modelu kod ugovora u privredi, ako stvar koju je prodavalac predao kupcu nije jednaka uzorku ili modelu, prodavalac odgovara po propisima o odgovornosti prodavaoca za materijalne nedostatke stvari, a u drugim slučajevima po propisima o odgovornosti za neispunjenje obveze.
Prodavalac ne odgovara za nedostatak jednakosti ako je uzorak odnosno model podnio kupcu samo radi obavijesti i približnog određivanja osobine stvari, bez obećanja jednakosti.


PRODAJA SA SPECIFIKACIJOM

Ako je ugovorom zadržano pravo za kupca da kasnije odredi oblik, mjeru- ili koje druge pojedinosti stvari, a kupac ne izvrši ovu specifikaciju do ugovorenog datuma, ili do proteka razumnog roka računajući od prodavaočevog traženja da to učini, prodavalac može izjaviti da raskida ugovor ili obaviti specifikaciju prema onome što mu je poznato o kupčevim potrebama.
Ako sam prodavalac obavi specifikaciju, dužan je obavijestiti kupca o njezinim pojedinostima i odrediti mu razuman rok da sam izvrši drugačiju specifikaciju.
Ako kupac ne iskoristi ovu mogućnost, obvezna je specifikacija koju je izvršio prodavalac.


PRODAJA SA ZADRŽANJEM PRAVA RASPOLAGANJA ODNOSNO PRAVA VLASNIŠTVA

Prodavalac određene pokretne stvari može posebnom odredbom ugovora zadržati pravo raspolaganja odnosno pravo vlasništva i poslije predaje stvari kupcu, sve dok kupac ne isplati cijenu u potpunosti.
Zadržanje prava ima učinak prema kupčevim vjerovnicima samo ako je učinjeno u obliku javno ovjerene isprave, prije kupčeva stečaja ili prije pljenidbe stvari.
Na pokretnim stvarima o kojima se vode posebne javne knjige može se zadržati pravo raspolaganja odnosno pravo vlasništva samo ako je to predviđeno propisima o uređenju i vođenju tih knjiga.
Zadržanje prava raspolaganja ne može se ugovoriti kod prodaje pokretnih stvari između društvenih pravnih osoba, osim ako je zakonom drugačije određeno.
Rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi kupac od časa kad mu je stvar predana.


PRODAJA S OBROČNIM OTPLATAMA CIJENE

Ugovorom o prodaji pokretne stvari s obročnim otplatama cijene obvezuje se prodavalac da preda kupcu određenu pokretnu stvar prije nego što mu cijena bude potpuno isplaćena, a kupac se obvezuje da isplati njezinu cijenu u obrocima, u određenim vremenskim razmacima.
Odredbe ovog odsjeka o prodaji s obročnim otplatama cijene primjenjuju se samo ako je kupac pojedinac.

Forma ugovora
Ugovor o prodaji s obročnim otplatama cijene mora biti sastavljen u pismenoj formi.

Bitni sastojci ugovora
Pored stvari i njezine cijene u prodaji za gotovo, u ispravi o ugovoru moraju pod prijetnjom ništavosti biti navedeni: ukupan iznos svih obročnih otplata, računajući i onu koja je izvršena u času sklapanja ugovora, iznos pojedinih otplata, njihov broj i njihovi rokovi.
Isprava o ugovoru mora pod prijetnjom ništavosti sadržati odredbu da kupac može odustati od ugovora ako to pismeno saopći prodavaocu u roku od tri dana od potpisivanja isprave te da se ovog prava kupac ne može odreći unaprijed.

Pravo kupca da isplati cijenu odjednom
Kupac može uvijek isplatiti odjednom ostatak dužne cijene.
Taj ostatak se isplaćuje čist, bez ugovornih kamata i bez troškova.
Ništava je suprotna odredba ugovora.

