Klikni za pregled priloga
> TRGOVAČKO PRAVO

> Internet trgovina

> Izrada web trgovina

> Internet trgovina u HR

> Profitabilnost Interneta

> Ugovori putem Interneta

> Incoterms 2000

> Payterms Croatia

> Oznake u trgovini

> Rječnik ekonomije

> Marine Terminology

> New Terrorism Clauses

> Marketing u trgovini

> Duhovni kapital

> Inozemna ulaganja

> Novčane jedinice i oznake

> Mjerne jedinice

> EAN bar kod

> Zakoni i propisi

> Usluge za poduzetnike

PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

UGOVORI

> Temeljna načela

> Predmet i osnova

> Sklapanje ugovora

> Forma ugovora

> Uvjeti

> Zastupanje

> Dvostrani ugovori

> Ugovor o prodaji

> Ugovor o djelu

> Ugovor o radu

> Ugovor o zajmu

> Ugovor o kreditu

> Ugovor o građenju

> Ugovor o zakupu

> Ugovor o zastupanju

> Ugovor o posredovanju

> Ugovor o nalogu

> Ugovor o ortakluku

> Ugovor o licenci

> Ugovor o komisionu

> Ugovor o kontroli

> Ugovor o osiguranju

> Ugovor o ostavi

> Ugovor o uskladištenju

> Ugovor o otpremanju

> Ugovor o prijevozu

> Ugovor o putovanju

> Posrednički ugovor o putovanju

> Ugovor o alotmanu

> Primjeri ugovora


Informacije

> Sektor za trgovinu HGK

> Poslovni WEB katalog

> Trgovačke komore

> AMCHAM

> U.S. Commercial

> Velika Britanija

> Austrija

> Njemačka

> Hrvatska

> Literatura


Poslovni web katalog Poslovni web katalog Poslovni web katalogGoogle


WWW Poslovni Forum

Pregled svih usluga za poduzetnike

WEB HOSTING

Ažurirano: 28. 9. 2022.


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>

POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaUGOVOR O ORGANIZIRANJU PUTOVANJA


Pojam
Ugovorom o organiziranju putovanja obvezuje se organizator putovanja da pribavi putniku skup usluga koje se sastoje od prijevoza, boravka i drugih usluga koje su s njima vezane, a putnik se obvezuje da organizatoru plati jednu ukupnu (paušalnu) cijenu.

Izdavanje potvrde o putovanju
Organizator putovanja prilikom sklapanja ugovora izdaje putniku potvrdu o putovanju.
Potvrda o putovanju treba sadržavati: mjesto i datum izdavanja; oznaku i adresu organizatora putovanja; ime putnika; mjesto i datum početka i svršetka putovanja, datume boravka, nužne podatke o prijevozu, boravku te drugim uslugama koje su obuhvaćene, ukupnom cijenom; najmanji broj potrebnih putnika; ukupnu cijenu za skup usluga predviđenih ugovorom; uvjete pod kojima putnik može tražiti raskid ugovora te druge podatke za koje se smatra da je korisno da budu sadržani u potvrdi.

Ako je prije izdavanja potvrde o putovanju putniku uručen program putovanja u kojem se nalaze podaci iz prethodnog stava, potvrda o putovanju može sadržati samo uputu na taj program.

Odnos ugovora i potvrde o putovanju
Postojanje i pravovaljanost ugovora o organiziranju putovanja nezavisni su od postojanja potvrde o putovanju i njezina sadržaja.
Ali, organizator putovanja odgovara za svu štetu koju druga strana pretrpi zbog neizdavanja potvrde o putovanju ili njezine netočnosti.

Pretpostavka točnosti potvrde
Smatra se da je točno ono što stoji u potvrdi sve dok se ne dokaže suprotno.

Zaštita prava i interesa patnika
Organizator putovanja dužan je putniku dati usluge koje imaju sadržaj i svojstva predviđene ugovorom, potvrdom, odnosne programom putovanja i brinuti se o pravima i interesima putnika, u skladu s dobrim poslovnim običajima u ovoj oblasti.

Obveza obavještavanja
Organizator putovanja dužan je putniku dati potrebne obavijesti o cijenama i uvjetima prijevoza, boravka i posebnih usluga te obavijesti koje se odnose na kvalitetu prijevoznih sredstava i smještaja, na vozni red veze, granične i carinske formalnosti; na sanitarne, monetarne i druge administrativne propise.

Obveza čuvanja tajne
Obavijesti koje dobije o putniku, njegovoj prtljazi i njegovim kretanjima organizator može saopćiti trećim osobama samo s odobrenjem putnika ili na zahtjev nadležnog organa.

Odgovornost za organiziranje putovanja
Organizator putovanja odgovara za štetu koju uzrokuje putniku zbog potpunog ili djelomičnog neizvršenja obveza koje se odnose na organiziranje putovanja predviđenih ugovorom i ovim zakonom.

Odgovornost organizatora putovanja kad sam obavlja pojedine usluge
Ako sam obavija usluge prijevoza, smještaja ili druge usluge vezane za izvršenje organiziranog putovanja, organizator odgovara za štetu nanesenu putniku prema propisima koji se odnose na te usluge.

Odgovornost organizatora putovanja kad je izvršenje pojedinih usluga povjerio trećim osobama
Organizator putovanja koji je povjerio trećim osobama izvršenje usluga prijevoza, smještaja ili drugih usluga vezanih za izvršenje putovanja, odgovara putniku za štetu koja je nastala zbog potpunoga, ili djelomičnog neizvršenja tih usluga, u skladu s propisima koji se na njih odnose.
Ali i kad su usluge izvršene u skladu s ugovorom i propisima koji se na njih odnose, organizator odgovara za štetu koju je putnik pretrpio u povodu njihova izvršenja, osim ako dokaže da se ponašao kao pažljiv organizator putovanja pri izboru osoba koje su ih izvršile.
Putnik ima pravo neposredno od treće osobe odgovorne za štetu zahtijevati potpunu ili dopunsku naknadu za pretrpljenu štetu.
U mjeri u kojoj je naknadio štetu putniku organizator putovanja stječe sva prava koja bi putnik imao prema trećoj osobi odgovornoj za ovu štetu (pravo na regres).
Putnik je dužan ustupiti organizatoru putovanja isprave i sve što je potrebno za ostvarivanje prava.

Sniženje cijena
Ako su usluge iz ugovora o organiziranju putovanja nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, putnik može zahtijevati razmjerno sniženje cijene pod uvjetom da je stavio prigovor organizatoru putovanja u roku od osam dana od dana završetka putovanja.
Zahtjev za sniženje cijene ne utječe na pravo putnika da zahtijeva naknadu štete.

Isključenje i ograničenje odgovornosti organizatora
Ništave su odredbe ugovora o organiziranju putovanja kojima se isključuje ili smanjuje odgovornost organizatora putovanja.
Ali je pravovaljana pismena odredba ugovora kojom se unaprijed određuje najviši iznos naknade, pod uvjetom da nije u očitom nerazmjeru sa štetom.
Ovo ograničenje iznosa naknade ne vrijedi ako je organizator štetu uzrokovao namjerno ili krajnjom nepažnjom.

Plaćanje cijene
Putnik je dužan organizatoru putovanja platiti ugovorenu cijenu za putovanje u vrijeme kako je ugovoreno odnosna uobičajeno.

Obveza davanja podataka
Putnik je dužan na traženje organizatora pravodobno dostaviti sve podatke potrebne za organiziranje putovanja, a posebno za pribavljanje prijevoznih karata, rezervaciju za smještaj te isprave potrebne za prelazak preko granice.

Ispunjavanje uvjeta predviđenih propisima
Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegove osobne isprave i njegova prtljaga ispunjavaju uvjete predviđene graničnim, carinskim, sanitarnim, monetarnim i drugim administrativnim propisima.

Odgovornost putnika za nanesenu štetu
Putnik odgovara za štetu što je nanese organizatoru putovanja neizvršavanjem obveza koje za njega proizlaze iz ugovora i odredaba ovog zakona

Zamjena putnika drugom osobom
Ako drugačije nije ugovoreno putnik može odrediti drugu osobu da se umjesto njega koristi ugovorenim uslugama pod uvjetom da ta osoba udovoljava posebnim zahtjevima predviđenim za određeno putovanje i da putnik naknadi organizatoru putovanja troškove uzrokovane zamjenom.