Raskid ugovora i zahtjev potpune isplate cijene
Prodavalac može raskinuti ugovor ako kupac dođe u zakašnjenje s početnom otplatom.
Nakon isplate početne otplate prodavalac može raskinuti ugovor ako kupac dođe u zakašnjenje s najmanje dvije uzastopne otplate, koje predstavljaju najmanje osminu cijene.
Iznimno, prodavalac može raskinuti ugovor kad kupac dođe u zakašnjenje s isplatom samo jedne otplate, ako za isplatu cijene nije predviđeno više od četiri otplate.
U slučajevima predviđenim u st. 2. i 3. ovog člana prodavalac može, mjesto da raskine ugovor, zahtijevati od kupca isplatu cijelog ostatka cijene, ali je prije toga zahtjeva dužan ostaviti kupcu naknadni rok od petnaest dana.

Sudsko produljenje rokova otplate
Na traženje kupca sud može. kad to okolnosti slučaja opravdavaju, produljiti rokove za isplatu zakašnjenih otplata, ako kupac dade osiguranje da će izvršiti svoje obveze, i ako uslijed toga prodavalac ne trpi štetu.

Ništavost ugovorne kazne kod obročne otplate
Ništava je odredba ugovora o ugovornoj kazni za slučaj raskida ugovora te za slučaj da kupac dođe u zakašnjenje s isplatom nekog obroka cijene

Raskid ugovora o prodaji stvari s obročnim otplatama cijene
U slučaju raskida ugovora prodavalac je dužan vratiti kupcu primljene otplate sa zakonskom kamatom od dana kada ih je primio, i naknaditi mu nužne troškove što ih je učinio za stvar.
Sa svoje strane kupac je dužan vratiti prodavaocu stvar u stanja u kome je bila kad mu je bila predana i dati mu naknadu za njezino upotrebljavanje do raskida ugovora.

Primjena pravila o prodaji s obročnim otplatama cijene
Pravila o prodaji s obročnim otplatama cijene vrijede i u slučaju drugih pogodbi koje imaju istu bit, kao što je. na primjer ugovor o zakupu s odredbom da će stvar koja je dana a zakup prijeći u vlasništvo zakupca ako bude plaćao zakupninu za određeno vrijeme.
Ona će se primjenjivati i u slučaju zajma danog kupcu i namijenjenog za kupnju određenih stvari ako su se zajmodavac i prodavalac sporazumjeli da kupac za stvar koju mu je prodavalac prodao otplaćuje zajmodavcu cijenu u obrocima, prema ugovoru sklopljenom između kupca i prodavaoca.

Ništavost odredaba nepovoljnih za kupca
Ništave su odredbe ugovora o prodaji a obročnim otplatama cijene, koje bi bile nepovoljnije za kupca od odredaba ove glave, osim odredaba o zadržanju prava raspolaganja odnosno prava vlasništva.


UGOVOR O ZAMJENI

Pojam
Ugovorom o zamjeni svaki ugovaratelj se obvezuje prema svom suugovaratelju da preda stvar koja se zamjenjuje tako da on stekne pravo raspolaganja odnosno pravo vlasništva.
Predmet zamjene mogu biti prenosiva prava.

Učinci ugovora o zamjeni
Iz ugovora o zamjeni nastaju za svakog ugovaratelja obveze i prava koje iz ugovora o prodaji nastaju za prodavaoca.


PRODAJNI NALOG

Ugovorom o prodajnom nalogu obvezuje se nalogoprimac da određenu pokretnu stvar koju mu je predao nalogodavac proda za određenu cijenu u određenom roku ili da je u tom roku vrati nalogodavcu.
Prodajni nalog ne može se opozvati.
Stvar predana nalogoprimcu ostaje nalogodavčeva i on snosi rizik njezine slučajne propasti ili oštećenja, ali ne može raspolagati njom dok mu ne bude vraćena.
Ako nalogoprimac ne proda stvar i ne preda određenu cijenu nalogodavcu do određenog roka, niti je vrati u tom roku, smatra se da je on stvar kupio.
Ali, njegovi vjerovnici ne mogu zaplijeniti stvar dok on ne isplati cijenu nalogodavcu.Primjeri ugovora >>