Povećanje ugovorene cijene
Organizator putovanja može zahtijevati povećanje ugovorene cijene samo ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjena u tečaju zamjene valute ili do promjene u tarifama prijevoznika, koje utječu na cijenu putovanja.
Pravo na povećanje ugovorene cijene iz prethodnog stava organizator putovanja može ostvarivati samo pod uvjetom da je ono predviđeno u potvrdi o putovanju.
Ako povećanje ugovorene cijene prijeđe deset posto, putnik može raskinuti ugovor bez obveze da naknadi štetu.
U tom slučaju putnik ima pravo na vraćanje onoga što je platio organizatoru putovanja.

Pravo putnika da odustane od ugovora
Putnik može u svakom trenutku odustati od ugovora, potpuno ili djelomično.
Ako putnik prije početka putovanja odustane od ugovora u razumnom roku koji se određuje s obzirom na vrstu aranžmana (pravodobni odustanak), organizator putovanja ima pravo samo na naknadu administrativnih troškova.
U slučaju nepravodobnog odustanka od ugovora organizator putovanja može od putnika zahtijevati naknadu u određenom postotku ugovorene cijene koji se utvrđuje razmjerno vremenu preostalom do početka putovanja i koji mora biti ekonomski opravdan.

Organizator putovanja ima pravo samo na naknadu učinjenih troškova ako je putnik odustao od ugovora zbog okolnosti koje nije mogao izbjeći ili otkloniti i koje bi, da su postojale u vrijeme sklapanja ugovora, predstavljale opravdan razlog da ne sklopi ugovor, a i u slučaju ako je putnik osigurao odgovarajuću zamjenu ili je zamjenu našao sam organizator.
Ako putnik odustane od ugovora nakon početka putovanja, a razlog za to nisu okolnosti iz prethodnog stava ovog člana, organizator ima pravo na puni iznos ugovorene cijene putovanja.

Prava organizatora putovanja da odustane od ugovora
Organizator putovanja može odustati od ugovora, potpuno ili djelomično, bez obveze na naknadu štete, ako prije ili za vrijeme izvršavanja ugovora nastupe izvanredne okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, ni izbjeći ili otkloniti, a koje bi, da su postojale u vrijeme sklapanja ugovora, predstavljale opravdan razlog za organizatora putovanja da ugovor ne sklopi.

Organizator putovanja može odustati od ugovora bez obveze na naknadu štete i kad se minimalan broj putnika, predviđen u potvrdi o putovanju, nije sakupio, pod uvjetom da o toj okolnosti putnik bude obaviješten u primjerenom roku koji ne može biti kraći od pet dana prije dana kad je putovanje trebalo započeti.
U slučaju odustanka od ugovora prije njegova izvršenja organizator mora u cijelosti vratiti ono što je primio od putnika.
Ako je organizator odustao od ugovora za vrijeme njegova izvršenja, ima pravo na pravičnu naknadu za ostvarene ugovorene usluge, a dužan je poduzeti sve nužne mjere za zaštitu interesa putnika.

Izmjena programa putovanja
Izmjene u programu putovanja mogu se obavljati samo ako su uzrokovane izvanrednim okolnostima koje organizator putovanja nije mogao predvidjeti, izbjeći ili otkloniti.
Troškove koji su nastali izmjenom programa snosi organizator putovanja, a smanjenje troškova ide u korist putnika.
Zamjena ugovorenog smještaja može se obaviti samo upotrebom objekta iste kategorije ili na teret organizatora upotrebom objekta više kategorije i ugovorenom mjestu smještaja.
Ako su u programu putovanja izvršene bitne izmjene bez opravdanog razloga, organizator putovanja mora. u cijelosti vratit: ono što je primio od putnika koji je zbog toga odustao od putovanja.
Ako su bitne izmjene u programu učinjene za vrijeme izvršavanja ugovora, putnik u slučaju odustanka snosi samo stvarne troškove ostvarenih usluga.


Primjeri ugovora >>